Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 05 Iunie 2020 - 4310 vizitatori azi
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita, care s-a desfasurat in 31 iulie 2013.

1.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea anuala a Burselor de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita. Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi "pentru".Prin Hotararea Consiliului Local nr. 96/30.04.2009, Primaria municipiului Bistrita a instituit, incepand cu anul 2009, doua Burse de Merit "Nosa", in valoare de 500 lei fiecare, destinate absolventilor care urmeaza studii universitare, au domiciliul in municipiul Bistrita, au absolvit unul din liceele sau grupurile scolare din municipiu si au obtinut rezultate deosebite la invatatura si la olimpiadele scolare pe discipline. Prin Hotararea nr. 114/30.06.2011 s-au adus modificari la Regulamentul de acordare a Burselor de Merit "Nosa", dat fiind faptul ca rezultatele la olimpiadele pe specialitati au fost din ce in ce mai bune de la un an la altul, considerandu-se oportuna introducerea in Regulamentul de acordare a Burselor de Merit "Nosa" a unui articol ce prevedea ca elevii ce au obtinut unul din locurile I, II, III sau mentiune la olimpiadele internationale pe discipline sa fie, de drept, beneficiarii acestor burse.

In urma analizei Regulamentului de acordare a Bursei de Merit "Nosa" s-a constatat necesitatea imbunatatirii acestuia. Astfel, beneficiarii nominalizati ai Bursei de Merit "Nosa" aflati in curs de plata au obligatia sa depuna, la inceputul fiecarui an universitar, la Serviciul Educatie, Turism, o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii, din care sa rezulte media generala a anului de studiu precedent absolvit si promovarea integrala a examenelor de an. Totodata, la finalul studiilor universitare, beneficiarii au obligatia de a anunta Serviciul Educatie, Turism in vederea sistarii platii bursei si, dupa caz, de a prezenta adeverinta de licenta in maxim 15 zile de la obtinerea acesteia. De asemenea, acestia trebuie sa informeze Serviciul Educatie, Turism, la fiecare finalul fiecarui an de studiu, cu privire la performantele obtinute pe parcursul anului, participari la sesiuni de comunicari sau seminarii internationale, burse obtinute, pentru completarea dosarului fiecarui bursier. Totodata s-au facut modificari in grila de evaluare pentru o mai buna ierarhizare a performantelor obtinute la olimpiadele judetene si nationale de catre absolventi.

Modificari / completari:

In cursul dezbaterilor, proiectul de hotarare a fost completat cu urmatoarele propuneri:

1. propuneri formulate in Comisia Juridica si Administratie Publica Locala a Consiliului Local al municipiului Bistrita:

- art. 3 din Regulament, devenit art. 4, va avea urmatorul cuprins: "In mod exceptional, daca se inscriu persoane care au obtinut premii sau mentiune la Olimpiadele Internationale, sumele alocate platii Burselor de Merit "NOSA" se vor suplimenta."

- la art. 9 din Regulament, devenit art. 8, se completeaza cu litera "h":

"h) acte doveditoare care sa ateste obtinerea locului I, II, III sau mentiune la Olimpiadele Internationale, certificate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului / Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud."

- art. 12, alin. (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Sunt eligibili numai candidatii cu domiciliul in municipiul Bistrita si care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu."

2. S-a aprobat propunerea formulata de domnul consilier Rus Constantin, respectiv art. 12, alin 6, punctajul performantelor scolare, se completeaza cu pct. 5: "elevii care participa in lotul largit pentru olimpiadele internationale vor primi 70 de puncte".

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 17/28.02.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru".

Prin Hotararea nr. 17/28.02.2013 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2013 pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a stabilit ca beneficiarii ajutorului social din localitatile componente sa efectueze actiunile si lucrarile de interes local in municipiul Bistrita, la Directia Servicii Publice Bistrita.

Ulterior, delegatii satesti au propus Primarului municipiului Bistrita ca beneficiarii venitului minim garantat sa presteze actiunile si lucrarile de interes local, ocazional si in localitatile in care acestia domiciliaza, intrucat Planul de lucrari de interes local pe anul 2013 cuprinde si activitati ca: decolmatari de taluzuri si santuri de gard, salubrizarea malurilor paraielor si a spatiilor verzi, salubrizarea curtilor scolilor si gradinitelor, crapatul lemnelor pentru scoli si gradinite - activitati ce pot fi executate de beneficiarii de venit minim garantat din localitatile componente.

