Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 12 August 2020 - 31594 vizitatori azi
RAPORT privind activitatea desfasurata de Casa Judeteana de Pensii in anul 2013.

Casa Judeteana de Pensii Bistrita-Nasaud este organizata si functioneaza ca serviciu public deconcentrat in subordonea CNPP, fiind investita cu personalitate juridica in baza prevederilor legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si a prevederilor Hotararii Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea Statutului CNPP.

                      Atributiile si sarcinile ce revin CJP sunt foarte complexe si necesita un volum mare de munca, acestea sunt realizate de un numar de 48 salariati din care 42 functionari publici si 6 contractuali.

          In continuare, va prezint activitatea institutiei pentru anul  2013 pe directii si compartimente.

                     DIRECTIA ECONOMICA SI EXECUTIE BUGETARA are in structura sa urmatoarele compartimente :

                   -compartimentul financiar-contabilitate

                   -compartiment evidenta contributii

                   -compartiment bilete de tratament

                   -arhiva

                   -achizitii publice

 

                COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITE

        In cadrul acestui compartiment se realizeaza si contabilizeaza veniturile aferente bugetului asigurarilor sociale si ale bugetului fondului de accidente.Veniturile realizate ca urmare a contributiei angajatorilor, asiguratilor si a persoanelor asigurate cu declaratie de asigurare sunt administrate si incasate de administratiile financiare  teritoriale si transmise institutiei noastre lunar pentru contabilizare. Veniturile realizate din contributia persoanelor asigurate  cu contract de asigurare, cele realizate din contributiile pentru bilete de tratament precum si alte venituri (comisioane, taxe eliberare adeverinte stagiu de cotizare, copii documente) sunt incasate direct de catre institutia noastra si contabilizate.

         Institutia noastra isi desfasoara activitatea prin finantare, respectiv deschidere de credite bugetare din trei bugete in functie de natura  platilor de efectuat, respectiv;

            -bugetul asigurarilor sociale

            -bugetul fondului de accidente de munca si boli profesionale

            -bugetul de stat.

        In cadrul acestui compartiment se realizeaza contabilitatea veniturilor si cheltuielilor si a platilor realizate in cadrul celor trei bugete.

         Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale in anul 2013,conform contului  de executie, se prezinta astfel:

                -Venituri totale                                      265.400.421 ron

          Pentru bugetul fondului de accidente de munca si boli profesionale la data de 31.12.2013, conform contului de executie, se inregistreaza venituri totale de 1.365.307 ron din care contributia angajatorilor 1.365.193 ron si contributia persoanelor fizice asigurate in suma de 114 ron. 

          Situatia privind platile  si cheltuielile efectuate din creditele bugetare alocate  la 31.12.2013  la bugetul asigurarilor sociale se prezinta astfel;

              -Total cheltuieli efectuate                 443.002.622   ron

          Situatia privind platile si cheltuielile efectuate din bugetul fondului de accidente de munca si boli profesionale la data de 31.12.2013 se prezinta astfel:

            -Total cheltuieli efectuate                             1.764.056 ron

             Din bugetul de stat  in anul 2013 s-au deschis credite bugetare in suma de 94.651.530 ron si s-au efectuat plati in suma totala de 94.402.433 ron din care pentru asistenta sociala (indemnizatii pentru legi speciale, pensii agricultori) in suma de 93.516.464 ron si cheltuieli de transmitere a drepturilor in suma de 885.969 ron.

              COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRIBUTII

             Principala atributie al acestui compartiment il reprezinta gestionarea bazei de date privind stagiile de cotizare realizate  de persoanele asigurate in calitate de angajati  la angajatori cu sediul pe teritoriul judetului nostru, a persoanelor asigurate cu contract de asigurare sau declaratie de asigurare si persoane  aflate in somaj sau in indemnizatie crestere copil.

              Baza de date s-a creat din luna aprilie 2001 prin preluarea declaratiilor depuse de angajatori direct la institutia noastra s-au prin preluarea informatiilor de la administratiile financiare din declaratia 112 .

