Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 10 August 2020 - 15112 vizitatori azi
25 mai 2017 - termen limita pentru depunerea formularului 230.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud  informeaza contribuabilii persoane fizice care in anul 2016 au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si doresc sa opteze pentru depunerea formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor "- ca termenul de depunere este pana la 25 mai 2017.

           Formularul se completeaza si se depune de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii, in urmatoarele situatii:

          - au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;

          - opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

          Contribuabilii care isi exprima optiunea pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. Prin entitati nonprofit se intelege: asociatii, fundatii, organizatii sindicale, patronate, camere de comet, partide politice, asociatii de proprietari, CAR-uri.

          Formularul se completeaza in doua exemplare. Originalul se depune la:

          - organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

          - organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

          Copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

          Informatiile din formular care trebuie completate sunt urmatoarele: datele de identificare ale contribuabilului, codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult, denumire entitate nonprofit/ unitate de cult, contul bancar (IBAN), suma.

          Formularul se poate descarca de pe site-ul ANAF, meniul SERVICII ONLINE, submeniul Declaratii electronice-Descarcare declaratii.

          Formularul se depune in format hartie la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin aplicatia Spatiul Privat Virtual.

          In situatia in care formularul nu se completeaza si depune personal de contribuabilul care si-a exprimat optiunea, se poate completa si depune de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Potrivit art.18 din Codul de procedura fiscala, contribuabilul/platitorul poate fi reprezentat printr-un imputernicit in relatiile cu organul fiscal. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz.

          Mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Codul Fiscal, si contribuabilii care au obtinut venituri din activitati independente pot dispune asupra destinatiei unei sume pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau unitatilor de cult, suma ce reprezinta 2% din impozitul datorat pe venitul anual impozabil. Optiunea se exercita prin completarea modulului corespunzator din D200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania". 

 

Baza legala:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 547/2015;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 927/2003;

- Legea nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare, forma initiala publicata in MO nr. 899/2004;

- ORDIN presedinte ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat in MO 1069/30.12.2016

 

 

 

         Parasca C-tin Cristian,

           Sef administratie

 

 

 

            Intocmit,

     Compartimentul de Comunicare

               16.05.2017

 

0 comentarii6293 vizualizări17 mai 2017
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0