Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 17 Ianuarie 2021 - 11430 vizitatori azi
Doua burse de merit pentru studentii admisi in anul intai de studiu.

 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud acorda doua burse  de merit studentilor admisi in anul intai de studiu universitar 2012-2013, proveniti de la unitatile de invatamant din judetul Bistrita-Nasaud si cu domiciliul in judetul Bistrita-Nasaud, care au avut rezultate deosebite in anii de liceu si la concursurile, olimpiadele scolare organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Criteriile de selectie a candidatilor sunt stabilite de Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 11/1993, republicata.

Dosarele se pot depune la sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Piata Petru Rares nr. 1, pana la data de  1 noiembrie  2012.

Informatii se pot obtine pe www.portalbn.ro sau la sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud - Relatii cu publicul, telefon 0263-211460.

 

 

P R E S E D I N T E,

Emil Radu Moldovan

 

 

 

R E G U L A M E N T

pentru acordarea burselor de merit  si alocatiilor banesti unor categorii de studenti proveniti din judetul Bistrita-Nasaud

 

I.        SCOP

 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud instituie, cu titlu permanent, actiunea de stimulare a unor studenti proveniti din judetul Bistrita-Nasaud care s-au remarcat prin rezultate deosebite in activitatea scolara si de performanta pe parcursul anilor de liceu, precum si acordarea unor alocatii banesti pentru studentii proveniti din Centrele de plasament din judetul nostru.

 

 1. II.      MOD DE ACORDARE

a)     se acorda anual cate 2 (doua) burse de merit pentru studentii admisi in anul I care au obtinut rezultate deosebite in activitatea scolara si de performanta pe parcursul studiilor liceale *in unitatile de invatamint din  judetul Bistrita-Nasaud;

b)     beneficiaza de alocatii banesti absolventii care urmeaza studii universitare si provin din Centrele de plasament din judet;

c)      cuantumul burselor si alocatiilor banesti se aproba anual de catre consiliul judetean, la propunerea comisiei de buget-finante si activitati economice si a comisiei de invatamant, sanatate, cultura;

d)     selectarea si propunerea candidatilor se face, anual, de catre comisia de invatamant, sanatate si cultura, pe baza dosarelor depuse de candidati;

e)     bursele si alocatiile banesti se acorda din anul I si se pastreaza pe toata durata studiilor universitare de baza, in urmatoarele conditii:

(1)         beneficiarii burselor de merit trebuie sa obtina anual minim media generala 900, cu promovarea tuturor examenelor din anul respectiv (asigurarea integrala a numarului de credite contractate);

(2)         studentii proveniti din centrele de plasament trebuie sa faca dovada ca au promovat integral examenele din anul respectiv, fara a fi conditionati de media obtinuta.

 

 1. III.      CONDITII DE ACORDARE

A). Dosarele de candidatura trebuie sa contina:

 a) pentru bursa de merit:

 • cerere prin care se solicita acordarea bursei de merit;
 • curriculum vitae al candidatului;
 • copie dupa actul de identitate si dupa caz, actul de nastere;
 • copie dupa foaia matricola pentru toti anii de invatamant liceal;
 • copie dupa diploma de bacalaureat;
 • adeverinta de inscriere in anul I, eliberata de secretariatul facultatii;
 • acte doveditoare pentru fiecare din performantele scolare obtinute pe parcursul studiilor liceale (diplome, certificate, adeverinte, atestate etc.) eliberate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, respectiv de Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud sau, dupa caz, inspectoratele scolare organizatoare.

Nota: - documentele se depun in cópii simple, cu precizarea "conform cu originalul";

          - nu vor fi luate in considerare afirmatiile din curriculum vitae care nu sunt insotite de actele doveditoare.

           b).  pentru candidatii proveniti din Centrele de plasament:

 • lista de propuneri intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud;
 • copie dupa actul de identitate;
 • copie dupa actul de schimbare a numelui (daca este cazul);
 • adeverinta de inscriere in anul I, eliberata de secretariatul facultatii;

 

B). Selectarea candidatilor pentru bursa de merit, aflati in anul I de studii universitare:

a)     anual, pana la 1 noiembrie, in baza hotararii consiliului judetean, serviciul de specialitate face publice anunturile de acordare a burselor de merit si alocatiilor banesti, criteriile de acordare;

b)     anual, pana la data de 15 noiembrie, candidatii din anul I interesati depun la serviciul de  specialitate din cadrul consiliului judetean documentatia conforma prezentului regulament;

c)      sunt eligibili numai candidatii, proveniti de la invatamantul de zi, invatamant de stat, care au incheiat fiecare an de studii liceale, precum si examenul de bacalaureat, cu medii generale de minim 800;

d)     sunt considerate performante scolare numai concursurile, competitiile, intrecerile organizate si recunoscute de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii: concursuri pe discipline, concursuri pe meserii, concursuri literare si de creatie, intreceri sportive judetene, interjudetene, nationale si internationale, prezenta in loturi nationale si internationale, sesiuni de referate si comunicari de nivel national, interjudetean si/sau international, precum si participarea la programe si proiecte internationale;

e)     punctarea performantelor scolare se face dupa urmatoarea grila:

 

Nr. crt.

