Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 11 August 2020 - 41584 vizitatori azi
L E G EA "Rosia Montana".

L E G E  privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere  din perimetrul Rosia Montana  si stimularea si facilitarea dezvoltarii activitatilor miniere in Romania. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege CAPITOLUL I, Dispozitii generale.

Art. 1. - Se aproba Acordul privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana.

Art. 2. - Se mandateaza Guvernul Romaniei ca, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie si sa semneze cu societatile Gabriel Resources Ltd. si Rosia Montana Gold Corporation S.A. Acordul privind unele masuri prealabile exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana.

Art. 3. - (1) Exploatarea minereurilor auro-argentifere propusa de Societatea comerciala "Rosia Montana Gold Corporation" - S.A. ("RMGC" sau "Titularul Licentei de exploatare) in perimetrul minier Rosia Montana, judetul Alba, se supune regimului juridic instituit de Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor prezentei legi.

(2) Exploatarea minereurilor auro-argentifere mentionata la alin. (1) este o lucrare de utilitate publica si de interes public national deosebit.

CAPITOLUL II

Implementarea unor masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana si adoptarea unor modificari legislative

SECTIUNEA I

Mandatarea unor entitati publice sa aduca la indeplinire unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana

 

Art. 4. - Prin prezenta lege se mandateaza urmatoarele entitati publice sa aduca la indeplinire urmatoarele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Rosia Montana:

1. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are obligatia sa modifice Licenta de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Rosia Montana ("Licenta de exploatare"), prin incheierea unui act aditional, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) durata de valabilitate a Licentei de exploatare este extinsa, in conditiile art. 20 alin. (21) din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu perioada solicitata si rezultata din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licentei de exploatare la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, impreuna cu documentatia prevazuta la art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ;

b) cuantumul redeventei este stabilit la nivelul de 6%, in conditiile art. 6 alin. (1) din prezenta lege;

c) se instituie posibilitatea platii redeventei in natura, in conditiile art. 6 alin. (2) din prezenta lege;

d) se confera Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale autoritatea de a retrage Licenta de exploatare si in urmatoarele situatii:

(i) Licenta de exploatare este transferata cu incalcarea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

(ii) se dispune, prin hotarare judecatoreasca definitiva, intrarea in faliment a Titularului Licentei de exploatare.

2. In conditiile prevazute in Acordul privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana ("Acordul"), actionarii RMGC au obligatia de a incheia actele de cesiune si de a inregistra la registrul comertului cotele de participare la capitalul social al RMGC rezultate din aplicarea dispozitiilor respectivului acord si ale prezentei legi. Actionarii RMGC au obligatia de modifica prevederile actului constitutiv al Titularului Licentei de exploatare in vederea alinierii acestora la conditiile stabilite prin acord si prezenta lege. Se mandateaza Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "MINVEST" - S.A. (denumita in continuare "MINVEST") sa efectueze toate formalitatile care se impun in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la acest punct.

3. In aplicarea prevederilor art. 8 din prezenta lege, se mandateaza Ministerul Culturii ca:

a) in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie cu RMGC un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligatiilor ce revin titularului Licentei de exploatare in conformitate cu legislatia in vigoare si a celor prevazute in Acord, precum si modul prin care autoritatile competente vor urmari indeplinirea acestor obligatii;

b) in termen de 15 zile de la prezentarea documentatiei prevazute de lege, sa avizeze documentatiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Rosia Montana sau adiacente acestuia.

4. Se mandateaza MINVEST ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa faca demersurile necesare pentru aportarea la capitalul social al RMGC a imobilelor situate in perimetrul minier Rosia Montana, asupra carora detine un titlu de proprietate valabil.

5. Se mandateaza Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. (denumita in continuare "REMIN") ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legii, sa faca demersurile necesare pentru vanzarea catre RMGC, in conditiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, a imobilelor detinute de REMIN in perimetrul minier Rosia Montana.

