Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 24 Septembrie 2020 - 1714 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 25 iulie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 25 iulie 2019, ora 14,00.  Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ; in temeiul art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,  D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 25 iulie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

 PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

FLOARE GAFTONE

 

Bistrita, la 18 IULIE 2019

Nr. 231

GF/CTT.ex.4.

 

 

 

ANEXA la Dispozitia nr.321/18 IULIE 2019 a Primarului municipiului Bistrita 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25.07.2019 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita
  2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea si recompensarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bistrita a performatei scolare a elevilor din municipiul Bistrita
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii spatiului situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Independentei nr.24-26 ca si locuinte protejate, in vederea realizarii Proiectului "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!" privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a cinci imobile-teren proprietate a Municipiului Bistrita, afectate de strada de legatura intre Calea Moldovei si strada Granicerilor, in vederea inscrierii in domeniul public al municipiului Bistrita    
  5. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a unui imobil-teren avand destinatia de strada situat in intravilanul municipiului Bistrita, zona Valea Jelnei, in continuarea strazii Codrului
  6. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Bistrita a unui imobil-teren situat in intravilanul municipiului Bistrita, Ridul Lempes, strada Crangului
  7. Proiect de hotarare pentru aprobarea unor normative si limite maxime de cheltuieli privind actiuni de protocol ale Municipiului Bistrita.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe trimestrul II 2019
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2019 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru unitatile de cult, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania

10.Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei Hotararii nr.87/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare piste de ciclisti in municipiul Bistria- etapa I"

11.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.182/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REPARATII CAPITALE PIATA AGROALIMENTARA DECEBAL, MUNICIPIUL BISTRITA"

12.  Proiect de hotarare privind stabilirea programului de aprovizionare si ridicare a deseurilor din Centrul Istoric al municipiului Bistrita "Zona pietonala Liviu Rebreanu"

13.  Proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Bistrita domnului Muresan Gavrilas

14.  Adresa nr.111/10.06.2019 a Casei de Cultura a Sindicatelor Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.46131/11.06.2019, prin care se solicita participarea municipiului Bistrita la cofinantarea proiectului de reabilitare, in cadrul Programului RO-CULTURA, Apel Restarurare si revitalizarea monumentelor istorice, Granturile SEE 2014-2021 si Informarea nr.53717/09.07.2019 a Directiei Integrare Europeana, Directiei Economice si Directiei Administratie Publica Locala

15.  Diverse

 

INTOCMIT

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

GF/SA.ex.4.

0 comentarii3304 vizualizări19 iulie 2019
rss 2.0
rss 2.0