Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 25 Septembrie 2020 - 2352 vizitatori azi
Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Bistrita Nasaud .

Obiectivul principal al Proiectului S.M.I.D se refera la delegarea serviciului public de salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud. Activitatile acestui Serviciu, care fac obiectul delegarii de gestiune, sunt:

·        Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;

·        Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.);

·        Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;

·        Exploatarea unui sistem de colectare a deseurilor biodegradabile din zonele urbane prin metoda aleasa de catre ADI si transportul acestora la statia de compost din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Tarpiu;

·        Exploatarea si intretinerea vehiculelor, instalatiilor si utilajelor delegate si specificate in Caietul de Sarcini / asigurate de catre ADI in scopul efectuarii Serviciilor;

·        Exploatarea si intretinerea punctelor de precolectare si a amplasamentelor de gestionare aflate in proprietatea / administrarea ADI si puse la dispozitia Operatorului in scopul prestarii  Serviciului;

·        Exploatarea si intretinerea platformelor de precolectare  in care se afla containerele pentru deseuri reciclabile;

·        Asigurarea cu recipienti de precolectare a tuturor agentilor economici ;

·        Managementul Centrelor de Colectare - amplasamente de gestionare deseuri voluminoase, DEEE, deseuri generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietatea individuala si deseurile periculoase din deseurile menajere, produse de populatie  - puse la dispozitie de catre ADI;

·        Managementul Statiilor de Transfer puse la dispozitie de catre ADI.

·        Managementul si operarea Centrului de Management Integrat a Deseurilor (denumit in continuare C.M.I.D)

-         http://legal.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00107681Depozitarea controlata a deseurilor municipale;

-         Sortarea deseurilor municipale;

-         http://legal.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00107681Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;

1.1 Beneficiarii serviciului public de salubrizare sunt:

-          Casnici - persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai judetului Bistrita-Nasaud (atat mediul rural cat si mediul urban)

-          Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud;

-          Institutii publice cu sediul pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud.


Situatia actuala a proiectului

A fost finalizata ultima etapa din cadrul proiectului S.M.I.D[2], respectiv selectarea operatorului unic pentru prestarea serviciului de salubrizare la nivelul judetului B.N si urmeaza semnarea contractului de salubrizare in data de 17.02.2013.

 Pe parcursul anului 2013, s-au interprins urmatoarele activitati :

-          incarcarea  documentatiei de atribuire pe S.E.A.P.,

-          intocmirea raspunsurilor la  solicitarile de clarificari venite din partea  operatorilor,

-           preluarea documentatiilor de licitatie la depunerea ofertelor din data de  16.05.2013 si predarea lor  Comisiei de evaluare ,

-          asigurarea secretariatului  Comisiei de evaluare printr-un reprezentant al Aparatului tehnic  A.D.I Deseuri B.N ,

-           in urma comunicarii  castigatorului licitatiei, din data de  19.06.2013, au fost depuse 4 seturi de contestatii in perioada 27.06.2013  - 16.12.2013,

-          comisia de evaluare, in urma deciziilor emise de catre C.N.S.C, a reevaluat ofertele de 4 ori, intocmind rapoarte ale procedurii, transmitandu-le tuturor ofertantilor,

-          intocmirea  a  4 puncte de vedere  si transmiterea  lor la C.N.S.C, pentru sustinerea ofertei declarate castigatoare,

-          intocmirea actelor necesare pentru cele 3 procese intentate de ofertanti la Curtea de Apel  Cluj, procesele fiind castigate de A.D.I  Deseuri B.N, prin reprezentarea Societatii Civile de Avocati Lapusan Moscovits Steopan si Asociatii ,

-          monitorizarea derularii proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta   Serviciului,

-           impreuna cu U.I.P Deseuri, s-a participart la identificarea celor  968 puncte de precolectare selectiva din municipiul Bistrita, orasele  Beclean, Nasaud si Singeorz- Bai, respectiv cele 58 de comune cu localitatile aferente.

 

Obiectivul principal, propus pentru anul 2014, este incheierea contractului de delegare cu operatorul, in numele si pe seama Unitatilor Administrativ-Teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar.

