Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 25 Februarie 2020 - 7578 vizitatori azi
S-a anuntat deschiderea unei noi sesiuni de finantari nerambursabile pentru IMM-uri si ONG-uri cu scopul sprijiniriii acestora in vederea dotarii cu tehnologie informatica.

De retinut. Vineri s-a anuntat deschiderea unei noi sesiuni de finantati nerambursabile pentru IMM-uri si ONG-uri cu scopul sprijiniriii acestora in vederea dotarii cu tehnologie informatica: sisteme de calcul si conexiuni la internet de mare performanta. Atasat trimit citeva detalii despre acst program. Desi timpul este foarte scurt daca sunteti interesati sau prietenii de de acest program dati cit mai repede de stire.

Programul (de altfel cu dedicatie- de aceea a fost lansat in aceasta perioada si cu un termen f. scurt) este foarte avantajos, contrubutia beneficiarului trebuind sa fie doar de 5% pentru ONG-uri si 10% pentru IMM-uri, restul fiind finantare nerambursabila: minim 10 mii lei, maxim 100 mii lei (RON binenteles).

 

 

Scopul principal al acestei operatiuni consta in conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.

1.   Solicitantul, pentru a fi eligibil, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Solicitantul este inregistrat la Registrul Comertului ca societate comerciala sau societate cooperativa si opereaza pe teritoriul Romaniei - pentru IMM-uri;

- Solicitantul este microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie, definita astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005, cu modificarile si completarile ulterioare) - pentru IMM-uri;

- Solicitantul este constituit conform legislatiei nationale referitoare la asociatii si fundatii - pentru ONG-uri;

- Solicitantul nu are obligatii bugetare de plata nete ce depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si/sau obligatii de plata care depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale, conditie valabila pentru toate locatiile de implementare ale proiectului

- Solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul in curs de ajutor "de minimis" care, cumulat cu suma pe care o solicita, sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 Euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului "de minimis" care poate fi acordat beneficiarului pe o perioada de trei ani fiscali este de 100.000 Euro (echivalentul in lei). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului "de minimis" sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul a fost obtinut din surse nationale sau comunitare - numai pentru IMM-uri;

- Solicitantul inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat (sau in primul semestru al anului in curs, pentru firmele infiintate in acest an) - pentru IMM-uri;

- Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executata sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata ºi creanþa integral recuperata;

- Solicitantul nu se afla in situatia de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;

- Reprezentantul legal nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;

- Solicitantul nu este vinovat de inducerea grava in eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informatii incorecte in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informatiilor solicitate;

- Solicitantul nu desfasoara si nici nu va desfasura pe perioada implementarii si sustenabilitatii proiectului activitati in domeniul pornografiei si al jocurilor de noroc, precum si cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare.

1.  Activitati eligibile

a)   Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori  de internet autorizati de catre ANCOM) - activitate obligatorie;

b)         Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);

c)         Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire - daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);

d)         Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;

e)         Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului - in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica - activitate obligatorie;

f)          Achizitionarea unui nume de domeniu nou ".ro" - in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;

g)         Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati

 

http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P 

- activitate obligatorie

h)   Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

i)          Informarea si publicitatea pentru proiect - activitate obligatorie

Cheltuieli eligibile

1.   Cheltuieli de conectare la Internet broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori  de internet autorizati de catre ANCOM);

2.   Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive de la data conectarii;

3.         Atentie! Acest tip de cheltuieli vor putea fi acceptate spre rambursare daca furnizorul de servicii de internet broadband a obtinut de la ANCOM certificatul-tip care atesta realizarea notificarii generale conform prevederilor OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.   Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.);

5.         Cheltuieli pentru realizarea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire - daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);

6.   Cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;

7.   Cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului - in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare;

8.         Cheltuieli pentru achizitionarea unui nume de domeniu nou ".ro" - in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;

9.         Cheltuieli privind achizitionarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P  );

10.       Cheltuieli privind achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

11. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

 

NOTA: Valoarea eligibila a echipamentelor achizitionate prin proiect include taxa de timbru verde aferenta, fara TVA

Cheltuieli minime obligatorii:

?   cheltuieli de conectare la Internet broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori  de internet autorizati de catre ANCOM);

?         un calculator, impreuna cu sistemul de operare, pachetul software tip office si o aplicatie antivirus

?         o imprimanta

?         semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P  );

?         cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului - in cazul in care solicitantul nu are deja unul

?         cheltuieli de informare si publicitate

NOTA: In cadrul cheltuielilor de informare si publicitate nu vor fi decontate decat:

 ?  Anunt in presa privind inceperea proiectului;

 ?  Anunt in presa la finalizarea proiectului;

 ?  Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect;

 ?  postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si siglei Instrumentelor Structurale in Romania pe site-ul rezultat din proiect;

 ?  postarea unui link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro .

