Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Marti 07 Iulie 2020 - 12238 vizitatori azi
Procedura restituire taxa auto pe poluare. In atentia contribuabililor persoane fizice.

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita Nasaud informeaza ca, potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 17/10.01.2012, persoanele fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia de plata a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobandite/detinute, si/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentand diferente dintre taxa de poluare achitata conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si taxa pentru emisiile poluante datorata potrivit Legii nr. 9/2012.  

            Prezentam documentatiile in baza carora se fac restituirile reprezentand: diferente intre taxa pe poluare/taxa speciala si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, diferente de taxa rezultata in urma contestarii acesteia si valoarea reziduala a taxei platite. 

            1. Diferenta intre taxa pe poluare/taxa speciala si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

            Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 si a Hotararii Guvernului nr. 9/2012, in cazul in care taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili incepand cu 1 iulie 2008 conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 sau taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule achitata conform art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 sunt mai mari decat taxa rezultata din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se pot restitui contribuabililor sumele reprezentand diferenta de taxa platita.

            Pentru restituirea sumelor, titularul obligatiei de plata va depune urmatoarele documente:

- cerere de restituire (model tip) aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012;

- documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, in original sau in copie;

- copia cartii de identitate a vehiculului cu prezentarea in original a acesteia;

- copia certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestuia.

            In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

            Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei "conform cu originalul".

            Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanta de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 45 de zile de la depunerea documentatiei complete.

            2. Diferenta de taxa rezultata in urma contestarii acesteia

            In baza reglementarilor art. 9 din Legea nr. 9/2012, in cazul contestarii taxei platite pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de taxa fata de cea platita.

            Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa, contribuabilul va depune in original si copie la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente:

- cerere de restituire model tip;

- dovada platii taxei: chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz;

- documentul eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului;

            Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei "conform cu originalul".

            Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 45 de zile de la depunerea documentatiei complete.

            3. Valoarea reziduala a taxei platite

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 si a Hotararii Guvernului nr. 9/2012, atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevazuta de lege este scos ulterior din parcul auto national, contribuabilul care a platit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia.

            Pentru restituirea sumei, contribuabilul va depune la organul fiscal competent in administrarea acestuia urmatoarele documente:

- cerere de restituire model tip aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012;

- copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;

- documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si copie;

- documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;

- dovada platii taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie si in original, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz.

            Documentele in original se restituie contribuabililor ulterior verificarii conformitatii si inscrierii pe copiile care raman la organul fiscal a vizei "conform cu originalul".

        

p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda.

 

 

 

 

In atentia contribuabililor persoane fizice   care obtin venituri a caror impunere are la baza normele anuale de venit, respectiv

?       venituri din activitati independente

?       venituri din activitati agricole

?       venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv

è                care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Pana la data de 31 ianuarie 2012, contribuabilii mentionati mai sus, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.

Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabili pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilii nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

 Contribuabilii care desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si obtin venituri din activitati independente pentru care venitul net a fost determinat in sistem real in anul 2011, in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa opteze incepand cu anul 2012 pentru determinarea venitului net anual pe baza de norme de venit. 

Optiunea se exercita prin completarea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit cu informatii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit si depunerea la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul 2011.

 Informatii detaliate se pot obtine la:

- birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice, la telefon 0263-210661 interior 904 sau 600;

- accesand pagina de Internet,  www.anaf.ro.

             p. Director executiv, 

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

Directia Generala a Finantelor Publice Bistrita Nasaud  informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37/17.01.2012, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011.

Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care include politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor mentionate mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea acestora si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Reprezentantii desemnati ai autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia Generala a Tehnologiei Informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati sa depuna situatiile financiare la Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Important! Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2011 fara prezentarea acestora si pe suport magnetic.

  p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

0 comentarii3269 vizualizări20 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0