Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 06 Iulie 2020 - 13052 vizitatori azi
Fisele fiscale pentru veniturile din salarii realizate in 2011 se depun pana in 29 februarie. Formularul 205.

Angajatorii/ platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia de a completa Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoana care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza.

Formularul se completeaza, pentru fiecare luna, cu sumele din statele de plata sau alte documente prevazute de lege referitoare la angajatul respectiv, aferente perioadei impozabile si platite angajatilor pana la data limita de depunere a fiselor fiscale.

Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz.

In cazul fiselor fiscale intocmite pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare, acestea se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Fisele fiscale se depun in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/FF/2011.html

Termenul de depunere a fiselor fiscale pentru anul 2011 este 29 februarie 2012, inclusiv. Mentionam ca, angajatorii au obligatia de a edita fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare. Unul dintre acestea se pastreaza de angajator, iar celalalt se inmaneaza angajatului, semnat si stampilat conform legii.

Modelul si continutul formularului 210, precum si instructiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.2293/2007, publicat in Monitorul Oficial nr.866/18.12.2007.

Informatii detaliate se pot obtine la:

- birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul DGFP Bistrita Nasaud;

- accesand pagina de Internet,  www.anaf.ro.

  
p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

 

 

 

 

 

 

Platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa depun formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", la organul fiscal competent la care acestia sunt inregistrati in evidenta fiscala.

Termenul de depunere a formularului 205 pentru anul 2011 este 29 februarie 2012, inclusiv.

Formularul se completeaza si se depune pentru impozitele retinute la sursa aferente urmatoarelor categorii de venituri:

1)      venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

2)      venituri din  vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

3)      venituri obtinute in baza unui contract de agent;

4)      venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;

5)      venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

6)      venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

7)      venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;

8)      venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

9)      castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

10)  venituri din dividende;

11)  venituri din dobanzi;

12)  castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;

13)  venituri din lichidarea persoanei juridice;

14)  venituri din premii si jocuri de noroc;

15)  venituri din pensii;

16)  venituri din activitati agricole;

17)  venituri din alte surse, printre care:

?       prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii;

?       castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

?       venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

?       venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

?       remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;

?       veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;

?       veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;

?       sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;

?       indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;

?       veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea;

?       tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;

?       venituri, altele decat cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite conform legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaza un singur formular.

Declaratia se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, insotit de situatia centralizatoare prevazuta la sectiunea II "Date recapitulative" din formular, in format hartie, semnata si stampilata potrivit legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala la adresa

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabililor/programeutile/DF/205.html

Modelul si continutul formularului 205, precum si instructiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.72 din 30 ianuarie 2012.

Informatii detaliate se pot obtine la:

- biroul pentru asistenta contribuabililor din cadrul DGFP Bistrita Nasaud telefon 0263-210661 interior 904;

- accesand pagina de Internet,  www.anaf.ro.

 

 p. Director executiv,

Ec. Cicioc Dorina Sanda

0 comentarii4053 vizualizări20 februarie 2012
rss 2.0
rss 2.0