Modificari / completari:

art. 3 din proiectul de hotarare a fost modificat astfel: "beneficiarii de ajutor social din localitatile componente efectueaza lucrari de interes local in municipiul Bistrita sau localitatile componente, la solicitarea scrisa a delegatilor satesti si cu aprobarea primarului municipiului Bistrita, in cadrul si sub coordonarea Directiei Servicii Publice Bistrita".

3. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in municipiul Bistrita.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Avandu-se in vedere dezvoltarea imobiliara in zona rezidentiala Bistrita - Viisoara, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 4/2013 si Unirea - pe malul stang al Raului Bistrita, zona Aerodromului - conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. nr. 78/27.06.2013, in conditiile in care a inceput emiterea de autorizatii de construire pentru imobile in aceste zone, se impune atribuirea unor denumiri de strazi. Au fost consultati proprietarii terenurilor aferente, care cunosc si sunt de acord cu denumirile propuse.

Astfel, pentru Unirea - pe malul stang al Raului Bistrita, zona Aerodromului - s-au propus 10 denumiri de strazi, la initiativa proprietarilor de terenuri din zona, propuneri indicate de catre acestia in Planul Urbanistic Zonal.

 

 

 

Denumire

 

Repere identificare

 

Regim juridic

Lung.

(ml)

 

Aerodromului

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

 

Domeniu public

 

800

 

Aviatiei

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

 

Domeniu public

 

800

Henri Coanda

 

Pe langa Raul Bistrita

 

Domeniu public

 

560

 

Alfred Dahinten

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

560

 

Elena Caragiani

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

620

 

 

Conrad Haas

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

620

 

George Bibescu

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

770

 

Marina Stirbey

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

760

 

Mariana Dragescu

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

700

 

Smaranda Braescu

 

Intre strazile Henri Coanda si Valea Ghinzii

Domeniu privat, deschis circulatiei publice

 

 

680

 

Pentru zona Bistrita - Viisoara s-au propus 5 denumiri, in ton cu tematica denumirilor existente, cu acceptul proprietarilor de terenuri (respectiv adresa nr. 53.570/03.07.2013).

 

 

  

Denumire

 

Repere identificare

Lung.

(ml)

 

                  Dariu Pop

Perpendiculara, intre strazile Nicolae Bretan si Dinu Lipatti

 

198

 

                   Uverturii

Perpendiculara, intre strazile Nicolae Bretan si Dinu Lipatti

 

198

 

            Adrian Pintea

Perpendiculara, intre strazile Nicolae Bretan si Dinu Lipatti

 

198

 

                      Muzicii

Perpendiculara, intre strazile Nicolae Bretan si Dinu Lipatti

 

180

 

           Corneliu Botos

Perpendiculara, intre strazile Nicolae Bretan si Dinu Lipatti

 

180

 

 

 

4.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si ale serviciilor publice de interes local.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 3, lit. "b" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si ale serviciilor publice de interes local.

Proiectul de hotarare a fost initiat avandu-se in vedere:

- prevederile art. 1(1) lit. "d" din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, potrivit carora se desfiinteaza posturile vacante la institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2, pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit art. 1(2) din actul normativ susmentionat, sunt exceptate de la reducerea prevazuta la alin. 1 posturile vacante din compartimentele autoritatilor administratiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2 - 4 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare (serviciile comunitare de evidenta a persoanelor, serviciile care implementeaza proiecte cu finantare nerambursabila), posturile vacante unice din cadrul institutiilor publice locale, definite ca acele posturi ale caror atributii, prin continutul si natura lor sau prin responsabilitatile stabilite, nu se regasesc intr-o alta componenta functionala si posturile vacante pentru care au fost incepute procedurile de ocupare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si posturile vacante ocupate temporar la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 77/2013;

- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 63/ 2010 a Guvernului Romaniei, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, modificata de Legea nr. 13/2011, potrivit carora pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, la stabilirea numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judetean, precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, autoritatile administratiei publice locale se incadreaza in numarul maxim de posturi repartizat;

- Adresa nr. II/D/19.946/15.12.2011 a Institutiei Prefectului judetului Bistrita-Nasaud prin care se comunica numarul total de posturi arondate Primariei municipiului Bistrita, respectiv 694 posturi, din care 24 de posturi alocate serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, 85 de posturi politiei locale si 10 posturi pentru serviciul de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si 575 posturi repartizate pe aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice cu sau fara personalitate juridica, cu exceptia Directiei Municipale de Servicii Sociale Bistrita si a Directiei Municipale de Sanatate Bistrita.

