Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Sanatate Miercuri 01 Aprilie 2020 - 3624 vizitatori azi
ACTIVITATILE DESFASURATE DE CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE B-N.

1.OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE CASEI JUDETENE DE ASIGURARI DE SANATATE BISTRITA-NASAUD.  In conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma in sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita Nasaud este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea CNAS. CAS Bistrita Nasaud  functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.

 Misiune 

-garantarea pentru populatia asigurata a unui pachet de servicii

medicale de calitate.

 Viziune

 -construind un sistem de asigurari de sanatate performant, eficient si

transparent, crestem gradul de incredere si de satisfactie al asiguratilor nostri.

 

Obiective:

 ?Obiective generale

 -sa protejeze asiguratii fata de costurile serviciilor medicale

in caz de boala sau accident;

-sa asigure protectia asiguratilor in mod universal, echitabil

si nediscriminatoriu iin conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

 

 

?Obiective specifice

 

-sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;

-sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in contractul cadru;

-sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt

stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;

-sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

-sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare in modul de functionare si de acordare a acestora;

-sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile legii;

-sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in

conformitate cu reglementarile in vigoare;

-sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate

privind serviciile medicale furnizate , precum si evidenta

asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;

-sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii , datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legisla

tiei in vigoare.

 

Atributii:

-administreaza impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate;

-controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
- participa la acreditarea medicilor si a personalului sanitar care poate fi admis sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
- incheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in limita conditiilor prevazute de contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
- deconteaza furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
- efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale.

Resurse umane:

 

-Numar total de posturi =49,din care:

 

    -functii publice=48

    -functii contractuale=1

   -functii de executie=41

    -functii de conducere=5:-Presedinte-director general=1

                                             - Directori executivi=3 (Director economic;Director relatii cu furnizorii,evaluare,contractare;Medic sef)

                                             - Sef serviciu=2 (Sef serv. buget,financiar;Sef serv.contractare)

 

 

  2. STRUCTURA ASIGURATILOR IN SISTEMUL PUBLIC DE SANATATE DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

 

 

Nr.

Crt.

INDICATORI

2014

2015

2016

30.06.2017

 

 

Nr.

asigurati

%

din total

Nr.

asigurati

%

din total

Nr.

asigurati

%

din total

Nr.

asigurati

%

din total

1.

NUMARUL TOTAL DE ASIGURATI

252.309

 

258.473

 

241.127

 

254.665

 

2.

Asigurati platitori de contributie la FNUASS,

Din care:

104.008

 

 

 

 

41,22

 

111.396

43,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.851

45,14

102.158

40,11

-Salariati

68.767

27,25

72.972

28,23

71.379

29.60

73.040

28,68

-Persoane fizice autorizate sau persoane care obtin alte venituri      decat cele din salarii,persoane fizice fara venituri care platesc contributie

17.158

6,80

18.636

7,21

21.070

8,74

28.186

11,07

-Pensionari  platitori de  contributie

 

 

18.083

7,17

19.788

7,66

16.402

6,80

932

0,37

3.

Asigurati neplatitori de contributie: minori, elevi si studenti care au implinit 18 ani dar urmeaza inca o forma de invatamant

pensionari care nu au obligatia platii contributiei, ersoane

beneficiare a unor legi speciale care prevad scutiri de la plata contributiei, persoane fara venituri care sunt

 cuprinse in

 programele nationale de

sanatate, persoane fara venituri care sunt in intretinerea unor persoane asigurate si sunt declarate ca fiind coasigurati, etc.

148.301

58,78

147.077                                 

56,90

132.276

54,86

152.507

59,89

 

 

3.STRUCTURA  SI FINANTAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, MATERIALE SI DISPOZITIVE MEDICALE AFLATI IN CONTRACT CU CAS BISTRITA-NASAUD 

 

-lei-

 

 

Nr. crt.

 

 

Tipul de asistenta medicala

 

 

 Nr.

