Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Sambata 11 Iulie 2020 - 18904 vizitatori azi
Impozitul pe constructii. Termenele de depunere a Situatiilor financiare.

Administratia Finantelor Publice Bistrita-Nasaud reaminteste contribuabililor, ca potrivit modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/14.11, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703/15.11.2013, incepand cu 1 ianuarie 2014, a intrat in vigoare impozitul pe constructii, stabilit la Titlului IX^3 din Codul Fiscal, ale carui principale prevederi sunt: 

 

Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe constructii, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

   a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;

   b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

  c) persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

 

Definitia constructiilor

In intelesul Codului fiscal, constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Cheltuiala cu impozitul pe constructii este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II din Codul fiscal.

 

Cota de impozitare si baza impozabila

 Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare, din care se scade:

a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;

b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

c) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole" din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

 Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Impozitul pe constructii, se calculeaza si se declara pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza si se plateste in doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

 Baza legala: Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

.

 

Administratia Finantelor Publice Bistrita-Nasaud reaminteste contribuabililor, ca potrivit OMFP nr.79/2014, publicat in MO nr.70/29.01.2014 termenele de depunere a Situatiilor financiare si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2013 sunt:

- pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

- pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

- pentru subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate(cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European) 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

- pentru persoanele juridice aflate in lichidare, o raportare anuala, in termen de  90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic;

Au obligatia depunerii de raportari contabile anuale in termen de150 de zile de la incheierea exercitiului financiar si:

- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Acestea au obligatia de a intocmi raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data  aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   -  subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

- pentru entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar

Situatiile financiare anuale, se intocmesc cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP care contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de MFP si poate fi procurat direct de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro.

Situatiile financiare anuale, se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier .pdf avand atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .

Programul de asistenta pentru raportarile contabile anuale la 31 decembrie este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiilor financiare anuale simplificate.

 Baza legala:                      - Legea contabilitatii nr.82/1991

                      - OMFP nr.79/2014, publicat in MO nr.70/29.01.2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

                      - OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.


 

Sef administratie,

Ec.Parasca Constantin Cristian.

 

 

 

      

0 comentarii2597 vizualizări25 aprilie 2014
rss 2.0
rss 2.0