Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 24 Septembrie 2020 - 820 vizitatori azi
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 ianuarie 2020.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 ianuarie 2020, ora 14,00 , Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ; in temeiul art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,

  D I S P U N E :

  ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 ianuarie 2020, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

   

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

       

Bistrita, la 23 IANUARIE 2020

Nr. 8

GF/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.8/23 IANUARIE 2020 a Primarului municipiului Bistrita 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2020  

  1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al doamnei Morar Olivia Diana

  2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Drulea Dorin Valentin

  3. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului local al municipiului Bistrita

  4. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrita

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, precum si a preturilor de valorificare directa a materialelor lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrita pentru anul 2020

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat incheiat intre Municipiul Bistrita si Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, pentru imobilul situat in Intrarea Castanului nr.2, sc.A, ap.3 si sc.D, ap.44 - parter, cu destinatia de "Activitati social culturale - Gradinita de copii"

  7. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la proprietatea Municipiului Bistrita a imobilului, teren si constructii, situat in municipiul Bistrita, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15 avand destinatia de sediu administrativ

  8. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al municipiului Bistrita, a unor terenuri situate in municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei

  9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiului cu destinatie de locuinta, situat in municipiul Bistrita, Aleea Tihuta nr.9, bl.9, sc.C, ap.43, catre actualul chirias, numita Suciu Simona Adriana

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiului cu destinatie de locuinta, situat in municipiul Bistrita, Intrarea Turturelelor nr.2, bl.2, sc.B, ap.41, catre actualul chirias, numita Andrei Maria

11.Proiect de hotarare privind aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2020, pentru activitati nonprofit de interes local, in baza Legii nr.350/2005

12.Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud din Romania si orasul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populara Chineza

13.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si serviciile publice de interes local

14.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita

15.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Statii de incarcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice si electrice hibrid plug-in, in municipiul Bistrita"

16.Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea nr.1/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Centru Intermodal de Transport Public" din municipiul Bistrita str.Tarpiului-Industriei si a documentatiilor tehnico-economice aferente, finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020"

17.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a proiectului "Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistrita in vederea introducerii sale in circuitul turistic international" si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare

18.Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 7" Lot II

19.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.81/2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne necesare asigurarii contributiei la proiectele finantate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 - 2020 in valoare de 9.476.463 lei

21.  Plangerea prealabila nr.IID24065/08.01.2020 a Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.1387/10.01.2020 cu privire la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.195/28.11.2019 si Informarea nr.4179/20.01.2020 a Directiei Patrimoniu si a Directiei Administratie Publica, Juridic

22.  Cererea doamnei Baciu Adriana din municipiul Bistrita inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.100907/20.12.2019 si Informarea nr. 100907/08.01.2020 a Arhitectului Sef si a Directiei Administratie Publica, Juridic

23.  Diverse

 

INTOCMIT

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

GF/SA.ex.4.

 

0 comentarii1904 vizualizări23 ianuarie 2020
rss 2.0
rss 2.0