Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 16 Ianuarie 2021 - 4198 vizitatori azi
Modificarea tarifelor de transport public local de persoane.

ANUNT privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente. In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se publica spre cunostinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente si intentia de a-l supune analizei si aprobarii Consiliului local al municipiului Bistrita, in sedinta ordinara din luna februarie 2015.

            Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

            Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris si se vor depune la Primaria Municipiului Bistrita, Registratura - Centrul de relatii publice, comunicare, str. Piata Centrala nr. 6, pana la data de 23.01.2015, sau se vor comunica prin fax la nr. 0263- 231046 sau prin email, la adresa primaria@primariabistrita.ro .

Primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Teodor Cretu.

.

 

       PROIECT                                        

ROMANIA  -  JUDETUL BISTRITA-NASAUD

     MUNICIPIUL BISTRITA

        CONSILIUL LOCAL

 HOTARARE privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate,   in municipiul Bistrita si localitatile componente

  Consiliul local al municipiului Bistrita, intrunit in sedinta ordinara, in data de _______________,

avand in vedere:

            adresa nr. 121/26.03.2014 transmisa de S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 30659/02.04.2014;

            Expunerea de motive nr. 96674 /23.12.2014 a Primarului municipiului Bistrita;          

            Raportul nr. 96672/23.12.2014 al Serviciului public municipal "Directia Servicii Publice Bistrita" si Directia Administratie Publica Juridic;

Studiul de impact nr. 96671 /23.12.2014, al Serviciului public municipal "Directia Servicii Publice Bistrita";

Raportul nr. _______________ al Comisiei economice;

            Raportul nr. ______________ al Comisiei juridice si administratie publica locala;

Hotararea nr. 103/13.05.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita operatorului S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita;

Anuntul nr. 96675/06.01.2015 privind aducerea la cunostinta publica a proiectului de hotarare;

            prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

            prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 /2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

in temeiul art.36, alin. 2, lit."d", alin. 6 lit. a, pct. 14, art.45, alin. 2, lit. a, din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  HOTARASTE:

 ART.1. - (1) Se aproba tarifele de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente, dupa cum urmeaza:

-  pentru Bistrita                                             -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Viisoara                   -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Unirea                       -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Sigmir                       -2,20 lei/calatorie

                        -  pentru ruta Bistrita -Ghinda                      -2,70 lei/calatorie

-  pentru ruta Bistrita -Sarata                      -2,80 lei/calatorie

                        -  pentru ruta Bistrita -Slatinita                    -3,30 lei/calatorie

-  pentru ruta Viisoara -Unirea                    -2,70 lei/calatorie

 

(2) Tarifele mentionate la alin (1) vor fi practicate incepand cu data de 01 martie 2015;

            ART.2.  Anexa nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita nr. 3/D din 29.05.2009 se modifica in mod corespunzator.

ART.3.  Primarul municipiului Bistrita, prin Viceprimarul de resort, Serviciul public municipal "Directia Servicii Publice Bistrita", va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

ART.4.  Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara cu respectarea art. 45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu un numar de ____ voturi "pentru", _____ voturi "impotriva" si ______ abtineri, din _____ consilieri prezenti.

ART.5.  Hotararea are caracter normativ si intra in vigoare la 01.03.2015, dupa aducerea ei la cunostinta publica.

            ART.6.  Compartimentul pregatire documente, contencios va comunica prezenta hotarare:

-          Domnului Viceprimar Avram George;

-          Serviciului public municipal "Directia Servicii Publice Bistrita";

-          S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita, str. Sigmirului, nr. 16;

-          Autoritatii Rutiere Romane - Agentia Bistrita-Nasaud, cu sediul in municipiul Bistrita, bulevardul Independentei bl.2, ap. 2;

-          Autoritatii Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice cu sediul Piata Petru Rares nr. 1;

-          Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud, cu sediul in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1;

-          Domnului Rusti Mihai - sef serviciu relatii publice, comunicare;

-          Primarului municipiului Bistrita;

-          Institutiei Prefectului judetului Bistrita-Nasaud.

 

            INITIATOR,                                          AVIZ DE LEGALITATE

                PRIMAR                                            SECRETAR,

     OVIDIU TEODOR CRETU                                 FLOARE GAFTONE

 Bistrita la, _____________

Nr. ___________

Prezenta hotarare se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie

TV/TV.ex.6.

 DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA JURIDIC

NR.  96672 /23.12.2014

 

 

 

 

 RAPORT

privind  modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, in municipiul Bistrita si localitatile componente

  Prin  Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.103/13.05.2009, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita operatorului S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita, s-a aprobat atribuirea contractului de gestiune a serviciului public de transport local de persoane operatorului de transport mentionat, cu care s-a incheiat contractul de delegare a gestiunii nr. 3/D din 29.05.2009. In anexa nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii s-au stabilit tarifele de transport valabile pana la data de 31.12.2009, respectiv cele valabile de la data de 01.01.2010.

Ca urmare a modificarii cotei de TVA de la 19% la 24%, s-a adoptat Hotararea nr. 129/29.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, prin care s-au ajustat tarifele, incepand cu data de 01 august 2010, tarife in vigoare la aceasta data, dupa cum urmeaza:

-  Bistrita                                 -1,80 lei/calatorie

            -  Bistrita -Viisoara               -2,00 lei/calatorie

            -  Bistrita -Unirea                  -1,80 lei/calatorie

            -  Bistrita -Sigmir                  -2,00 lei/calatorie

                        -  Bistrita -Ghinda                 -2,50 lei/calatorie

-  Bistrita -Sarata                  -2,60 lei/calatorie

                        -  Bistrita -Slatinita               -3,00 lei/calatorie

-  Viisoara -Unirea               -2,50 lei/calatorie

            Operatorul de transport "S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita" a solicitat prin adresa nr. 121/26.03.2014, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 30659/02.04.2014, majorarea tarifelor, motivat de cresterea costurilor de exploatare, ca urmare a cresterii pretului carburantului si a unor masuri de imbunatatire a conditiilor de transport pe anumite rute.

