Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 06 Iulie 2020 - 14910 vizitatori azi
RAPORTULUI DE AUDIT INTERN AL CONSILIULUI JUDETEAN B-N SI MASURILE DISPUSE DE PRESEDINTELE C.J.

1.Lipsa "Notelor de fundamentare" in intocmirea bugetului CJ si a institutiilor aflate in subordinea CJ (Nerespectarea Legii 273/2006, privind finantele publice locale, in intocmirea bugetului judetului). In vederea evaluarii respectarii naturii si destinatiei cheltuielilor efectuate auditorii au procedat la analizarea modului de fundamentare si intocmire a bugetului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Din verificarile efectuate auditorii nu au identificat documente de fundamentare a bugetului in care sa se regaseasca justificarea detaliata a necesitatii cuprinderii in buget a sumelor aferente fiecarui capitol de cheltuiala.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:

Pentru bugetul anului 2013 s-a dispus termenul de 30 noiembrie pentru propunerile de buget cu note de fundamentare pe fiecare capitol si articol si trecerea la planificarea bugetara multianuala.

 

2. Nerespectarea in totalitate a prevederilor legale in realizarea "Programului anual al achizitiilor publice" pe perioada 2008-2012.
           
Din analiza modului de elaborare a "Programului anual al achizitiilor publice" pentru anii din perioada 2008-2012, auditorii au constatat ca acesta nu este corelat cu sumele alocate prin buget (intrucat nu este inscrisa valoarea totala a achizitiilor publice care urmeaza a fi realizate in anul respectiv), iar pentru valoarea estimata a achizitiei inscrise in program, nu s-au prezentat auditorilor documente justificative  care sa sustina necesitatea si oportunitatea efectuarii acestor achizitii publice.

Nu au fost respectate in totalitate prevederile Hotararii Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
            Prin modificarea organigramei Consiliului Judetean s-a infiintat Biroul de Achizitii Publice, incepand cu data de 1 septembrie 2012.

S-a dispus efectuarea tuturor achizitilor prin Biroul achizitii publice si corelarea "Programului anual al achizitiilor " cu sumele existente in buget.


            3.  Nereguli in intocmirea si realizarea"Programul anual al achizitiilor publice"
 
            Fosta conducere a Consiliului Judetean nu a urmarit ca achizitiile publice directe sa se realizeze prin compartimentul de achizitii publice, acestea realizandu-se la nivelul unor departamente. De asemeni nimeni nu a luat masuri pentru stabilirea persoanelor responsabile cu atribuirea contractelor, iar arhivarea documentelor nu este realizata de peste 5 ani.

Prin nerealizarea tuturor achizitiilor in cadrul Compartimentului achizitii publice, inexistenta in cadrul Consiliului Judetean BN a unui Registru unic cu numere contracte (tinand cont de faptul ca exista contracte multianuale) si neintocmirea "Dosarului achiziilor publice" pentru toate achiziile efectuate, indiferent de metoda sau procedura de achizitie aplicata nu se poate determina numarul total al contractelor incheiate intre Consiliului Judetean B-N si terti, pentru care se angajeaza cheltuieli, tipul contractului si salariatul responsabil cu incheiarea  contractului, nu se poate determina unde se afla arhivate aceste contracte si modul de finalizare al acestora.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
            S-a dispus intocmirea Registrului unic de numere de contracte si pentru fiecare contract incheiat de CJ se numeste o persoana responsabila de ducerea la indeplinire a acestuia.

S-au stabilit masuri pentru arhivarea documentelor, procedura aflata in curs de rulare.

 

4. Nereguli in decontarea cheltuielilor pentru deplasarile externe

Auditorii au constatat justificarea necorespunzatoare a cheltuielilor privind deplasarile in strainatate a personalului din cadrul Consiliului Judetean BN, intrucat nu s-au intocmit formularele de decont si rapoartele scrise conform OMFP nr 3512/2008.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:

S-a dispus intocmirea deconturilor pe baza formularului 14-5-5 prevazut de OMFP nr 3512/2008.

Directia Economica analizeaza modul in care au fost cheltuiti banii, iar in conditiile nerespectarii legii, se vor lua masuri pentru recuperarea respectivelor sume.

 

5. Cheltuieli nelegale pentru telefonie mobila
           
Din  analiza cheltuielilor cu telefoanele mobile in cadrul Consiliului Judetean, s-a constatat ca pe lista beneficiarilor de abonamente Orange sunt inscrise persoane care care nu au calitate de salariati ai Consiliului Judetean BN. Aceste persoane sunt salariati in cadrul Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri si Apa, care sunt structuri independente avand personalitate juridica proprie.

Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
S-a dispus recuperarea sumelor pana la 30 noiembrie 2012, de catre Directia Economica.

 

6. Cheltuieli nelegale cu fuctionarea ADI in sediul CJ
           
Din analiza cheltuielilor cu intretinerea si functionarea aparatului propriu al Consiliului Judetean BN auditorii au contatat ca in perioada auditata in sediul CJ BN au functionat cele doua ADI-uri, ocupand 3 birouri de la etajul II al cladirii. Pentru aceste spatii ADI-urile nu au achitat cota parte din cheltuielile de intretinerea (gaz, apa-canal),  energia electrica, transport reziduri si deseuri colectate selective.
            Auditorii considera ca, din bugetul Consiliului Judetean, aceste cheltuieli s-au efectuat de doua ori, respectiv odata prin plata cotizatiilor stabilite si a doua oara prin suportarea  integrala a cheltuielilor de intretinere si functionare si plata telefoanelor mobile.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
            S-au calculat cheltuielile aferente spatiilor utilizate de ADI-uri in sediul CJ BN si s-a dispus recuperarea acestora pana la 30 noiembrie 2012, iar in continuare aceste cheltuieli se factureaza lunar.