Contracte

01.08.2017 

 SITUATIA privind:

Sume cheltuieli

 (plati efectuate) pe fiecare tip de asistenta medicala

(lei) 

%

din total fonduri alocate

2014

2015

2016 

2014

2015

2016

1

Asistenta medicala primara-medici de familie si centre de permanenta

137

19.502.167

20.355.104

 

 

 

21.771.000

12,49

12,38

13,30

2

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice-cabinete pe specialitati si policlinica

11

4.345.999

4.842.000

 

 

 

6.137.720

2,78

2,95

3,75

 

3

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (furnizori de servicii medicale paraclinice, altii decat spitalele)-laboratoare analize medicale si investigatii de inalta performanta

13

3.002.185

3.437.999

 

 

3.820.200

1,92

2,09

2,33

4

Asistenta medicala de specialitate de recuperare - reabilitare a sanatatii (unitati sanitare ambulatorii de recuperare)

6

1.045.999

1.007.990

 

 

1.256.000

0,67

0,61

0,77

5

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara

37

387.092

611.600

 

 

645.000

0,25

0,35

0,39

6

Asistenta medicala spitaliceasca-spitale

 

5

62.676.873

71.376.519

 

 

74.570.000

40,14

43,42

45,56

7

Ingrijiri medicale la domiciliu

7

522.730

581.999

 

 

627.000

0,33

0,35

0,38

8

Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu-farmacii

69

61.896.423

59.080.129

 

 

50.510.412

39,64

35,95

30,86

9

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

63

2.150.000

2.439.999

 

 

2.977.995

1,38

1,48

1,82

10

Recuperare - reabilitare a sanatatii in unitati sanitare  cu paturi (sanatorii, preventorii)-Preventoriul Ilisua

1

1.022.600

1.237.718

 

 

1.351.290

0,65

0,75

0,83

 

 Total

362

156.164.976

164.359.457

 

 

163.686.617

x

x

x

                   

 

In relatia cu furnizorii CAS BN a incheiat in perioada 01.01.2017-30.06.2017 un numar de 1646 acte aditionale la contractele incheiate in anul 2016,care au avut drept obiective fie prelungirea valabilitatii contractelor fie alocarea de fonduri in vederea decontarii serviciilor medicale,medicamentelor sau materialelor sanitare livrate,regularizari trimestriale sau alte modificari impuse de derularea contractelor,precum si un numar de 885 de conventii incheiate cu medicii de families au medici specialist in vederea acordarii acestora dreptului de a elibera concedii medicale si bilete de trimitere catre alti medici specialisti.

 

4. FINANTAREA SPITALELOR (SERVICII SPITALICESTI

 

                                                                                                      -lei-

 

Nr.

Crt

Denumire furnizor

Valoare contract

Nr.cazuri

Contractate(externari)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1.

Spitalul Judetean

de Urgenta Bistrita

46.831.691

50.098.528

 

 

53.045.645

28.404

27.705

29.780

2.

Spitalul Orasanesc

"George Trifon"

Nasaud

5.998.500

6.729.046

 

 

7.395.646

4.633

4.784

4.863

3.

Spitalul Orasanesc

 Beclean

7.016.680

8.567.084

 

 

8.976.253

3.146

2.326

2.239

4.

 Clinica Sanovil srl

2.929.937

4.112.342

 

 

4.955.174

2.060

2.397

2.760

 

Total

62.776.810

69.507.000

 

 

74.570.080

38.243

37.212

39.642

 

5. FINANTAREA INVESTIGATIILOR PARACLINICE DE INALTA

   PERFORMANTA

 

-lei-

Nr.

Crt.

INDICATORI

2013

2014

2016

30.06.2017

 

 

Valoare

Nr.

asigurati

Valoare

Nr.

asigurati

Valoare

Nr.

asigurati

Valoare

Nr.

asigurati

1.

CT

1.188

4

484.851

1.450

583.335

1.678

280.370

778

2.

RMN

1.012

2

402.028

789

548.000

1.067

347.900

685

3.

TOTAL

2.200

6

886.879

2.239

1.131.335

2.745

628270

1463

 

 

6.FINANTAREA CENTRELOR DE PERMANENTA

 

Centre de permanenta:

 

-Nasaud, deservit de 5 medici

 

-Teaca, deservit de 6 medici

 

-Valea Bargaului, deservit de 5 medici

 

-lei-

Nr.

crt.

INDICATORI

2014

2015

2016

30.06.2017

1.

TOTAL valoare finantare

536.600

541.240

544.000

272.446

 

7.FINANTAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

-lei-

Nr.

Crt.

INDICATORI

2014

2015

2016

30.06.2017

1.