Performanta

Nivel de participare

Sesiuni nationale/

internationale de

referate si comunicari

judetean

interjud.

  national

international

1

premiul I

10 puncte

 3 puncte

30 puncte

40 puncte

20 puncte

2

premiul II

8 puncte

 2,5 puncte

25 puncte

35 puncte

15 puncte

3

premiul III

6 puncte

 2 puncte

20 puncte

30 puncte

10 puncte

4

mentiune

4 puncte

 1,5 puncte

15 puncte

20 puncte

6 puncte

5

premiul special

2 puncte

 1 punct

10 puncte

15 puncte

4 puncte

6

diploma de participare

0 puncte

 0,5 puncte

5 puncte

10 puncte

2 puncte

7

nominalizare in lot

0 puncte

      -

10 puncte

      -

-

8

proiecte educationale

5 puncte

 10 puncte

*12 puncte

15 puncte

-

 

f)        pentru fiecare medie generala anuala de minim 900 in anii de studii liceale se acorda cate un punctaj dupa urmatoarea grila:

Nr. crt.

Punctajul acordat

Media generala pe an de studiu

 

1.

900 - 949

950 - 975

  976 - 999

10

Punctaj

6 puncte

8 puncte

 10 puncte

        15 puncte

 

 

 

g)     pentru examenul de bacalaureat se acorda un punctaj dupa cum urmeaza:

 

Nr. crt.

Punctajul acordat

Media la examenul de bacalaureat

 

1.

900 - 915

916 - 930

931 - 970

971 - 997

10

Punctaj

1 punct

3 puncte

 6 puncte

 8 puncte

 10 puncte

 h)      punctajul fiecarui candidat se stabileste prin insumarea punctelor acordate pentru fiecare rezultat si performanta obtinuta la fiecare dintre criteriile stabilite;

i)        mediile anuale, respectiv media la examenul de bacalaureat, cuprinse intre 800 si 899 nu se puncteaza;

j)        punctajul minim pentru acordarea bursei de  medii este de 75 de puncte;

k)      anual, in  cursul lunii noiembrie, comisia pentru invatamant, sanatate si cultura analizeaza dosarele candidatilor si intocmeste lista candidatilor, in ordine valorica descrescatoare; 

l)        comisia pentru invatamant, sanatate si cultura nominalizeaza pentru bursa de merit candidatii aflati pe primele doua locuri, in ordine valorica descrescatoare;

m)    in aceeasi sedinta, comisia valideaza lista candidatilor proveniti din centrele de plasament, beneficiari ai alocatiei banesti.

 

C. Anuntarea rezultatelor

 a)     in termen de 3 zile de la sedinta comisiei de invatamant, sanatate si cultura, serviciul de specialitate din cadrul consiliului judetean face publica lista candidatilor, in ordine valorica descrescatoare, conform propunerilor comisiei pentru invatamant, sanatate si cultura;

b)     eventualele contestatii se depun la serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii rezultatelor;

(1)         nu se contesta decat punctajul personal;

(2)         la expirarea termenului de contestare comisia pentru invatamant, sanatate si cultura analizeaza contestatiile si propune lista definitiva a beneficiarilor bursei de merit;

(3)         serviciul de specialitate din cadrul consiliului judetean aduce, in scris, la cunostinta eventualilor contestatari, hotararea comisiei de invatamant, sanatate si cultura;

c)      propunerea comisiei pentru invatamant, sanatate si cultura se supune validarii consiliului judetean, a carui  hotarare ramane definitiva;

d)     in baza hotararii adoptate si ramasa valida, serviciul de specialitate din cadrul consiliului judetean face publice rezultatele si instiinteaza, in scris, beneficiarii burselor de merit si a alocatiilor banesti;

 

D. Acordarea burselor

 a)     beneficiarii nominalizati ai burselor de merit si a alocatiilor banesti aflate in curs de plata au obligatia sa depuna in fiecare an, in cursul lunii octombrie, la serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii, din care sa rezulte media generala a anului de studiu precedent si promovarea integrala a examenelor de an; depun, de asemenea, documente doveditoare in cazul schimbarii numelui;

b)     pentru beneficiarii aflati in primul an de studii demersurile pentru acordarea bursei se fac de catre serviciul de specialitate din cadrul consiliului judetean, pe baza documentelor aflate la dosar;

c)      bursa de merit si alocatia de sprijin se acorda numai pe durata studiilor universitare de baza, *intelegind prin aceasta Bologna I si Bologna II;

d)     in situatii de abandon scolar, exmatriculare sau de intrerupere a studiilor, beneficiarul in cauza pierde dreptul la bursa de merit sau la alocatia baneasca; se considera pierdut dreptul la bursa si in cazul renuntarii la prima specializare si inscrierea la o alta facultate.

e)     in cazul pierderii dreptului la bursa de merit sau la alocatia baneasca de catre unul dintre studentii nominalizati, bursa in cauza nu se redistribuie.

 

 1. IV.               DISPOZITII FINALE

 a)     Nominalizarea beneficiarilor burselor si alocatiilor banesti se face, anual, prin hotarare a consiliului judetean, ca urmare a votului secret exprimat in plenul acestuia, cu majoritate simpla a consilierilor in functie;

b)     Bursele si alocatiile banesti acordate de catre consiliul judetean nu limiteaza si nu exclud posibilitatea ca studentul sa beneficieze si de alte forme de sprijin, in conditiile legii;

c)      Serviciul de specialitate din cadrul consiliului judetean pastreaza si arhiveaza dosarele de candidatura si listele cu ierarhizarea valorica;

 

  

 

* Republicat in temeiul dispozitiilor art. III din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 110 din 29 octombrie 2009

 

0 comentarii3395 vizualizări04 octombrie 2012
rss 2.0
rss 2.0