             La sfasitul anului 2013 au fost preluate de la administratiile financiare un numar de 4449 declaratii ale angajatorilor  pentru un numar de 59135 persoane asigurate.

             Pana la data de 31.12.2013 au fost solicitate si eliberate un numar de 7129 adeverinte privind stagiul de cotizare al persoanelor asigurate, din care un numar de 744 adeverinte au fost solicitate de alte judete pentru stabilirea unor drepturi de pensii sau la completarea dosarelor pentru obtinerea indemnizatiei de crestere copil. 

            In aceasta perioada s-au solicitat  de catre primarii, banci, executori judecatoresti informatii  privind calitatea de asigurat sau pensionar al unor persoane, raspunzand la un numar de 815 adrese.

          S-au eliberat un numar de 3810 formulare "negatii"  pentru persoane care au plecat la munca sezonier in Germania  prin care se atesta ca  nu este asigurat in Romania in perioada cat lucreaza in strainatate.

           S-a avut in vedere atragerea in sistemul de asigurare a unui numar cat mai mare de persoane, prin trimiterea unui numar de 1900 notificari, ca urmare a informatiilor primite de la finante ca realizeaza venituri in calitate de persoane fizice autorizate. Au fost intocmite un numar de  245 declaratii de asigurare si un numar de 262  contracte de asigurare.

      

    COMPARTIMENTUL BILETE DE TRATAMENT

           In aceasta perioda au fost inregistrate un numar de 4825 cereri pentru obtinerea unui billet de tratament.

            Au fost repartizate de catre Casa Nationala de Pensii Publice un numar de 3146 bilete ce au fost valorificate in totalitate. 

         

 COMPARTIMENTUL ARHIVA

           In cadrul acestui compartiment se gestioneaza intreaga arhiva a institutiei, respectiv dosarele de pensii ale pensionarilor activi, dosarele celor respinsi sau  iesiti din plata ca urmare a decesului, toate documentele create s-au intrate in institutie.

             COMPARTIMENTUL ACHIZITII

          Acest compartiment are rolul de a asigura achizitionarea de bunuri si servicii necesare institutiei pentru o buna functionare cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.      

 

 DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PENSII

Are in structura urmatoarele compartimente:

-         serviciul stabiliri prestatii

-         serviciul plati prestatii

-         compartimentul pensii internationale

 

ACTIVITATEA DE STABILIRI PRESTATII

 Compartimentul de stabiliri prestatii inregistreaza cererile de inscriere la pensie, stabileste drepturile de pensie, drepturile indemnizatiilor conform legilor speciale sau, dupa caz, emiterea deciziilor de respingere precum si inregistrarea cererilor de recalculare a drepturilor de pensie.

Urmare a inregistrarii cererilor de inscriere la pensie s-a creat o baza de date referitoare la persoanele care solicita inscrierea la pensie si care solicita recalcularea drepturilor de pensie printr-un program informatic conceput de informaticieni cu sprijinul conducerii casei de pensii.

Scopul activitatii de stabilire a prestatiilor este solutionarea cererilor de inscriere la pensie si a cererilor de recalculare a drepturilor de pensie  depuse in baza Legii nr. 263/2010.

Rezultate urmarite au fost valorificarea corecta si legala a datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensionare in vederea stabilirii drepturilor sau respingerii cererii de inscriere la pensie precum si recalculare a drepturilor de pensie  si emiterea deciziilor in termenul de 45 zile.

 Gradul de solutionare, in termen a cererilor de stabilire a drepurilor de pensie inregistrate in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013 este de 100%.

Numarul de dosare noi solutionate in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013 este de 3315 .

Gradul de solutionare, in termen a cererilor de modificari a drepurilor de pensie inregistrate in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013 este de 100% .

 Numarul de dosare cu cereri de modificari de drepuri solutionate in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013  este de 7504.

Cereri de modificari de drepuri nesolutionate in  perioada ianuarie 2013-decembrie 2013  este de 46 independent de CTP in procent de 4,2%.