Numar cereri solutionate

 

438

647

719

362

2.

Numar zile de ingrijiri la domiciliu

14.600

19.410

21.570

10.667

3.

TOTAL valoare finantare

 

524.320

600.000

627.000

658.000

 

 

8.FINANTAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE

-lei-

Nr.

Crt.

INDICATORI

2014

2015

2016

30.06.2017

1.

Numar cereri solutionate

4.138

4.099

4.051

2.223

2.

Numar dispozitive medicale aprobate-total,din care:

 

6.432

6.468

6.368

1.860

Aparat pentru administrare continua oxigen

670

733

683

402

Dispozitive pentru incontinenta urinara

739

688

1129

233

Proteze auditive

404

733

297

217

Lombostat

709

589

687

302

3.

TOTAL valoare finantare

2.150.000

2.440.000

2.978.000

2.233.000

 

 9.EVOLUTIA NUMARULUI DE PACIENTI CARE AU BENEFICIAT DE TRATAMENT  IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE CU SCOP CURATIV

 

Nr.

Crt.

Denumire program

Nr.bolnavi tratati in 2013

Nr.bolnavi tratati in 2014

Nr.bolnavi tratati in 2015

Nr.bolnavi tratati in 2016

Nr. Bolnavi

+/-

2016/2013

1

Programul national de oncologie

838

952

1010

 

805

+33

2

Programul national de diabet zaharat

8078

8.653

9203

9758

+1680

3

Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

5

7

10

11

+6

4

Programul national de boli endocrine-osteoporoza

92

127

136

152

     +60

5

Programul national de ortopedie

19

16

31

62

+43

6

Programul national de transplant de organe(stari post transpalnt)

43

49

53

53

+10

7

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica

170

209

156

189

       +19

 

TOTAL

9245

10.013

10599

11.030

+1.785

 

 

10.CARDUL EUROPEAN DE SANATATE SI DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE INTRE STATE MEMBRE UE

 

NUMAR CERERI CARDURI EUROPENE DE SANATATE SOLUTIONATE

 

Nr .

Crt.

INDICATORI

2014

2015

2016

30.06.2017

1.

NUMAR CARDURI ELIBERATE

4.081

4.032

4.069

2.107

 

 

DECONTARI EXTERNE

 

Nr.

Crt.

INDICATORI

2013

2014

2015

2016

1.

VALOARE SERVICII MEDICALE ACORDATE IN STATE UE CATRE ASIGURATI DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD PENTRU CARE S-A SOLICITAT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

365.539

4.090.131

3.185.499

4.847.636

2.

VALOARE ACHITATA PENTRU SERVICII MEDICALE PRESTATE IN STATELE UE PENTRU ASISGURATI DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD PENTRU CARE S-A SOLICITAT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

-

7.234.263

2.444.329

6.709.122                   

3.

VALOARE INCASATA PENTRU SERVICII MEDICALE PRESTATE CATRE CETATENI DIN STATE UE IN UNITATI SANITATRE DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD PENTRU CARE S-A SOLICITAT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR IN ANII ANTERIORI

91.771

96.135

42.102

    97.950

 

 

11.CARDUL NATIONAL DE SANATATE

 

Numar carduri emise

Numar carduri transmise prin Posta Romana

Numar carduri returnate catre CAS BN si transnise de Casa OPSNAJ

Numar carduri eliberate de CAS BN la 30.06.2017

Numar carduri returnate pentru defectiuni

Numar carduri refuzate

Numar carduri pierdute pentru care s-au eliberat adeverinte

Numar carduri ramase de distribuit de catre CAS BN la 30.06.2017

234.150

 

 

 

217.960

16.324

8.825

596

109

6.118

7.499

 

 

 

12.GRADUL DE SATISFACTIE A ASIGURATULUI

Gradul de satisfactie a asiguratului cu privire la calitatea serviciilor medicale, a fost evaluat semestrial pe baza chestionarului de evaluare aprobat prin Ordin CNAS nr. 891/2008 si Ordin CNAS nr. 740/2011. Chestionarul a fost analizat pe un esantion de 400 persoane(cate 400 persoane/semestru) si a vizat urmatoarele aspecte :

 

- informatii generale privind sexul, mediul de rezidenta, categoria de asigurat, precum si gradul de informare al asiguratilor privind drepturile si indatoririle care le revin in sistemul asigurarilor sociale de sanatate ;

 - calitatea asistentei medicale acordata de medicul de familie cu referire la actul medical, la comportamentul medicilor si al personalului din cabinet, la conditiile igienico-sanitare din cabinetul medical ;

- calitatea asistentei medicale din unitatile sanitare cu paturi, aflate in contract cu CAS BN, etc.