7. Nerespectarea procedurilor in realizarea unor cheltuieli cu bunuri si servicii
 
           
Auditorii au constatat ca in cazul inregistrarii de cheltuieli cu aranjamente florale, coroane si flori, nu s-au solicitat oferte de pret de la mai multi agenti economici, cu activitate in domeniu, avand in vedere diversitatea acestora, nu s-a solicitat aprobarea prealabila a angajarii de cheltuieli, conform prevederilor legale, respectiv OMFP nr. 1792/2002 si nu toate facturile achitate aveau viza "bun de plata".

            Din documentele de plata verificate auditorii au constatat ca in perioada auditata, aceste cheltuieli au fost efectuate, prin achizitii, de regula,  de la doi agenti economici astfel:

  • SC GARDENA  IMPEX SRL Bistrita  in suma totala de 10.612,70 lei;
  • SC SENSITIVE SRL Bistrita in suma totala de 41.462 lei.

Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
            S-a dispus respectarea imediata a procedurilor legale in angajarea de cheltuieli cu bunurile si serviciile CJ B-N si respectarea procedurilor legale privind achizitiile publice directe.

8. Nereguli identificate in serviciile de proiectare pentru "Punct Salvamont Piatra Fantanele"
 
Auditorii au identificat plata unui proiect pentru realizarea unui punct salvamont la Piatra Fantanele in valoare de 41.650,00  lei, realizat de catre SC ARHISTUDIO SRL Bistrita, proiect care nu a mai fost pus in opera, iar in anul 2011 s-a contractat un alt proiect in valoare de 3.400,00 lei cu SC PROIECT DESIGN SRL Suceava tot pentru construirea unui punct salvamont, pe aceeasi locatie.

            Diferenta valorica dintre cele doua proiecte este semnificativa, auditorii neidentificand din documentele puse la dispozitia acestora si verificate, contractul cu serviciile de proiectare in val de 41.650 lei, persoana responsabila cu incheierea acelui contract si persoana care a primit documentatia, nota justificativa prin care sa se explice motivul pentru care acel proiect nu s-a utilizat, in conditiile in care in prezent se executa lucrari pentru amenajarea unui Punct Salvamont pe aceeasi locatie dar avand la baza o alta solutie constructiva.

            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
S-a cerut o analiza de oportunitate daca pe viitor lucrarile de proiectare si executie pentru obiectivele de investitie vor fi scoase la licitatie impreuna. Toate contractele de lucrari vor respecta legislatia in vigoare si vor fi aprobate prin bugetul CJ.

 

9. Nereguli procedurale in efectuarea platilor
           
Din verificarile efectuate auditorii au constatat ca platile au fost efectuate fara a fi angajate, lichidate si ordonantate cu respectarea prevederilor legale, respectiv OMFP nr 1792/2002.

            Majoritatea facturilor existente la "actele de banca" nu sunt insotite de documente justificative. Prin neatasarea la facturi a tuturor documnetelor justificative care fac obiectul plati nu se asigura respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale conform careia "instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documente justificative, aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor, executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate" si a Legii nr 82/1991 republicata potrivit careia "documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate".

Prin faptul ca auditul intern a atras atentia ca anumite activitati functioneaza deficitar, acesta a fost marginalizat, de insusi Presedintele CJ de la acea vreme, care a dispus efectuarea de catre auditul intern de sarcini non audit din cadrul Directiei Programe, Integrare Europeana si Lucrari Publice, care nu sunt in concordanta cu legislatia care reglementeaza activitatea de audit intern.

In multe cazuri, plata s-a efectuat fara ca acestea sa fie lichidate corespunzator in sensul ca pe facturi nu este aplicata de catre compartimentele de specialitate viza "bun de plata", prin care sa se certifice ca serviciul a fost efectuat corespunzator de catre furnizor si ca toate pozitiile din factura au fost verificate.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
S-a emis o dispozitie a Presedintelui, conform OMFP, Nr 1792/2002 cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor. Toate aceste etape se realizeaza prin respectarea cu strictete a procedurilor legale.

 

10. Nereguli in achitarea costurilor pentru studiile de masterat
 
Trei salariati, personal contractual angajati pe perioada determinata in functii de consilieri ai Presedintelui au beneficiat de plata studiilor de masterat. In prezent contractul de munca al acestora a expirat si astfel au incetat raporturile de munca.

In consecinta, auditorii au constatat ca  plata studiilor de masterat s-a realizat fara a se tine cont de toate prevederile legale aplicabile la data aprobarii si efectuarii platii.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
S-a cerut Serviciului Juridic, Contencios, Resurse Umane verificarea acestei situatii si inceperea procedurilor de  recuperare a sumelor.

 

11. Conflict de interese in contractarea unor servicii topografice si cadastrale
            Din documentele de plata verificate auditorii au constatat ca in perioada 2008 -2009 au fost efectuate de catre CJ BN plati catre SC CASIOR IMPEX SRL Bistrita in valoare  totala de 59.801 lei pentru prestarea unor servicii cadastrale si topografice. Mentionam ca administratorul societatii este Bodnariu Daniel - sotul directorului Directiei Integrare Europeana, Lucrari Publice, care detinea o cota parte de 50 din societatea mentionata, conform Declaratiei de interese publicata pe site-ul Consiliului Judetean BN.

In perioada 2008-2012 Consiliul Judetean BN a platit Biroului Asociat de Arhitectura Luca & Michiu suma totala de 127.414,16 lei reprezentand lucari de proiectare, studii de fezabilitate si lucrari de reactualizare proiecte intocmite. Suma de 127.414,16 lei se compune din 89.088 lei, studii de fezabilitate, proiect tehnic, actualizare documentatie intocmita pentru obiectivul Creearea Centrului german "Casa Argintarului" Bistrita, atribuita prin procedura cerere de oferte, iar suma de 38.326,16 lei reprezinta servicii de proiectere pentru reparatii sediu CJ BN atribuita prin incredintare directa. Agentul economic este reprezentat de sotia vicepresedintelui CJ BN in perioada 01.07.2008-30.06.2012 Luca Iancu.

