Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Miercuri 08 Iulie 2020 - 5564 vizitatori azi
25 mai 2016 - termen limita pentru depunerea Declaratiei - formular 200.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii persoane fizice in legatura cu unele aspecte referitoare la procedura si termenele de depunere a formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" in anul 2015, cu termen de depunere pana la 25 mai 2016.           

Care este termenul de depunere a declaratiei de venit pentru anul 2015?

Declaratia de venit pentru veniturile realizate in anul 2015 se depune pana la data de 25 mai 2016.

 

Cine are obligatia depunerii formularului 200 " Declaratie privind veniturile realizate din Romania"?

            Au obligatia sa depuna declaratie de venit, contribuabilii care in anul 2015 au realizat:

 • Venituri din activitati independente;
 • Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
 • Venituri din piscicultura si silvicultura;
 • Castig net anual/pierdere neta anuala generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
 • Castig net anual/pierdere neta anuala din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
 • Venituri din jocuri de noroc. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta, slot -machine, lozuri si festivaluri de poker, pentru care impozitul nu se retine la sursa si se completeaza distinct pentru perioada: 13 februarie - 11 iunie 2015, 12 iunie -31 decembrie 2015, cumulat pe fiecare organizator de jocuri de noroc;

Declaratia se depune si de catre persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al UE, sau al Spatiului Economic European, care obtin venituri din activitati independente  si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania.

 

Cine nu are obligatia depunerii declaratiei de venit?

Nu au obligatia sa depuna declaratia de venit, contribuabilii care in anul 2015 au realizat:

 • venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit(cu exceptia celor care au depus declaratia estimativa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate);
 • venituri din activitati independente pentru care impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit si impunerea este finala ;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru un numar mai mic de 5 contracte incheiate, pentru care chiria este stabilita in lei si nu s-a optat pentru aplicarea sistemului real de impunere;
 • venituri din salarii si asimilate salariilor;
 • venituri din investitii( dividende, dobanzi, lichidarea unei persoane juridice, tranzactii cu parti sociale si valori mobiliare in cadrul societatilor inchise);
 • venituri din premii, jocuri de noroc a caror impunere este finala, din pensii, din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, din transferul bunurilor imobiliare din patrimoniul personal si venituri din alte surse ;

 

Cum se depune formularul 200?

Declaratia de venit se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul:

 • in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro;
 • on-line prin intermediul Spatiului Privat Virtual de catre persoanele fizice care sunt inregistrate;

 

Unde se depune formularul 200?

            Declaratia se depune la:

 • organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
 • organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, potrivit legii;

 Nedepunerea declaratiei la termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

 

Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 688/2015, cu valabilitate pana la 31.12.2015.

- ORDIN presedinte ANAF nr. 3.605/ 2015 pentru modificarea  Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in MO nr. 926/2015.

           

Parasca C-tin Cristian,

Sef administratie

.

 

25 mai 2016 - termen limita pentru depunerea formularului 201

 

            Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii persoane fizice ca, termenul limita pentru depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" este data de 25 mai 2016.  

            Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia de rezidenta fiscala in Romania, care realizeaza venituri din strainatate impozabile in Romania, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri impozabile.               Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

              Declaratia se depune si de persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si de persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia de rezidenta fiscala in Romania, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

            - in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;

            - in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

            In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta de rezidenta fiscala in Romania, depun declaratia la organul fiscal competent, insotita de urmatoarele documente justificative:

            a) documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;

            b) contractul de detasare;

            c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;

            d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

            Veniturile din activitati dependente - de natura salariala -  desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se declara si nu fac obiectul creditului fiscal extern. Veniturile se declara pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit  Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Formularul poate fi obtinut gratuit, accesand site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: www.anaf.ro: - sectiunea: "ASISTENTA CONTRIBUABILI" - subsectiunea: "Despre impozite si taxe" - rubrica: "Formulare fiscale si ghid de completare" sau accesand urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2015.pdf.

