Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 08 Aprilie 2020 - 7284 vizitatori azi
Comunicat de presa.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Bistrita Nasaud, informeaza ca pentru anul 2014 cererile  de plata a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica  se pot depune pana la data de 28 noiembrie 2014.

Ajutorul se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera care sunt inregistrate in perioada de conversie (de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica).

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoanele juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Beneficiarii pot obtine ajutorul specific daca:

 -  sunt inregistrati in sistemul de agricultura ecologica;

 -  se afla in perioada de conversie (perioada de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica);

 -  detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si  certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de catre MADR;

 - se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani;

 - completeaza si depun cererea insotita de documentele solicitate pana la termenul limita de depunere, respectiv 28.11.2014, la centrul Judeten APIA pe a carui raza teritoriala se afla situata exploatatia;

 - ajutorul specific nu se acorda in cazul repetarii anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie  (exemplu: daca in anul 2010 sau 2011 sau 2012 sau 2013  a primit ajutor specific pentru anul I sau II de conversie, in anul 2014 poate primi daca este in anul II sau III de conversie);                                                                                                                                                                                                                

 -  furnizeaza toate informatiile solicitate de APIA, in termenele stabilite;

 - inscriu sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere de plata a ajutorului specific si in documentele anexate;

 - sunt de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse in baza de date, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - permit efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte organisme abilitate in acest sens;- comunica in termen de 7 zile lucratoare, in scris, APIA orice modificare a datelor declarate in cererea de plata survenita;

 - beneficiarul respecta normele de eco-conditionalitate care cuprind bunele conditii agricole si de mediu - GAEC si cerintele legale in materie de gestionare - SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P si al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania), daca solicita si sprijin pentru suprafata.

 

 

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura.

Beneficiarii completeaza si depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pe raza teritoriala unde se afla exploatatia, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a imputernicitului;

b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copie de pe fisa de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, pentru anul in care solicita ajutorul specific, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

f) copie de pe documentul justificativ, intocmit in conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al carui model este prevazut in anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care sa se mentioneze statutul exploatatiei in conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine;

g) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:

h) nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;

i) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;

j) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obliga sa se mentina in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani de la data solicitarii sprijinului specific si sa aplice in exploatatiile sale regulile si principiile agriculturii ecologice stabilite in Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

k) adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca animalele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.

Beneficiarii care solicita ajutor specific pentru pasuni permanente (pasuni si fanete) si nu detin animale crescute in sistem ecologic trebuie sa depuna copii de pe facturile fiscale, din care sa rezulte ca livreaza furajele in conversie, recoltate de pe pasune, unui crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica, sau o copie de pe contractul incheiat cu un crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica pentru utilizarea pasunii respective. In acest sens beneficiarul depune si o copie de pe fisa de inregistrare a crescatorului de animale caruia ii livreaza furajele sau cu care a incheiat contractul.

 

               ATENTIE!  Pentru anul 2014, beneficiarii pot solicita eliberarea de catre organismele de inspectie si certificare a documentului justificativ/certificatului de conformitate/master  certificatului/ certificatului de confirmare a conversiei pana la data de 5 decembrie 2014. 

               In acest sens, toti beneficiarii care nu depun la APIA documentul justificativ/certificatul de conformitate/master  certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei pana la data de 5 decembrie 2014 vor fi respinsi de la plata ajutorului specific in sectorul de agricultura ecologica pentru anul 2014

 

Director executiv

Florin CAPRARU

 

0 comentarii4179 vizualizări07 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0