6. Se mandateaza societatile MINVEST si REMIN si Ministerul Economiei ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa faca demersurile necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Rosia Montana, cu respectarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in conformitate cu prevederile Horararii Guvernului nr.834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Ulterior obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, se vor aplica dispozitiilor pct. 4-5 din prezentul articol.

7. Se mandateaza Administratia Nationala Apele Romane, precum si orice alte institutii sau autoritati publice centrale sau locale care detin drepturi de administrare si/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatarii miniere din perimetrul minier Rosia Montana si asupra carora statul roman si/sau unitatile administrativ teritoriale detin un drept de proprietate publica sau privata ca, in termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licentei de exploatare, sa incheie cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au in administrare sau, dupa caz, in proprietate, aflate in cadrul perimetrului minier Rosia Montana, in conditiile mentionate in art. 61 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Se mandateaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa initieze hotarari de Guvern pentru scoaterea definitiva, in conditiile legii, a unor suprafete de pana la 255 hectare de teren forestier din cadrul perimetrului minier Rosia Montana, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre Titularul licentei de exploatare.

9. In cazul in care, dupa emiterea avizelor, acordurilor sau autorizatiilor cu privire la proiectul minier prevazut la art. 3 alin. (1), intervin elemente noi sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii avizelor, acordurilor sau autorizatiilor respective, inclusiv ca urmare a invalidarii vreunui act premergator sau a unei proceduri desfasurate in vederea emiterii actelor de reglementare respective, se mandateaza autoritatile competente sa emita noi avize, acorduri sau autorizatii sau le vor revizui pe cele existente, dupa cum urmeaza:

a) indeplinirea procedurilor necesare si emiterea avizelor, acordurilor sau autorizatiilor respective, conform legislatiei specifice in vigoare, se va realiza in termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentatiei modificate de catre Titularul Licentei de exploatare, cu respectarea stricta a termenelor prevazute de lege pentru consultarea publicului;

b) pentru evitarea duplicarii, actele premergatoare (procedurile, avizele etc.) indeplinite anterior in vederea emiterii actelor de reglementare, in masura in care nu au fost invalidate, isi vor pastra valabilitatea si vor fi utilizate de catre autoritatile competente la emiterea noilor acte de reglementare.

10. Se mandateaza autoritatile administratiei publice locale competente ca, la cererea RMGC sa emita mai multe autorizatii de construire pentru executarea lucrarilor aferente proiectului minier din perimetrul minier Rosia Montana, utilizand in acest scop avizele, permisele si acordurile emise anterior, cu conditia ca elementele avute in vedere la data emiterii avizelor sau acordurilor respective sa fi ramas nemodificate.

11. Se mandateaza administratorii drumurilor al caror traseu trece prin perimetrul minier Rosia Montana ca, in termen de 30 zile de la data identificarii unor trasee alternative de acces in conformitate cu art. 422 din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa dispuna restrictionarea definitiva a traficului pe traseele de drum din cadrul perimetrului minier Rosia Montana si inceperea lucrarilor de dezafectare a traseelor initiale, in masura necesara pentru executarea activitatilor miniere in perimetrul minier Rosia Montana.

12. Se mandateaza Agentia Nationala pentru Resurse Minerale sa autorizeze inceperea activitatilor miniere aferente exploatarii miniere prevazute in art. 3.1 din prezenta lege, conform Licentei de exploatare, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre titular a urmatoarelor documente:

a) dovada platii taxei pe activitatea miniera;

b) dovada constituirii garantiei financiare anuale pentru refacerea mediului;

c) certificatul de atestare fiscal, din care sa rezulte ca titularul licentei nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat;

d) acordul/autorizatia de mediu;

e) pentru explorare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de lucrari; pentru exploatare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de exploatare;

f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafetele necesare executarii activitatii miniere prevazute in programul anual de exploatare;

g) autorizatia de construire, pentru lucrarile pentru care se solicita autorizarea inceperii activitatii miniere.

