Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 02 Aprilie 2020 - 9550 vizitatori azi
Cereri Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019.

APIA primeste Cereri de de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de statServicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza case depun Cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat- Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor,aferenta Masurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor - sesiunea 2- 2019, conform anuntului de lansare publicat pe site-ul www.apia.org.ro.

 

Pentru acordarea sprijinului in cadrul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor",solicitantul depune o cerere de sprijin  - Anexa 1 din Ghidul solicitantului; cererea de sprijin se depune online, in aplicatia electronica M15, se tipareste, se semneaza si se depune impreuna cu documentele aferente, la CJ APIA sau Centrul Municipiului Bucuresti al APIA. In cazuri exceptionale, cererea de sprijin se poate depune doar pe suport de hartie impreuna cu documentele aferente.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar), proprietarilor (inclusiv Unitatilor Administrativ Teritoriale) de paduri din fondul forestier national, in baza unui angajament pentru o perioada de 5 ani si vizeaza compensarea pierderilor de venit si a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementarii unuia sau a celor doua pachete ale schemei de ajutor de stat:

  Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniste, pentru care beneficiarul primeste38 euro/an/hapentru intreaga suprafata inclusa in angajament,

  Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri, pentru care beneficiarul primeste137 euro/an/hapentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai impreuna cu Pachetul 1). 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza schemei de ajutor de stat este de 100%. 

Pentru suprafete mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea sprijinului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat.

 

Suprafata minima pentru care se incheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care detin suprafete mai mici  si/sau care nu indeplinesc conditiile de accesare se pot asocia pentru a aplica in cadrul schemei de ajutor de stat. 

 

Pentru a fi eligibili in cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie sa indeplineasca  mai multe cerinte, printre care enumeram:

  sa detina amenajament silvic in vigoare pe toata suprafata din angajament,

  sa detina contract de administrare sau prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru intreaga suprafata din angajament,

  sa participe in cadrul angajamentului cu toata suprafata de teren forestier detinuta de acestia intr-o unitate de productie si/sau protectie (conform amenajamentului silvic),

  sa delimiteze o zona de liniste compacta de cel putin 20% din totalul suprafetei pentru care se incheie un angajament, in cadrul careia nu va efectua taieri de masa lemnoasa pe intreaga perioada a angajamentului, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului. (Pe suprafata din afara zonei de liniste, beneficiarul are dreptul sa efectueze taieri de masa lemnoasa numai intr-un singur an din cei cinci de angajament, cu exceptia situatiilor prevazute in Ghidul solicitantului),

ü  sa contracteze sau sa efectueze lucrari de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operatiile de adunat, scos si apropiat, pana la platforma primara, pe suprafata parcursa cu rarituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,

ü  sa respecte normele privind eco-conditionalitatea pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole si pe toata perioada angajamentului, in cazul in care detin si suprafete agricole.

 

Padurile incadrate in tipul I functional (TI - conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi trebuie sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata.

 

Informatiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele judetene/locale ale APIA, respectiv in Ghidul solicitantului si documentele de implementare publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

 SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

.

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeazaca, astazi -1 martie, inconformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, demareaza Campania de primire a CererilorUnice de Platapentruanul 2019.

Fermierii pot depune pana la data de 15 mai 2019, la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti,o singura Cerere Unica de Plata, chiar daca acestia utilizeaza suprafete de teren in diferite localitati sau judete!

Cererile se vor depune la Centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 hectare teren agricol si la centrele locale in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 hectare teren agricol.

In Campania 2019, completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, folosind aplicatia IPA-Online la adresa:http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea si inchiderea cererii unice de plata in IPA-Online se face in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plata, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate si corectarea eventualelor probleme semnalate de catre sistemul informatic.

Acelasi principiu se aplica si pentru fermierii, crescatori de animale, care vor completa Cererea unica de plata - declaratie sector zootehnic, impreuna cu functionarul APIA, in aplicatia dedicata sectorului zootehnic.

Reamintim ca Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiaza de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plati/masurilor de sprijin/ajutoarelor nationale tranzitorii, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, respectiv:

- schema de plata unica pe suprafata (SAPS), plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat in sectorul vegetal si zootehnic,

- masurile compensatorii de dezvoltare rurala: Masura 10 - Agro-mediu si clima, Masura 11 - Agricultura ecologica, Masura 13 - Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice (PNDR 2014-2020),

- ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) care se acorda in sectorul vegetal si zootehnic.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3/2015, cu modificarile sicompletarile ulterioare, prevede la art.7: " (1) Beneficiarii platilor prevazute la art. 1 alin. (2) si la art. 33 alin. (2) lit. b) si c) sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori  de animale, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare..(…)", iar la art.8 alin.1 lit.n): 

" (1) Pentru a beneficia de platiledirecteprevazute la art. 1 alin. (2), fermieriitrebuie: n) sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se afla la dispozitia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul."

Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii.

Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor apartine fermierului si/sau autoritatii care a emis/atestat aceste documente, dupa caz.

 

Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

 

Fermierii care beneficiaza de renta viagera pentru suprafetele arendate/instrainate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de plata pentru terenul arendat/instrainat.

 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plata/masurilor de dezvoltare rurala/ ajutoarelor nationale fermierii trebuie sa depuna anual, la APIA, Cererea Unica de Plata si sa indeplineasca conditiile de eligibilitate conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare.

In cazul Masurilor 10 si 11, fermierii trebuie sa respecte si cerintele specifice pachetelor solicitate la plata si cerintele de baza conform Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Informatii privind zonele eligibile pentru Masura 10, Masura 11 si Masura 13 se regasesc in PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare-anul-2019 si la Centrele judetene/locale APIA.

 

Precizam ca sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. In cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, pepinierelor, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 hectare si/sau, dupa caz, sa detina un numar minim de animale. Pentru legumele cultivate in sere si solarii, suprafata minima a exploatatiei trebuie sa fie de de 0,3 ha, iar suprafata minima a parcelelor de 0,03 ha, conform art.8 alin.(1) lit.c) din OUG nr.3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru a beneficia de subventii, solicitantii (indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice) trebuie sa prezinte adeverinta eliberata de catre unitatile administrativ-teritoriale, conform inscrierilor din registrul agricol.

 

La depunerea cererii unice de plata fermierul trebuie sa prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor.

 

Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru intregul an de cerere nu sunt eligibile la plata.

 

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor de plata/masurilor de sprijin/ajutoarelor nationale tranzitorii aferente Campaniei 2019, trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate, care cuprind Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale in Materie de Gestionare (SMR),pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor.

 

Informatiile detaliate pentru accesarea fiecarei scheme de plata/masuri de sprijin, inclusiv hartile si listele cu UAT eligibile pentru masurile de dezvoltare rurala,  pot fi consultate la centrele judetene/locale ale APIA si pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro si www.pndr.ro.

 

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor in Campania 2019, rugam fermieriisa se prezinte la data si ora la care sunt programaticonform INVITATIEI primite.

 

Informatii relevante se regasesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro si in ghidurile adresate fermierilor care solicita plati pe suprafata de la sediile Centrelor Judetene si Locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura din fiecare judet.

 

Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la sectiunea Dezvoltare Rurala, puteti accesa si informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020. 

 

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2019 sunt disponibile pe pagina de inceput a site-ul APIA: www.apia.org.ro . 

 SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE.

 

Agentia de PlatisiInterventiepentruAgricultura(APIA) informeazacapentru obtinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta incepand cu 01 martiesi pana la data de 31 august 2019, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, cu urmatoarele documente, in original: 

1) carnetul de rentier agricol;

2) actul de identitate al solicitantului;

3) decizia de la comisia de expertiza medicala - pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I  si II / decizia de la comisia de expertiza medicala si decizia de pensionare la limita de varsta - pentru solicitantii pensionati pe caz de boala gradele I  si II a carei pensie de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta;

4) procura notariala autentificata/curatela/hotararejudecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal;

5) contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994*), cu modificarile si completarile ulterioare, sau incheiat/incheiate dupa data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogata prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare banca de pe teritoriul Romaniei, in lei. (extrasul se depune optional);

7) declaratia pentru obtinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor "titlului XI Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Persoana desemnata din cadrul Centrului judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar si va certifica pe copiile documentelor "conformitatea cu originalul" .

In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 si alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza, prin mandat postal sau virament bancar.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul 2018poate fi incasata de mostenitorii sai, cu conditia respectarii prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pana la data limita 15.10.2018, a cererii de mostenitor insotita de urmatoarele documente justificative:

-        carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu in original),

-        copie a certificatului de deces,

-        copie a actului de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula "definitiva"),

-        copie B.I/C.I./pasaport al mostenitorului,

-        imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original),

-        extras de cont pe numele mostenitorului.

La depunere se prezinta documentele in original in baza carora functionarul APIA va certifica pe copia depusa la dosarul rentierului "conform cu originalul".

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data-limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora.

  SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE


0 comentarii2072 vizualizări04 martie 2019
rss 2.0
rss 2.0