Numarul deciziilor emise in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013  este de 10819.

SITUATIA CATEGORIILOR DE PENSII SI INDEMNIZATII SE PREZINTA ASTFEL :

 

 

Total

Din care pensii si indemnizatii stabilite

in perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013

Total pensii

63.808

3.315

Pensii stat din care:

-pensie anticipata

-pensie anticipata partial

-pensia pentru limita de varsta

-pensia de invaliditate

-pensie urmasi

57.150

3.306

179

70

1.322

242

 

37.131

 

1.701

9.640

830

8.878

463

Pensii agricultori

6.658

9

Legea 309

2.602

88

Legea 189

1.256

48

Legea 118

446

4

IOVR

27

0

Legea 578

3.921

92

Veterani

1.219

16

Total prestatii

73.283

3.563

 

      In anul 2013 am organizat, indrumat si controlat evidenta, verificarea si solutionarea conform legii a dosarelor de pensii venite prin transfer de la alte judete, emiterea, in termenul prevazut de lege, a deciziilor de pensie, precum si preluarea operativa in plata.

      Au fost transferate 70 de dosare de pensie.

      Am asigurat  aplicarea unitara a dispozitiilor legale, normelor metodologice, procedurilor si instructiunilor CNPP, din domeniul stabilirii pensiilor, altor drepturi de asigurari sociale, altor drepturi prevazute de legi speciale, precum si pensiilor internationale .

 

Activitatea de stabilire si plata a pensiilor internationale  

           Stabilirea si plata drepturilor de pensie cuvenite persoanelor care au realizat perioade de asigurare pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, in conformitate cu prevederile Regulamentelor 1408/71 si 574/72 s-a desfasurat in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013  fara probleme deosebite.

           Compartimentul pensii internationale are in evidenta 2739 dosare de pensie din care 321 intocmite in anul 2013, an in care s-au transmis si 2858 de formulare europene.

Activitatea a fost organizata de la primirea si inregistrarea formularelor europene de legatura, transmise de la Casa Nationala de Pensii Publice, sau, dupa caz, direct de la institutia competenta dintr-o tara membra a Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, traducerea unde a fost  necesar, a documentelor intocmite intr-o limba straina verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a drepturilor de pensie nationala, in conformitate cu legislatia romaneasca, emiterea deciziei de respingere sau, dupa caz, a deciziei de stabilire a drepturilor de pensie aferente perioadelor de activitate desfasurate in Romania, stabilirea pensiei comunitare, in functie de datele, elementele si informatiile corespunzatoare intregii activitati desfasurate de catre solicitant, compararea cuantumului pensiei nationale cu a celei comunitare si emiterea deciziei de acordare a pensiei cuvenite prin accesarea aplicatiei MERCUR, intocmirea formularelor prevazute de regulamentele europene si transmiterea acestora institutiei competente din tara in care domiciliaza solicitantul, comunicarea la plata a drepturilor stabilite, in sistemul centralizat de plata a pensiilor si operarea in evidentele casei teritoriale de pensii a efectuarii stabilirii si platii drepturilor si arhivarea documentatiei specifice.

              Am asigurat plata prestatiilor, persoanelor nerezidente in Romania, prin transferul sumelor cuvenite in bancile indicate, din tarile de domiciliu, respectiv de sedere permanenta si am respectat dreptului beneficiarilor de prestatii sociale specifice sistemului public de a-si incasa drepturile cuvenite, indiferent de tara in care isi au domiciliul, respectiv locul de sedere permanenta  au fost transmise pentru confirmare 370 certificate de viata. 

              Prestatiile exportate , in conditiile legii si conventiilor incheiate in acest scop in perioada ianuarie 2013-decembirie 2013   au fost de 187.

 

ACTIVITATEA DE PLATI PRESTATII

Activitatea  a fost organizata incepand de la  preluarea de la compartimentul stabiliri prestatii a documentatiilor referitoare la stabilirea drepturilor de pensie, actualizarea documentelor de evidenta a drepturilor beneficiarilor, organizarea si urmarirea acestor evidente, verificarea legalitatii, oportunitatii si exactitatii operatiunilor de stabilire a drepturilor de pensie, in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv, preluarea, prelucrarea si transmiterea in sistem centralizat a datelor, elementelor si informatiilor necesare platii drepturilor de pensie .