13. Se mandateaza Agentia Nationala pentru Resurse Minerale ca, la cererea RMGC, sa reconfigureze perimetrele licentelor de exploatare adiacente perimetrului minier Rosia Montana pentru realizarea de lucrari de constructii necesare stocarii produselor miniere, a sterilului si a produselor reziduale aferente proiectului de exploatare miniera Rosia Montana, cu conditia de a nu se bloca accesul la resursele/rezervele minerale solide.

SECTIUNEA II

Modificarea si completarea unor acte normative

Art. 5. - Prezenta lege modifica si completeaza urmatoarele acte normative:

I. Dupa articolul 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:

"Art. 61. - In cazul proiectelor miniere de interes public deosebit, statul roman asigura stabilitatea principalilor parametri fiscali incidenti in ceea ce priveste exploatarile miniere pe toata durata valabilitatii licentei de exploatare, cu exceptia cazului in care un asemenea angajament contravine normelor imperative ale Uniunii Europene."

II. Legea nr. 85/2003 a minelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

"d1) exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in conditiile art. 62 din prezenta lege."

2. Dupa articolul 6 se introduc doua noi articole, articolul 61 si articolul 62, cu urmatorul cuprins:

"Art. 61. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, dreptul de concesiune asupra imobilelor din perimetrele proiectelor miniere, asupra carora Statul Roman si/sau unitatile administrativ teritoriale detin un drept de proprietate publica sau privata, va fi atribuit direct titularilor licentelor de exploatare miniera de catre institutiile sau autoritatile publice centrale sau locale care detin drepturile de administrare si/sau proprietate asupra acestor imobile. Contractul de concesiune se va incheia pe o perioada de 49 de ani. Redeventa datorata de concesionar va fi calculata pe baza valorii de piata a imobilelor concesionate, ce va fi stabilita de un evaluator independent printr-un raport de evaluare.

Art 62. - (1) In cazul proiectelor miniere de exploatare, declarate de utilitate publica si interes public deosebit, exproprierea imobilelor necesare pentru realizarea acestor proiecte se va face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor alin. (2)-(12) din prezentul articol.

(2) Pentru exproprierea imobilelor necesare realizarii proiectelor miniere prevazute la alin. (1), expropriator este Statul roman. Procedura si obligatiile prevazute in sarcina expropriatorului de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi indeplinite de catre titularul licentei de exploatare, in calitate de reprezentant desemnat al expropriatorului. Plata despagubirilor catre proprietari se va face de catre reprezentantul desemnat al expropriatorului, din bugetul propriu.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul licentei de exploatare este obligat sa plateasca taxele legale pentru scoaterea terenurilor expropriate din circuitul agricol sau din fondul forestier.

(4) Aplicarea procedurii de expropriere a imobilelor din cadrul perimetrului proiectelor miniere, reglementata de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face fara a fi necesara aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectelor miniere respective.

(5) Declansarea procedurii de expropriere a imobilelor din cadrul perimetrelor proiectelor miniere prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la depunerea de catre titularul licentei de exploatare a unei cereri, insotita de planul de amplasament al imobilelor propuse pentru expropriere, vizat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(6) Dispozitiile art. 12 si ale art. 28 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si in vederea realizarii proiectelor miniere prevazute la alin. (1).

(7) Dreptul de administrare asupra imobilelor expropriate potrivit prevederilor de mai sus si intrate in proprietatea publica a statului roman, va fi exercitat de [Ministerul Economiei]. Titularul dreptului de administrare va atribui direct titularului licentei de exploatare un drept de concesiune asupra imobilelor expropriate, pentru o durata de maxim 49 ani. Dreptul de concesiune se exercita fara a fi necesara inscrierea in Cartea Funciara. In masura in care exploatarea proiectului minier impreuna cu refacerea si ecologizarea acestuia, se incheie inainte de expirarea celor 49 de ani, durata dreptului de concesiune al titularului licentei de exploatare se va reduce in mod corespunzator.

