Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 26 Septembrie 2022 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 iunie 2020.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 iunie 2020, ora 10,00.  

Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

in temeiul art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ;art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 30 iunie 2020, ora 10,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la sedinta comisiilor reunite ale consiliului local din data de 29.06.2020, ora 10,00. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii sedintei ordinare a consiliului local.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

Bistrita, la 24 IUNIE 2020

Nr. 181

GF/SA.ex.4.

 

ANEXA

la Dispozitia nr.181/24 IUNIE 2020

a Primarului municipiului Bistrita

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2020 

  1. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant prescolar privat Gradinita cu Program Prelungit "Academia Strumfilor" in denumirea Gradinita cu Program Prelungit "Strumfii"
  2. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.220/23.12.2019 privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita pentru anul scolar 2020-2021
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "Zero Carbon Cities", finantat prin programul URBACT III
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Bistrita, in calitate de partener, la realizarea proiectului "Active Citizens", finantat prin programul URBACT III
  5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului aferent Masurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, submasura 15.1 "Plati pentru angajamente de silvomediu" din cadrul PNDR 2014 - 2020
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii darii in administrare in favoarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A. a imobilului situat in municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei nr.9A
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 26 mp, proprietate privata a municipiului Bistrita, situat in municipiul Bistrita Bulevardul Decebal nr.44, teren aferent extinderii spatiului comercial proprietatea societatii "UNIVERS TEO DISTRIBUTION" S.R.L.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor loturi de teren situate in localitatea componenta Unirea, str.Aerodromului nr.33, in incinta Complexului Sportiv Polivalent Bistrita in vederea amplasarii unor constructii provizorii pentru activitati de alimentatie publica si de comercializare si inchiriere articole sportive
  9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a cotei de ½ din imobilul, constructie si teren, situat in strada Zimbrului nr.19, avand destinatia de gradinita

10.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a municipiului Bistrita a imobilului, constructie si teren, situat in strada Spiru Haret nr.6, identificat in CF Bistrita nr. 54115, respectiv CF 54115 - C1 - U3

11.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui imobil-teren in suprafata de 284 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita, str.Magnoliei, in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala pentru tineri

12.Proiect de hotarare privind aprobarea inaintarii unei cereri catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud de trecere a imobilului, teren si constructii, situat in municipiul Bistrita, Drumul Cetatii nr.2A, din domeniul public al Judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al Municipiului Bistrita

13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului cu destinatie de locuinta, situat in municipiul Bistrita, Aleea Ghiocelului, bl.1, sc.D, et. II, ap.45 proprietatea privata a Municipiului Bistrita in cota de 12/16, si a numitilor Tigauan Natalia, Iubas Livia si Iedean Aurora, in cota de 4/16

14.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.52/27.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului proprietate publica a municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, str.Aerodromului nr.33, in vederea intretinerii si exploatarii

15.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita

16.  Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Directiei Servicii Publice Bistrita

17.  Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8"

18.  Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 10"

19.  Proiect de hotarare privind instituirea taxei de reabilitare termica ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 12"

20.  Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotararii nr.36/24.06.1993 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea taxei speciale pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si sarbatori legale si modificarea Hotararii nr.74/25.04.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2020

21.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2020

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinte colective, amenajari exterioare, accese si parcaje" in municipiul Bistrita, str.Subcetate nr.38A

23.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dotari sportive" in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, str.Aerodromului nr.33

24.  Proiect de hotarare privind amplasarea in municipiul Bistrita a trei panouri cu denumirile istorice ale orasului

25.  Acordul de principiu privind solicitarea Clubului Lions Bistrita formulata prin adresa nr.397/22.06.2020, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.41188/22.06.2020, in vederea derularii proiectului "Parcul Tematic Lions"

26.  Diverse

 

INTOCMIT

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

GF/SA.ex.4.

 

0 comentarii2562 vizualizări29 iunie 2020
rss 2.0
rss 2.0