 

 Actiuni ulterioare semnarii contractului vor fi :

-          Predarea infrastructurii serviciului, asigurata de catre A.D.I Deseuri B.N.

-          Initierea campaniilor de constientizare si informare a populatiei asupra serviciului, in vederea cresterii gradului de colectare selectiva in judetul B.N.

-          Monitorizarea si executarea contractului de delegare prin:

              - informarea regulata a  membrilor  despre acesta

              -urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului  furnizat utilizatorilor

              - aplicarea de  penalitati contractuale, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile  contractuale

-          identificarea si  propunerea actiunilor  vizad cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului

-          monitorizarea derularii proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului

-          imbunatatirea planificarii investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului

 

3.     Motivatia delegarii (argumente pro)

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud reprezinta o componenta a implementarii unui sistem de management integrat al deseurilor (SMID), in scopul diminuarii impactului asupra mediului si a riscurilor asupra sanatatii umane date de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor din momentul de fata si al conformarii cu legislatia UE si din Romania in domeniu.

 

3.1 Obiectivele delegarii pe care trebuie sa le atinga serviciul public de salubrizare sunt urmatoarele:

·         imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei;

·         sustinerea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

·         promovarea calitatii si eficientei serviciului;

·         dezvoltarea durabila a serviciului;

·         gestionarea serviciului pe criterii de transparenta, competivitate si eficienta;

·         promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului de salubrizare  pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuala a investitiilor;

·         consultarea cu utilizatorii serviciului, in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si regionale in domeniu;

·         adoptarea normelor locale referitoare la organizarea si functionarea serviciului precum si a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia.

3.2  Motive de ordin economico-financiare

Serviciul public de salubrizare va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Prin procedura de licitatie, s-a selectat operatorul care ofera cele mai bune premise pentru indeplinirea obiectivelor, precum si o transparenta ridicata a delegarii serviciului de salubrizare.

4.Grupuri de interes (Stakeholders)

·        Consiliul Judetul Bistrita-Nasaud - are rolul principal in gestionarea si implementarea proiectului aprobat prin POS Mediu. Acesta este responsabil si cu organizarea si desfasurarea procedurilor pentru licitarea si contractarea serviciilor si lucrarilor din cadrul proiectului.

·        Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud (ADI) este o persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica, infiintata prin acordul de asociere a autoritatilor  publice locale din judetul Bistrita Nasaud si are rolul de a stabili si implementa Strategia comuna de Management Integrat al Deseurilor pentru Judetul Bistrita-Nasaud.

·        Consiliile Locale ale municipiilor, oraselor si comunelor asociate in ADI, vor fi beneficiari finali ai Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din jud. Bistrita-Nasaud. De asemenea, acestea participa la luarea hotararilor in cadrul ADI, prin reprezentantii lor in cadrul Adunarii Generale (cu voturi egale).

·        Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

-   Casnici;

-   Agenti economici;

-   Institutii publice

Prestatorii de servicii de salubrizare - au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite

 

5.Descrierea serviciului

 5.1 Serviciul public de salubrizare

Pentru a favoriza concurenta si transparenta delegarii serviciului public de salubrizare a judetului Bistrita-Nasaud, se propune organizarea a doua proceduri de achizitie separate, pentru:

1)      Colectarea, transportul si depozitarea temporara a deseurilor in cadrul statiilor de transfer, precum si transferul deseurilor catre CMID ,

2)      Operarea Centrului Integrat de Management al Deseurilor (CMID) si activitatea de monitorizare post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme inchise definitiv.

5.2 Colectarea, transportul si depozitarea temporara a deseurilor in cadrul statiilor de transfer, precum si transferul deseurilor catre CMID

Conform Studiului de Fezabilitate al proiectului SMID, aprobat prin Hotarare de Consiliu Judetean,  pentru o mai buna desfasurare a activitatilor mai sus mentionate, pe raza Judetului Bistrita-Nasaud au fost delimitate 6 zone functional separate. La nivelul anului 2010, populatia pe aceste zone era astfel delimitata:

§     Zona 1 - Nasaud : cuprinde 40.957 locuitori ;

§     Zona 2 - Sangeorz-Bai : cuprinde 51.990 locuitori;

§     Zona 3 - Beclean : cuprinde 57.288 locuitori ;

§     Zona 4 -Galatii Bistritei : cuprinde 36.658 locuitori ;

§     Zona 5 -Bistrita : cuprinde 115.145 locuitori.