            Orice alte cheltuieli aferente  activitatii de informare si publicitate nu vor fi finantate!

ATENTIE! Prin proiect se pot finanta:

o pentru ONG-uri - maxim 10 calculatoare

o    pentru IMM-uri - un numar de calculatoare egal cu numarul de angajati inscris in bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat sau in situatia financiara semestriala (pentru firmele infiintate in acest an). Daca societatea nu are nici un angajat, se va finanta un singur calculator.

o    Numar maxim de conexiuni internet broadband  finantate - prin proiect se poate finanta conectarea a maxim 3 sedii / puncte de lucru ce apartin solicitantului.

o    In cazul in care solicitantul are deja conexiune(-i) broadband, este posibila upgradarea acesteia/acestora prin intermediul proiectului.

Broadband (conexiunea broadband) - acea conexiune la internet care respecta urmatoarele conditii:

- capacitatea minima de transmisie - 4M negarantat;

- pierderi de pachete in 24 de ore: maximum 0,5%;

- disponibilitatea serviciului: minimum 99% lunar;

       Rata maxima de cofinantare:

90% pentru IMM-uri si microintreprinderi

95% pentru ONG-uri

       Marimea finantarii acordate

     Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate: 100.000 lei

            Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate:  10.000 lei

Evaluarea si selectia proiectelor

Inregistrarea propunerilor de proiecte se face continuu dupa data lansarii "Cererii de propuneri de proiecte". Procesul de evaluare si selectie a proiectelor se va realiza in mod continuu, imediat dupa primirea cererilor de finantare la sediul MCSI. Acordarea finantarii se face pe baza deciziei Comitetului de Selectie, in limita acoperirii alocarii financiare planificate pentru prezentul apel.

Procesul de evaluare si selectie a propunerii de proiect se va derula in 4 etape:

1.   Verificarea criteriilor de transmitere

2.         Verificarea administrativa si a eligibilitatii

3.         Evaluarea tehnico-economica

4.         Selectia proiectelor

Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor in copie, stampilat, certificat "Conform cu originalul" si semnat de reprezentantul legal al solicitantului.

Pentru ONG-uri

Actele de constituire (Actul Constitutiv si Statut) in copie, stampilate, certificate "Conform cu originalul" si semnate de reprezentantul legal al solicitantului. Locatiile implementarii proiectului trebuie sa se regaseasca in actele de constituire. In cazul in care locatia/locatiile de implementare a proiectului nu se regasesc in actele de constituire, se pot solicita documente suplimentare.

Pentru ONG-uri

Actul de imputernicire in cazul in care cererea de finantare nu este semnata de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoana imputernicita. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale

In cazul in care exista un act de imputernicire, toate documentele din dosarul cererii de finantare trebuie completate si semnate de catre imputernicit

 

Hotararea organelor de conducere de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale a proiectului, cat si a cofinantarii proprii. Trebuie mentionata denumirea proiectului, in conformitate cu cea a proiectului inregistrat.

 

Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform  conform modelului standard, semnata si stampilata (Anexa 2)

Pentru IMM-uri

Bilantul contabil pentru ultimul exercitiu financiar incheiat, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, cu dovada depunerii la institutia abilitata, in copie, stampilat, certificat "Conform cu originalul" si semnate de solicitant

 

Situatia financiara semestriala a anului in curs, inclusiv Contul de Profit si Pierderi, cu dovada depunerii la institutia abilitata, in copie, stampilate, certificate "Conform cu originalul" si semnate de solicitant - pentru firmele infiintate in acest an

Pentru IMM-uri

0 comentarii3115 vizualizări13 decembrie 2010
rss 2.0
rss 2.0