Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 26 Mai 2020 - 3802 vizitatori azi
Rezultatele sedintei Consiliului Local Bistrita din 27 iunie 2013.

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cartier case de locuit in extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea, pe malul stang al raului Bistrita", beneficiari proprietarii terenurilor din zona, reprezentati prin: Danciu Claudiu, Tanase Dumitru si Sararu Gabriela Rebeca.

Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Proiectul de hotarare a propus aprobarea Planului Urbanistic Zonal mentionat pe un teren in suprafata totala de aprox. 43,3638 ha, zona cuprinsa intre raul Bistrita, poligonul de instructie M.Ap.N., partea dreapta a drumului de acces care duce catre poligonul de tragere - pana la ultima constructie existenta si partea stanga a drumului - pana la canalul de desecare existent, conform planselor Proiectului nr. 1/2012 aferente Planului Urbanistic Zonal. Documentatia pentru obtinerea autorizatiilor de construire a imobilelor propuse va cuprinde si proiectele pentru realizarea utilitatilor, respectiv apa, canal, energie electrica, gaze naturale si proiectele pentru caile de acces care vor fi create si modernizate. Asigurarea cu utilitati a obiectivelor propuse, inclusiv realizarea, amenajarea si intretinerea strazilor pe terenuri proprietate privata, se va face pe cheltuiala beneficiarilor Planului Urbanistic Zonal in cauza.

 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri de valorificare a spatiilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, situate in punctele termice din municipiu.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", cu modificari.

Spatiile situate in fostele puncte termice, impreuna cu terenul aferent, fac parte din proprietatea publica a municipiului Bistrita, fiind inscrise in inventarul bunurilor care apartin domeniului public la CAP.X, atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 527/2010.

In anul 2007, prin Hotararea nr. 227/29.11.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al municipiului Bistrita a stabilit unele masuri pentru valorificarea spatiilor situate in fostele puncte termice, fiind aprobate destinatiile acestora, precum si modalitatea de valorificare, insa H.C.L. nr. 227/29.11.2007 nu a fost pusa in aplicare din cauza litigiului aflat pe rolul instantelor de judecata.

Prin Sentinta civila nr. 1955/2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, ramasa definitiva si irevocabila, a fost solutionat litigiul cu privire la spatiile cu destinatia de puncte termice din municipiul Bistrita, astfel ca 24 de puncte termice au ramas in proprietatea Municipiului Bistrita.

Avand in vedere solicitarile inregistrate in vederea inchirierii sau concesionarii acestor spatii, precum si prevederile Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030 si ale art. 858 din Codul civil, proiectul de hotarare propune stabilirea destinatiilor spatiilor situate in punctele termice, in vederea valorificarii acestora. Spatiile vor avea cu precadere destinatii cu caracter social, respectiv pentru actiuni culturale, sociale, educative si sportive, in folosul cetatenilor.

In urma dezbaterilor si a amendamentelor aprobate s-au stabilit urmatoarele:

- P.T. 3 - Aleea Trandafirilor, va fi amenajat ca sediu al R.A. Ocolul Silvic Bistrita R.P.L.;

- P.T. 4 - str. Garii, nr. 30, va fi amenajat ca punct de lucru al Politiei Locale, respectiv grupuri sanitare;

- P.T. 18 - str. Dumbravei, va fi amenajat ca si "Casa a O.N.G.-urilor - centru multifunctional si spatii pentru asociatii si fundatii;

- celelalte puncte termice au primit destinatia de "obiective de interes public";

- art. 2 din proiectul de hotarare a fost modificat astfel: "modalitatea de valorificare a spatiilor situate in punctele termice va fi stabilita ulterior, prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Bistrita".

 

3. Proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrita, aprobat prin Hotararea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Prin Hotararea nr. 164/30.09.2010, Consiliul Local al municipiului Bistrita a aprobat amenajarea unor strazi din zonele noi de locuinte in municipiul Bistrita, cat si in localitatile componente ale municipiului, impartite in 5 grupe. In anul 2011 a fost demarat obiectivul de investitii "Amenajare strazi in zonele noi de locuinte ale municipiului Bistrita - etapa 3", din care fac parte strazi amplasate in diferite zone ale municipiului Bistrita. Dintre acestea, 4 strazi nu figureaza in inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Bistrita, respectiv str. Aviator M. Berbecariu, str.Tudor Jarda, str. Remus Cristian Bucur si strada secundara nr. 8 - Ghinda, desi au fost lasate la punerea in posesie.