§     Zona 6 - Dumitra (zona din jurul CMID): cuprinde 4.614 locuitori

Populatia judetului este de aproximativ 317.247 locuitori la nivelul anului 2010 (conform INS) cu o densitate de 59,2 locuitori/ km2.

 

In vederea atingerii tintelor privind reciclarea/valorificarea deseurilor de ambalaje, precum si reducerea procentului de deseu biodegradabil in depozitul ecologic,prin Sistemul de Management Integrat al Deseurilor s-a propus colectarea deseurilor pe urmatoarele fractii:

 

o       fractia deseuri reciclabile din ambalaje (deseuri de hartie si carton, deseuri de plastic/ metal si deseuri de sticla),

o       fractia de deseuri biodegradabile (resturi alimentare, deseuri verzi din zonele publice - parcuri, gradini si piete),

o       fractia de deseuri mixte

o       alte deseuri (deseuri voluminoase, DEEE-uri, deseuri periculoase mici din gospodarii, deseuri de constructii-demolari de la populatie).

 

Deseurile reciclabile se vor colecta de la toti locuitorii judetului, atat din mediul urban, cat si din mediul rural.

In zona urbana se va implementa colectarea separata a deseurilor reciclabile dupa cum urmeaza:

·         zona cu case:

§     deseurile reciclabile de hartie si carton vor fi colectate prin puncte de colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

§     deseurile reciclabile de plastic si metal vor fi colectate prin puncte de colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

·         zona cu blocuri:

§         deseurile reciclabile de hartie si carton vor fi colectate prin platformele de pre-colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

§         deseurile reciclabile de plastic si metal vor fi colectate prin platformele de pre-colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

§         deseurile de sticla prin platformele de pre-colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

·         sectorul comercial/industrial/institutii publice:

§         deseurile reciclabile de hartie si carton vor fi colectate in recipientii proprii;

§         deseurile reciclabile de plastic si metal vor fi colectate in recipientii proprii;

§         deseurile de sticla vor fi colectate in recipientii proprii;

In zona rurala colectarea separata a deseurilor se va realiza astfel:

·         de la populatie:

§         deseurile reciclabile de hartie si carton, vor fi colectate prin puncte de colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

§         deseurile reciclabile de plastic si metal prin puncte de colectare in containere semi-ingropate de 3 mc;

·         din sectorul comercial/ institutii publice:

§         deseurile reciclabile de hartie si carton vor fi colectate in recipientii proprii;

§         deseurile reciclabile de plastic si metal vor fi colectate in recipientii proprii;

·        deseurile de sticla vor fi colectate in recipientii proprii

Deseurile biodegradabile se vor colecta pe raza intregului judet.

In zona urbana se va implementa colectarea deseurilor biodegradabile, dupa cum urmeaza:

·        zona cu case: compostarea in gospodariile proprii

·        deseuri verzi din parcuri si gradini: colectare cu masini adecvate ale operatorului de spatii verzi;

·        deseuri organice din piete, sector comercial, institutii si industrial: colectare cu masini adecvate;

In zona rurala colectarea deseurilor biodegradabile va fi implementata dupa cum urmeaza:

·        deseurile organice de la populatie: prin compostarea in gospodariile proprii.

·        deseurile organice de la sectorul comercial/institutii: compostare individuala in cadrul unitatilor

·        deseurile verzi din parcuri si gradini: colectare cu masini adecvate ale operatorului de spatii verzi

Pentru deseurile mixte (in amestec), colectarea lor se va implementa dupa cum urmeaza:

In zona urbana:

·        zona cu case: colectare in pubele de 120 l in puncte de regrupare

·        zona cu blocuri: colectare pe platformele de pre-colectare in eurocontainere de 3 m3;

·        sectorul comercial, institutional si industrial: colectare in recipienti proprii

In zona rurala:

·        de la populatie: colectare in pubele de 120 l in puncte de regrupare;

·        din sectorul comercial, institutional si industrial: colectare in recipienti proprii

 

Alte deseuri care se colecteaza separat in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor sunt deseurile voluminoase, deseurile din activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala ale populatiei, DEEE-urile, deseurile periculoase mici din gospodarii. Acestea vor fi colectate la cerere sau prin aport voluntar in containere de 32 mc aflate in cadrul centrelor de colectare amenajate.

