Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 14 August 2020 - 29738 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita (I)

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire multifunctionala in regim de inaltime S+P+3E+ER cu destinatia de spatii comerciale si birouri" in municipiul Bistrita, strada 1 Decembrie, nr. 3. Beneficiar: S.C. CONSULT IMOBIL SRL.

Proiectul propune aprobarea P.U.Z-ului mentionat, respectiv a Regulamentului aferent, conform Proiectului nr. 197/9/2010 intocmit S.C. Arhitectura Noua S.R.L. Cladirea va avea regimul de inaltime S+P+3E+ER, cu destinatia de spatii comerciale si birouri. Inaltimea constructiei nu va depasi 16,2 m de la cota terenului amenjat, respectiv va avea sase nivele: subsol, parter, 3 etaje si un etaj retras, respectandu-se inaltimea medie a cladirilor invecinate si a caracterului zonei. Amplasarea cladirii multifunctionale se va face in limitele unui procent de ocupare a terenului de maxim 50% si a unui coeficient de utilizare a terenului de maxim 2.04. Accesul in incinta si in casa scarii se va realiza pe aleea de acces carosabila si pietonala propusa, iar accesul in parcajul subteran se va face prin rampa de acces de la subsol, din strada 1 Decembrie. Se vor realiza spatii verzi si plantarea de arbusti, alaturat parcajelor si aleilor de incinta. Se vor realiza 20 locuri de parcare, 17 locuri de parcare subterane si 3 locuri supraterane, conform Regulamentului General de Urbanism. Cladirea nou propusa va fi retrasa fata de limita de proprietate N-E cu 3,2 m. Fata de limitele N-V si S-V va fi amplasata la distanta de 3,0 m si 12.85 m fata de axul strazii 1 Decembrie. Se vor asigura utilitatile - apa, gaz si energie electrica - pe cheltuiala beneficiarului, prin extinderea retelelor existente in zona. Se vor respecta toate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita si ale Regulamentului General de Urbanism.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire case de vacanta, destinate odihnei si recreerii", in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara - livada. Beneficiari: STUPINEAN IUSTI, STUPINEAN ELISABETA SI VALEAN DOREL
Proiectul propune aprobarea PUZ mentionat pentru construirea a doua case de vacanta in regim de inaltime S+P+M sau D+P+M destinate odihnei si recreerii, in extravilanul municipiului Bistrita - localitatea componenta Viisoara-livada, pe terenul in suprafata de 625 mp, proprietatea numitului Stupinean Iusti si Stupinean Elisabeta si terenul proprietatea lui Valean Dorel, in suprafata de 1230 mp, respectiv Regulamentul aferent, conform Proiectului nr. 01/2010, intocmit de S.C. ARHI DESIGN S.R.L. Bistrita. Constructiile ce se vor edifica potrivit PUZ vor avea caracter de resedinta secundara, ocupate temporar, destinate odihnei si recreerii, si nu vor putea deveni locuinte permanente. Caile de acces, de utilitate privata, se vor amenaja si intretine de catre beneficiari inclusiv pe timpul iernii. Toate utilitatile - apa, canalizare, curent, gaze naturale - se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, odata cu constructiile, iar solutia de racordare se va impune dupa caz, de catre unitatile furnizoare a utilitatilor respective. Se vor amenaja spatii verzi pe terenul proprietate in procent de 40% din totalul suprafetei. Suprafata construita a fiecarei case de vacanta va respecta procentul de ocupare a terenului de maxim 15% si nu va depasi suprafata de 120 mp. Receptia imobilelor prevazute in PUZ se va face dupa finalizarea acestora, dotarea cu utilitati si realizarea cailor de acces.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii serviciului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate in municipiul Bistrita si localitatile componente.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 92/10 aprilie 2007 (Legea serviciilor de transport public local), prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 103/12.05.2009 a fost atribuit in gestiune delegata serviciul public de transport persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita si localitatile componente. Atribuirea s-a facut in urma unei licitatii publice deschise care a fost organizata in baza Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. Cu operatorul de transport declarat castigator in urma licitatiei, S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita si in baza hotararii mentionate, s-a incheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita nr. 3/D din 29.05.2009, pentru o durata de 6 ani. In anexa nr. 5 la contractul de delegare sunt mentionate tarifele, cu mentiunea ca acestea nu vor fi modificate mai devreme de implinirea unui an de la data semnarii contractului.