Am verificat  periodic  compatibilitati dintre diferitele tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu prin suprapunerea pensiilor anticipate, invaliditate cu declaratiile de CAS si cu fisierul de la Finante eliminand acele incompatibilitati prin luarea masurilor legale.

Mentionez ca plata drepturilor s-a facut imediat.

Numarul de prestatii platite prin intermediul bancilor.

Promoveaza, la nivel teritorial, plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, prin conturi bancare sau de card fiind platite un numar de 21.163 de prestatii.

          Taloane mov inapoiate la casa de pensii in perioada ianuarie 2013-decembrie 2013  sunt in numar de 897 pe luna reprezentand 5,1% din total taloane mov.

Numarul de petitii inregistrate de casa de pensii adresate CNPP sunt 9 care au fost solutionate fara sa existe nici o contestatie ulterioara la adresa lor.

          S-a organizat o evidenta a pensiilor returnate , ele fiind in medie de 70 pe luna.

          Casa Judeteana de Pensii in perioada supusa analizei a expediat peste 15000  de decizii de pensionare, adrese catre contribuabili si pensionari.

          O alta activitate este aceea de popriri pe pensii pentru banci, primarii, executori judecatoresti avand la aceasta data in derulare un numar de 1881 din care 1534 intrate numai in anul curent.

         

 

Compartimentul Expertiza Medicala

          Casa Judeteana de Pensii are 2 cabinete de expertiza medicala, unul in municipiul Bistrita si unul in orasul Nasaud care au in evidenta 9640 de pensionari de invaliditate, din care 6924 sunt revizuibili si 2716 nerevizuibili. Din totalul pensionarilor de invaliditate 535 sunt in gradul I de invaliditate, 4697 sunt in gradul II de invaliditate si 4408 in gradul III de invaliditate.

          In anul 2013 au fost expertizati si inregistrati ca si pensionari de invaliditate un numar de 1105 persoane si au iesit din evidenta cabinetelor de expertiza medicala un numar de 1199 pensionari din care 807 prin trecere  la pensie pentru limita de varsta.

 

COMPARTIMENTUL Accidente de Munca si Boli Profesionale

In cadrul compartimentului Accidente de Munca si Boli Profesionale, lucreaza o singura persoana.

In anul 2013 la nivelul Casei Judetene de Pensii Bistrita, pana in prezent,  s-au inregistrat  52 de accidente de munca din care 4 accidente cu deces si 4 boli profesionale.

S-au consiliat 4 societati, respectiv: SC RAAL SA Bistrita, SC AQUABIS SA  Bistrita, SC FILECA INDUSTRY SA Beclean si SC HENIU SA Bistrita.

S-au intocmit 59 de tablouri de prevenire pe post de lucru.

Tot in cursul anului 2013, pana in prezent s-au  platit 7 despagubiri in caz de deces, din care 3 decese care s-au inregistrat la sfarsitul anului 2012; 3 compensatii pentru atingerea capacitatii de munca; 4 dispozitive medicale acordate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Bucuresti si 49 de diferente de concedii medicale (diferenta dintre indemnizatia CM lunara si fondul de risc lunar platit de angajator).

Tot din fondul de risc si accidente constituit se platesc la aceasta data 243 de pensii de invaliditate si de urmasi  in urma accidentelor de munca.