Auditorii considera ca in realizarea achizitiilor de servicii pentru agentii economici mentionati mai sus a existat un conflict de interese, situatie in care CJ BN in calitate de autoritate contractanta nu a luat masurile necesare in vederea eliminarii efectelor ce deriva dintr-o astfel de imprejurare si nu a aplicat masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.

Situatiile mai sus mentionate sunt in momentul de fata in cercetarea DNA si ANI.

 

12. Nereguli in realizarea panoului ATOP

Referitor la activitatea ATOP auditorii au identificat faptul ca in data de 28.12.2010 Consiliul Judetean BN a incheiat contractul nr.163 cu SC ASIX -RO PRODCOM SRL Bistrita in cadrul caruia s-a realizat un "Panou Led Display" amplasat in locatia Piata Petru Rares in fata CJ BN in valoare totala de  61.489,12 lei care a fost achitat in luna decembrie 2010, in baza facturii nr.163/28.12.2010, fara a fi anexate la plata documente justificative. Receptia obiectivului s-a realizat in luna decembrie 2011, fiind intocmit Procesul verbal de receptie nr.7345/08.12.2011.

In anul 2012, CJ BN a efectuat plati catre SC KLIKTEL SRL Bistrita, pentru servicii privind actualizarea programului informatic a panoului luminos cu LED-uri - Panou ATOP,  in baza contractului nr. 7712/28.12.2011, conform explicatiilor inscrise in facturi, intocmite lunar, in valoare de 5.208,33 lei/ luna. Auditorii nu au identificat contractul incheiat, intrucat nu se cunoaste persoana  care a fost responsabila cu incheiearea acestuia. In consecinta, nu s-a putut verifica in ce conditii a fost incheiat acest contract si care sunt elementele ce stau la baza justificarii acestei sume, care in opinia auditorilor este prea mare.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
Departamentul Juridic, Contencios,  Resurse Umane si Directia Economica analizeaza posibilitatea denuntarii contractului cu SC KLIKTEL SRL.

 

13. Editare albume promotionale (160.042):
           
"Album de prezentare  a judetului" - 32.590 lei - SC Premiere Group Cluj - 1.000 exemplare;
S-a realizat prin incredintare directa, prin contractul de servicii nr.108/09.07.2009, fara a fi anexata oferta de pret pentru realizarea serviciului. Din verificarea efectuata de auditori s-a constatat ca acest serviciu nu a fost cuprins in Programul anual al achizitiilor pe anul 2009.

 

 "Album judet Bistrita-Nasaud" - 20.832 lei - SC Sinteza Prod Com SRL Cluj-Napoca - 600 exemplare; Pentru albumele tiparite a fost intocmita Nota de receptie, nesemnata de comisia de receptie. In momentul realizarii auditului nu stim care este situatia acestora, neexistand nici un document intocmit in acest sens. Precizam ca auditorii nu au identificat documente privind modul de valorificare a celorlate 1000 de albume tiparite anterior.

 

"Realizarile judetului Bistrita-Nasaud 2008-2012" - 79.980 lei (la un curs de 4,35 lei/euro, reprezinta 14.807 €) - SC Sinteza Prod Com Cluj-Napoca - 15.000 de exemplare; Printr-un Referat de necesitate intocmit in data de 09.02.2012 de catre Rusu Bogdan consilier al presedintelui CJ BN, fara numar de inregistrare si "aprobat" de catre Presedintele CJ BN prin aplicarea stampilei cu semnatura presedintelui CJ BN  (fara a exista semnatura in original) s-a procedat la solicitarea editarii unei carti sub tutela CJ BN sub denumirea de "Realizarile judetului Bistrita-Nasaud 2008-2012" cu justificarea ca aceasta lucrare a fost elaborata de mai multe consilii judetene din Romania. Prin referatul de necesitate intocmit nu se indica pozitia la care se afla cuprins acest serviciu in "Programul anual al achizitiilor publice" aprobat pentru anul 2012, nu este confirmarea de catre serviciul financiar-contabil a existentei resurselor financiare pentru realizarea acestui serviciu si nu este inscrisa valoarea estimata a achizitiei.

            La contractul incheiat sunt anexate trei oferte neinregistrate la CJ BN si  prin care se oferteaza servicii diferite atat din punct de vedere a denumirii lucrarii care urmeaza a se realiza cat si din punct de vedere a caracteristicilor tehnice ce urmeaza a fi indeplinite. Auditorii nu au identificat un caiet de sarcini cu cerintele autoritatii contractante intocmit in acest scop si nici un document scris privind solicitarea de oferte. Mentionam faptul ca ofertele au inscrise ca data de intocmire 09.02.2012 si 10.02.2012, iar referatul de necesitate este datat in 09.02.2012.

            In consecinta, aceasta plata nu a indeplinit conditiile de legalitate reglementate prin Legea 273/2006 privind finantele publice locale si prin OMFP nr.1792/2005 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.


            "Albumul judetului" - 16.740 lei - SC Sinteza Prod Com SRL Cluj-Napoca - 500 exemplare;

            In data de 16.01.2012 Rusu Bogdan printr-un Referat, fara numar de inregistrare, solicita reeditarea "Albumului de promovare a judetului" cu justificarea ca "la acea data se dispune de un numar foarte mic de albume si ar fi de bun augur reeditarea lor deoarece albumele s-au dovedit a fi de un real succes in toate situatiile in care au fost oferite drept cadou invitatilor si delegatilor". Auditorii precizeaza ca din documentele verificate nu au identificat documente care sa sustina "succesul" prezentat in referat si documente privind lista cu invitatii sau delegatiile carora le-au fost distribuite, avand in vedere ca 2008-2011 au fost tiparite un numar de 1600 bucati albume.