            In situatia in care se doreste depunerea formularului 201 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acesta se poate obtine de pe site-ul ANAF, astfel:- sectiunea "SERVICII ON LINE" - subsectiunea: "Declaratii electronice" - rubrica: "Descarcare declaratii" sau accesand urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/201.html.

            Formularul 201 precum si instructiunile de completare se pot obtine si de la sediile unitatilor fiscale.

            Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:

            - originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;

            - copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul acestuia.

            Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul portalului: www.e-guvernare.ro. Pentru depunerea electronica a declaratiei, contribuabilii trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. De asemenea, formularul 201 se poate depune si:

            - la registratura organului fiscal competent, in format hartie. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal.

            - la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei este data depunerii la posta.

            Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune anual pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.  Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, poate depune un nou formular 201 - declaratie rectificativa, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

            Nedepunerea declaratiei la termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei

 

Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 927/2003;

- Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata in MO nr. 316/2014;

- ORDIN presedinte ANAF nr. 3605/2015 pentru modificarea  Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in MO nr. 926/2015.

 

Parasca C-tin Cristian,

Sef administratie

.

 

25 mai 2016 - termen limita pentru depunerea formularului 221

 

            Administratia Finantelor Publice Bistrita-Nasaud reaminteste contribuabililor persoanele fizice care obtin venituri din activitati agricole, ca  trebuie sa depuna pana la data de 25 mai 2016, "Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit"- formular 221.

 

            Impozitul se datoreaza de catre persoanele fizice care realizeaza peste anumite limite venituri din:

            - cultivarea produselor agricole vegetale,

            - exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea,

            - cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Impozitarea veniturilor se face pe baza de norme de venit pentru urmatoarele

suprafete destinate productiei agricole vegetale/capete de animale /familii de albine care depasesc limitele prevazute mai jos:

Produse vegetale

Suprafata

Animale

Nr. de capete/

Nr. de familii de albine

Cereale

pana la 2 ha

Vaci

pana la 2

Plante oleaginoase

pana la 2 ha

Bivolite

pana la 2

Cartof

pana la 2 ha

Oi

pana la 50

Sfecla de zahar

pana la 2 ha

Capre

pana la 25

Tutun

pana la 1 ha

Porci pentru ingrasat

pana la 6

Hamei pe rod

pana la 2 ha

Albine

pana la 75 de familii

Legume in camp

pana la 0,5 ha

   Pasari de curte

pana la 100

Legume in spatii protejate

pana la 0,2 ha

 

 

Leguminoase pentru boabe

pana la 1,5 ha

 

 

Pomi pe rod

pana la 1,5 ha

 

 

Vie pe rod

pana la 1 ha

 

 

Arbusti fructiferi

pana la 1 ha

 

 

Flori si plante ornamentale

pana la 0,3 ha

 

 

            Contribuabilii care detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite, vor complea la sectiunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" cate un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfasurata (sunt prevazute 4 tabele pentru cate o localitate iar in cazul in care contribuabilii detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in mai mult de 4 localitati se completeaza si tabelele din anexa la declaratia 221) si vor  opta pentru stabilirea localitatii/localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile. Optiunea se exercita prin bifarea casutei "Optiune privind incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile" corespunzatoare localitatii in raza careia se desfasoara activitatea agricola pentru care contribuabilul va beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile, casute din cadrul tabelului sectiunii III "Date pentru stabilirea venitului impozabil".

            In cazul unei asocieri fara personalitate juridica care obtine venituri din activitati agricole impozitate pe baza de norme de venit, declaratia 221 se completeaza si se depune de catre asociatul care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice, cu datele pentru toti asociatii (ceilalti asociati nu depun declaratia 221). Plafonul neimpozabil se acorda la nivelul asocierii.

            Declaratia nu se depune pentru:

            - suprafetele de teren destinate productiei agricole necultivate, cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde precum si pasunile si fanetele naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a animalelor pentru care nu se datoreaza impozit;

            - veniturile din arenda realizate de contribuabilii arendatori, care se impoziteaza ca venituri din cedarea folosintei bunurilor;

             - contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole neimpozabile in limitele prevazute in tabelul de mai sus;

            - modificarile intervenite dupa data de 25 mai a anului fiscal in cazul suprafetelor cultivate/capete de animale/familii de albine.