 Numarul total de platforme de precolectare necesare pentru aria de operare este 968, acestea cuprinzand recipiente cu capacitatea de 3 mc, dispuse in baterii de 4, 3 sau 2 containere, in functie de fractiile colectate:

·         90 de platforme de precolectare cu 4 containere (pentru deseu mixt, hartie si carton, plastic si metal, sticla), organizate in mediul urban - zona cu blocuri;

·         122 de platforme de precolectare cu 3 containere (pentru deseu mixt, hartie si carton, plastic si metal), organizate in mediul urban - zona cu blocuri;

·         756 platforme de precolectare cu 2 containere (pentru hartie si carton, plastic si metal), din care 460 in mediul rural si 296 in mediul urban - zona cu case.

Numarul de platforme de precolectare si puncte de regrupare se va aloca fiecarei localitati din zona de operare in functie de populatia generatoare de deseuri a acesteia.

In prezent, s-a inceput constructia platformelor de precolectare.Ele vor fi finalizate inaintea intrarii in vigoare a contractului  de operare.

 

Frecventa de colectare a deseurilor menajere din localitatile arondate este:

·        De  3 ori pe saptamana vara, de 2 ori iarna pe saptamana - in mediul urban, zona cu blocuri;

·        O data pe saptamana -  in mediul urban, zona cu case si in mediul rural;

Pentru fractiile reciclabile colectate separat, frecventa de colectare propusa este urmatoarea:

 

                      Tip deseu

Frecventa de colectare

Mediu urban

Hartie si carton

saptamanal

Plastic si metal

la 22 zile

Sticla

la 2 saptamani

Mediu rural

Hartie si carton

la 2 saptamani

Plastic si metal

la 40 zile

 

 

Deseurile colectate vor fi transportate la Statiile de transfer (deseurile menajere amestecate, deseurile reciclabile, deseuri biodegradabile si deseurile stradale) si la Centrele de colectare (deseurile din activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala si categoria de deseuri speciale), aferente fiecarei zone.

 

Transportul deseurilor este realizat in 2 faze:

·         Faza de precolectare si transport pana la statiile de transfer/centrele de colectare. Transportul va fi realizat cu masinile specializate - autocompactoare din dotarea operatorului.

·         Faza de transfer de la statiile de transfer/centre de colectare la CMID. Transportul se va realiza cu camioanele speciale de transport containere de 32 mc din statiile de transfer, puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta.

Pentru transportul deseurilor la statiile de transfer, respectiv centrele de colectare, operatorul desemnat va avea obligatia sa detina un numar suficient de camioane compactoare pentru a satisface necesitatile de frecventa/transport a containerelor. Necesarul total de utilaje pentru colectarea deseurilor municipale din judet, estimat prin SF, este de 35 autogunoiere compactoare de 10 mc, dintre care 22 fara brat macara si 13 cu brat macara. Pentru colectarea sticlei, operatorul poate lua in considerare varianta colectarii cu un alt tip de autovehicul, astfel incat la colectare si respectiv transport sticla sa se sparga cat mai putin

 

Statiile de transfer vor fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. Statiile de transfer vor fi amplasate cate una in cadrul fiecarei zone, astfel:

·        Statie de transfer Nasaud (zona 1) - capacitate circa 7.303 tone/an;

·        Statie de transfer Sangeorz-Bai (zona 2) - capacitate circa 8.613 tone/an;

·        Statie de transfer Galatii Bistritei (zona 3) - capacitate circa 5.759 tone/an.

·        Statie de transfer Beclean (zona 4) - capacitate circa 9.162 tone/an

·        Statie de transfer Bistrita - Valea Boilor (zona 5) - capacitate circa 29.423 tone/an;

Toate cele 5 statii de transfer sunt proiectate dupa acelasi principiu:

·         rampe de acces pe capetele scurte ale platformei de descarcare;

·         platforma de descarcare cu intranduri care sa permita pozitionarea containerelor de 32 mc;

·         platforma betonata pentru manevre de ridicare/punere pe pozitie a containerelor de 32 mc cu masini cu brat macara (hook-lift);

·         acoperis pozitionat deasupra containerelor;

·         imprejmuire;

·         alimentare cu energie electrica pentru iluminat exterior (exclusiv).