 

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Municipale de Sanatate Bistrita.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Fiind exceptata de la prevederile O.U.G. nr. 63/2010, Directia Municipala de Sanatate Bistrita - serviciu public cu personalitate juridica in domeniile social, invatamant preuniversitar si sanatate - isi mentine in vigoare hotararea distincta a consiliului local, de aprobare a structurii, deoarece nu face obiectul reorganizarii posturilor vacante in sensul desfiintarii, conform art. 1(2), lit. "d" din O.U.G. nr. 77/2013.

Avandu-se in vedere, insa:

- prevederile H.C.L. nr. 154/ 29.07.2009 privind infiintarea Serviciului public municipal "Directia Municipala de Sanatate Bistrita";

- prevederile Capitolului IV art. 44 din Hotararea nr. 1252/2012 a Guvernului Romaniei privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie ante-prescolara, potrivit carora structura orientativa a personalului din crese, ca unitati in care se ofera servicii de educatie timpurie ante-prescolara, trebuie sa cuprinda personal didactic, respectiv, educator - puericultor , 1 persoana / tura la nivel de grupa;

- prevederile Anexei nr. 4 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, nr. 5.298/ 1668/2011 privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate / acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede asigurarea asistentei medicale si in gradinitele cu program normal (intervalul orar 8.00-12.00), care impune suplimentarea numarului de personal medical din cabinetele scolare medicale, se impun o serie de modificari in organigrama si statul de functii ale Directiei Municipale de Sanatate Bistrita.

Pentru cele patru crese, cu 283 de locuri repartizate in 11 grupe, sunt necesare minim 11 posturi de educator - puericultor. Din posturile aprobate existente in prezent in organigrama si statul de functii ale D.M.S. Bistrita se impune transformarea urmatoarelor posturi vacante: 7 posturi de asistent medical principal, 2 posturi de infirmiera si 2 posturi de ingrijitoare (total - 11 posturi) in posturi de educator - puericultor, cu mentinerea numarului de posturi aprobate. De asemenea, se impune transformarea unui post de asistent medical in post de contabil IA si distribuirea acestuia la Biroul resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ, in vederea aplicarii prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 77/2013.

Cabinetele scolare medicale deservesc, la ora actuala, 14.578 de elevi si prescolari din unitatile de invatamant de pe raza municipiului Bistrita si cartierele apartinatoare. Raportat la acest numar de elevi si prescolari, dupa normarea personalului conform prevederilor anexei nr. 4 din ordinul mentionat, necesarul de medici scolari este de 10 si necesarul de asistente medicale este de 36.

In prezent, organigrama si statul de functii ale D.M.S. Bistrita prevad 10 medici scolari si 22 de asistente medicale scolare, de aici rezultand necesitatea suplimentarii numarului de posturi de asistent medical cu 14 posturi.

In cadrul directiei exista 7 cabinete scolare medicale care functioneaza in 10 locatii. Arondarea la cabinetele medicale scolare si a celor 10 gradinite cu program normal din municipiul Bistrita, care au intre 75 si 100 de prescolari, presupune minim 2 medici scolari (¼ norma post medic) si 5 asistente medicale scolare (½ norma post asistent medical).

Ca urmare, s-a propus suplimentarea numarului de posturi din cabinetele medicale scolare cu 2 posturi de medici scolari (pentru gradinitele cu program normal) si 19 posturi de asistent medical (14 posturi pentru scoli si gradinitele cu program prelungit si 5 posturi pentru gradinitele cu program normal).

Pentru cabinetele scolare medicale dentare, care deservesc 12.441 de elevi, sunt prevazute 10 posturi de medici scolari stomatologi si 10 posturi de asistent medical, conform prevederilor Anexei nr. 4 la ordinul mai sus mentionat.

