Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Marti 07 Iulie 2020 - 9214 vizitatori azi
Nereguli si abuzuri inregistrate la organizarea concursului pentru postul de administrator public al municipiului Bistrita.

Luni, 06.10.2014, consilierii PNL Sorin Hangan, Alin Seserman si Ioan Peteleu, au depus o sesizare catre Primarul municipiului Bistrita, in baza art. 37 din HG 286/2011, prin care au semnalat neregulile si abuzurile inregistrate la organizarea concursului din data de 08.10.2014, pentru postul de administrator public al municipiului Bistrita.

De asemenea, sesizarea a fost comunicata spre stiinta Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, Consiliului Local al municipiului Bistrita si comisiilor de concurs si solutionare a contestatiilor din cadrul primariei municipiului Bistrita.

Totodata, a fost redepus spre dezbatere si aprobare, Consiliului Local al municipiului Bistrita, proiectul de hotarare privind abrogarea HCL nr.176/2007 privind aprobarea atributiilor specifice, a criteriilor si a procedurilor de numire si eliberare din functie a administratorului public.

Biroul de presa al Organizatiei PNL Bistrita.

 

 

 

 

Catre,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BISTRITA

 

Spre stiinta: PREFECTULUI JUDETULUI BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

- COMISIA DE CONCURS

- COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

 

Subsemnatii, HANGAN SORIN, SESERMAN ALIN si PETELEU IOAN, in calitate de consilieri locali, in baza dispozitiilor art. 37 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, formulam si depunem prezenta

 

 

SESIZARE

 

 

Prin care va solicitam sa dispuneti in regim de urgenta suspendarea, respectiv reluarea concursului organizat de catre Primaria Municipiului Bistrita pentru ocuparea postului de administrator public, pana dupa modificarea si completarea HCL nr.176/2007, avand in vedere gravele nereguli si abuzuri inregistrate la organizarea concursului pentru postul de mai sus.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 37 din HG 286/2011:

../../../Documents and Settings/daniela.dobrila.AUD-DOBRILAD/sintact 3.0/cache/Legislatie/temp68600/00139175.HTM - #(1) "… In cazul in care se constata ca nu au fost respectate prevederile legale sau cand aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea in termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea concursului va fi suspendata.

../../../Documents and Settings/daniela.dobrila.AUD-DOBRILAD/sintact 3.0/cache/Legislatie/temp68600/00139175.HTM - #(2) Suspendarea se dispune de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice, dupa o verificare prealabila, in regim de urgenta, a situatiei in fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente in respectarea prevederilor legale.

../../../Documents and Settings/daniela.dobrila.AUD-DOBRILAD/sintact 3.0/cache/Legislatie/temp68600/00139175.HTM - #(3) Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare a contestatiilor, de catre oricare dintre candidati sau de catre orice persoana interesata."

 

I.Raportat la ilegalitatea numirii fara concurs a doamnei Pungovschi Bucur Cecilia

Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea 53/2003 privind codul muncii incadrarea salaratilor la institutiile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz.

Este de observant ca doamna Pungovschi Cecilia Bucur detine in mod nelegal functia de administrator public inca din luna decembrie 2013.

Astfel, de mai bine de 10 luni functia este ocupata si platita in mod nelegal. Mai mult decat atat, doamna Pungovschi Bucur Cecilia figureaza pe site-ul primariei Bistrita ca detinand functia de administrator public avand doar 2 atributii generale, fara atributii specifice.

 

II.Raportat la scopul adoptarii HCL nr. 176/2007

 

Asa cum rezulta din titlul HCL nr. 176/2007 consiliul local a hotarat aprobarea atributiilor specifice, criteriile si procedurile de numire si eliberare din functie a administratorului public, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Precizam ca, continutul hotararii nu cuprinde elementele ce se regasesc in titlul HCL nr. 176/2007.

Potrivit dispozitiilor art. 41 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative "titlul actului normativ cuprinde denumirea generica a actului, in functie de categoria sa juridica si de autoritatea emitenta, precum si obiectul reglementarii exprimat sintetic".

Mai departe, dispozitiile art. 43 din acelasi act normativ, impun ca in preambulul hotararii sa se regaseasca "in sinteza, scopul si, dupa caz, motivarea reglementarii. El nu poate cuprinde nici directive, nici reguli de neregulile si abuzurile inregistrate la organizarea concursului din data de 08.10.2014, pentru postul de administrator public al municipiului Bistrita. interpretare".

