Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 21 Septembrie 2020 - 7292 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 03 aprilie.
1.Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului, stabilirea taxelor pe teren si a taxelor de pasunat pe anul 2013 in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi "pentru".
Organizarea si desfasurarea corespunzatoare a pasunatului are ca scop asigurarea suprafetelor de pasune necesare efectivelor de animale detinute de catre crescatorii de animale din municipiul Bistrita si localitatile componente, precum si masurile necesare asigurarii productiei de masa verde si a utilitatilor zoopastorale.
La repartizarea suprafetelor pe specii de animale si categorii de varsta este necesar sa se stabileasca o incarcatura optima de animale pe unitatea de suprafata, in functie de cantitatea si calitatea productiei de masa verde de pe suprafetele de pajisti naturale, in concordanta cu reglementarile in vigoare.
Pe raza municipiului Bistrita s-au stabilit, pentru anul 2013, masuri concrete de organizare a pasunatului: repartizarea suprafetelor de pasune pe specii de animale si categorii de varsta, efectuarea unor lucrari de intretinere a acestor suprafete in vederea obtinerii unei productii corespunzatoare de masa verde, precum si asigurarea utilitatilor pentru animale pe suprafetele respective. Pentru fermierii persoane juridice (asociatii, obsti, composesorate, persoane fizice autorizate), suprafetele de pajisti din proprietatea municipiului Bistrita au fost inchiriate de catre Ocolul Silvic pe o perioada de 3 ani pentru ca utilizatorii acestor suprafete sa indeplineasca conditiile pentru acordarea subventiilor pe suprafata conform legislatiei in vigoare, contractele de inchiriere fiind in derulare, in al treilea an. Pentru fermierii care nu sunt persoane juridice, inchirierea suprafetelor de pajisti se va face pentru perioada unui sezon de pasunat.
Utilizatorii suprafetelor de pajisti vor achita taxa pe teren conform prevederilor art. 256, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 si taxa de pasunat, care ramane la nivelul stabilit in anul 2012 pentru fiecare specie de animale si categorie de varsta.
In cursul anului 2013 se va intocmi amenajamentul pastoral pentru fiecare trup de pasune, lucrare care va cuprinde masurile tehnice, organizatorice si economico-financiare pe o perioada de 5 ani de zile.
Concret, prin proiectul de hotarare s-a propus:
ART.1. (1) - Se stabileste data iesirii la pasunat pe pasunile proprietatea municipiului Bistrita, 15 aprilie 2013 pentru ovine si 29 aprilie 2013 pentru bovine" (propunere formulata in comisiile reunite si adoptata in plen).
(2) - perioada de pasunat este cuprinsa intre 15 aprilie - 3 noiembrie 2013;
(3) - pasunatul in afara acestei perioade este interzis.
ART.2. (1) - Se stabileste suprafata de 1471,6 ha pentru pasunatul animalelor in anul 2013, din care suprafata de 1378,6 ha reprezinta suprafata inchiriata in anii 2011 si 2012 crescatorilor de animale, cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 si respectiv 2 ani, si suprafata de 93 ha pasune care se inchiriaza conform legii in anul 2013 - in baza solicitarilor.
(2) - In situatia in care efectivele de animale ale chiriasilor suprafetelor de pasune cu contracte de inchiriere pe 3 si respectiv 2 ani s-au diminuat, se va proceda la reducerea corespunzatoare a suprafetei de pasune cu respectarea incarcaturii optime de animale pe unitatea de suprafata, conform legislatiei in vigoare, iar in cazul maririi efectivelor de animale se vor repartiza suprafete suplimentare in limita existentei unor suprafete excedentare.
(3) - Suprafetele de pasuni inscrise in contractele de pasunat se vor utiliza numai pentru pasunatul animalelor in timpul sezonului de pasunat stabilit anual prin hotararea Consiliului Local, iar in perioada de repaus vegetativ pe aceste suprafete se vor efectua lucrarile de intretinere.
(4) - Suprafetele de pasune repartizate pentru pasunatul animalelor nu vor putea fi subinchiriate.
(5) - Pe perioada inchirierii este interzisa schimbarea categoriei de folosinta a acestor suprafete, sub sanctiunea rezilierii contractului.
ART.3. (1) - Pasunatul animalelor in anul 2013 se va face in baza contractelor de inchiriere si a "Autorizatiilor de pasunat" - Anexa 3, care se vor elibera inaintea inceperii pasunatului de catre R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A.
(2) - Drepturile si obligatiile utilizatorilor suprafetelor de pasune sunt prevazute in contractele de inchiriere in vigoare, a celor ce se vor inchiria in anul 2013 si in Anexa nr. 3.
(3) - Contractele de inchiriere incheiate in anul 2011 si 2012 se actualizeaza pentru anul 2013 prin act aditional, potrivit prezentei hotarari si potrivit legii.