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Impadurirea a 5,70 ha teren in Valea Stegii, in compensarea terenului scos din fondul forestier din Padurea Schulerwald", municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Prin obiectivul de investitii "Impadurirea a 5,70 ha teren, in Valea Stegii, in compensarea terenului scos din fondul forestier din Padurea Schulerwald", municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, se urmareste compensarea terenului scos din fondul forestier din Padurea Schulerwald.

Suprafata de teren pusa la dispozitie pentru implementarea proiectului, proprietate publica a municipiului Bistrita, este de 5,7 ha, fiind situata in zona Valea Stegii, localitatea componenta Viisoara, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud. Terenul studiat este incadrat in prezent la categoria de folosinta "pasune". Impactul proiectului asupra mediului este unul pozitiv, astfel:

- diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapo-transpiratie, viteza vantului), imbunatatirea gradului de umiditate a aerului si solului si implicit a conditiilor stationale pentru mentinerea si dezvoltarea vegetatiei forestiere si erbacee;

- diminuarea intensitatii proceselor de degradare a terenurilor si ameliorarea progresiva a capacitatii de productie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

- protectia asezarilor omenesti si a altor obiective din zona impotriva vanturilor si secetei;

- obtinerea de masa lemnoasa;

- crearea de baze melifere;

- ameliorarea conditiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, cresterea umiditatii solului si a aerului, reducerea vitezei vanturilor;

- imbunatatirea aspectului peisagistic al zonei limitrofe.

Terenul care face obiectul studiului de fezabilitate este oferit in compensare pentru scoatere definitiva din fond forestier, este situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud si are suprafata de 5,70 ha.

Costurile estimate ale proiectului, inclusiv TVA, sunt de 235.837 lei. Finantarea obiectivului de investitii se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate conform legii.

1.08.2013

7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a lansat, in data de 1 noiembrie 2012, varianta finala a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte din cadrul subdomeniului 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte. Beneficiarii eligibili ai schemei de finantare sunt unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) - municipii resedinte de judet in calitate de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari, precum si cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti.

Primaria municipiului Bistrita a depus, in data de 7.02.2013, Cererea de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2", care cuprinde 16 proiecte grupate in functie de rata de cofinantare a asociatiilor de proprietari, respectiv 20% contributia unitatii administrativ teritoriale si 20% contributia asociatiei de proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinte) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 de euro.

Ca urmare a evaluarii tehnice si a vizitei la fata locului, prin adresa nr. 6.039 POR/05.07.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 54.399/05.07.2013, Organismul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a solicitat o serie de clarificari necesare continuarii procesului de evaluare a cererii de finantare. La punctul 4 al adresei se solicita redepunerea sectiunilor din Cererea de finantare, inclusiv a anexelor care se modifica, si a Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita de aprobare a cheltuielilor.

In acest context, prin proiectul de hotarare s-au propus urmatoarele:

ART.I. Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 148/20.12.2012 privind aprobarea Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 2" si a documentatiilor tehnico-economice aferente, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2007-2013, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Aliniatul 1 al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"ART.18. (1) - Se aproba valoarea totala a Cererii de finantare "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte Bistrita 2", de 18.848.897,01 lei, din care: asistenta financiara nerambursabila solicitata - 10.705.791,87 lei, contributia proprie la cheltuielile eligibile, inclusiv contributia Asociatiei de proprietari - 7.137.194,58 lei si contributia proprie la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent - 1.005.910,56 lei.

 

8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 64/26.03.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind infiintarea Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. - structura cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita".

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile, nr. 46/25.06.2013, s-a hotarat modificarea Organigramei si a Statului de functii al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A., in sensul reducerii unui post de padurar si dizolvarea cantonului 14 Plopisuri (actual 14 Valea Cusmei) din cadrul Districtului Silvic Livezile. Hotararea in cauza a fost transmisa si Consiliului Local al municipiului Bistrita, in vederea aprobarii, conform Statutului R.P.L. OSM Bistrita R.A.

Propunerea privind reorganizarea Districtului Silvic Livezile - prin dizolvarea unui canton silvic si reducerea unui post de padurar - a fost initiata de Primaria comunei Livezile.