De asemenea, este necesara modificarea pozitiei nr. 238 - drum comunal 8 Ghinda, din acelasi capitol, avandu-se in vedere faptul ca lungimea drumului, conform masuratorilor, este mai mica cu 802 m, precum si modificarea pozitiei nr. 289 - strada secundara nr. 2 - Sarata, respectiv modificarea lungimii si suprafetei strazii, fiind strada care face legatura intre DJ si Parcul Industrial Bistrita Sud.

Prin Sentinta civila nr. 195/2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, ramasa definitiva si irevocabila, a fost solutionat litigiul cu privire la spatiile cu destinatia de puncte termice din municipiul Bistrita, astfel ca 24 de puncte termice au ramas in proprietatea Municipiului Bistrita. In vederea inscrierii acestora in evidentele de carte funciara, este necesara modificarea elementelor de identificare, respectiv suprafata construita a punctelor termice si terenul aferent acestora. Avandu-se in vedere faptul ca acestea vor avea destinatii diferite, se propune radierea pozitiilor de la capitolul X si completarea lor la capitolul V, subcapitolul D "Alte bunuri", dupa pozitia nr. 75, cu destinatiile stabilite si elementele de identificare corecte, conform hotararii anterior aprobate, in aceeasi sedinta.

Punctul termic nr. 35 va fi radiat din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Bistrita deoarece acesta face parte din imobilul aferent Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc" si va fi reabilitat odata cu acesta, dandu-i-se o alta destinatie compatibila.

28.06.2013

 

 

4.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 130/28.07.2011 privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar pentru plata online a taxelor si impozitelor locale prevazute in bugetul municipiului Bistrita, prin utilizarea cardul bancar in Sistemul National Electronic, conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1235/06.12.2010.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Prin H.G. nr.1235/06.12.2010 s-a aprobat realizarea Sistemului National Electronic de Plata (S.N.E.P.) online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Conform H.C.L. nr. 130/28.07.2011, Municipiul Bistrita a facut demersurile de inregistrare in S.N.E.P.

Prin H.C.L. nr. 130/28.07.2011 s-a aprobat si plata online a taxelor si impozitelor locale prin utilizarea cardului bancar in S.N.E.P. si s-a stabilit ca si comisionul aferent platii sa fie suportat de catre contribuabil. Mai mult, s-a incheiat conventia intre Primaria municipiului Bistrita si Centrul National de Management pentru Societatea Informationala. Dar, in momentul de fata, serviciul de plati online este inactiv (comisionul este suportat de catre contribuabili - H.G.R. nr. 1235/2010 stipula acest mod de plata).

Art. 116 din O.U.G. nr. 113/2009 prevede ca "In cazul in care o operatiune de plata nu implica nicio conversie monetara, beneficiarul platii suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata, iar platitorul suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata."

Art. 117 din O.U.G. nr. 113/2009 prevede ca "Beneficiarul platii nu poate solicita un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plata."

Tinand cont de faptul ca O.U.G. nr. 113/2009 a fost aprobata printr-o lege ulterioara (Legea nr. 197/2010), se confirma caracterul fortei obligatorii de lege a prevederilor cuprinse in respectiva ordonanta de urgenta. In virtutea acestei forte juridice superioare, normele O.U.G. nr. 113/2009 prevaleaza fata de normele cuprinse in H.G. nr. 1235/2010, care este un act administrativ cu valoare normativa, emis de puterea executiva, avand deci o forta juridica inferioara actelor normative adoptate de puterea legislativa.

In acest context, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:

- Hotararea nr. 130/28.07.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar in urma platii online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar in sistemul national electronic conform Hotararii Guvernului nr. 1235/06.12.2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

ART.2. se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art.2. - (1) Comisionul aferent platii electronice va fi suportat din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita si nu va depasi 2% din valoarea tranzactiei, si nu mai mult de 30 lei/ tranzactie".