            Anexat solicitarii, operatorul de transport S. C. TRANSMIXT S. A. Bistrita, a depus Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate sau pe cablu si Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor, conform prevederilor Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/12.12.2007, pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

            Tarifele rezultate din fisa de fundamentare, care presupun o crestere de cca. 34% fata de cele in vigoare la aceasta data, apreciem ca se situeaza peste nivelul de suportabilitate al beneficiarilor de transport si prin urmare, propunem majorarea tarifelor pana la un nivel  care sa asigure executarea unui transport public local la un nivel suportabil pentru beneficiarii directi ai transportului.

             Fata de tarifele rezultate din fisa de fundamentare:

-  pentru Bistrita                                             -2,41 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Viisoara                   -2,41 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Unirea                       -2,41 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Sigmir                       -2,60 lei/calatorie

                        -  pentru ruta Bistrita -Ghinda                      -3,11 lei/calatorie

-  pentru ruta Bistrita -Sarata                      -3,21 lei/calatorie

                        -  pentru ruta Bistrita -Slatinita                    -3,61 lei/calatorie

-  pentru ruta Viisoara -Unirea                    -3,11 lei/calatorie

 

propunem aprobare urmatoarelor tarife:

 

-  pentru Bistrita                                             -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Viisoara                   -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Unirea                       -2,00 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Sigmir                       -2,20 lei/calatorie

            -  pentru ruta Bistrita -Ghinda                      -2,70 lei/calatorie

-  pentru ruta Bistrita -Sarata                      -2,80 lei/calatorie

-  pentru ruta Bistrita -Slatinita                    -3,30 lei/calatorie

-  pentru ruta Viisoara -Unirea                    -2,70 lei/calatorie

 Prin aplicarea tarifelor propuse, se estimeaza o crestere a cheltuielilor bugetare generate de plata facilitatilor acordate anumitor categorii de persoane care beneficiaza de transport gratuit in baza HCL 178/2009, cu modificarile ulterioare, de 285.180,90 lei /an, de la 2.734.862,70 lei, conform executiei bugetare in anul 2014, la 3.020.043,80 lei in anul 2015. In ce priveste subventia acordata operatorului de transport in baza HCL 207/2010, estimam o scadere a acesteia, insa, nivelul ei nu poate fi previzionat la aceasta data, avand in vedere evolutia pretului la carburanti si piese de schimb, precum si a altor cheltuieli de exploatare, in anul 2015.

In conformitate cu art.17(1), lit. m) din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, " stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului", sunt atributii date  in competenta  Consiliilor  locale.

            Avand in vedere cele mentionate, sustinem si propunem spre adoptare proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate,   in municipiul Bistrita si localitatile componente, in forma prezentata de initiator.

    DIRECTOR                      DIRECTOR                                      DIRECTOR   

EXECUTIV DSP,         EXECUTIV EC. DSP,                         EXECUTIV  DAPJ,

  IOAN CRETIU              DAN SARMASAN                      DUMITRU MATEI CINCEA

 TV-2EX

 CABINET PRIMAR

Nr. 96674 /23.12.2014

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

               Potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, Consiliul local al municipiului Bistrita a adoptat Hotararea nr. 103/13.05.2009, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita operatorului de transport  S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita.

            In anexa nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii sunt stabilite tarifele de transport pe care operatorul de transport le practica in derularea contractului de gestiune a serviciului de transport public local de persoane.

            Prin adresa nr. 121/26.03.2014, operatorul de transport "S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita" a solicitat modificarea tarifelor practicate, pentru a putea sustine activitatea de transport, ca urmare a cresterii costurilor de exploatare.

            Pentru sustinerea solicitarii, operatorul de transport S. C. TRANSMIXT S. A. Bistrita, a depus Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate sau pe cablu si Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor, conform prevederilor Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/12.12.2007, pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

            Tarifele rezultate din analiza prezentata in documentele mentionate, ar conduce la desfasurarea transportului public local fara plata de subventie conform HCL 207/2010, in schimb ar greva bugetul local cu costuri suplimentare generate de palta facilitatilor acordate la transportul local unor categoriii de persoane, facilitati aprobate prin HCL 178/2009, cu modificarile ulterioare. Totodata, cresetrea tarifelor cu cca. 34%, rezultata din fisa de fundamentare, care o consider peste nivelul de suportabilitate al beneficiarilor de transport, ar conduce, pe langa efectul asupra bugetului local, la costuri suplimentare pentru ceilalti utilizatori ai transportului public, care nu beneficiaza de facilitati acordate de catre Consiliul Local si implicit la descurajarea deplasarii cu mijloace de transport public.

            Prin urmare, fata de tarifele rezultate din fisa de fundamentare, propun aprobarea cresterii tarifelor in vigoare cu cca. 11% , la nivelul propus in proiectul de hotarare pentru fiecare destinatie, un nivel suportabil pentru beneficiarii directi ai transportului, avand in vedere ca tarifele nu au mai fost modificate din anul 2010.

            Potrivit art.17(1), lit. m) din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, Consiliile locale stabilesc, aproba  si  modifica tarifele pentru transportul local de persoane, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

            Avand in vedere cele prezentate, propun spre adoptare proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate,   in municipiul Bistrita si localitatile componente.

 

.

Foto - Marius Chiuzan.

 

 

0 comentarii2877 vizualizări07 ianuarie 2015
rss 2.0
rss 2.0