            Plata nu a indeplinit conditiile de legalitate reglementate prin Legea 273/2006 privind finantele publice locale si OMFP nr.1792/2005 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.

Din verificarile efectuate auditorii concluzioneaza ca serviciile privind "tiparirea de carti si publicatii" s-a realizat fara respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice intrucat au fost achizitionate prin metoda " cumparare directa" fara a se tine cont de faptul ca aceste achizitii fac parte din acelasi cod CPV iar prin cumularea tuturor acestor achizitii s-a depasit pragul valoric de 15.000 euro (fara TVA). In aceasta situatie procedura legala de achizitie aplicabila este "cerere de oferte".

      "Cataloge personalizate" - 9.990 lei - SC PASPARTU Timisoara

Aceasta achizitie nu a fost receptionata si din documente nu rezulta modul de utilizare a acestora. Cataloagele au fost comandate de catre vicepresedintele Luca Iancu fara a rezulta din documente scopul pentru care au fost comandate si destinatia acestora. Fata de cele prezentate mai sus auditorii constata ca aceasta cheltuiala este nejustificata, in conditiile in care din documente nu rezulta beneficiile obtinute de catre CJ BN in urma efectuarii acestei cheltuieli. 

Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
In contractarea pe viitor a serviciilor si materialelor promotionale se va face o analiza riguroasa tinandu-se cont de oportunitatea si necesitatea contractarii lor, precum si respectarea stricta a procedurilor legale.


            14. Materiale promotionale (40.935 lei)
           
In documentele de plata aferente lunii decembrie 2011 au fost identificate facturi reprezentand materiale promotionale, pentru care nu se prezinta explicit salariatul care s-a ocupat de achizitia lor, in ce constau acele materiale publicitare, scopul pentru care se achizitioneaza si modul de distribuire a acestora. La documentele de plata nu este atasat un model de material publicitar prin care sa se confirme, tuturor autoritatilor abilitate care verifica ulterior documentele contabile, necesitatea si realitatea efectuarii respectivei cheltuieli.
- Klips Media - 8.182,76 lei - decembrie 2011;

- Impres SRL Bistrita - 3.174, 40 lei - august 2011 pt pliante;

- Tourmont King SRL Bistrita - 7.464,80 lei - august 2011 pentru pliante flyere, tricouri (pentru ATOP);

- Asociatia Calimani Club Bistrita - 2.175 lei - august 2011, pentru 2.175 bucati;

- Media Comunication SRL Bistrita - 3.500 lei  - aprilie 2011, pentru 1000 de felicitari personalizate + 1.000 mape personalizate cu suma de 2.400 lei;

- Sfera Advertising Cluj SRL - 14.038,14 lei - ianuarie 2011, pentru agende si calendare fara a specifica destinatia lor exacta.
            In situatia in care fondurile alocate institutiilor publice sunt limitate si distribuite in conditii de austeritate, consideram un abuz in utilizarea banului public pentru procurarea unor cantitati atat de mari de mape, calendare, albume, pliante, cataloage, agende etc., tinand cont si de faptul ca nici nu se poate dovedi cu documente utilizarea acestora si beneficiile obtinute de catre CJ BN prin efectuarea acestor cheltuieli.

Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
In contractarea pe viitor a serviciilor si materialelor promotionale se va face o analiza riguroasa tinandu-se cont de oportunitatea si necesitatea contractarii lor, precum si respectarea stricta a procedurilor legale.

 

15. Neinregistrarea corecta in contabilitate a lucrarilor efectuate la sediul Consiliului Judetean si a cladirii de birouri si garaje auto
           
In perioada 2008-2011 in sediul aparatului propriu al CJ BN au fost realizate lucrari de reaparatii capitale. Lucrarile au fos realizate de mai multi agenti economici, respectiv:

-  SC INST NISTOR SRL - refacerea instalatiei electrice si termice in valoare de 363.876 lei;

- SC INDCOND SRL - reamenajarea birourilor de la et II si III, a a scarilor interioare, a holurilor si grupurilor sanitare, in valoare de 1.518.586 lei;

- SC PRISMA PROD SRL - tamplarie;

- SC CREATIV GRUP - amenajarea si modernizarea salii de sedinte;

            In perioada 2011-2012 s-au executat in baza contractului de lucrari nr. 6781/16.11.2011, incheiat intre CJ B-N si SC INDCON SRL Bistrita lucrari de "Reparatii curente la cladire, garaje auto si birouri" in valoare totala de 636.051 lei.

            Procedand la verificarea inregistrarii in contabilitate a cheltuielilor, auditorii au constatat ca aceste lucrari au fost inregistrate eronat la "reparatii curente", in conditiile in care prin natura lucrarilor executate, respectiv izolarea termica a peretilor exteriori, refacerea integrala a sarpantei din lemn de rasinoase, inlocuirea integrala a invelitorii, refacerea instalatiilor electrice, termice si sanitare, inlocuirea radiatoarelor, inlocuirea pardoselilor calde (parchet) in birouri si reci (placaje din gresie) in bai, holuri, casa scarii, garaje, spalatorie auto si atelier, s-au imbunatatit performantele de utilizare la parametrii functionali stabiliti initial, acestea fac obiectul lucrarilor de investitii.

Auditorii au constatat ca aceste cheltuieli sunt evidentiate la capitolul "reparatii curente", in timp ce reparatiile facute trebuie incadrate la capitolul "reparatii capitale" nerespectandu-se procedura. Ele se constituie drept investitii si conform legii trebuie aprobate prin Hotarare de Consiliu Judetean daca au fost bugetate in prealabil.
           
Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
            S-a dispus corectarea inregistrarilor contabile pentru evidentierea justa a valorii de inventar a sediului ocupat de CJ si inregistrarea corecta pe viitor in contabilitate a tuturor lucrarilor angajate pentru a se evita contractarea discretionara.
           
De asemenea angajarea unor astfel de lucrari se va face cu respectarea stricta a prevederilor legale.

      16. Nereguli procedurale in realizarea web designului site-ului de prezentare a judetului
            In luna noiembrie 2009 SC ELI GRAPHICS SRL emite factura nr 201/09.11.2009 in valoare de 4290,00 lei, prin care factureaza servicii privind lucrari de realizare Web design pentru site-ul de prezentare a judetului. Solicitarea aprobarii efectuarii acestei cheltuieli a fost realizata de catre Rusu Bogdan in data de 29.09.2009, dupa ce acest site  se afla in executie de doua saptamani in urma asa cum se precizeaza in referat. Din documentele verificate auditorii au constatat ca nu se cunoaste persoana responsabila cu incheierea contractului, contractul nu are numar de inregistrare, nu este vizat pentru CFP si nu este vizat juridic, dar a fost acceptat la plata. 

In consecinta plata acestor servicii s-a efectuat fara respectarea conditiilor de legalitate conform reglementarilor prevazute prin Legea 273/2006 privind finantele publice locale si OMFP nr.1792/2005 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
            Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:
           
S-a dispus verificarea acestei situatii de catre Serviciul Juridic, Contencios, Resurse Umane si Directia Economica.  

 

17. Castelul de la Posmus, servicii de proiectare            
            In perioada 2011-2012 CJ BN a decontat servicii de proiectare pentru obiectivul "Reabilitarea si Restaurarea Castelului din localitatea Posmus, comuna Sieu" in valoare totala de 491.612,88 lei din care;

- expertiza tehnica  pentru corp central (corp 3) in valoare de 77.872,00 lei intocmita de catre SC 3F STUDIO Cluj-Napoca;

- expertiza tehnica (pentru celelalte corpuri), studiu de fezabilitate, studiu geo, studiu topo, proiect tehnic (arhitectura, constructii, instalatii), detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului in valoare totala de 413.740,88 lei intocmita de catre SC UTILITAS SRL Cluj-Napoca.

        Prestarea de serviciu contactata cu SC 3F STUDIO Cluj-Napoca a fost realizata prin incredintare directa, iar cea contractata cu SC UTILITAS SRL Cluj-Napoca a fost realizata prin procedura de achizitie "cerere de oferta" prin SEAP.

            Documentatia tehnica (proiectul tehnic) a obiectivului mentionat a fost verificata de catre o comisie constituita prin Dispozitie a Presedintelui, din punct de vedere a conformitatii acesteia cu prevederile legale in vigoare, respectiv HG nr 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, constatandu-se o serie de omisiuni si neconformitati in cadrul acesteia. Disfunctionalitatile consemnate de catre comisie au fost transmise proiectantului in vederea completarii omisiunilor si remedierea neconformitatilor. Ulterior proiectantul a procedat la completarea Proiectului tehnic cu cele solicitate, intocmindu-se intre parti un proces-verbal de predare-primire.

           In vederea realizarii executiei lucrarilor cuprinse in Proiect acesta a fost supus aprobarii in comisiile de specialitate a indicatorilor tehnico-economici, ulterior find aprobat in sedinta de Consiliul Judetean in anul 2012. Precizam ca pana la aceasta data nu este initiata procedura de achizitie a executiei lucrarilor la acest obiectiv.
             Masuri dispuse de presedintele Consiliului Judetean:

           
Se analizeaza posibilitatea atragerii de fonduri europene pentru reabilitarea acestui obiectiv de importanta culturala pentru judetul Bistrita-Nasaud.
             

CONSILIUL JUDETEAN - Administrator public,

           Grigore Florin Moldovan.

 

 

 

 

 

 

 

SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD"

     CL1 - Contractul de lucrari "Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Statie de Compost,  in Judetul Bistrita-Nasaud "

Acord Contractual nr. 336/25.01.2010 cu o valoare de 32.841.486 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este  S.C. Iridex Group Constructii S.R.L. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici S.C. Iridex Group Import Export S.R.L- Asociat, S.C. Iridex Group Plastic S.R.L. - Asociat  si S.C. Unio S.A. Baia Mare - Subcontractant.

Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/3.12.2010 prin atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 16.119.961,17 lei, in urma unor circumstantele imposibil de prevazut la data lansarii procedurii de atribuire, astfel valoarerea finala a contractului CL1 este de 48.961.448,75 lei, valoare fara TVA.

 

CORECTII FINANCIARE (4.029.990,42 lei):

       Nerespectarea art.122, lit b) din OUG 34/2006 si atribuirea de lucrari suplimentare catre contractantul initial in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare pentru lucrarile suplimentare in valoare de 16.119.961,17 lei care fac obiectul Actului Aditional nr.1/13.12.2010 si reprezinta 49,08% din valoarea Contractului de lucrari nr. 336/25.01.2010.  Aceasta procedura poate fi aplicata doar cu justificarea existentei unor conditii de natura tehnica, artistica sau legate de protectia unor drepturi de exclusivitate care impun executarea lucrarilor de catre un singur operator economic.

