Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Miercuri 23 Septembrie 2020 - 17636 vizitatori azi
DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local Bistrita in data de 22 august 2019.

Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."a", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ; in temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 22 august 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta dispozitie.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

Bistrita, la 14 AUGUST 2019

Nr. 353, GF/CTT.SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.353/14 AUGUST 2019 a Primarului municipiului Bistrita

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 22.08.2019 

 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita" domnului DOREL COSMA
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Drum de acces si utilitatii aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrita" ca urmare a incheierii contractelor de achizitie
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului "Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara" si a cheltuielilor legate de proiect
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrita
  1. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei Municipale de Sanatate Bistrita
  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2019
   1. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare
   2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.48/27.03.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita-Nasaud, cu modificarile si completarile ulterioare

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bistrita a imobilului constructie situat in Aleea Heniu, in vederea demolarii, pentru realizarea obiectivului de investitii "Parcare supraetajata str.Nasaudului"

11. Proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.146/31.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. AQUABIS S.A. Bistrita

12. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bistrita a imobilelor-teren identificate cu numar cadastral 67062, 67180, 84230 si 83658, situate in intravilanul municipiului Bistrita, urmare a incetarii uzului si interesului public

 1. Proiect de hotarare privind derularea proiectului "EcoPARC Bistrita"
 2. Adresa nr.1389/22.07.2019 a Curtii de Conturi, Camera de Conturi Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.58602/26.07.2019, Decizia nr.15/2018/II/22.07.2019 a Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud, de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.15/25.07.2018 emisa pentru UATM Bistrita si Raportul Camerei de Conturi Bistrita-Nasaud nr.1230/01.07.2019, inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr.50785/28.06.2019.
 3. Diverse

INTOCMIT

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 GF/CTT.SA.ex.4.

0 comentarii2891 vizualizări14 august 2019
rss 2.0
rss 2.0