In urma celor aratate mai sus, Consiliul Local al comunei Livezile considera ca nu se justifica functionarea Districtului Silvic Livezile cu 6 cantoane silvice si a aprobat reorganizarea districtului ca structura silvica cu 5 cantoane silvice, respectiv dizolvarea cantonului 14 Plopisuri (Vl. Cusmei) si arondarea suprafetei acestuia cantoanelor silvice invecinate, precum si reducerea personalului silvic - postul de padurar aferent cantonului 14 Plopisuri (Vl. Cusmei).

Proiectul de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii ale R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A. - acte aprobate prin H.C.L. Bistrita nr. 64/26.03.2009 - a fost supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Bistrita deoarece R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrita este o structura silvica subordonata atat Consiliului Local al municipiului Bistrita, cat si Consiliului Local al comunei Livezile, iar orice modificare a actelor de functionare trebuie aprobata de ambele entitati.

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea in anul 2013 a unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile locale de cult din municipiul Bistrita, care apartin cultelor religioase recunoscute din Romania.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

In bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013, aprobat prin Hotararea nr. 32 din 28.03.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, la cap.67.02 "Cultura, recreere si religie" sunt aprobate fonduri in suma de 300 mii lei pentru unitatile de cult din municipiul Bistrita. In baza prevederilor legale in vigoare, alocarea sumelor aprobate prin bugetul local se face prin hotarare a Consiliului local ca urmare a cererilor formulate de catre unitatile locale de cult.

Proiectul de hotarare a propus repartizarea sumei de 300 mii lei, astfel:

1. Parohia Ortodoxa "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" / Piata Unirii, nr. 9, Bistrita / protopop Alexandru Vidican / 160.000 lei pentru proiect social - lucrari de reabilitare pentru centru multifunctional de servicii sociale;

2. Parohia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril" / str. Mihai Viteazul, nr. 2A, Bistrita / preot paroh Ioan Tolca / 35.000 lei pentru lucrari de amenajare - modernizare lacas de cult / construire grup sanitar si amenajare curte;

3. Biserica Evanghelica Lutherana Bistrita / str. Nicolae Titulescu, nr. 46, Bistrita / preot paroh / protopop adjunct Toth Zoltan Csaba / 35.000 lei pentru constructie biserica maghiara - str. Nicolae Balcescu;

4. Biserica Crestina Baptista "Golgota" / str. Vasile Alecsandri, nr. 7, Bistrita / pastor Ardelean Ioan / 35.000 lei pentru reparatii lacas de cult - str. Vasile Alecsandri, nr. 7, Bistrita;

5. Societatea de Concerte Bistrita / Comunitatea Evreilor Bistrita-Nasaud "Cultul Mozaic" / str. General Grigore Balan, nr. 9, Bistrita / 35.000 lei pentru constructie grupuri sanitare / anexe sinagoga, continuare lucrari 2012.

 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, al municipiului Bistrita pe trimestrul II 2013.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Bugetul general al municipiului Bistrita a fost aprobat, potrivit H.C.L. nr. 32/28.03.2012, la nivelul sumei de 166.231 mii lei la venituri, iar la cheltuieli la nivelul sumei 167.563 mii lei.

Bugetul general al municipiului Bistrita in executie la nivelul trimestrului II 2013 se prezinta astfel:

 

1. Bugetul local                                                                                             

                                                                               - mii lei -

Indicator

Prevederi buget 2013

Prevederi Trim. II

Realizari Trim. II

% realizare (Trim. II)

Venituri total d.c.

157.606,00

84.990,00

82.279,00

52,21%

 

- Sectiunea de functionare

 

117.820,00

 

65.460,00

 

73.299,00

 

62,21%

- Sectiunea de dezvoltare

39.786,00

19.530,00

8.980,00

22,57%

Cheltuieli total d.c.