 -         Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nu a justificat circumstantele imposibil de prevazut la data lansarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari ci a facut doar o prezentare a situatiei existente la data executiei, confirmata prin studiul geotehnic realizat de Universitatea Tehnica Bucuresti;

 -         Proiectantul avea obligatia sa analizeze impactul "precipitatii abundente in perioada 2007-2010" asupra calitatii solului in anul 2009, la momentul elaborarii Proiectului Tehnic. In acest sens, se precizeaza ca analiza geotehnica a amplasamentului realizata prin proiectul tehnic initial are la baza un studiu tehnic elaborat in anul 2006;

  -         Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud avea obligatia de a se asigura ca la demararea procesului de achizitii sunt finalizate si actualizate toate studiile tehnice, astfel incat sa se elimine riscul modificarii unor solutii tehnice;

 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ inregistrata  in data de 04.05.2012 la CURTEA DE APEL CLUJ

 

 

CL3 Contractul de lucrari " Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare, in judetul Bistrita-Nasaud"

Acordul Contractual nr. 817/18.02.2010 cu o valoare de 14.003.134 lei  fara TVA, s-a incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si  S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.

Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 2.12.2009, cu numar de referinta in SEAP 91783, iar valoarea estimata a contractului era de 14.065.064 lei fara TVA.

Contractul a fost modificat  prin extinderea duratei contractului de Act aditional nr.1/15.03.2011, Actul Aditional nr.2/31.10. 2011si  Actul Aditional nr .3 / 25.01.2012, astfel termenul de finalizare al contractului fiind extins pana la data de 29 februarie 2012. Contractul a  mai fost modificat  prin Actul Aditional nr.3/ 25.01.2012, privind lucrari suplimentare datorate situatiilor imprevizibile si Actul Aditional nr.4/26.01.2012, privind lucrari suplimentare datorate masuratorilor si optimizarilor  proiectului. In data de 23 februarie 2012 a fost semnat Actul Aditional nr.5, privind diminuarea valorii contractului de la  16.768.715,89 lei cu suma de 8.327.928,28 lei, astfel valoarea finala a contractului CL3 devine  8.440.787,61 lei fara TVA.

La data prezentei raportari, toate lucrarile au fost finalizate  conform Contractului, pe urmatoarele locatii:

-  Galatii-Bistritei(Statie Transfer)

-  Viisoara - Bistrita (Centru de Colectare)

-  Centru de Colectare Narciselor Bistrita

-  Sangeorz-Bai (Statie Transfer/Centru de Colectare)

-  Bistrita-Valea Boilor (Statie Transfer)

-  Nasaud (Statie de Transfer/Centru de Colectare)

-  Beclean (Statie de Transfer/Centru de Colectare)

In perioada martie - aprilie 2012 s-a desfasurat Receptia la terminarea Lucrarilor, in urma careia a fost emis Procesul-verbal la terminarea lucrarilor nr. 2387/25.04.2012.

 CORECTII FINANCIARE (1.391.552,17 lei):

 Din verificarea modului de  atribuire a Contractului de lucrari nr. 817/18.02.2010  au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:

  • Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a aplicat incorect factorii de evaluare prin depunctarea ofertei SC HIDROCONSTRUCTIA SA pe motiv ca nu a facut o evaluare a riscurilor, conform fisei de date. Se considera ca aplicarea factorilor de evaluare a fost incorecta.
  • La atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 202.143,89 lei, prin Actul aditional nr.4/26.01.2012, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud nu a respectat art.122, lit b) din OUG 34/2006 si atribuirea de lucrari suplimentare catre contractantul initial in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare. Aceasta procedura poate fi aplicata doar cu justificarea existentei unor conditii de natura tehnica, artistica sau legate de protectia unor drepturi de exclusivitate care impun executarea lucrarilor de catre un singur operator economic.
  • La atribuirea de lucrari suplimentare in valoare de 2.563.438 lei, prin Actul aditional nr. 3/25.01.2012, prin Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare s-a notificat faptul ca lucrarile suplimentare care fac obiectul actului aditional nu se datoreaza unor circumstante imprevizibile. 

Prin Notele de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se stabilesc urmatoarele corectii financiare:

-         5% din valoarea Contractului de lucrari nr. 817/18.02.2010 in suma de 700.156,7 lei

-         25% din valoarea Actului aditional nr.3/25.01.2012 la Contractul de lucrari nr. 817/18.02.2010  in suma de. 640.859,50 lei

-         25% din valoarea Actului Aditional nr.4/26.01.2012 la Contractul de lucrari nr. 817/18.02.2010  in suma de 50.535,97 lei

-         TOTAL CORECTII FINANCIARE CL3 : 1.391.552,17 lei

In cadrul acestui contract au mai fost emise si Note de constatare  a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare pentru Actele Aditionale 2, 3 si 4, fara a se aplica corectii financiare. In conformitate cu prevederile art.6, alin3, art.27 si art.28 si ale Anexei la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2011, in cazul in care pe un singur contract se stabilesc mai multe corectii, se va aplica o singura corectie, cea cu valoarea cea mai mare. 

 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ inregistrata sub nr. 7384/30.05.2012 la CURTEA DE APEL CLUJ.

 

 

 

CS1.  Contractul de servicii cu obiectul "Asistenta tehnica pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea sistemului de management integrat al deseurilor solide din judetul Bistrita-Nasaud"

Contractul nr. 5319/17.09.2009 cu o valoare de 1.980.962,2 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este  SC KVB Economic SRL. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici:"S.C KVB Economic Filiala Cluj Napoca" S.R.L. - Lider, S.C. "KPMG ROMANIA" SRL - Asociat, S.C. "VIZUAL" SRL - Asociat si S.C. "GPA BUSSINES CONSULTING" SRL - Subcontractor

Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/25.02.2010, Act aditional nr.2/18.03.2010, Act aditional nr.3/1.10.2010, Act aditional nr.4/26.07.2010, Act aditional nr.5/18.11.2011 si Act aditional nr.6/08.05.2012 fara modificarea valorii. Modificarile la contract constau in prelungirea succesiva a duratei contractului pana in data de 24.12.2012, a graficului de prestare a activitatilor si la Actul aditional nr.5 se modifica denumirea liderului asociatiei in S.C EPMC CONSULTING SRL.

