Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 7438 vizitatori azi
Reglementarea esalonarilor la plata.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud, informeaza contribuabilii persoane fizice si juridice ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200/2011 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 29/2011 privind reglementarea esalonarilor la plata.

Beneficiarii esalonarii

            Actul normativ mentionat mai sus se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.

 

            Obiectul esalonarii

            Esalonarea la plata se acorda  de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioada de cel mult 5 ani, pentru obligatiile fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

            Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

a)     obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice;

b)     obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul ordonantei de urgenta mentionate mai sus, care si-a pierdut valabilitatea;

c)      obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

d)     obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 116 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata la buget;

e)     obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;

f)        creantele stabilite de alte organe  si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;

g)     amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

 

Perioada de esalonare se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata.

 

            Conditii de acordare

            Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)     sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

b)     sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;

c)      sa aiba constituita garantia potrivit art. 9 al O.U.G. nr. 29/2011;

d)     sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

e)     sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare ;

f)        sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

Conditia privind depunerea declaratiilor trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. Certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia si are valabilitate de 90 zile de la data eliberarii. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru. Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, contribuabilii sunt obligati sa respecte conditiile prevazute  prin aceasta ordonanta.

 

Constituirea garantiilor

Garantiile se constituie de contribuabilii care solicita esalonari la plata in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, si pot consta in

-                      mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

-                      scrisoare de garantie bancara;

-                      instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;

-                      incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de sarcini.

Atentie! Pot forma obiect al garantiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata.

Cuantumul garantiei se stabileste in functie de perioada de esalonare ti tipul garantiei constituite.

Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata astfel:

-pentru esalonari de la 13 la 24 luni, procentul este de 10%;

-pentru esalonari de la 25 la 36 luni, procentul este de 20%;

-pentru esalonari de la 37 la 48 luni, procentul este de 30%;

-pentru esalonari de la 49 la 60 luni, procentul este de 40%;

De retinut! Pentru obligatiile fiscale  esalonate la plata de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice si, respectiv 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii.

 

 Dobanzi si penalitati de intarziere

Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata se datoreaza si se calculeaza dobanzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere

Prin exceptie, nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului

Pentru ratele din esalonarea la plata achitate cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare se percepe o penalitate in cuantum de 10% din:

- rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata;

- diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare

Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

Important! Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.

 

Cererea de acordare

Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza de organul fiscal competent, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.

Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care se anexeaza acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

 

                         p. Director executiv,                         Compartiment Relatii Publice

                             Ec. Cicioc Dorina                                       ec. Biris Maria

0 comentarii2583 vizualizări29 martie 2011
rss 2.0
rss 2.0