Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 08 August 2020 - 14842 vizitatori azi
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA I.T.M B-N IN 2016.

In perioada 01.01.2016-30.09.2016 activitatea Inspectoratului Teritorial de MuncaBistrita - Nasaud a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din "Programul deactiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2016", a obiectivelor stabilite potrivit Legiinr.108/1999, modificata si completata si Legii nr.319/2006 . In aceasta perioada inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de MuncaBistrita - Nasaud, au verificat 1 123 angajatori, ocazie cu care deficientele constatatein domeniul Relatiilor de Munca si al Securitatii si Sanatatii in Munca au fostconsemnate in actele de control si s-au dispus 976 masuri pentru remediereadeficientelor constatate si intrarea angajatorilor in legalitate. Urmare controalelor efectuate atat in domeniul Relatiilor de Munca, cat si in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca au fost aplicate 521 sanctiuni contraventionale,respectiv 454 avertismente si 67 amenzi insumand 419 600 lei .

I. IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCAA. Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bistrita-Nasaud aavut ca obiectiv principal in domeniul Relatiilor de Munca si al Evidentei Munciirealizarea actiunilor din Programul propriu de actiuni pentru anul 2016, precum si aobiectivelor desprinse din actele normative in vigoare in domeniul legislatiei muncii,respectiv Legea nr. 108/1999 modificata si completata cu Legea nr.51/2012, Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, completata si modificata cu Legea nr.40/2011, O.U.G. nr.56/2007 , Legea nr.52/2011, H.G. nr.500/2011 . In activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bistrita-Nasaud s-a urmaritschimbarea fundamentala a raportului dintre administratie si cetatean, prin realizareaunui serviciu public in folosul exclusiv al cetateanului si al celor care beneficiaza deserviciile institutiei noastre. Un accent deosebit s-a pus pe cresterea transparenteiactivitatii si pe coerenta actiunilor intreprinse de functionarii publici din cadrulInspectoratului Teritorial de Munca al judetului Bistrita-Nasaud. In acest sens s-a urmaritaplicarea unitara a prevederilor legale privind raporturile de munca si evidenta munciiprestata pe baza contractelor individuale de munca si s-a tinut cont de necesitateaadaptarii la complexitatea si diversitatea situatiilor cu care se confrunta inspectorii demunca in indeplinirea activitatilor. Actiunile de control au urmarit in principal cresterea rolului si eficientei Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud prin constientizarea angajatilor si angajatorilor cuprivire la respectarea legislatiei de munca si protectie sociala referitoare la incadrareain munca, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor juridice de munca sidepunerea REVISAL.A crescut rigurozitatea in activitatea functionarilor publici si in ceea ce privestemotivarea si formularea raspunsurilor la petitiile adresate de cetateni, actionandu-se pentru scurtarea termenelor in care institutia noastra comunica raspunsurile solicitate siidentificarea de solutii legale pentru remedierea problemelor sesizate.Obiectivele si coordonatele care au fost avute in vedere in aceasta perioada au constatin :- asigurarea desfasurarii in conditii optime a relatiilor cu publicul atat la sediulcentral al Inspectoratului de Munca al judetului Bistrita-Nasaud precum si la nivelulpunctelor teritoriale de lucru din Nasaud si Beclean ;- verificarea modului in angajatorii respecta prevederile Legii 53/2003-CodulMuncii, republicat, H.G.500/2011 privind registrul salariatilor, Legii 62/2011 privinddialogul social, Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional,Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aleO.U.G. nr.96/2003 privind protectia maternitatii, O.U.G. nr.56/2007 privind incadrareain munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei ;- primirea in audienta a publicului, solutionarea sesizarilor si reclamatiilor adresatede public institutiei noastre ;- asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de munca;- inregistrarea Registrelor generale de evidenta a salariatilor in format electronic .