Prin adresa nr. 309/06.08.2010, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 64.147/06.08.2010, operatorul de transport a solicitat majorarea tarifelor ca urmare a cresterii costurilor de exploatare, a pretului carburantului si a unor masuri de imbunatatire a conditiilor de transport pe anumite rute, imbunatatiri solicitate de autoritatea locala, insa cresterile de tarif solicitate nu au fost aprobate de forul legislativ local, proiectul de hotarare initiat in acest scop fiind respins in sedinta ordinara din data de 30 septembrie 2010.
Trebuie mentionat ca, prin aceeasi adresa, operatorul de transport a solicitat, in conditiile neaprobarii tarifelor la costurile reale, acordarea de subventie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 97/1999, republicata, privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare. Ordonanta prevede, la art. 2, ca "pentru satisfacerea unor necesitati de natura economica, sociala sau de mediu, pentru acordarea de facilitati unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se asigura capacitati suficiente de transport pe anumite rute, se pot stabili servicii publice subventionate de transport rutier intern si pe caile navigabile interioare".
In urma unui audit realizat de Serviciul audit intern al Primariei municipiului Bistrita la operatorul de transport, S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita, rezulta ca cheltuielile lunare inregistrate in evidenta contabila a operatorului sunt mai mari decat veniturile incasate pentru activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate, fapt ce conduce la necesitatea subventionarii acestei activitati pentru sustinerea acesteia.
Masura acordarii subventiei nu poate avea decat un impact pozitiv asupra mediului si poate duce la descongestionarea traficului, respectiv reducerea numarului accidentelor de circulatie. Pe de alta parte, in conditiile in care tarifele raman nemodificate, acest tip de transport ramane accesibil tuturor categoriilor sociale.
Municipalitatea a solicitat, prin adresa nr. 80.786/06.10.2010, Consiliului Concurentei - Inspectoratul de Concurenta Bistrita, avizarea tarifelor solicitate de operatorul de transport. Prin raspunsul Consiliului Concurentei, nr. 7.191/01.11.2010, inregistrat la registratura Directiei Servicii Publice Bistrita cu nr. 99.069/02.11.2010, se comunica faptul ca obiectul solicitarii "excede sfera atributiilor Consiliului Concurentei intrucat, conform prevederilor legii, autoritatea nu este abilitata sa avizeze tarifele din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica".
Avand in vedere cele mentionate, proiectul de hotarare propune aprobarea subventionarii serviciului public de transport persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita si localitatile componente incepand cu luna august 2010, data de la care a fost solicitata subventie de catre S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrita. Calculul subventiei se va face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 97/30.08.1999, republicata, respectiv ca diferenta intre cheltuielile inregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate din municipiul Bistrita si veniturile incasate ca urmare a efectuarii acestui serviciu. Operatorul va depune lunar un decont privind cheltuielile si veniturile inregistrate in evidenta contabila pentru activitatea de transport public local prin curse regulate in municipiul Bistrita si localitatile componente. Valoarea subventiei se va achita lunar, in contul operatorului de transport, in termen de 30 de zile de la data depunerii decontului privind cheltuielile si veniturile reflectate in documentele si evidenta contabila. Valoarea subventiei se va regulariza anual, pe baza datelor inscrise in bilantul contabil incheiat pentru activitatea de transport public local prin curse regulate in municipiul Bistrita, depus de operatorul de transport pentru anul incheiat, cu exceptia anului 2010, pentru care se va acorda subventie incepand cu luna august 2010. Decontul privind regularizarea subventiei, impreuna cu bilantul contabil vizat de organele competente va fi depus in termen de 15 zile de la data inregistrarii bilantului la organele competente. Pentru anul 2010, sumele necesare platii subventiei se vor cuprinde in bugetul Directiei Servicii Publice Bistrita la prima rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, iar pentru anul 2011 in proiectul de buget pentru anul 2011. Directia Servicii Publice Bistrita, prin Serviciul transport, administrare circulatie, respectiv Compartimentul financiar contabil, va verifica decontul depus de operatorul de transport si va stabili valoarea subventiei datorate, aferenta perioadei raportate. Anual, inainte de efectuarea regularizarii subventiei, Serviciul Audit Public Intern va efectua un audit intern privind activitatea de transport public local subventionata pentru anul precedent, raport care va sta la baza regularizarii subventiei pe anul precedent
Modificari: cea mai importanta modificare adusa acestui proiect de hotarare se refera la decizia consilierilor de a se acoperi diferenta dintre venituri si cheltuieli, la care sa se adauge si un profit de 8% pentru operatorul de transport. O alta propunere aprobata a fost aceea ca, in calculul veniturilor operatorului, sa se ia in considerare si veniturile din serviciile conexe in legatura cu activitatea de transport, adica inclusiv veniturile din publicitate.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru".