Activitatea compartimentului   JURIDIC, pentru anul 2013 se poate rezuma in felul urmator:

Litigii derulate  total -311 cauze in instanta

Calitate de reclamant/intimat/parte vatamata - 12

Calitate de parat - 293  (8-parat ca tert poprit)

-         155 cauze pe asigurari sociale  (contestatii impotriva deciziilor de pensie emise, contestatii impotriva deciziilor de recuperare a sumelor incasate necuvenit de catre  beneficiarii drepturilor de pensie)

-            10 cauze penale (inselaciune, fals, uz de fals…in drepturi constituite pe Legea nr.189/2000)

-            26 cauze pe contencios administrativ (anularea unor decizii emise, pretentii referitoare la plata retroactiva a unor sume derivate din dreptul de pensie sau  solicitate in calitate de mostenitor)

-            67 cauze civile (actiuni in pretentii sau obligatie de a face, actiuni in reconstituirea vechimii, anularea unor acte constitutive de drepturi)

-            23  cauze contestatii pe OUG nr. 59/2011(referitoare la revizuirea drepturilor personalului auxiliar de pe langa instantele de judecata )

-              8 cauze contestatii impotriva hotararilor emise de comisia pe legi speciale-Legea nr. 189/2000

-               5 cauze contestatii impotriva deciziilor de pensie emise pe Legea nr.119/2010-suspendate in recurs.

-             17 alte cauze

    

Solutionate - 117 de cauze, din care:      -102 favorabile ,

                                                               - 15   nefavorabile

Motivatie cauze pierdute:

-pe Legea 189/2000 -nu s-au recunoscut drepturi copiilor nascuti in refugiu iar practica instantelor este in sensul admiterii unor astfel de actiuni, sau suplimentarea probatoriului existent, in fata instantelor de judecata;

-in actiunile cu obiect obligatie de a face sau pretentii, motivat de neluarea in considerare a unor  adeverinte prezentate ( total sau partial), neacordarea unui drept de pensie in raport cu data la care a considerat instanta ca avea dreptul reclamantul (in admiterea cererilor reclamantilor s-au avut in vedere de catre decizii de neconstitutionalitate a unor prevederi legale si solutii date recursuri promovate in interesul legii, jurisprudenta nationala si europeana).

 

Legi speciale

Pe Legea nr.189/2000 s-a procesat un numar de 74 de cereri si s-au emis un numar de  61 de hotarari ( 48 de admitere si constituire de drepturi, 13 de respingere a cererilor-majoritatea pentru sotii supravietuitoare).

Pe Legea nr.309/2002 s-a procesat un numar de 88 de cereri si s-au emis 88 de hotarari (  88 de hotarari de admitere si constituire a drepturilor- majoritatea pentru sotii supravietuitoare).

Decizii contestate la Comisia de Contestatii Bucuresti                                    -79  de cazuri

Executare silita:  total -410 debite din drepturi de asigurari sociale achitate necuvenit catre beneficiarii de drepturi;

Total debit la inceput de an -814.610lei;

Debite acumulate in an -74.865lei;

Recuperare -158.677lei;

Ramas de recuperat -730.798lei.

Recuperearea s-a facut prin achitarea integrala a debitelor, prin popriri bancare sau prin plati esalonate a debitelor.

In incheiere va prezentam doua probleme rezolvate in domeniul nostru de activitate:

Conform Legii 263/2010 persoanele care aveau stagii de cotizare in grupa I de munca nu beneficiau de reducerea varstei de pensionare asa cum era inainte de intrarea in vigoare a acestei legi. Prin  Legea 380/2013 se rezolva aceasta problema, in sensul ca, cei care inainte de 1 aprilie 2001 au lucrat in grupa I de munca beneficiaza de reducerea varstei de pensionare in raport cu numarul de ani lucrati in aceasta grupa.

In scopul facilitarii accesului la informatie, reducerea timpului de raspuns al CNPP la solicitarile publicului si descongestionarea activitatilor la ghiseele caselor de pensii s-a creat un instrument modern si accesibil la scara nationala, respectiv portal CNPP. Prin accesarea Portalului si cearea unui cont, pot fi puse la dispozitia persoanelor  servicii pentru consultarea, solicitarea si obtinerea on-line de informatii referitoare la sistemul de pensii si asigurari sociale din Romania.

         

DIRECTOR EXECUTIV

   FECHETE IOAN.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii4074 vizualizări28 ianuarie 2014
rss 2.0
rss 2.0