Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 27 Mai 2020 - 15044 vizitatori azi
Luna mai este luna promovarii economiei sociale la AJOFM Bistrita - Nasaud.

Economia sociala, denumita informal si cel de-al treilea sector, este definita ca fiind ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asociati.

In Romania, cadrul legal al economiei sociale este reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala ale carei prevederi se aplica conform Normelor metodologice (Hotararea nr. 585/2016).

Obiectivele economiei sociale sunt:
    - consolidarea coeziunii economice si sociale;
    - ocuparea fortei de munca;
    - dezvoltarea serviciilor sociale.
Indeplinirea obiectivelor se realizeaza, in principal, prin urmatoarele activitati de interes general:

     producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari care contribuie la bunastarea comunitatii sau a membrilor acesteia; 

     promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot genera sau asigura locuri de munca pentru incadrarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil; 

     dezvoltarea unor programe de formare profesionala dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; 

     dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. 

Intreprinderile sociale pot fi:

a) societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;

b) cooperativele de credit, care functioneaza in baza OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, republicata;

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, infiintate in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;

g) orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in lege.

Intreprinderea sociala - orice persoana juridica de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale, care detine un atestat de intreprindere sociala si prin actele de infiintare si functionare demonstreaza faptul respecta principiile si criteriile prevazute de lege.

Principii:

a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;

b) solidaritate si responsabilitate colectiva;

c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;

e)caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului;

f)personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;

g)alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Criterii:

a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;

b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;

c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;

d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Atestatul de intreprindere sociala se acorda de catre AJOFM Bistrita - Nasaud, pe o perioada initiala de 5 ani, in baza urmatoarelor documente:

1) cerere tipizata pentru acordarea atestatului;

2) actele de infiintare si functionare, care respecta principiile si criteriile prevazute de lege si care sunt, dupa caz:

a) pentru societatile cooperative de gradul I: actul constitutiv si autorizatia de functionare

emisa de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) pentru cooperativele de credit: statutul si autorizatia de functionare acordata de BNR

potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pentru asociatii si fundatii: actul constitutiv si statutul, precum si certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi au sediul, in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariatilor: actul constitutiv si statutul, precum si certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi au sediul, in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv si statutul, precum si certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi au sediul, in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) pentru societatile agricole: actul constitutiv si statutul elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, si o copie a incheierii de inscriere in registrul rezervat acestui tip de societati;

g) pentru federatii: statutul si certificatul de inscriere in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului in a carui circumscriptie isi vor avea sediul, in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv si dovada personalitatii juridice;

i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat, documentele din care sa reiasa in mod clar faptul ca respecta, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute de lege: actul de infiintare sau actul constitutiv si certificatul de inregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, pentru persoanele juridice supuse inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv statutul si dovada personalitatii juridice, in cazul altor persoane juridice de drept privat.

Intreprinderea sociala de insertie - se defineste ca fiind intreprinderea sociala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;

b) are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale, pe o perioada de 3 ani, acelor intreprinderi sociale care au obtinut in prealabil atestatul si depun urmatoarele documente:

a) cerere tipizata pentru acordarea marcii sociale;

b) situatia tipizata privind personalul angajat cu contract individual de munca;

c) contractele individuale de munca ale persoanelor apartinand grupului vulnerabil, in copie;

d) documente care atesta apartenenta la grupul vulnerabil, conform legii, in copie.

 

In acest sens, in aceasta saptamana se va organiza la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud o masa rotunda la care sunt invitate firme, ONG-uri, asociatii, someri, pentru promovarea prevederilor legale referitoare la atestarea si certificarea entitatilor de economie sociala, punandu-se in discutie identificarea barierelor care stau in fata dezvoltarii sectorului de economie sociala, precum si propuneri pentru inlaturarea acestora.

 

Otilia Rapan

Director Executiv

 


Intocmit,

Adina Preda, Consilier EURES.

 

Foto - arhiva Marius Chiuzan

 

0 comentarii2233 vizualizări21 mai 2018
rss 2.0
rss 2.0