ART.4. - Dupa expirarea contractelor de inchiriere, incepand cu anul 2014 suprafetele de teren proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu destinatia de pasune, se vor valorifica prin licitatie publica conform legislatiei aplicabile la data respectiva.
ART.5. (1) - Se stabileste taxa de pasunat in municipiul Bistrita si localitatile componente, pe cap de animal, in functie de specie si categorii de varsta, dupa cum urmeaza:
a - bovine adulte: 20 lei/cap/animal;
b - tineret bovin: 15 lei/cap/animal;
c - cabaline adulte: 20 lei/cap/animal;
d - tineret cabalin: 15 lei/cap/animal;
e - ovine adulte: 5 lei/cap/animal;
f - caprine adulte: 5 lei/cap/animal;
g - tineret ovin: 2 lei/cap/animal;
h - tineret caprin: 2 lei/cap/animal.
(2) - Chiria se va achita de catre chiriasii suprafetelor de pasune anticipat eliberarii "Autorizatiei de pasunat" pentru anul 2013.
(3) - Autorizatia de pasunat se va incheia anual, dupa adoptarea hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita cu privire la organizarea pasunatului si va cuprinde urmatoarele:
a) datele de identificare ale utilizatorului suprafetelor de pajisti;
b) perioada de pasunat;
c) categoria si numarul animalelor;
d) inventarul mijloacelor fixe: fantani, jgheaburi;
e) limitele naturale si vecinatatile de pasune.
(4) - Autorizatia de pasunat este cea prevazuta in Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(5) - Incarcatura de animale privind exploatarea rationala a pajistilor este de 1 UVM/ha, calculata in functie de coeficientii de conversie pentru fiecare specie de animale si categorie de varsta conform normelor tehnologice si legislatiei in vigoare.
ART.6. - (1) Chiria incasata va fi folosita numai pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrarilor de intretinere si imbunatatire a pasunilor si a amenajamentului pastoral conform Anexei 1.
(2) Prin lucrarile realizate se va urmari asigurarea utilitatilor zoopastorale, iar prin intocmirea amenajamentului pastoral se vor stabili toate masurile tehnice, organizatorice si economico-financiare necesare ameliorarii suprafetelor de pasune programate pe o perioada de cel putin 5 ani.
ART.7. - Sumele care reprezinta taxa pe teren, echivalenta impozitului/ha conform art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se vor calcula si incasa la bugetul local de la toti chiriasii de catre Directia Economica - Venituri in raport cu suprafata de pasune inchiriata de catre fiecare utilizator, pe baza declaratiilor de impunere, depuse pe proprie raspundere de catre utilizatorii suprafetelor de teren.
ART.8. (1) - Iesirea la pasunat a bovinelor si ovinelor se face numai dupa incheierea "Contractului de inchiriere" si eliberarea "Autorizatiei de pasunat" pentru suprafetele inscrise in contractele de inchiriere in derulare de catre R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. Autorizatia de pasunat se va elibera chiriasilor numai dupa incheierea contractelor de inchiriere, plata chiriei si a taxei (echivalenta impozitului) pe teren, respectiv plata taxei de pasunat pentru ceilalti utilizatori.
(2) - Titularii autorizatiei de pasunat vor respecta in mod obligatoriu prevederile inscrise in aceasta, sub sanctiunea prevazuta de lege.
(3) - Pentru titularii contractelor de inchiriere care nu si-au indeplinit obligatiile contractuale in anul 2012, nu vor fi eliberate "Autorizatiile de pasunat" pentru anul 2013.
(4) - In situatia in care aceeasi suprafata de pasune este solicitata de catre doi sau mai multi crescatori de animale din aceeasi localitate si care indeplinesc conditiile prevazute de lege, se va organiza licitatie publica, pretul de pornire al licitatiei fiind stabilit potrivit prevederilor prezentei hotarari.
ART.9.(1) - Pretul de pornire la licitatie pentru inchirierea suprafetelor de pasune se stabileste in functie de specia si numarul de animale prevazute a fi scoase la pasunat, dupa cum urmeaza:
a - bovine: 20 lei/ha;
b - cabaline: 20 lei/ha;
c - ovine: 30 lei/ha;
d - caprine: 30 lei/ha.
(2) - Lucrarile de intretinere a pasunilor, precum si a utilitatilor zoopastorale, se vor efectua de catre fiecare utilizator pe suprafata de pasune inchiriata, sumele incasate ca subventii pe unitatea de suprafata fiind utilizate in acest scop. Aceste lucrari sunt stipulate in contractele de inchiriere, fiind esalonate pe toata perioada contractului de inchiriere.
(3) - Inaintea inceperii noului sezon, chiriasii vor informa R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. cu privire la realizarea lucrarilor de intretinere prevazute in contractul de inchiriere al suprafetelor de pasune la inceputul fiecarui an de contract.
(4) Odata cu eliberarea "Autorizatiilor de pasunat" pentru anul 2013, se vor aduce la cunostinta chiriasilor prevederile hotararii consiliului local si legislatia privind normele silvice si pastorale in vigoare.