Infrastructura pentru statiile de transfer este:

 

Statii de transfer

Containere 32 m3

Masini pentru transport containere 32 m3

deschise

prescontainere

cu brat macara

fara brat macara

Nasaud

2

5

1

0

Sangeorz-Bai

2

5

1

0

Beclean

2

5

0

1

Galatii Bistritei

2

5

1

1

Bistrita

5

7

1

2

TOTAL

13

27

4

4

 

 

Centrele de Colectare vor fi puse la dispozitie, de asemenea, de catre Autoritatea Constractanta. Deseurile vor fi aduse de catre populatie prin aport voluntar sau vor fi colectate de catre operator la solicitarea locuitorilor. Acestea vor fi amplasate dupa cum urmeaza:

·         Nasaud - 1

·         Sangeorz Bai - 1

·         Beclean - 1

·         Bistrita - 2 (Narciselor si Viisoara)

Centrele de colectare din Nasaud, Sangeorz-Bai si Beclean sunt organizate in acealasi amplasament cu cel al Statiilor de Transfer.

Centrele de colectare ocupa o suprafata de aproximativ 1000 mp/buc si sunt propuse urmatoarele dotari:

·         Cabina portar;

·         4 containere de 32 mc pentru depozitarea deseurilor voluminoase, cantitati mici provenite din constructii si demolari si a deseurilor de echipamente electrice si electronice;

·         1 container pentru depozitarea deseurilor menajere periculoase;

·         Gard perimetral (100 - 150 m);

·         Drum de acces.

 

6.     Operarea Centrului Integrat de Management al Deseurilor

Ce-a de-a doua componenta ce urmeaza a fi obiect al delegarii de gestiune este operarea Centrului Integrat de Management al Deseurilor (CMID) de la Tarpiu, precum si activitatea de monitorizare post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme inchise definitiv. Serviciul de gestionare al CMID are in componenta urmatoarele:

·  Operarea si intretinerea depozitului clasa b celula 1, cu o capacitatae de 310.000 m3

·  Extinderea depozitului - construirea celulelor 2, 3  si 4

·  Operarea si intretinerea depozitului clasa b - celulele 2,3 si 4

·  Operarea si intretinerea statiei de sortare

·  Operarea si intretinerea statiei de compostare

·  Extinderea facilitatii de tratare a deseurilor biodegradabile si operarea ei

·  Proiectarea si construirea instalatiei de colectare a gazului si operarea ei

·  Operarea si intretinerea statiei de epurare a levigatului

·  Inchiderea celulelor 1,2,3,si 4

·  Monitorizarea post-inchidere a depozitului ecologic Tarpiu

·  Operarea si intretinerea tuturor instalatiilor de pe amplasamentul CMID Tarpiu

 

Operarea Centrului presupune urmatorul flux:

 In instalatiile tehnice din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor de la Tarpiu (CMID Tarpiu) vor ajunge urmatoarele deseuri:

-         Toate deseurile mixte colectate de pe raza judetului (cele 5 zone) si care trec mai intai prin cele 5 statii de transfer (aferente zonelor 1-5)

-         Toate deseurile (mixte, biodegradabile si reciclabile colectate separat) din zona 6 (zona din jurul CMID Tarpiu)

-         Deseurile stradale din toate zonele

-         Toate deseurile biodegradabile (organice si verzi) colectate separat de pe raza judetului Bistrita-Nasaud si care trec mai intai prin cele 5 statii de transfer

-         Toate deseurile reciclabile provenite din cele 5 statii de transfer

Operarea depozitului este prevazuta a se face pe o perioada de 20 de ani, urmata de 30 de ani de monitorizare post-inchidere.