(8) Pentru exercitarea dreptului de concesiune prevazut la alin. (7), titularul licentei de exploatare va plati statului roman, in calitate de concedent, o redeventa anuala, a carei valoare se va determina astfel incat sa asigure recuperarea de catre concedent a valorii de piata a imobilelor expropriate si concesionate titularului licentei de exploatare, pe durata concesiunii. Pentru determinarea valorii de piata a imobilelor, vor fi avute in vedere rapoartele de evaluare intocmite in cadrul procedurii de expropriere, cu exceptia cazului in care, pana la incheierea contractului de concesiune, au intervenit circumstante exceptionale care determina modificarea valorii de piata a imobilelor. Valoarea redeventei se va indexa anual cu indicele inflatiei.

(9) Obligatia titularului licentei de exploatare de plata a redeventei datorate conform alin. (8) se va compensa cu sumele platite de catre acesta, pe seama expropriatorului, conform alin. (2) de mai sus, pana la concurenta acestor sume.

(10) Contractul de concesiune referitor la imobilele expropriate se va incheia, la solicitarea titularului licentei de exploatare, intre statul roman, prin Ministerul Economiei si titularul de licenta, in termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de expropriere.

(11) Titularul licentei de exploatare are obligatia de a incepe lucrarile de constructii necesare pentru desfasurarea activitatilor miniere in termen de cel mult 3 ani de la data finalizarii procedurii de expropriere.

(12) In conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in vederea realizarii activitatilor miniere de utilitate publica si interes public national deosebit, titularul licentei de exploatare are dreptul sa utilizeze si sa schimbe folosinta oricaror imobile din cadrul perimetrului proiectelor miniere respective, inclusiv a celor cu destinatie speciala, cu conditia realizarii pe alte amplasamente, pe cheltuiala sa, a unor imobile cu destinatie similara, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate."

3. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul proiectelor miniere declarate de interes national, licenta de exploatare se poate prelungi pe perioade de pana la 20 de ani."

4. Dupa articolul 41 se introduce un articol nou, articolul 411, cu urmatorul cuprins:

"Art. 411. - (1) In masura in care sunt necesare potrivit legii, procedurile de evaluare de mediu cu privire la planurile de amenajare si/sau documentatiile de urbanism referitoare la zonele aferente proiectelor miniere, conform legislatiei in vigoare, se vor efectua in termen de maxim 3 luni de la formularea cererii privind emiterea avizului de mediu, sub conditia depunerii documentelor si informatiilor solicitate de autoritatea competenta.

(2) Procedura de evaluare de mediu cu privire la planurile de amenajare a teritoriului si/sau la documentatiile de urbanism referitoare la zonele care includ perimetre miniere va putea fi efectuata si concomitent sau ulterior procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la proiectele miniere.

(3) Avizele si acordurile prealabile emise cu privire la documentatiile de urbanism referitoare la zonele ce includ perimetre miniere, vor putea include conditii care sa fie indeplinite etapizat, dupa aprobarea documentatiilor respective, dar pana la data autorizarii executarii lucrarilor si activitatilor aferente proiectelor miniere in zonele pentru care au fost prevazute conditii. Indeplinirea conditiilor prevazute in avizele emise cu privire la documentatiile de urbanism urmeaza sa fie verificata de catre autoritatile competente cu ocazia derularii procedurilor de autorizare a executarii lucrarilor de constructii aferente proiectelor miniere, avandu-se in vedere etapa la care lucrarile respective sunt necesare si zonele in care urmeaza sa fie executate lucrari.

(4) In cazul evaluarii unui plan sau program ce priveste si zone in care urmeaza sa se desfasoare lucrari aferente proiectelor miniere, zone ce au facut obiectul unor planuri sau programe pentru care anterior a fost deja emis un aviz de mediu, autoritatile competente vor lua in considerare avizul de mediu anterior emis, daca nu au aparut modificari semnificative."