CORECTII FINANCIARE (495.240,55 lei):

 Din verificarea modului de  atribuire a Contractului nr. 5319/17.09.2009, avand o valoare de 1.980.962,2 lei fara TVA au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:

  • Incalcarea  regulilor de publicitate de catre Autoritatea contractanta la atribuirea Contractului nr. 5319/17.09.2009, prin modificarea unui element esential a anuntului de participare, respectiv  valoarea estimata a contractului, fara a respecta obligatia de a transmite spre publicare un anunt de tip erata la anuntul initial, in conditiile prevazute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005.

Autoritatea contractanta a publicat anuntul de participare  atat in SEAP (nr.81.350/02.07.2009)   cat si in JOUE (nr.2009/S 125-182298 din 01.07.2009). Potrivit anuntului de participare  valoarea estimata a contractului este de 1.934.965 lei. Dupa 21 de zile de la data publicarii anuntului in JOUE, autoritatea contractanta a  majorat valoarea estimata la 2.573.240 lei, informatie publicata in SEAP sub forma unei clarificari la documentatia de atribuire.

In opinia auditorului, actiunea autoritatii contractante reprezinta o incalcare a principiului transparentei si tratamentului egal intre potentialii ofertanti, Intrucat a schimbat  o informatie esentiala cuprinsa in anuntul de participare, autoritatea contractanta ar fi trebuit sa  acorde suficient timp  potentialilor ofertanti pentru a pregati ofertele, in vederea asigurarii unui nivel adecvat de concurenta si de calitate a ofertelor. Daca ar fi cunoscut informatia  privind majorarea valorii estimate cu peste 20%, un numar de alti potentiali ofertanti ar fi putut fi interesati sa aplice la aceasta procedura.

Astfel au fost incalcate prevederile art. 36 alin. 5 din Directiva CE 18/2005

 -neindeplinirea cerintelor  minime de calificare  de catre oferta  castigatoare referitoare la experienta expertilor cheie.

Din Raportul procedurii  rezulta faptul ca a fost declarata admisibila si castigatoare oferta depusa de Asocierea formata din SC KVB Economic SRL, SC KPMG Romania SRL si  SC Vizual SRL, cu toate ca  3 dintre cei 5 experti cheie nominalizati  de ofertantul castigator nu fac dovada indeplinirii cerintelor minime referitoare la experienta profesionala:

- Nici unul dintre expertii in ingineria mediului nominalizati in oferta nu dovedesc, prin  copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari, ca detin  experienta iin aceeasi pozitie, in minim 3 proiecte de complexitate similara finalizate, dintre care cel putin unul pentru constructie depozit ecologic/inchidere depozit neconform.

- Nici unul dintre expertii in achizitii si expertii financiari inclusi in echipa ofertantului castigator  nu dovedesc, prin  copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari, ca detin  experienta  in derularea procedurilor de achizitie publica nationale/internationale; experienta pe aceeasi pozitie in minim 2 proiecte finalizate, de complexitate similara, finantate din fonduri europene/internationale

Consecinte:  

Abaterile constatate se situeaza atat la punctul 2 din  Ghidul pentru stabilirea corectiilor financiare aplicabile cheltuielilor cofinantate prin fonduri structurale sau de coeziune (COCOF 07/0037/03+ EN ) precum si pct. 1.2 din Anexa la OUG 66/2011- privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente fondurilor publice nationale aferente acestora, caruia ii corespunde aplicarea unei corectii financiare de 25% din valoarea contractului.

Aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 495.240,55 lei  reprezentand 25% din valoarea contractului.

Recomandari si solutii propuse:

            Nerestituirea de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a garantiei de pentru buna executie constituita pentru Contractul nr. 5319/17.09.2009, incheiat cu asociatia al carui lider este  SC KVB Economic SRL reprezentand 10% din contract,  in suma de 198.096 lei, in cazul in care Actiunea in contencios administrativ nr. Nr. 1228/28.06.2012 va fi respinsa  de catre Curtea de Apel Cluj.

 

 

  CS2. Contractul de servicii cu obiectul "Asistenta tehnica pentru supervizarea  contractelor aferente sistemului de management integrat al deseurilor solide din judetul Bistrita-Nasaud" - supervizare / dirigentie de santier

Contractul nr. 6036/21.10.2009 cu o valoare de 5.185.448 lei fara TVA, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si asociatia al carui lider este S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. Contractant este Asocierea formata din urmatorii operatori economici:" S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L. - Lider si EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. - Asociat.

Contractul a fost modificat de Act aditional nr.1/25.02.2010, Act aditional nr.2/30.06.2011, Act aditional nr.3/05.12.2011, Act aditional nr.4/20.02.2012 si Act aditional nr.5/30.03.2012 fara modificarea valorii contractului. Modificarile la contract constau in prelungirea succesiva a duratei contractului pana la data de 30.04.2012, si la Actul aditional nr.2 se modifica lista expertilor .

Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 3.07.2009, cu numar de referinta in SEAP 81436, iar valoarea estimata a contractului era de 6.450.131 lei fara TVA.

CORECTII FINANCIARE (259.272,42 lei):

 Din verificarea modului de  atribuire a Contractului  nr.  6036/21.10.2009, avand o valoare de 5.185.448 lei fara TVA au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice:

  • Descrierea insuficienta a unui criteriu de calificare si selectie din Documentatia de atribuire a contractului - cap.V.4 Capacitatea tehnica si profesionala, respectiv "Ofertantul a finalizat in ultimii 3 ani minim 3 proiecte in domeniile managementul deseurilor si/sau asistenta tehnica supervizare". De asemenea, acest criteriu de calificare este considerat cu caracter discriminatoriu.
  • Nerespectarea tratamentului egal al participantilor la procedura.

