Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 25 februarie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara,

in data de 25 februarie 2021, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere:

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 februarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

in temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit "a", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b", art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 25 februarie 2021, ora 16,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 24 februarie 2021, ora 12,00. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii sedintei ordinare a consiliului local.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

Bistrita, la 18 FEBRUARIE 2021

Nr. 40

GF/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.40/18 FEBRUARIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita  

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2021.  

  1. Depunerea juramantului de credinta de catre domnul consilier Cicioc Stefan
  2. Intrebari si interpelari adresate executivului de catre consilierii locali
  3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 23.12.2020
  4. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al domnului Niculae Cristian Marius

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 6.2.1 si 6.2.2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bistrita nr.48/L din 30 mai 2019 - afisat pe site la data de 23.12.2020

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a actelor administrative fiscale, a actelor de executare si a altor acte emise de catre organul fiscal local

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile-teren situate in municipiul Bistrita, avand destinatia de strada

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 519 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita, strada Crainimatului nr.1A, identificat in CF Bistrita nr.81618, proprietate privata a municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 338 mp, situat in intravilanul municipiului Bistrita, strada Crangului nr.24A, identificat in CF Bistrita nr.80893, proprietate privata a municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului-teren situat in municipiul Bistrita, str.Zefirului, identificat in CF Bistrita nr.85930, din domeniul public al Municipiului Bistrita in domeniul public al Judetului Bistrita-Nasaud

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

12.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.157/29.09.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului, constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, str.Mesteacanului, in vederea reabilitarii si amenajarii unui Centru de servicii sociale integrate

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea modului de calcul al chiriei si a cuantumului acesteia pentru locuintele situate in municipiul Bistrita, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

14.  Proiect de hotarare pentru aprobarea suspendarii contractului de inchiriere incheiat de catre Municipiul Bistrita cu Clubul de dans sportiv "FLORIS" pentru spatiul situat in Bistrita, str.Andrei Muresanu - str.Florilor, ca urmare a instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiilor comerciale si a celor de prestari servicii situate in municipiul Bistrita, proprietatea privata a Statului Roman, in conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Bistrita, str.Dornei nr.43, parter, in favoarea Partidului Verde Bistrita-Nasaud, cu destinatia sediu partid

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

17.  Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.109/20.09.2012 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind infiintarea Societatii comerciale cu raspundere limitata, S.C. Business Park Bistrita Sud S.R.L. - societate administrator pentru Parcul Industrial "Bistrita Sud"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

18.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.139/2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud SRL si aprobarea contractului de mandat al acestora

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire cu functiuni mixte, comert, birouri, apartamente" in municipiul Bistrita, str.Nasaudului nr.8

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Parohiilor Ortodoxe Bistrita I, III si IV a unei cote din terenul proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in Bistrita, strada Tarpiului nr.20C, amenajat cu destinatia de cimitir

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.200 mp, proprietate publica a municipiului Bistrita, situat in incinta Scolii Gimnaziale nr.4 din municipiul Bistrita, str.Florilor nr.3-5, in vederea amenajarii unui teren de sport cu gazon artificial si iluminat nocturn

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

22.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.32/23.03.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului, constructie si teren, situat in municipiul Bistrita, str.Aleea Ineu, in vederea reabilitarii si amenajarii unui punct liturgic

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

23.  Proiect de hotarare privind aprobarea de credite de angajament necesare initierii procedurilor de achizitie pentru unele obiective urgente care vor fi inscrise si in programul anual de investitii al municipiului Bistrita pe anul 2021

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

24.  Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare DJ173, suprapunere cu strada Valea Jelnei intre Km 1+168 si Km 1+320 in urma alunecarilor de teren"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

25.  Diverse

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

 

 

GF/SA.ex.4.

 

0 comentarii1190 vizualizări18 februarie 2021
rss 2.0
rss 2.0