5. Dupa articolul 42 se introduc doua articole noi, articolele 421 - 422, cu urmatorul cuprins:

"Art. 421 - (1) In cazul proiectelor miniere declarate de interes national deosebit, avizele, acordurile si autorizatiile de construire emise cu privire la activitatile miniere care urmeaza sa fie executate si/sau puse in functiune etapizat raman valabile pana la data finalizarii tuturor lucrarilor in considerarea carora au fost emise.

(2) In cazul proiectelor miniere prevazute la alin. (1), titularii licentelor de exploatare sunt obligati sa inceapa lucrarile de constructii ce fac obiectul unei autorizatii de construire in termen de 36 de luni de la data emiterii autorizatiei respective.

(3) Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care pentru desfasurarea lucrarilor de constructii aferente proiectelor prevazute la alin. (1) este necesara si desfiintarea unor constructii sau amenajari existente, autoritatea publica competenta poate emite concomitent autorizatiile de desfiintare si autorizatiile de construire, in baza unei solicitari unice. Prezenta dispozitie nu se aplica siturilor arheologice si monumentelor istorice.

(4) In cazul in care o autorizatie de construire emisa cu privire la activitati aferente proiectelor prevazute la alin. (1) implica realizarea unor lucrari etapizate, lucrarile de constructii vor putea fi puse in functiune etapizat, pe baza incheierii unor procese-verbale la terminarea etapelor de lucrari.

Art. 422. - Prin derogare de la dispozitiile art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul licentei de exploatare este obligat sa identifice si sa mentina un acces functional, pe unul din traseele alternative, impreuna cu autoritatile competente, pe perioada restrictionarii traficului pe drumurile din cadrul perimetrului proiectului minier."

6. Dupa articolul 60 se introduce un articol nou, articolul 601, cu urmatorul cuprins:

"Prin exceptie, dispozitiile alin. (4) al Art. 15324 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile titularilor licentelor de exploatare incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care proiectul minier a intrat in faza exploatarii comerciale."

III. Dupa alineatul (7) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 se introduc doua aliniate noi, alineatele (71) si (72) cu urmatorul cuprins:

"(71) Pentru realizarea lucrarilor de utilitate publica si interes national deosebit aferente proiectelor miniere, titularii licentelor de exploatare au dreptul sa includa in intravilan terenurile cu categoria de folosinta pajiste din perimetrul proiectelor miniere.

(72) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cu categoria de folosinta pajiste aflate in perimetrul proiectelor miniere, se va face in termen de 30 de zile de la solicitarea titularului de licenta. Autoritatea centrala sau locala, in acelasi termen, va trebui sa puna la dispozitia titularului de licenta o suprafata echivalenta de teren (inclusiv terenuri neproductive) aflate in domeniul public sau privat al Statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, aceste autoritati urmand a incheia cu titularii de licenta acorduri privind executarea de catre acestia din urma a lucrarilor de refacere a suprafetelor de pajiste afectate pe terenurile astfel puse la dispozitie. Titularii de licenta vor avea obligatia de a finaliza refacerea suprafetei de pajiste in termen de 3 ani de la data la care le-au fost puse la dispozitie terenurile destinate lucrarilor de refacere."

IV. Dupa articolul 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, se introduce un nou articol, articolul 471, cu urmatorul cuprins:

"Art. 471 - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 47, in cazul proiectelor miniere de utilitate publica si interesul public deosebit, pentru protectia monumentelor naturii si punerea acestora in valoare, titularul licentei de exploatare poate reloca monumente ale naturii existente in cadrul perimetrului proiectului minier, in scopul protejarii acestora.

(2) Dupa finalizarea procedurilor de relocare, regimul de protectie se transfera asupra noului amplasament si inceteaza cu privire la amplasamentul initial."

V. Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), terenurile forestiere aflate in perimetrul proiectelor miniere declarate de utilitate publica si de interes public national deosebit pot fi incluse, dupa caz, in intravilanul unitatilor administrativ-teritoriale."