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita.
Potrivit art. 49, alin. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale vor sprijini asociatiile si fundatiile constituite in temeiul acestei ordonante prin punerea la dispozitie, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii. La aceasta data, 3 asociatii si fundatii au incheiate contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta si pe care le folosesc cu destinatia de "sediu".
Prin Hotararea nr. 228 din 26.11.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, nr. 228 din 26.11.2009, contractele de inchiriere au fost incheiate pe un an, respectiv perioada 01.01.2010 - 31.12.2010. Avand in vedere faptul ca aceste contracte expira, detinatorii au depus cereri in vederea prelungirii termenului inchirierii:
- cererea nr. 19/04.11.2010, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 100.326/04.11.2010, prin care Societatea Filatelica "Bistriteana" solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Dornei, nr. 21. Spatiul are suprafata de 20,98 mp, iar chiria lunara este de 50,75 lei;
- cererea nr. 57/04.11.2010, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 100.356/04.11.2010, prin care Asociatia Handicapatilor Fizic Bistrita solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Liviu Rebreanu, nr. 16. Spatiul are suprafata de 4,5 mp, iar chiria lunara este de 13,23 lei;
- cererea nr. 5/04.11.2010, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 101.439/05.11.2010, prin care Reuniunea Culturala a Meseriasilor Unguri din Bistrita solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul situat in municipiul Bistrita, str. Gh. Sincai, nr. 21. Spatiul are suprafata de 46,85 mp, iar chiria lunara este de 126,81 lei.
Proiectul de hotarare prevede aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Contractele de inchiriere se incheie pe o perioada de un an: 01.01.2011 - 31.12.2011. Chiria lunara este calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta, aprobata prin Legea nr. 241/2001, respectiv Hotararea nr. 310/2007 a Guvernului Romaniei pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome. Avand in vedere faptul ca accesul la spatiul situat in strada Liviu Rebreanu, nr. 16, inchiriat in favoarea Asociatiei Handicapatilor Fizic Bistrita, se face prin curtea imobilului de la nr. 18, contractul de inchiriere se va suspenda pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare a imobilului din strada Liviu Rebreanu, nr. 18.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 851/E/03.11.2005 in favoarea I.F. DAMACUS Bistrita, cu destinatia de " chiosc - alimentatie publica."
Spatiul situat in incinta Primariei municipiului Bistrita este inchiriat in favoarea I.F. Damacus Maria, cu destinatia de " chiosc - alimentatie publica". Contractul de inchiriere a fost incheiat in baza Hotararii nr. 189/2000 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, pe o perioada de 5 ani, iar in anul 2005 durata inchirierii s-a prelungit pentru inca 5 ani, incheindu-se in acest sens contractul de inchiriere nr. 851/E/03.11.2005. Fiind situat in incinta Primariei municipiului Bistrita, se considera ca este important ca destinatia spatiului sa ramana aceeasi deoarece deserveste in special angajatii acestei institutii.
Proiectul de hotarare propune prelungirea duratei contractului de inchiriere 851/E/03.11.2005 in favoarea A.F. DAMACUS Bistrita, cu destinatia de "chiosc - alimentatie publica". Termenul inchirierii este un an: 01.01.2011 - 31.12.2011.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
0 comentarii4340 vizualizări26 noiembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0