157.909,00

84.583,00

63.793,00

40,40%

 

- Sectiunea de functionare

 

117.820,00

 

65.053,00

 

55.731,00

 

47,30%

- Sectiunea de dezvoltare

40.089,00

19.530,00

8.062,00

20,11%

La sectiunea de functionare, veniturile sunt realizate in procent de 62,21%, iar la cheltuieli, in procent de 47,30%. La cheltuieli nu au fost realizate in aceasta perioada, cu pondere, lucrarile de reparatii curente ce se efectueaza la strazi prin Directia de prestari servicii, lucrari care se vor realiza si contabiliza in semestrul II al anului 2013.

La sectiunea de dezvoltare, atat la venituri, cat si la cheltuieli, realizarile sunt in proportie mai mica din cauza neinceperii lucrarilor de investitii cu finantare pe fonduri europene, in primul semestru, respectiv: Parcul industrial, Regenerare urbana a centrului istoric - Axa turistica 1, 2, 3, Reabilitarea Centrului Comunitar pentru Tineret, Reabilitarea cladirii Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc", Eficienta energetica a blocurilor de locuit.

Aceste proiecte se afla in derulare, existand premiza realizarii cheltuielilor in semestrul II, la majoritatea proiectelor.

 

 2. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local

 

                                                               - mii lei -

Indicator

Prevederi buget 2013

Prevederi Trim. II

Realizari Trim. II

% realizare (Trim. II)

Venituri total d.c.

15.624,00

8.502,00

7.282,00

46,61%

 

- Sectiunea de functionare

 

14.002,00

 

8.267,00

 

7.217,00

51,54%

- Sectiunea de dezvoltare

1.622,00

235,00

65,00

4,01%

Cheltuieli total d.c.

16.653,00

8.274,00

5.684,00

34,13%

 

- Sectiunea de functionare

 

14.816,00

 

7.884,00

 

5.575,00

37,63%

- Sectiunea de dezvoltare

1.837,00

390,00

109,00

5,93%

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Bistrita si E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES in vederea realizarii sistemului de distributie gaze din localitatea Bistrita - localitatea componenta Viisoara - Parc Industrial, si acordarea de catre Municipiul Bistrita catre E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES a unui drept de folosinta asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor aferente din localitatea Bistrita - localitatea componenta Viisoara - Parc Industrial, judetul Bistrita - Nasaud.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Alimentarea cu gaz a Parcului Industrial Bistrita Sud este prevazuta a se face din conducta ce alimenteaza cu gaze naturale blocurile de locuinte sociale Viisoara, conducta in administrarea E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES, singurul licentiat la ora actuala in activitatea de furnizare si operare sistem de distributie gaze naturale in municipiul Bistrita.

Pentru realizarea retelelor de distributie din Parcul Industrial si a extinderii de conducta din Viisoara pana la Parcul Industrial si in conformitate cu prevederile art. 113 si 151 din Legea nr. 123/ 2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, este necesara incheierea cu E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES a doua contracte:

- un contract de asociere intre Municipiul Bistrita si E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES in vederea realizarii sistemului de distributie gaze din localitatea Bistrita, cartier Viisoara - Parc Industrial, prin care E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES asigura evaluarea tehnico-economica a documentatiei tehnice (avizul necesar la PT), asistenta tehnica pe toata perioada derularii lucrarilor, precum si receptia si punerea in functiune a acestora, pentru suma de 3.536 lei (inclusiv TVA);

- un contract de comodat care are ca obiect acordarea de catre Municipiul Bistrita, catre E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TARGU MURES, a unui drept de folosinta asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor aferente din localitatea Bistrita, cartier Viisoara - Parc Industrial, judetul Bistrita-Nasaud.

 

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2013.

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

Bugetul general de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 32/28.03.2013, la nivelul sumei de 166.231 mii lei.

Avandu-se in vedere:

- Contractul de finantare incheiat cu MDRAP pentru locuinte sociale, nr. 1071/2013, in suma de 1.582 mii lei;

- Contractul de finantare incheiat cu MDRAP pentru amenajarea drumului comunal Bistrita-Slatinita, nr. 465/2013, in suma de 1.000 mii lei;

- Dispozitia nr. 472/06.06.2013 privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013;

- Dispozitia nr. 546/02.07.2013 privind aprobarea majorarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013;

prin proiectul de hotarare s-au aprobat urmatoarele:

 

I. BUGETUL LOCAL

 1. LA VENITURI: se suplimenteaza cu suma de 4.282 mii lei, astfel:

 a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ramane nemodificata;

b. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE se suplimenteaza cu suma de 4.282 lei pentru:

- locuinte sociale (1.582 mii lei);

- amenajare drum comunal Bistrita-Slatinita (1.000 mii lei);

- suplimentarea sumelor alocate initial pentru proiecte cu finantare externa nerambursabila - 1.700 mii lei, in urma reconsiderarii sumelor conform contractelor si graficelor de executie aferente si a neincasarii in termen a sumelor solicitate prin cererile de rambursare, la anumite proiecte.