In aceasta situatie, Consiliul Local al municipiului Bistrita nu a stabilit elemente suficiente iar hotararea nu este completa pentru demararea procedurii privind recrutarea administratorului public.

Aceasta a fost manifestarea exclusiva de vointa deoarece, asa cum vom arata mai jos, procedura se desfasoara fara ca, Consiliul Local al municipiului Bistrita sa fi stabilit:

1.procedura de recrutare a candidatului

2.procedura de organizare a concursului

3.criteriile de evaluare a candidatilor

4.fisa postului

5.criteriile de evaluare ale administratorului public.

 

III.Raportat la criteriile de evaluare ale candidatului la functia de administratorului public.

 

1. anuntul nu cuprinde ponderea notei pentru proiectul de management, respectiv a probei scrise.

2. nu este cuprinsa bibliografia si tematica de concurs.

3.nu este stabilit modul de testare a cunoasteri limbii straine.

3.1. nu se prevede cine evalueaza cunoasterea limbii straine.

3.2. nu este stabilita ponderea notei la aceasta testare.

4. nu este stabilit modul de testare a cunostintelor de operare PC.

4.1. nu s-a stabilit cine evalueaza cunostintele de operare PC.

5. nu s-a stabilit nota minima pentru ca un candidat sa fie declarat ADMIS

 

 

Potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 2 din HG 775/1998 fisa de evaluare a postului administratorului public trebuie aprobata de catre Consiliul Local avand in vedere ca si atributiunile specifice se stabilesc tot de catre Consiliul Local. Pe baza fisei de evaluare se intocmeste fisa postului care trebuie sa existe la data scoaterii la concurs a postului.

 

IV. Raportat la comisia de evaluare.

 

1.nu s-a statutat cati membrii fac parte din comisia de evaluare

2.nu s-a statutat cati membri vor fi desemnati de catre consiliul local

3.nu s-a stabilit cati membrii fac parte din comisia de contestatii

4.nu s-a stabilit cati membrii din comisia de contestatii vor fi desemnati de catre consiliul local.

 

V.Raportat la declansarea procedurii de recrutare a administratorului public.

Consiliul Local al municipiului Bistrita, cu rea credinta, NU A FOST INFORMAT cu privire la declansarea procedurii de recrutare a administratorului public.

 

VI.Raportat la criteriile de evaluare ale administratorului public.

 

Potrivit dispozitiilor art. 112 alin 2 din Legea 215/2001 numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea in functie se face pe baza de concurs.

Mai departe, dispozitiile art. 112 alin . 3 din Legea 215/2001 prevad ca administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management, incheiat in acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

Potrivit dispozitiilor art. 15 lit. c din Anexa nr, 2 la HCL nr. 176/2007 privind contractul de mandat acesta poate inceta in cazul neindeplinirii atributiilor sau indeplinirea necorespunzatoare a:

1.obiectivelor stabilite prin proiectul de management,

2.indicatorilor de performanta actualizati anual.

Asa cum rezulta fara urma de indoiala, actele administrative au fost emise fara a se stabili obiective si indicatori de performanta.

Stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta este de competenta exclusiva a Consiliului Local al municipiului Bistrita, or, in lipsa unor obiective si criterii de performanta nu se poate evalua activitatea administratorului public.

 

VII.Raportat la atributiile specifice

 

Chiar daca titlul anexei 1 este intitulat "Atributii specifice, criteriile si a procedurile de numire si eliberare din functie a administratorului public", aceste elemente nu se regasesc in cuprinsul acestei anexe.

Este de observat ca lipseste cu desavarsire capitolul privind atributiile specifice, reglementarea incepand cu criteriile si procedurile de numire si eliberare din functie a administratorului public.

Potrivit dispozitiilor art. 6 din Anexa nr, 2 la HCL nr. 176/2007 privind contractul de mandat "atributiile administratorului public sunt conform fisei postului - anexa la prezentul contract de mandat". Astfel, atributiile specifice ar fi trebuit sa se regaseasa in fisa postului.

Consiliul Local al municipiului Bistrita nu a stabilit atributii specifice care sa se regaseasca in fisa postului - anexa la contractul de mandat.

In concluzie, administratorul public isi desfasoara activitatea in mod nelegal, fara ca si Consiliul Local sa-i fi aprobat fisa postului.