Prin Nota de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare nr. 156406 / 20.12.2011 a Ministerul Mediului si Padurilor, Directia Generala AM POS Mediu in urma verificarii efectuate  a stabilit aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 259.272,42 lei reprezentand 5% din valoarea contractului nr.  6036/21.10.2009. Nota de Constatare  a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.156406 /20.12.2011, a fost contestata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, dar prin Decizia  nr. 148449/28.11.2011 a Ministerul Mediului si Padurilor, Directa Generala AM POS Mediu a fost respinsa contestatia.

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a inaintat Actiune in contencios administrativ la CURTEA DE APEL CLUJ, inregistrata  sub  nr. 7340/30.05.2012.

 

 


CS5.   Contractul de servicii cu obiectul "Audit Financiar al proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide  in judetul Bistrita-Nasaud" Contract  nr. 4629 /26.07.2010 este incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. Bucuresti in valoare totala de 110.360 lei din care  valoarea fara TVA este de 89.000 lei.

Procedura de achizitii aferenta contractului a fost publicata in data de 11.06.2010, cu numar de referinta in SEAP 101987, iar valoarea estimata a contractului era de 157.111 lei fara TVA. Executarea contractului a inceput pe data de 30.07.2010, dupa constituirea garantiei de buna executie.

CORECTII FINANCIARE (8.900 lei):

Din verificarea modului de  atribuire a Contractului  nr. 4629/26.07.2010, incheiat intre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si SC AREXIM AUDIT SRL au fost identificate urmatoarele abateri de la legislatia aplicabila achizitiilor publice :

  • Utilizarea cerintei " respectarea Standardului International de Control al Calitatii , ISQC 1" atat ca factor de evaluare a ofertelor cat si criteriu de calificare, contrar prevederilor art.15 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

La capitolul IV Criterii de calificare si selectie, Sectiunea  IV.5. "Standarde de asigurarea calitatii",  autoritatea contractanta a impus urmatoarele " Cerinte minime obligatorii :  Auditorul va respecta Standardul International de Control al Calitatii, ISQC 1 elaborat de IFAC ( Federatia Internationala a Contabililor ), federatie a carui membru este si Camera Auditorilor Financiari din Romania. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens."

In  detalierea algoritmului de calcul a punctajului tehnic, prezentata in cadrul capitolului VII.3) din fisa de date a achizitiei,  autoritatea contractanta precizeaza  ca se acorda 5 puncte sub-factorului "Mentionarea conformitatii planului de asigurare a calitatii cu ISQC 1"

 Neindeplinirea cerintei minime referitoare la specializarea managerului de proiect in "finante" sau "contabilitate" de catre ofertantul castigator SC AREXIM AUDIT SRL".

Astfel, la punctul IV.4.4 din documentatia de atribuire se solicita drept cerinta minima obligatorie cu privire la calificarea  expertilor cheie ca liderul de echipa  (managerul de proiect) si auditorul financiar autorizat sa dovedeasca  ca  detin diploma de studii superioare in stiinte economice, specializarea " contabilitate" sau "finante".

Din documentele de calificare  depuse de singurul ofertant participant la procedura, respectiv CV  si Diploma de licenta , rezulta faptul ca managerul de proiect nominalizat in oferta detine studii superioare in specialitatea "economia industriei", nefiind asigurata indeplinirea cerintei minime  de  a fi licentiat in specialitatea "finante" sau "contabilitate" , conform punctului IV.4.4 din documentatia de atribuire. Cu toate acestea, oferta a fost declarata admisibila si castigatoare.

 Neindeplinirea cerintelor  minime de calificare si selectie referitoare la experienta similara

Astfel, la punctul IV.4.2  Fisa experientei similare  din documentatia de atribuire, autoritatea contractanta a solicitat ca ofertantii sa faca dovada ca indeplinesc urmatoarea cerinta minima obligatorie:  "Finalizarea in  ultimii 3 ani a cel putin unui contract in valoare de minim 15.000 euro (63.000 lei), al carui obiect a fost prestarea unor servicii similare,respectiv auditarea unui proiect similar , sub  aspectul finantarii externe nerambursabile. Valoarea va fi exprimata in lei si echivalent euro.

Nici unul dintre contractele aduse de ofertantul castigator drept dovada a experientei  similare, nu are valoarea minima impusa in documentatia de atribuire, respectiv 63.000 lei. Din clarificarile solicitate ofertantului prin adresa nr.4329/13.07.2019, rezulta ca a fost  acceptat ca dovada a experientei similare un contract in valoare de 61.486 lei, care se situeaza sub nivelul minim solicitat de autoritatea contractanta. Urmare a solicitarii de clarificari nr.222/28.09.2011, comisia de evaluare motiveaza declararea admisibilitatii ofertei prin luarea in calcul a valorii actualizate a contractului, rezultata in urma aplicarii indicelui de inflatie.

          Aplicarea corectiei pe procedura de achizitie in suma de 8.900 lei lei reprezentand 10% din valoarea contractului.

Recomandari si solutii propuse:

        Nerestituirea de catre Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a garantiei de pentru buna executie constituita pentru Contractul nr. 4629/26.07.2010 incheiat cu SC AREXIM AUDIT SRL in conformitate cu pct. 12.3 din contract,  in suma de 2.225 lei.

 Mentionam ca din totalul Corectiilor financiare in suma de 6.184.955,56 lei, pana la 30.06.2012   s-a retinut de catre Autoritatea de Management suma de 4.295.502,06 lei.

 


 CONSILIUL JUDETEAN - Administrator public,

Grigore Florin Moldovan.

0 comentarii6762 vizualizări22 noiembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0