 

Din analiza chestionarelor de satisfactie pentru Sem I 2017, au rezultat urmatoarele :

-Au fost chestionate 400 de persoane, din care 55.75% au fost de sex feminin si 44.25% de sex masculin, 47.25% din mediul urban si 52.75% din mediul rural, 21.25% salariati, 9% coasigurati, 54.50% pensionari si 15.25% alte categorii.

 

-Din totalul persoanelor chestionate 99.25% cunosc faptul ca sunt in evidenta CAS BN, iar 96% sunt informati asupra drepturilor si indatoririlor care le revin in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 81.25% din persoanele chestionate declara ca au aceste informatii de la medicul de familie.

 

-In ceea ce priveste serviciile medicale acordate de catre medicul de familie, 72.25% apreciaza ca foarte buna procedura programarii consultatiilor la cabinetul medicului de familie, iar 56% considera ca beneficiaza de toata atentia si intelegerea medicului de familie. 70.50% dintre cei chestionati se programeaza pentru consultatie la medicul de familie, iar 57.75% declara ca au fost programati cel putin o data pe an pentru efectuarea analizelor de laborator.

 

-In ceea ce priveste serviciile medicale spitalicesti, 41.25% din cei chestionati declara ca au fost internati intr-o unitate sanitara in ultimii 2 ani, 81.82% sunt multumiti de procedura de internare, 41.21% declara ca au beneficiat de medicamentele necesare tratamentului in spital, 87.27% din cei chestionati se declara foarte multumiti de atitudinea personalului medical din spital.

 

-In ceea ce priveste accesibilitatea la medicatia specifica 75.25% dintre cei chestionati declara ca gasesc intotdeauna in farmacii medicatia prescrisa.

 

- Referitor la viitorul sistem de asigurari sociale de sanatate 69.50% din cei chestionati opteaza pentru plata serviciilor neacoperite de pachet direct la furnizor si 30.50% opteaza pentru o asigurare voluntara de sanatate.

 

   Punctajele obtinute/chestionar au fost cuprinse intre 15-19 puncte,rezultand un punctaj mediu de 18,5 puncte. Raportate la numarul de 19 intrebari din chestionar rezulta punctajul final de 7400 (400 x 118,5= 7400 ), reprezentand, in procente, un grad de evaluare de 97%: (7400:19:400) x 100 = 97 %

 

 

13.ACTIVITATEA DE CONTROL

 

Nr.

Crt.

INDICATOR

 

2015

2016

30.06.2017

1

Numar furnizori controlati

210

201

84

2

Numar controale efectuate

301

281

158

3

Sume imputate si recuperate-lei

123.565

89.577

77.603

 

14.DEFICIT IN POTENTIALUL FURNIZORILOR DE A ACORDA SERVICII MEDICALE,MEDICAMENTE,DISPOZITIVE MEDICALE SI MATERIALE IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

 

 

 Servicii deficitare ca potential de executare si zonele (localitatile)in care este necesara completarea acestora

 

Servicii medicale clinice si paraclinice in ambulatoriul de specialitate precum si servicii medicale spitalicesti in orasul Sangeorz - Bai,  oras  care impreuna cu localitatile si zonele adiacente ,are  populatie mai mare decat orasele Beclean si Nasaud, care au aceste servicii.

 

            Centre de permanenta - la aceasta data functioneaza  3 centre, in zona:

-  Nasaud, deservit de 5 medici

-  Teaca, deservit de 6 medici

- Valea Bargaului, deservit de 5 medici

 

 

 

Necesar centre de permanenta : 

-  Sangeorz - Bai

-  Beclean

-Bistrita- 2 centre,unul in zona Policlinicii-Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta-str. Garii si unul in zona Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, in vederea decongestionarii serviciului de urgenta in afara programului de lucru al medicilor de familie.

 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL,

Camelia  ILISUAN

0 comentarii5642 vizualizări30 august 2017
rss 2.0
rss 2.0