Activitatea de monitorizare post-inchidere a depozitelor de deseuri neconforme inchise defintiv este o parte importanta a proiectului SMID propus pentru judetul Bistrita-Nasaud. Proiectul prevede:

-         inchiderea a 3 depozite urbane neconforme (Bistrita, Nasaud, Sangerorz-Bai)

-         ecologizarea depozitului neconform Beclean prin incarcarea, transportul si depozitarea in depozitul neconform Bistrita care se inchide definitiv

-         inchiderea simplificata si ecologizarea a 20 depozite rurale neconforme si curatirea celorlate depozitelor rurale neconforme inventariate

Pentru inchiderea depozitelor de deseuri urbane existente, au fost proiectate: sistemul de acoperire, sistemul de colectare a biogazului si sistemul de inchidere final pentru toate cele 3 amplasamente existente ale depozitelor urbane de deseuri (Bistrita, Nasaud, Sangeorz-Bai). Depozitul de la Beclean a fost curatat, deseurile fiind transportate si depozitate pe amplasamentul de la Bistrita. Toate amplasamentele vor fi ingradite pentru a evita o viitoare descarcare ilegala.

 

7.    Serviciul public de salubrizare - perspectiva economica

7.1Tarifare

La colectarea deseurilor menajere si asimilabile, pentru definirea sistemului de tarifare au fost identificate doua alternative:

 

In cadrul aplicatiei de finantare sistemul de tarifare pentru populatie prevazut are in compunere 2 forme de aplicare:

·        Rural : autoritatea locala instituie taxa de salubrizare ca si taxa locala. Astfel, primaria incaseaza sumele aferente serviciului de salubrizare si plateste operatorului pentru colectare

·        Urban : operatorul de colectare este obligat in a-si gestiona contractarea clientilor dar si facturarea si incasarea tarifelor aferente serviciilor prestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

In cadrul aplicatiei de finantare, operatorul de colectare este mentionat a fi cel care incaseaza intregul tarif, urmand a plati operatorului CMID conform tarifului/tona ce va fi stabilit, serviciul de depozitare aferent.

7.2 Colectarea altor fluxuri de deseuri municipale

Pentru deseuri voluminoase (inclusiv DEEE-urile) operatorul va organiza colectarea gratuita a deseurilor voluminoase de 4 ori anual.

Operatorul este obligat sa accepte cu titlu gratuit in cadrul centrelor de colectare, deseurile voluminoase aduse de catre generatorii de deseuri. Operatorul va organiza 4 campanii anuale gratuite.Operatorul va organiza colectarea si deseurilor periculoase[3]  si le va preda firmelor specializate in vederea valorificarii/neutralizarii.

La Centrele de Colectare operatorul are obligatia de a prelua cu titlu gratuit deseurile de echipamente electrice si electronice de la posesorii finali si distribuitori.

Operatorul va incheia contracte pentru serviciul de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special cu toti agentii economici si de asemenea cu institutiile publice.

Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivit prevederilor legale in vigoare[4].  Tarifele aprobate de catre Consiliul Judetean Bistrita pentru serviciul de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special sunt urmatoarele [tarifele aprobate includ si activitatea de depozitare/sortare/compostare:

In 2014, cantitatea de deseuri minima care ar trebuii depozitata la C.M.I.D Tarpiu ar fi de 37.834,9 conform graficului din Caietul de sarcini .


 

Tarifele care vor fi practicate de catre Operator sunt conform ofertei financiare cuprinse in Formularul 13,  si aprobate de catre Delegatar

 

ACTIVITATEA

TARIFE

(descriere)

TARIFE OFERTA

S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A. 

Precolectare, colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv al deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special

MEDIUL

URBAN 

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociatii de locatari/proprietari

34,03 lei/pers/an+TVA

(3,51 ron/pers /luna TVA inclus)

MEDIUL

RURAL 

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociatii de locatari/proprietari

17,57 lei/pers/an+TVA

(1,81 ron/pers/luna TVA inclus)

Tarif 3

Agenti economici/institutii publice

239,48 lei/tona+TVA

Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari

Tarif 4

Persoane fizice inclusiv asociatii de locatari/proprietari

23,86 lei/tona+TVA

Tarif 5

Agenti economici/institutii publice

23,86 lei/tona+TVA

Colectarea,transportul, depozitarea si valorificarea deseurillor voluminoase si DEEE

Tarif 6

Persoane fizice inclusiv asociatii de locatari/proprietari

27,62 lei/tona+TVA

Tarif 7

Agenti economici/institutii publice

27,62 lei/tona+TVA

 

 

Aplicarea de catre operatori a unor tarife mai mari decat cele stabilite si aprobate, potrivit art. 26 din Legea 101/2006, este interzisa!