 

 

VI. Raportat la concursul organizat de catre Primaria Bistrita in data de 08.10.2014 pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

 

Asa cum am sustinut, Consiliul Local al municipiului Bistrita nu si-a manifestat vointa in sensul organizarii concursului anuntat pentru data de 08.10.2014. De precizat ca, prin anuntul public publicat pe site-ul www. primariabistrita.ro, Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea in data de 08.10.2014, orele 10.00, a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

Potrivit art. 1 lit a cap. I- criterii pentru ocuparea functiei de administrator public - din Anexa nr. 1 la HCL nr. 176/2007 prin proba scrisa se vor testa: cunostintele privind administratia publica si regulile de functionare ale acesteia; cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice si a mediului financiar; cunostinte de management public; cunoasterea a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala; cunostinte operare PC; cunoasterea legilor de baza ale administratiei publice, a regulamentelor de organizare si functionare ale consiliului local si aparatului de specialitate a primarului.

In conditii specifice de participare nu au fost reiterate prevederi cuprinse in art. 1 lit. a din Anexa nr. 1 la HCL nr. 176/2007, respectiv:

1.cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie international (inclusiv nivelul);

2.cunostinte operare PC (inclusiv nivelul);

3.cunostintele privind administratia publica si regulile de functionare ale acesteia;

4.cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice si a mediului financiar;

5.cunostinte de management public;

6.cunoasterea legilor de baza ale administratiei publice, a regulamentelor de organizare si functionare ale consiliului local si aparatului de specialitate a primarului.

In aceste conditii, anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public nu a fost in concordanta cu vointa Consiliului Local al municipiului Bistrita.

 

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin 2 lit. A din Legea 215/2001 Consiliul Local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local.

Apreciem ca termenul de 12 zile in care candidatii sa depuna pe langa dosarul de concurs si un proiect de management este mult prea scurt pentru importanta functiei de administrator public.

Mai mult decat atat, comisia de concurs stabileste bibliografia si tematica in vederea sustinerii concursului.

 

VII.Raportat la durata contractului de management.

 

Potrivit anuntului, Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea in data de 08.10.2014, orele 10.00, a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

Din cuprinsul acestuia nu rezulta ca postul vacant scos la concurs este pe perioada determinata, or, potrivit art. 3 din anexa nr, 2 la HCL nr. 176/2007 privind contractual de management "contractul de management se incheie pe perioada determinata, egala cu durata mandatului Primarului in functie".

Avand in vedere adresa nr.75942/15.09.2014 prin care primarul municipiului Bistrita refuza practic sa raspunda la solicitarea grupului de consilieri care au initiat proiectul de hotarare invocand ca documentele solicitate nu au legatura cu obiectul ordinii de zi precum si raspunsul acordat de catre secretarul municipiului Bistrita prin care acesta face cunoscut faptul ca a intocmit Raport de neavizare nr 96794/03.12.2013 la dispozitia de numire in functie a doamnei Pungovschi Cecilia Bucur.

 

Avand in vedere gravitatea situatiei, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 lit a, alin 2 lit. b, art. 45 alin. 1, art. 112 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am depus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrita proiectul de hotarare privind abrogarea HCL nr.176/2007 privind aprobarea atributiilor specifice, a criteriilor si a procedurilor de numire si eliberare din functie a administratorului public.

Consideram ca este obligatia noastra in calitate de reprezentanti ai cetatenilor in Consiliului Local al Municipiului Bistrita sa sesizam aceste grave nereguli, intrucat angajarea unor persoane fara minimul de cunostinte prevazute de lege (si nu solicitate de noi) pot afecta in mod grav activitatea primariei.

Va solicitam sa verificati toate aspectele sesizate, avand in vedere ca intreaga procedura de concurs este grav afectata de lipsa de profesionalism in organizarea acestui concurs.

In completare, anexam cererile noastre adresate primarului si secretarului municipiului Bistrita si raspunsurile primite.

 IN DREPT:

Ne intemeiem sesizarea pe dispozitiile legale la care am facut referire in text.

 

 CONSILIERI LOCALI:

 HANGAN SORIN ___________________________

SESERMAN ALIN __________________________

PETELEU IOAN ____________________________

0 comentarii3402 vizualizări08 octombrie 2014
rss 2.0
rss 2.0