            In cazul contribuabililor care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai.

            In cazul in care se constata erori se depune o declaratie rectificativa. Declaratia rectificativa va cuprinde elementele de impunere existente la data de 25 mai 2016. In cazul in care declaratia 221 a fost depusa inainte de data de 25 mai 2016 si apar modificari privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de animale/familii de albine pana la data de 25 mai 2016, se depune o declaratie rectificativa pana la data de 25 mai 2016 a anului fiscal de raportare, iar informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animal/familiile de albine detinute la data depunerii declaratiei rectificative.

            Veniturile din activitati agricole pentru care nu sunt stabilite norme de venit se impoziteaza in sistem real prin scaderea din veniturile obtinute a cheltuielilor efectuate si se declara in formularul 200 - "Declaratie privind veniturile realizate" care se va depune pana la data de 25 mai 2016.

            Declaratia  221, care se poate obtine de la organul fiscal de domiciliu sau poate fi descarcata de pe portalul ANAF (adresa: www.anaf.ro - Asistenta Contribuabili - Formulare si programe utile - Toate formularele cu explicatii) se completeaza de catre persoana fizica sau imputernicitul acesteia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele din formular si se depune la registratura organului fiscal de domiciliu sau la posta cu confirmare de primire, pana la data de 25 mai 2016.

            Impozitul datorat de contribuabili va fi stabilit de organele fiscale prin decizie de impunere, pe baza normelor de venit agricole propuse de directiile pentru agricultura  judetene,  aprobate si publicate de directiile regionale ale finantelor publice, iar plata impozitului se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, 50% pana la data de 25 octombrie inclusiv iar 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.

Nedepunerea declaratiei la termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

 

 

 Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 688/2015;

 - Ordin presedinte ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat in MO nr. 943/2015.

           
  

Parasca C-tin Cristian,

Sef administratie

.

 

 

25 mai 2016 - termen limita pentru depunerea formularului 230

 

            Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii persoane fizice care in anul 2015 au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si doresc sa opteze pentru depunerea formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor "- ca termenul de depunere este pana la 25 mai 2016.

 

            Formularul se completeaza si se depune de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile art. 84 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, in urmatoarele situatii:

            - au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;

            - opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

            Contribuabilii care isi exprima optiunea pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. Prin entitati nonprofit se intelege: asociatii, fundatii, organizatii sindicale, patronate, camere de comet, partide politice, asociatii de proprietari, CAR-uri.

            Formularul se completeaza in doua exemplare. Originalul se depune la:

            - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

            - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

            Copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

           

            Informatiile din formular care trebuie completate sunt urmatoarele: datele de identificare ale contribuabilului, codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult, denumire entitate nonprofit/ unitate de cult,           contul bancar (IBAN), suma.

            Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia de catre organele fiscale competente, sau se poate descarca de pe site-ul ANAF, meniul SERVICII ONLINE, submeniul Declaratii electronice-Descarcare declaratii.

            Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin aplicatia Spatiul Privat Virtual.

            In situatia in care formularul nu se completeaza si depune personal de contribuabilul care si-a exprimat optiunea, se poate completa si depune de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Potrivit art.18 din Codul de procedura fiscala, contribuabilul/platitorul poate fi reprezentat printr-un imputernicit in relatiile cu organul fiscal. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz.

            Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul Fiscal, si contribuabilii care au obtinut venituri din activitati independente pot dispune asupra destinatiei unei sume pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau unitatilor de cult, suma ce reprezinta 2% din impozitul datorat pe venitul anual impozabil. Optiunea se exercita prin completarea modulului corespunzator din D200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania". 

 Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 927/2003;

- Legea nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 899/2004;

- ORDIN presedinte ANAF nr. 4.018 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea  Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in MO nr. 952/2014.

           

  Parasca C-tin Cristian,

Sef administratie

.

0 comentarii4480 vizualizări12 mai 2016
rss 2.0
rss 2.0