B. In perioada 01.01.2016-30.09 2016 s-a efectuat un numar de 703 actiuni de control indomeniul relatiilor de munca la sediile sau punctele de lucru ale angajatorilor existentipe raza judetului. Urmare acestor actiuni de control ale inspectorilor de la Corpul de Control Relatii de Munca au fost constatate urmatoarele abateri de la normele legale in vigoare, indomeniul legislatiei muncii : in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, fapta angajatorului de aprimi la munca persoane pentru care nu au fost intocmite contracte individuale demunca, in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca a fost sanctionata ;numarul cazurilor constatate si sanctionate contraventional a fost de 19 , aplicandu-seamenzi in valoare de 280 000 lei pentru un numar de 28 persoane care nu aveauintocmite contracte individuale de munca ,- neinfiintarea registrului si/sau netransmitere a acestuia in forma electronica laI.T.M.B-N in termenele prevazute de H.G. nr.500/2011 a fost sanctionata prin aplicareaa 92 sanctiuni contraventionale, respectiv 12 amenzi in cuantum de 29 600 lei si 80 avertismente ;- pentru alte incalcari ale prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii au fostaplicate un numar de 33 sanctiuni contraventionale respectiv 28 avertismente si 5amenzi in cuantum de 6 500 lei ;- pentru incalcari ale Legii nr.108/1999 republicata a fost aplicata o sanctiunecontraventionala, respectiv o amenda in cuantum de 5 000 lei ;Verificarile efectuate in baza Legii nr.62/2011 au vizat un numar de 34 angajatori. La 16 dintre acestia au fost depistate nereguli privind initierea negocierilor colective, fiinddispuse masuri de intrare in legalitate.Totalul sanctiunilor aplicate in perioada 01.01.2016-30.09.2016 in domeniul relatiilor demunca a fost de 145, din care 37 amenzi in valoare de 321 100 lei si 108 avertismente. Atat cu prilejul efectuarii controalelor, cat si cu cel al cercetarii si solutionariiscrisorilor si reclamatiilor, au fost dispuse masurile legale care se impuneau in vederearestabilirii legalitatii precum si pentru acordarea drepturilor cuvenite celor prejudiciati. Astfel, inspectorii de munca din cadrul corpului de control relatii de munca au dispusangajatorilor prin actele de control un numar de 591 masuri legale pentru remediere a deficientelor constatate.

In perioada 01.01.2016 - 30.09.2016 au avut loc 8 actiuni de control pe timp de noapte.

II. IN DOMENIUL EVIDENTEI MUNCIIIn perioada 01.01.2016-30.09.2016 , in activitatea Compartimentului Administrare siMonitorizare Relatii de Munca, Zilieri si Contracte Colective de Munca s-au inregistraturmatoarele coordonate statistice:- au fost inregistrate un numar de 47 contracte colective de munca si un numar de 10acte aditionale la contractul colectiv de munca.La data de 30.09.2016 au fost transmise copii ale registrului zilierilor ( conf.art.7, alin.2din Legea nr.52/2011) de catre un numar de 198 angajatori la care erau inregistrate unnumar de 378.520 pozitii in registrul zilierilor.

III. IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCAA. Activitatea desfasurata de inspectorii de munca din cadrul Directiei de Sanatate siSecuritate in Munca in perioada 01.01.2016-30.09.2016 a urmarit in principal realizareaobiectivelor prevazute in Programul anual de actiuni al I.T.M. Bistrita - Nasaud si alecampaniilor nationale organizate de Inspectia Muncii. S-au efectuat, de asemenea, controale pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor,pentru expertizare in vederea autorizarii, controale de tip sondaj in vederea identificariiproblemelor agentilor economici, cercetarea accidentelor de munca precum si aevenimentelor.Desfasurarea acestor activitati s-a realizat pe baza planificarilor lunare stabilite de catreconducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud. Astfel, au fost efectuate 420 controale preventive la agenti economici in perioada dereferinta.Pentru deficientele constatate in timpul actiunilor de control si de cercetare aaccidentelor de munca la persoanele juridice si fizice au fost aplicate 376 sanctiunicontraventionale din care 30 amenzi, in valoare totala de 98 500 lei si 346avertismente. S-au dispus 385 masuri de remediere a deficientelor si de intrare aangajatorilor in legalitate.B. Accidente de muncaIn perioada 01.01.2016-30.09.2016, au fost declarate la I.T.M. Bistrita-Nasaud 64accidente de munca din care 6 persoane accidentate mortal si 58 persoane accidentatesoldate cu incapacitate temporara de munca . In perioada 01.01.2016-30.09.2016 s-au inregistrat 2 cazuri de boala profesionala.

