Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Tineret Vineri 03 Iulie 2020 - 14368 vizitatori azi
OFERTELE TABERELOR NATIONALE ALE DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET B-N.

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita - Nasaud, in colaborare cu  Uniunea Artistilor Plastici - Bistrita , Linia Traditionala - Virginia Linul, Clubul Copiilor Nasaud, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Lacrima", Garnizoana Bistrita, Liceul cu Program Sportiv -Bistrita, Directia de Sanatate Publica -Bistrita-Nasaud, CS Karate Club -Bistrita, CS Ilyo-Bistrita, CS Judo si Arte Martiale -Bistrita, CS Schreiner -Bistrita si Serviciul Public Salvamont  organizeaza urmatoarele tabere nationale :

- in perioada 16 iunie - 22 iunie 2019  Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a VIII-a  - 100 locuri

- in perioada 03 -09 august 2019 Tabara Nationala Militara de Vara-editia a VII-a  - 100 locuri

Taberele  nationale se vor desfasura in Centrul de Agrement Sangeorz - Bai , jud. Bistrita - Nasaud.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

CRITERII ELIMINATORII

Aplicantii trebuie :

 • sa fie elevi cuprinsi intr-o forma de invatamant, in clasele V-XII (inclusiv);

 • pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale sa aiba varsta intre 10-19 de ani iar pentru Tabara Nationala Militara de Vara sa aiba varsta intre 12-19 de ani;

 • sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;

 •           sa fie apti din punct de vedere medical;

 •          sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara (in cazul minorilor);

 •          sa nu mai fi participat in nicio alta tabara organizata de Ministerul Tineretului si Sportului sau de o directie din subordine in anul 2019.

 

          CRITERII DE SELECTIE SI GRILA DE PUNCTARE 

 

Nr. 

crt.

Criterii de selectie

Punctaj maxim

Punctaj 

acordat

1

 

Criteriul participativ 

implicarea aplicantului in actiuni ce sunt cuprinse in tema proiectului sau similare - dovedita prin adeverinte, diplome, contracte de voluntariat

 

20 pct. 

 

2

Criteriul social

tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate

20 pct.

 

3

Criteriul motivational

scrisoare de intentie  (formular anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performantelor scolare

elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I - III, la fazele nationale si internationale - dovada constand in diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvarii la domeniu

dovezi ale cunostintelor, abilitatilor si competentelor in domeniu *)

 

20 pct.

 
 

TOTAL

100 pct.

 

*)dovedit prin diplome/adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

MODALITATEA DE INSCRIERE:

 

 MODALITATI DE INSCRIERE:

            Inscrierea participantilor pentru taberele  nationale se realizeaza incepand cu data de 21.05.2019   in baza             urmatoarelor documente:

                        a) formularul tip de inscriere (formular anexat);

                        b) documentul de identitate(CI sau CN) - in copie;

                        c) diplome/certificate/adeverinte/contracte de voluntariat/declaratii/recomandari etc - in copie;

                        d) acordul scris al parintilor;

                         e) acordul parintelui privind prelucraea datelor cu caracter personal.

 Se completeaza formularul de inscriere tipizat si se transmite catre directiile judetene pentru sport si tineret, insotit de documentele solicitate.

 

Nota:          - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala de Arte Vizuale -editia a VII-a  se face pana in data de 01.07.2019

                     - inscrierea participantilor pentru Tabara Nationala Militara de Vara-editia a VI- a se face pana in data de 10.07.2019                 

- documentele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si transmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente sau direct la sediul directiei, strada Parcului nr.1.

REGULAMENT:

 • candidatii vor fi admisi in urma selectiei in limita locurilor disponibile. Vor fi selectati doar candidatii care cumuleaza minimum 50 de puncte conform grilei de punctare.

 • rezultatele selectiei participantilor la taberele nationale vor fi postate pe site-ul DJSTBN www.sportsitineretbn.ro ;

 • vor fi contactati doar candidatii admisi;

 • in cazul in care un beneficiar selectat isi anunta intentia de a renunta sa participe, acesta va fi inlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezerva;

 • masa si cazarea participantilor va fi asigurata de catre directiile judetene pentru sport si tineret, in cadrul centrelor de agrement pe care le administreaza, iar transportul va fi asigurat de catre participanti;

 • fiecare participant poate depune un singur formular de inscriere;

 • nu se iau in considerare formularele incomplete.

   

Director executiv,                                                                                                    

            Constantin Florian                                                        

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

TABARA NATIONALA de Arte Vizuale - Editia a VIII-a

16 iunie -18  iunie 2019 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex: ? M ? F, unitatea de invatamant…………...................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi ?

2 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema taberei ?

3 - tineri din mediul rural ?

4 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati ?

5- voluntari ONGT ?

6 - alta categorie ?

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului

     V Declar ca nu am mai beneficiat de nicio alta tabara organizata prin Ministerul Tineretului si Sportului sau prin Directiile din subordine in anul 2019.

 

 1. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? Cum crezi ca te vor ajuta activitatile derulate in tabara la dezvoltarea personala? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

   

Data                                                                                                                    Nume si prenumele

                                                                                                 Semnatura                                                                   

 

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD

 

TABARA NATIONALA Militara de Vara editia a VII-a

03-09 august  2019 , Centrul de Agrement Singeorz - Bai

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele si prenumele: ........................................................................................................

