Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 06 August 2021 - 14587
ESALONAREA LA PLATA A DATORIILOR BUGETARE.

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii ca Ministerul Finantelor Publice a publicat in Monitorul Oficial 764 din 31.10.2011 Ordinul nr. 2677 din 19 octombrie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata a datoriilor bugetare neplatite la scadenta.

Obiectul inlesnirilor la plata:

            a) esalonarea la plata, la cererea contribuabilului, a obligatiilor fiscale, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata;
            b) amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii, pana la ultimul termen de plata din esalonarea la plata acordata.
            Inlesnirile la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

            Etape:

1.Depunerea cererii de esalonare la plata, insotita de documente justificative;

2.Eliberarea certificatului de atestare fiscala;

3.Emiterea acordului de principiu pentru esalonare de catre autoritatea fiscala;

4.Constituirea garantiilor, pentru sumele ce se vor esalona

5.Emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere.

            Termenul de finalizare a procedurii este de cel mult 60 de zile de la inregistrarea cererii. Procedura este valabila atat pentru persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.

Organul fiscal emite decizia de esalonare la plata, care se poate acorda pentru maxim 5 ani. Plata sumelor esalonate se face in data de 15 a lunii urmatoare, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de esalonare.

Obligatii fiscale definitie :

            Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii fiscale accesorii, datorate si neachitate.
            Obligatiile fiscale principale sunt cele stabilite prin declaratii fiscale si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
            Obligatiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala. Esalonarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, pentru care se acorda amanare la plata in vederea anularii, in conditiile legii. Procedura este valabila  pentru persoanele juridice si pentru persoanele fizice, care au datorii la stat.

Cererea trebuie sa cuprinda:

- datele de identificare ale contribuabilului,

- sumele pentru care se solicita acordarea esalonarii,

- perioada  pentru care se solicita esalonarea,

- justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara  de disponibilitati banesti si cauzele acesteia,

- mentiuni referitoare la inlesnirile la plata acordate in temeiul OUG nr.29/2011.

- data si semnatura contribuabilului, precum si stampila, daca este cazul.

            Cererea contribuabilului se solutioneaza, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent,  prin emiterea unei decizii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale si a unei decizii de amanare la plata a penalitatilor de intarziere sau a unei decizii de respingere a cererii.

            La cererea vor fi anexate , urmatoarele:

 

1.In cazul persoanelor juridice:
a) declaratia contribuabilului ca nu este in procedura de insolventa ;
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii;
c) copia ultimei situatii financiare depuse la registrul comertului/organul fiscal competent, dupa caz;
d) situatia incasarilor din ultimele 6 luni ( anexa 4);
e) copia ultimei balante de verificare;
f) program de redresare financiara;
g) situatia unor indicatori financiari si alte informatii (anexa 8);

            2.In cazul persoanelor fizice:

a)registru jurnal de incasari si plati, acte prin care se dovedesc veniturile pe ultimele 6 luni:

b)programul de redresare financiara .

 Atentie: ACORDUL DE PRINCIPIU!

Criteriile avute in vedere la emiterea acordului de principiu:
a) Contribuabilul are depuse toate declaratiile;
b) Din documentele depuse rezulta o lipsa a finantarii, concretizata prin prezentarea incasarilor din ultimele 6 luni;
c) Societatea prezinta un program sustenabil de redresare si ameliorare a situatiei financiare;
d) Din documente rezulta tendinta evolutiei pozitive a capacitatii de plata in perioada esalonarii etc.

            In termen de 30 de zile de la comunicarea acordului de principiu contribuabilul trebuie sa constituie garantii pentru esalonarea la plata a sumelor, la 132% din datorie, in total, din sumele esalonate la plata, raportat la perioada de esalonare la plata:
a) pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;
b) pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;
c) pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;
d) pentru esalonari de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%
Garantiile pot fi:

1. Sume in numerar ;

2. Scrisori de garantie bancara;

3. Sechestru asiguratoriu ;

4. Gaj sau ipoteca asupra unor active evaluate.

             Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200/2011; Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627/2011; Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764/2011.


 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina.

 

 

Obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social - redus la doua zile.

 Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita - Nasaud, reaminteste contribuabililor ca, potrivit procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra acestuia, necesare la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, inregistrarea la Fisc a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se dovedeste cu "Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social".

Pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune la organul fiscal competent

  • "Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

Organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in a carei raza teritoriala se afla spatiul cu destinatie de sediu social.

Cererea prevazuta mai sus se depune de catre titularul dreptului de folosinta al spatiului cu destinatie de sediu social, si va fi insotita de urmatoarele documente:

  • actele doveditoare a dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, sau alte acte care atesta dreptul de folosinta,
  • actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz,
  • actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si copie iar daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare a dreptului de folosinta, in copie legalizata.

De retinut! Prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.374/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 3 noiembrie 2011, termenul de solutionare a fost redus de la 5 la 2 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotita de documentatia completa.

*

Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.112/2010 privind Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra acestuia, necesare la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina

2 commentarii4473 vizualizări04 noiembrie 2011
rss 2.0
rss 2.0