IV. CAMPANII NATIONALEIn luna februarie 2016 s-au reluat actiunile de control privind identificarea cazurilor demunca nedeclarata in cadrul Campaniei Nationale " O zi pe saptamana" . In cadrulacestor actiuni au fost controlati 172 angajatori . Au fost dispuse 122 masuri pentruremedierea deficientelor constatate . Totalul sanctiunilor contraventionale aplicate afost de 25, respectiv 16 avertismente si 9 amenzi in cuantum de 27 500 lei .In perioada 08.12.2015-29.01.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privind verificarearespectarii prevederilor legale privind relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca in cadrul unitatilor care au ca obiect de activitate cod CAEN 8610- Activitati deasistenta spitaliceasca.Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de Munca au verificat unnumar de 4 angajatori. Au fost dispuse 2 masuri pentru remedierea deficientelorconstatate. Totalul sanctiunilor contraventionale aplicate a fost de 2, respectiv 2avertismente .Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Securitate si Sanatate in Munca auverificat un numar de 5 angajatori. Au fost dispuse 8 masuri pentru remediereadeficientelor constatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 8, respectiv 7avertismente si o amenda in cuantum de 2 000 lei.In perioada 21.03.2016-30.03.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindrespectarea de catre angajatori a dispozitiilor art. 129 alin.(2) si alin.(3) din Legeadialogului social nr.62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,precum si respectarea de catre autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice,publice sau private a dispozitiilor art.78 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr. 448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cumodificarile si completarilor ulterioare. Inspectorii de munca din cadrulcompartimentului Relatii de Munca au verificat un numar de 17 angajatori. Au fostdispuse 4 masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Nu au fost aplicatesanctiuni contraventionale.In perioada 06.04.2016-09.04.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindidentificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoaraactivitatea in domeniul constructiilor. In cadrul acestor actiuni au fost controlati 32angajatori. Au fost dispuse 22 masuri pentru remedierea deficientelor constatate.Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 11, respectiv 8 avertismente si 3 amenzi incuantum de 20 300 lei. In perioada 18.04.2016-22.04.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindidentificarea si combaterea muncii nedeclarate si respectarea prevederilor legaleprivind timpul de munca la societati care au ca obiect de activitate protectie si gardacodCAEN 8010. In cadrul acestor actiuni au fost controlati 8 angajatori. Au fost dispuse15 masuri pentru remedierea deficientelor constatate. Totalul sanctiunilor aplicate afost de 3, respectiv 3 avertismente.In perioada 23.05.2016-31.05.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindrespectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare laincheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca si deodihna a conducatorilor auto( lucratori mobili). In cadrul acestor actiuni au fostcontrolati 13 angajatori. Au fost dispuse 11 masuri pentru remedierea deficientelorconstatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 3, respectiv 3 avertismente . In perioada 13.06.2016-24.06.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindidentificarea cazurilor de munca nedeclarata, respectarea prevederilor legalereferitoare la timpul de munca si de odihna, respectiv verificarea modului de respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca in unitati cu profil de activitate sportiv.

Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de munca au controlat unnumar de 15 angajatori. Au fost dispuse 6 masuri pentru remedierea deficientelorconstatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 2, respectiv 2 avertismente . Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Securitate si sanatate in munca aucontrolat un numar de 11 angajatori. Au fost dispuse 11 masuri pentru remediereadeficientelor constatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 10, respectiv 10avertismente.In perioada 28.07.2016-30.07.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindidentificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoaraactivitatea in domeniul constructiilor, precum si Actiuni de Control in cadrul CampanieiNationale de Combatere a Riscurilor de Caderi de la Inaltime si Surpari de Maluri peSantierele Fixe si Mobile.Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de munca au controlat unnumar de 7 angajatori. Au fost dispuse 4 masuri pentru remedierea deficientelorconstatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 4, respectiv 2 avertismente si 2amenzi in cuantum de 20 000 lei . Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Securitate si sanatate in munca aucontrolat un numar de 10 angajatori. Au fost dispuse 12 masuri pentru remediereadeficientelor constatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 12, respectiv 10avertismente si 2 amenzi in cuantum de 4 000 lei.In perioada 31.08.2016-02.09.2016 s-a desfasurat Campania Nationala privindidentificarea si combaterea cazurilor de munca nedeclarata in cadrul unitatilor care auca obiect de activitate cod CAEN 56- restaurante si alte activitati si servicii dealimentatie publica ( baruri, cluburi de noapte, cafenele, restaurante, etc.)Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de munca au controlat unnumar de 29 angajatori. Au fost dispuse 25 masuri pentru remedierea deficientelorconstatate. Totalul sanctiunilor aplicate a fost de 12, respectiv 7 avertismente si 5amenzi in cuantum de 51 500 lei .

V. ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITA Pana la 30 septembrie 2016 Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud s-a inscrisla masa credala pentru un numar de 199 societati comerciale, intrate in procedurainsolventei, cu o creanta in valoare totala de 157 018,94 lei .

VI.ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SISTEM INFORMATIONALIn perioada 01.01.2016-30.09. 2016 a fost actualizat in permanenta site - ul institutiei,prin transmiterea informatiilor importante legate de activitatea inspectoratului,prezentarea informatiilor si comunicatelor de presa precum si a noutatilor legislative.

VII. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI LEGISLATIE CONTENCIOSDin totalul de 67 amenzi contraventionale aplicate in perioada de referinta, angajatoriiau contestat in instanta 15 procese verbale de constatare si sanctionare acontraventiilor, din care 14 pentru sanctiuni aplicate in domeniul relatiilor de munca si1 pentru sanctiuni aplicate in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A PETITIILORIn perioada 01.01.2016-30.09.2016 a fost primit la Inspectoratul Teritorial de MuncaBistrita-Nasaud - Compartimentul Comunicare si Relatii cu Publicul un numar de 918petitii din care un numar de 167 petitii de la persoanele fizice si persoane juridice, 772petitii de la autoritati si institutii publice, 11 petitii de la Inspectia Muncii si 2 petitiianonime. Un numar de 886 petitii s-a depus in vederea solutionarii in domeniul relatiilorde munca, 45 petitii in domeniul sanatatii si securitatii in munca si 21 petitii in altedomenii de activitate ale institutiei.In cursul perioada 01.01.2016-30.09.2016 s-a raspuns la un numar de 918 petitii (29 aufost in curs de solutionare din luna decembrie 2015), 8 petitii au fost redirectionate, 5petitii au fost clasate, iar 50 petitii sunt in curs de solutionare, fiind in termen legal. In perioada 01.01.2016-30.09. 2016 s-a raspuns, in termen legal, la 10 solicitari in bazaLegii nr.544/2001. Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud va continua si inperioada urmatoare, avand ca prioritate indeplinirea obiectivelor stabilite in Programulcadru de actiuni al Inspectiei Muncii, identificarea si combaterea muncii fara formelegale, solutionarea cererilor si petitiilor adresate institutiei de cetateni, precum sideterminarea angajatorilor pentru a crea conditii mai bune in ceea ce privestesanatatea si securitatea la locul de munca, in vederea diminuarii riscului de accidentaresi imbolnavire profesionala.

INSPECTOR SEF ,BERBECAR OTILIA

0 comentarii4389 vizualizări01 noiembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0