 

8.    Incetarea contractului

Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

·         in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

·         la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

·         in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

·         in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

·         in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

·         la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

·         in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

·         in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

9.    Redeventa

Redeventa este calculata in baza valorii serviciilor contractate de Autoritatea Contractanta, in baza tarifelor aprobate de aceasta si va fi platita trimestrial la data de 15 a lunii urmatoare fiecarui trimestru incheiat. Astfel, redeventa pentru cele doua contracte a fost stabilita astfel:

-          pentru contractul de delegare al operarii CMID Tarpiu - 20 % din valoarea anuala a contractului, dar nu mai putin de 200.000 euro

-          pentru contractul de delegare al serviciului de colectare, transport, stocare temporara a deseurilor in statiile de transfer si transportul lor catre CMID - 7% din valoarea anuala dar nu mai putin de 1.900.000 lei.

Cuantumul exact al redeventei va fi stabilit in cadrul procedurilor de achizitie pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru judetul Bistrita-Nasaud.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la perceperea de penalitati de 0,1 % pe zi de catre Concedent.

10.Investitii

Investitiile care vor fi realizate de catre operatori pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare,  in vederea functionarii, reabilitarii si dezvoltarii serviciului de salubrizare vor cuprinde cel putin:

·        in cazul in care operatorul determina pe parcursul derularii contractului ca este necesara amenajarea unui numar suplimentar de puncte de precolectare, in afara celor puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud/ADI, acestea vor fi suportate de catre operator insa vor deveni bunuri de retur;

·        dotarea tuturor gospodariilor individuale, locuinte colective si asociatii de proprietari/locatari de pe teritoriul zonei alocate cu recipiente standardizate, in vederea completarii necesarului suplimentar de recipiente fata de cele puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, daca acestea vor fi considerate necesare de catre operator. In acest caz, operatorul isi va recupera investitia prin includerea sumelor aferente in tariful perceput prin obtinerea prealabila a acordului de la Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud;

·        dotarea tuturor persoanelor juridice (institutii publice si agenti economici) de pe teritoriul zonei alocate cu europubele standardizate, pe cheltuiala agentului economic (utilizatorului);

·        dotarea tuturor mijloacelor de transport a deseurilor si a altor utilaje folosite la salubrizare cu sistem GPS de monitorizare prin satelit care sa poate fi supravegheat si monitorizat de la sediul Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud. Sistemul va fi asigurat din resursele operatorului;

·        Constructia si punerea in exploatare a instalatiei de extragere si colectare a gazului de depozit.

·        Asigurarea facilitatilor pentru atingerea tintelor privind reducerea cantitatilor de fractiune biodegradabila depozitata (conform estimarilor facute in Studiul de Fezabilitate, pentru atingerea tintelor pentru anul 2016 privind reducerea procentului de biodegradabil la depozitare, este necesara introducerea unei tehnologii, care sa se asigure reducerea cantitatii de fractiune biodegradabila depozitata cu minim 38. 327 tone/an, incepand cu anul 2016)

·        realizarea unor campanii anuale de informare, constientizare si educare a populatiei judetului / zonelor, in privinta protectiei mediului prin reciclarea / valorificarea deseurilor cat si in procesul de gestionare a deseurilor. Activitatile minime aferente campaniilor vor fi:

Operatiunile executate pentru indeplinirea parametrilor de performanta stabiliti la incheierea contractului, pe cheltuiala operatorului nu pot fi considerate investitii ale acestuia in perioada contractuala, acesta luandu-si toate masurile de atingere a criteriilor de performanta prin tariful aplicat.


 [1] S.M.I.D- Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Bistrita Nasaud

[2] S.M.I.D- Sistem de Management Integrat al Deseurilor solide in Judetul Bistrita-Nasaud

[3] baterii, cartuse de aparate de copiere, ambalaje de vopsele si uleiuri, etc

[4] Ordinul nr. 109/2007, al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor

0 comentarii4746 vizualizări17 februarie 2014
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0