ART.10. (1) - Admiterea la pasunat se face numai pentru detinatorii de animale care detin pentru animalele ce urmeaza sa fie scoase la pasunat un certificat sanitar-veterinar obtinut in conditiile legii.
(2) - Fiecare detinator de animale are obligatia de a inregistra efectivele de animale in Registrul Agricol, date care vor fi verificate si confruntate cu tabelul prezentat de catre utilizatorii de pasune responsabilului cu activitatea pe pajisti din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A., sub sanctiunea neadmiterii la pasunat.
ART.11. (1) - Ciobanii angajati de catre seful de stana vor prezenta la data iesirii la pasunat, in vederea la emiterii autorizatiei, datele de identificare ale animalelor pe care le detin si vor achita pentru acestea taxa de pasunat stabilita la art. 4, alin. 1 din prezenta hotarare.
(2) - Numarul de ovine aduse de catre ciobanii angajati la turma poate sa fie de maxim 30 de capete pentru un cioban angajat la 100 de ovine.
(3) - Pentru animalele aduse in plus fata de cele stabilite la alin. (2), ciobanilor vinovati li se va aplica sanctiunea prevazuta in art. 28, alin. 1 lit. "a" din Legea nr. 214/2011.
ART.12. -Animalele achizitionate dupa data de 6 mai 2013 vor putea fi invoite la pasunat numai dupa achitarea taxei de pasunat aferente, prezentarea documentelor doveditoare a proprietatii si a starii de sanatate a animalelor achizitionate si cu respectarea incarcaturii optime de animale pe unitatea de suprafata prevazuta de lege. 
ART.13. (1) - Sefii stanelor au obligatia de a dispune ciobanilor angajati mutarea staurului la o perioada de 3-5 zile pentru a impiedica fertilizarea excesiva, la fiecare stana stabilindu-se un grafic in acest sens.
(2) - Incalcarea prevederilor de la alin. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
ART.14. - Suprafetele de pasune ramase neocupate dupa iesirea la pasunat se vor repartiza numai pentru crescatorii de animale persoane fizice si juridice cu domiciliul in municipiul Bistrita si localitatile componente, respectand incarcatura optima / ha.
ART.15. - Constituie infractiuni si se sanctioneaza conform art. 28 alin. 2 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cu inchisoare de la 2 luni la 2 ani, urmatoarele fapte:
a) schimbarea destinatiei suprafetei de pajiste in alte categorii de folosinta fara aprobarile legale in vigoare;
b) utilizarea in alte scopuri a subventiilor acordate pentru lucrari privind imbunatatirea si intretinerea pajistilor;
c) exploatarea lemnului de pe pajistile impadurite fara obtinerea studiilor de transformare.
ART.16. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni conform art. 29, alin. 1, din Legea nr. 214/2011:
a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei stabilite pentru pasunat;  
b) impiedicarea sau intarzierea lucrarilor prevazute in amenajamente pastorale si planuri de exploatare;
c) introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin amenajamentele pastorale si planuri de exploatare;
d) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract;
e) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzeaza deteriorarea acestora;
f) introducerea animalelor pe pajisti fara a detine contract;
g) darea in folosinta a pajistii, fie pentru pasunat, fie pentru obtinerea unor productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt indreptatite.
(2) - Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 250 lei la 500 lei, faptele prevazute la lit. e) si g);
b) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei, faptele prevazute la lit. b) - d);
c) cu amenda de la 500 lei la 1500 lei, faptele prevazute la lit. a) si f).
ART.17. (1) - Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 800 lei, conform art. 12 lit. "a", din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, instalarea in fondul forestier proprietate publica a statului, de corturi, tonete sau altele asemenea, in alte locuri decat cele aprobate si marcate de organele silvice;
(2) - Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1000 lei, conform art. 11 lit. "b", din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, refuzul persoanelor care desfasoara activitati in fondul forestier national sau in vegetatia forestiera din afara acestuia, de a participa, la solicitarea personalului silvic, la actiunile de stingere a incendiilor.
ART.18. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 15 si 16 se face de catre personalul silvic si cel cu atributii specifice privind pasunile, angajat in cadrul R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A., cu respectarea prevederilor legale.
ART.19. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.20. - In vederea bunei desfasurari a activitatii de pasunat, delegatul satesc impreuna cu responsabilii cu pasunile din cadrul Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A., vor supraveghea modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari.
ART.21. - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin ziarul on-line "Primaria Bistrita", afisare la sediul primariei si in localitatile componente prin grija Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A.
ART.22. (1) - Impotriva modului de stabilire a taxei de pasunat, cei interesati pot face contestatie in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari.
(2) - Contestatia se depune la sediul Primariei municipiului Bistrita, Piata Centrala, nr. 6.
.
http://www.primariabistrita.ro
.
Foto - Marius Chiuzan.
.
0 comentarii4830 vizualizări04 aprilie 2013
rss 2.0
rss 2.0