Varsta:…………………………Sex: ? M ? F, unitatea de invatamant.....................................

Adresa completa …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): .........................;……………………..;…………………………

II Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenti ?

2 - tineri cu activitate recunoscuta si rezultate remarcabile raportate la tema proiectului ?

3 - tineri din mediul rural ?

4 - tineri institulionalizati/postinstitutionalizati ?

5- voluntari ONGT ?

6 - alta categorie ?

 1. Declar pe propria raspundere ca datele din prezenta sunt in conformitate cu realitatea.

 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului si cu Regulamentul de tabara aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului

     V Declar ca nu am mai beneficiat de nicio alta tabara organizata prin Ministerul Tineretului si Sportului sau prin Directiile din subordine in anul 2019.

 

 1. De ce vrei sa participi la aceasta tabara? Cum crezi ca te vor ajuta activitatile derulate in tabara la dezvoltarea personala? (Raspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intentie - maxim 1 pagina )

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

                                                                                                                      Nume si prenume

                                                                                                                            Semnatura

   

Anexa nr. 9

la metodologie

 

   

 DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a (nume si preunume) __________________________________________________, domiciliat/a in orasul/localitatea ___________________________________________, judetul ______________________________________, legitimat/a cu CI seria _____ nr. _______________, e-mail ______________________________________________,  telefon _____________________, parinte/reprezentant legal al (nume si prenume)____________________________________________, participant la tabara nationala/tematica din perioada ______________________, de la __________________________________, domiciliat/a in___________________________, nascut/a la data de ____________________, identificat/a prin CNP ________________________, legitimat cu CI seria _____ nr. _______________, e-mail  ______________________________________________________, telefon _____________________, declar prin prezenta:

1.Ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate si utilizate de catre MTS/ DJST/DSTMB pentru participare mea la tabara si decontarea cheltuielilor aferente.

2. Ca sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de catre organizatorii taberei, doar in situatii strict legate de tabara.

3. Ca sunt de acord sa fiu fotografiat in timpul taberei si ca aceste materiale sa fie utilizate pentru decontarea taberei,  fara a afecta insa imaginea mea personala sau institutionala (cu exceptia cazurilor justificate in care voi solicita expres sa nu apar in aceste materiale).

4. Ca am fost informat despre drepturile pe care le am in calitate de persoana vizata de prelucrare a datelor cu caracter personal le detin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opozitie, dreptul la rectificare, dreptul la stergere a datelor, dreptul la restrictionare a prelucrarii, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a retrage consimtamantul.

Mi s-a adus la cunostinta despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul Tineretului si Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) ma oblig sa informez in scris, in timp util.

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai jos sunt voluntare.

Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre Ministerul Tineretului si Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi realizata prin e-mail, la adresa:_________________________

Datele personale colectate direct in vedere desfasurarii taberei vor fi pastrate pentru verificari atata timp cat prevede legislatia in vigoare cu privire la decontarea taberei.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are impact retroactiv). In cazul in care consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

 

Data:                                                                                          Semnatura parinte/reprezentant legal:

 

*Daca participantul are varsta sub de 16 ani, respectiva prelucrare este legala numai daca si in masura in care consimtamantul respectiv este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului".

             

Anexa nr. 10

                                                                                                                                         la metodologie

 

    DECLARATIE DE CONSIMTAMANT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a (nume si preunume) __________________________________________________, participant la tabara nationala/temetica din perioada ______________, de la __________________________________, domiciliat/a in___________________________, nascut/a la data de ____________________, identificat/a prin CNP ________________________, legitimat cu CI seria _____ nr. _________, e-mail  ______________________________________________________,  telefon _____________________, declar prin prezenta:

1.Ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate si utilizate de catre MTS/ DJST/DSTMB pentru participare mea la tabara si decontarea cheltuielilor aferente.

2. Ca sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de catre organizatorii taberei, doar in situatii strict legate de tabara.

3. Ca sunt de acord sa fiu fotografiat in timpul taberei si ca aceste materiale sa fie utilizate pentru decontarea taberei,  fara a afecta insa imaginea mea personala sau institutionala (cu exceptia cazurilor justificate in care voi solicita expres sa nu apar in aceste materiale).

4. Ca am fost informat despre drepturile pe care le am in calitate de persoana vizata de prelucrare a datelor cu caracter personal le detin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opozitie, dreptul la rectificare, dreptul la stergere a datelor, dreptul la restrictionare a prelucrarii, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a retrage consimtamantul.

Mi s-a adus la cunostinta despre faptul ca refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul Tineretului si Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) ma oblig sa informez in scris, in timp util.

Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor mentionate mai jos sunt voluntare.

Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuita catre Ministerul Tineretului si Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi realizata prin e-mail, la adresa:_________________________

Datele personale colectate direct in vedere desfasurarii taberei vor fi pastrate pentru verificari atata timp cat prevede legislatia in vigoare cu privire la decontarea taberei.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are impact retroactiv). In cazul in care consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile de mai sus.

   

            Data:                                                                                                          Semnatura:

         

 

0 comentarii6678 vizualizări20 mai 2019
rss 2.0
rss 2.0