2. Alineatul (5) al articolului 45 se completeaza dupa cum urmeaza:

"In vederea implementarii proiectelor miniere,titularii licentelor de exploatare pot dobandi drepturi reale asupra terenurilor aflate in cadrul perimetrelor miniere, fara a se urma procedurile prevazute de art. 45 alin. (5) si urmatoarele din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv de la formele asociative carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in temeiul Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997."

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 6. - (1) Prin derogare de la art. 45 alin. (1), lit. a) din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, redeventa miniera pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana este de 6% din valoarea productiei miniere.

(2) In cazul exploatarii miniere de la Rosia Montana, statul roman are optiunea de a solicita Titularului Licentei de exploatare ca plata redeventei sa se faca in natura. Indiferent de modalitatea de plata a redeventei, costurile totale asociate platii redeventei (inclusiv impozite si taxe) nu vor depasi valoarea redeventei aplicabile. Conditiile in care se va face plata in natura a redeventei se vor stabili printr-un acord incheiat de catre Ministerul Finantelor Publice si RMGC.

Art. 7. - In cazul proiectului de exploatare miniera Rosia Montana, cheltuielile pentru dezvoltarea durabila constand in proiecte de cercetare, conservare, restaurare, valorificare muzeistica si amenajare turistica a bunurilor de patrimoniu cultural, dezvoltare si reabilitare a infrastructurii locale si contributiile/investitiile in legatura cu patrimoniul cultural, infrastructura locala, scoli, spitale, cheltuieli sociale locale, inclusiv sponsorizarile si donatiile efectuate in acelasi scop sunt considerate cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile prevazute de acte normative, in sensul art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste cheltuieli decurg din obligatii prevazute de lege, din acte de reglementare, sau rezulta din solicitari adresate de catre autoritati ori institutii publice, ori din angajamente incheiate de catre Titularul Licentei de exploatare cu autoritatile sau institutiile publice."

Art. 8. - (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificarile si completarile ulterioare, RMGC este obligat sa respecte masurile compensatorii prevazute in Acordul privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana, avand dreptul de a desfasura activitati miniere in perimetrul minier Rosia Montana inclusiv pe imobilele supuse unui regim special de protectie.

(2) In cazul evidentierii intamplatoare de patrimoniu arheologic, lucrarile de construire in zona/perimetrul cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator se suspenda temporar in vederea efectuarii de cercetari arheologice, fara a se suspenda autorizatia de construire si fara a se afecta dreptul RMGC de a executa lucrarile necesare activitatilor miniere pe restul suprafetei de teren ce face obiectul autorizatiei de construire.

(3) Cercetarea arheologica preventiva a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, se va realiza anterior solicitarii autorizatiei de construire pentru terenurile respective. Autoritatile competente vor emite autorizatiile de construire numai dupa depunerea de catre RMGC a rapoartelor de cercetare arheologica, in care sunt consemnate rezultatele cercetarii de salvare prin inregistrare a patrimoniului arheologic, la serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, fara a fi necesara emiterea unor certificate de descarcare de sarcina arheologica.

(4) Activitatile de cercetare arheologica preventiva a terenurilor cu patrimoniu arheologic se vor desfasura in etape, pentru fiecare parte de teren, corespunzator etapelor de executare a activitatilor miniere din perimetrul Rosia Montana. Etapele de cercetare arheologica preventiva se vor finaliza in termen de maxim 3 luni de la data initierii lor pentru fiecare perimetru in parte.

Art. 9. - In Anexa la prezenta lege se publica Acordul privind unele masuri prealabile exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana impreuna cu anexele acestuia, respectiv Anexa 1 - Proiectiile financiare ale exploatarii minereului auro-argentifer din perimetrul Rosia Montana si Anexa 2 - Graficul de implementare a obligatiilor aferente exploatarii minereului auro-argentifer din perimetrul Rosia Montana.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALERIU-STEFAN ZGONEA


PRESEDINTELE SENATULUI,

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU.

.

Foto - arhiva Marius Chiuzan.

0 comentarii3927 vizualizări06 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0