 

2. LA CHELTUIELI se suplimenteaza cu suma de 4.282 mii lei, astfel:

a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE se diminueaza cu suma de 228 mii lei, astfel:

- cap. 54.02.05 "Fond de rezerva" se diminueaza cu suma de 360 mii lei (cu destinatie 222 mii lei la sectiunea de functionare si 138 mii lei la sectiunea de dezvoltare);

- cap. 6702 "Cultura recreere si religie" se majoreaza cu suma de 222 mii lei pentru:

a). 22 mii lei - transfer la Centrul Cultural Municipal pentru contributie la editarea cartii "Proze scurte" de Aurel Rau (7 mii lei) si pentru contributie la evenimentul "Grigore Bradea - Un fel de om" (15 mii lei);

b) 200 mii lei pentru finantarea activitatii sportive handbal, fete si baieti, la CSM Bistrita.

- cap. 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" (D.S.P.) se diminueaza cu suma de 90 mii lei, economii rezultate din procedurile de achizitii de la bunuri si servicii. Suma este propusa pentru sectiunea de dezvoltare, la D.S.P.

 

b. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE se suplimenteaza cu 4.510 mii lei, astfel:

- 1.582 mii lei pentru locuinte sociale;

- 1.000 mii lei pentru amenajare drum comunal Bistrita-Slatinita;

- 1.700 mii lei pentru proiecte cu finantare externa nerambursabila;

- 138 mii lei din Fondul de rezerva bugetara, cu destinatia prevazuta pe capitole, conform anexei la prezentul raport;

- 90 mii lei pentru investitii la DSP.

 

II. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

 1. LA VENITURI se majoreaza cu suma de 22 mii lei, astfel:

a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE se majoreaza cu suma de 178 mii lei:

- Cap. 67.10 "Cultura recreere si religie" se suplimenteaza cu 22 mii lei, reprezentand subventie pentru Centrul cultural municipal, cu destinatia aratata mai sus;

- Cap. 70.10 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" (Directia Patrimoniu) se suplimenteaza cu suma de 156 mii lei pentru cheltuieli necesare reparatiilor curente la fatade cladiri (50 mii lei), reparatii curente la Biserica Evanghelica (106 mii lei). Suma de 156 mii lei se aloca prin diminuarea sectiunii de dezvoltare.

b. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE se diminueaza cu suma de 156 mii lei:

- Cap. 70.10 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" (Directia Patrimoniu) se diminueaza cu suma de 156 mii lei.

Bugetul general rectificat de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita, pe anul 2013, se majoreaza cu suma de 4.282 mii lei, ajungand la suma de 170.513 mii lei.

 

Proiect de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare multianuale a Clubului Sportiv Municipal Bistrita pentru activitatea desfasurata de echipele de handbal masculin si handbal feminin, in anii competitionali 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016.

Acest proiect de hotarare a fost respins, obtinand doar 9 voturi "pentru".

 

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 79/27.06.2013 privind stabilirea unor masuri de valorificare a spatiilor proprietate publica a municipiului Bistrita, situate in punctele termice din municipiu.

Acest proiect de hotarare a fost retras de pe ordinea de zi, de catre initiator.

 

DIVERSE:

 1. Adresa nr. 61.001 / 29.07.2013 a Colegiului National "Liviu Rebreanu" Bistrita, prin care se solicita aprobarea transformarii postului de Secretar IV-S si Secretar I-S.

In baza avizului conform al Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, Consiliul Local al municipiului Bistrita si-a dat acordul, cu 18 voturi "pentru".

.

 

Foto - Marius Chiuzan.

 

01.08.2013

 

 

0 comentarii3234 vizualizări02 august 2013
rss 2.0
rss 2.0