- Selectarea institutiei de credit acceptatoare de plati electronice se va face prin grija Directiei Economice si a Serviciului achizitii publice, pana la data de 01.08.2013.

 

5. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a retelei electrice subterane de joasa tensiune, inclusiv bransamentele de la blocurile sociale nr. 2, 3, 4, 5 si 6, realizata in cadrul obiectivului de investitii "Asigurare utilitati aferente amplasamentului PUZ locuinte sociale Viisoara, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud", catre Societatea F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Bistrita.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Proiectul de hotarare a propus transmiterea in folosinta gratuita a retelei electrice subterane de joasa tensiune, inclusiv bransamentele de la blocurile nr. 2, 3, 4, 5 si 6, realizata in cadrul obiectivului de investitii: "Asigurare utilitati aferente amplasamentului PUZ locuinte sociale Viisoara, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud", catre Societatea F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Bistrita, pe baza de contract de comodat, pe toata durata existentei instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice.

Pe terenul proprietate a municipiului Bistrita se acorda drepturile de uz si servitute de trecere "cu titlu gratuit" pe durata existentei instalatiilor energetice.

 

6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 / 03.04.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind organizarea pasunatului, stabilirea taxelor pe teren si a taxelor de pasunat pe anul 2013 in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Conform proiectului, Hotararea nr. 33 / 28.03.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind organizarea pasunatului, stabilirea taxelor pe teren si a taxelor de pasunat pe anul 2013 in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa art. 2 se introduce un nou articol, art. 21 care va avea urmatorul cuprins:

"ART.21.(1) - Pentru concesionarea / inchirierea incepand cu anul 2014, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 34 / 23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991, se aproba elaborarea unui studiu de oportunitate si amenajamentul pastoral.

(2) - Studiul de oportunitate si amenajamentul pastoral se va elabora prin grija R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. pana la data de 31.10.2013, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 34 / 23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si se va supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Bistrita.

(3) - Cheltuielile pentru realizarea studiului de oportunitate si amenajamentul pastoral vor fi suportate din bugetul Regiei Publice Locale Ocolul silvic al municipiului Bistrita R.A. aprobat prin Hotararea nr. 31 / 28.03.2013, din sumele incasate cu titlu de chirie pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 34 / 2013.

(4) - Resursele financiare rezultate din inchirierea pajistilor, dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 34 / 23.04.2013 se fac venit la bugetul local al municipiului Bistrita, conform prevederilor art. 9, alin. 7 din ordonanta".

 

7. Acord privind transformarea unor posturi ale personalului contractual din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

Cu 17 voturi "pentru", membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita si-au dat acordul pentru transformarea unor posturi ale personalului contractual din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

 

8. Aprobarea Consiliului Local pentru lipsa motivata a domnului consilier Kiss Laszlo de la sedintele ordinare si extraordinare pe o perioada de 5 luni, respectiv iunie - octombrie 2013, ca urmare a cererii nr. 47.773 / 12.06.2013.

Cu 16 voturi "pentru", membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita au fost de acord cu lipsa motivata a domnului consilier Kiss Laszlo de la sedintele ordinare si extraordinare, pe o perioada de 5 luni, respectiv iunie - octombrie 2013.

 

9. Cererea inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 46.375 / 11.06.2013 a domnului Gross Heinz Gunther, cu domiciliul in municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr. 14, cu privire la oferta inaintata Consiliului Local in vederea instrainarii imobilului proprietate privata de pe str. Panait Cerna, nr. 4A si Informarea nr. 46.375 / 14.06.2013 a Directiei Patrimoniu.

Cu 18 voturi "pentru", membrii Consiliului Local al municipiului Bistrita si-au insusit punctul de vedere al Executivului Primariei municipiului Bistrita, in sensul ca institutia nu este interesata sa cumpere imobilul de la adresa mentionata.

 

Un proiect de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi, avand documentatie incompleta:

- proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al administratorului Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L.

Proiectul de hotarare va fi repus pe ordinea de zi intr-o sedinta ulterioara, initiatori urmand sa fie consilieri locali - membri ai Comisiei Economice.

.

Foto - Marius Chiuzan.

 

0 comentarii5376 vizualizări29 iunie 2013
rss 2.0
rss 2.0