Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Anunturi-Publicitate Miercuri 27 Ianuarie 2021 - 18194 vizitatori azi
Construire ferma piscicola pentru cresterea pastravilor, loc. Lesu, jud. Bistrita-Nasaud (prin FEP - POP)

  Anunt de participare numarul 76/25.07.2011 

 

Detalii de procedura

Autoritate contractanta:  S.C. PERMANTO S.R.L.

Data publicarii anuntului de participare: 25.07.2011

Denumire contract: Achizitie prestari de lucrari pentru proiectul " Construire ferma piscicola pentru cresterea pastravilor, loc. Lesu, jud. Bistrita-Nasaud

 

Anunt de intentie

Denumire contract:

Achizitie prestari de lucrari pentru proiectul " Construire ferma piscicola pentru cresterea pastravilor, loc. Lesu, jud. Bistrita-Nasaud

Data publicare:

25.07.2011

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa Si punct(e) de contact:

 

S.C. PERMANTO S.R.L.

Adresa postala:  Com. TIHA BIRGAULUI , Localitatea:  MURESENII BIRGAULUI, nr. 304B , Jud. Bistrita-Nasaud, Cod postal:  427005 , Romania

 

SecTiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Achizitie prestari de lucrari pentru proiectul " Construire ferma piscicola pentru cresterea pastravilor, loc. Lesu, jud. Bistrita-Nasaud (prin FEP - POP)

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Prestare de lucrari

Lucrari de constructii . Obiective: Sediu administrativ, Bazine de peste, Filtru dublu pentru decantarea apelor uzate din bazine, Priza de apa, Imprejmuire, Retele de utilitati

Locul principal de prestare:  Com. LESU, Loc. LESU, jud. BISTRITA-NASAUD

Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii privat

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

-executia lucrarilor conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45262300-9 - Lucrari de betoane  

45262310-7 - Lucrari de turnare a betonului armat

45262520-2 - Lucrari de zidarie

45261100-4 - Lucrari de sarpanta si invelitori si lucrari conexe

45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa si de canalizare si lucrari de instalatii sanitare

45400000-1 - Lucrari de finisare a cladirilor

45420000-7 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

45432113-9 - Parchetare

45262220-9 - Forare puturi de apa

45247200-2 - Lucrari de constructii baraje si de structuri fixe similare

45247110-4 - Constructie de canale

 

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice ?

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

In Caietul de sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului

 

Valoarea estimata fara TVA: 725.658 lei 

 

II.2.2)  

Optiuni

 

Achizitionarea de prestatii de lucrari

II.3)  

Durata contractului sau termenul pentru finalizare

 

24  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CondiTii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice si garantii solicitate

 

5% din valoarea estimata a contractului

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Fonduri FEP + fonduri proprii

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Nu

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CondiTii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-Declaratii privind calitatea de participant la procedura
-Declaratii privind eligibilitatea
-Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii, asa cum este/sunt mentionat/ati in Certificatul Constatator (conform precizarilor din Fisa de date)
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006  
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, din care sa rezulte ca nu are datorii la bugetul de stat consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor
-Certificat de inregistrare in Registrul comertului

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009 si 2010),  (conform Fisa de date)
-Rezultatele exercitiilor financiare pe ultimii 3 (trei) ani (2008, 2009 si 2010) sa fie pozitive (conform Fisa de date)

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-Lista specialistilor din domeniul hidroconstructiilor - angajati sau colaboratori cu contract de colaborare anterior depunerii ofertei si valabil pe perioada implementarii proiectului (conform Fisa de date)  
-Operatorul economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in domeniul proiectului, in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii - ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domeniu. Standard privind sistemele de management al mediului ISO 14001 sau certificate echivalente. Standard privind managementul securitatii si sanatatii ocupationale OHSAS 18001 sau certificate echivalente (conform Fisa de date)
-Nu se admite subcontractarea (conform Fisa de date)

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

 

III.3)  

CondiTii specifice pentru contractele de alucrari

III.3.1)  

Prestarea lucrarilor  in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

 

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea lucrarilor respective

 

Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Solicitare de oferta

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai mic

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

InformaTii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2011 12:00

Documente de plata: DA

 

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor  

 

12.08.2011 12:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

 

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 12.08.2011 14:00

 

Locul: Com. TIHA BIRGAULUI , Localitatea:  MURESENII BIRGAULUI, nr. 304B , Jud. Bistrita-Nasaud

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se Inscrie Intr-un proiect/program finanTat din fonduri comunitare

 

Da

 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEP - POP 2007-2013

 

Tip de finantare:  Fonduri europene

VI.3)  

Alte informaTii

VI.4)  

CAi de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +(40)21-3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +(40)21-3104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

 

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

 

Curtea de Apel Cluj

Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 1 , Localitatea:  Cluj-Napoca , Cod postal:  400133 , Romania , Tel.  +(40)264-431063 , Email:  curtecj@just.ro , Fax:  +(40)264-593866 , Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro

 

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Calea de atac poate fi folosita in termen de 5 zile de la notificare privind selectarea ofertei castigatoare.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Nu

 

VI.5)  

Data PUBLICARII prezentului anunT

 

25.07.2011

 

 

 

 

0 comentarii3192 vizualizări26 iulie 2011
rss 2.0
rss 2.0