Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Sambata 15 August 2020 - 28374 vizitatori azi
APEL DE SELECTIE Masura de finantare M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL".

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"    /Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023

APEL DE SELECTIE 

Masura de finantare M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL"

-varianta simplificata-

 Data lansarii apelului de sectie: 05 decembrie 2019

 Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M 2/ 2B - 05/2019 - 05.12.2019

 GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public lansarea, in perioada 05 decembrie - 16 decembrie 2019, celei de a 5 sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru Masura M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 

Beneficiari eligibili: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

- Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

- Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

NOTA BENE (N.B.)!Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) "tanar fermier" inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL"  in functie de forma de organizare sunt:

-persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: o individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA); o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II); o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF).

      -asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata - SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

      -asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata - SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tanarul care se instaleaza va fi membrul asociat desemnat de catre asociati ca administrator al societatii.

N.B.! Asociatul majoritar (50%+1) care participa la capitalul si managementul persoanei juridice va indeplini calitatea de tanar fermier in conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 si va respecta dispozitiile aplicabile atat tanarului fermier care se stabileste in calitate de unic sef al exploatatiei, cat si tanarului fermier care exercita controlul efectiv asupra persoanei juridice in conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, tanarul fermier care urmeaza a se instala, trebuie sa detina cel putin 50%+1 din actiuni, exercitand control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*in cazul exploatatiilor pomicole ).

ATENTIE!

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta sub- masura.

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare prin intermediul M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL"  - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot/ sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala.

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de finantare.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15% , cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

-microintreprinderi - care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

 

- intreprinderi mici - care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

N.B.! Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile/intreprinderile mici - tinand cont de intreprinderi partenere/legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica.

Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

Intreprindere autonoma intreprinderea care detine mai putin de 25% din capitalul social si/ sau drepturile de vot in structura altor intreprinderi si/ sau alte intreprinderi detin mai putin de 25% in intreprinderea dumneavoastra.

Intreprindere partenera - intreprinderea care nu este clasificata ca intreprindere legata si care se afla in urmatoarea relatie cu alta/alte intreprindere/intreprinderi: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval);

Intreprindere legata - intreprinderea care se afla in oricare dintre urmatoarele raporturi:

a)    o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;

b)    o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;

c)    o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi, in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d)    o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.

Atentie! - Cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, o intreprindere nu poate fi considerata mica sau mijlocie daca cel putin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate,

direct sau indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

-sa fie persoana fizica autorizata/ intreprindere familiala/individuala sau persoana juridica romana;

-sa actioneze in nume propriu.

N.B.! Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori.

Un tanar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 40.000euro

Contributia nationala: 15% = 6.000 euro

Contributia FEADR: 85% = 34.000 euro 

Tipul sprijinului: nerambursabil in raport cu valoarea proiectului, dar sa nu depaseasca suma maxima permisa.

Sumele aplicabile si rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 100% din valoarea eligibila a investitiei, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL Progres Transilvan nu poate depasi suma de 40.000 de euro/beneficiar, 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 16.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  40.000 euro.

Valoarea totala a fondurilor nerambursabile disponibile este de 40.000 euro.

 

 

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/cinci ani si este de  maxim 40.000 euro.

Sprijinul se va acorda in doua transe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei/cinci ani de la incheierea deciziei de finantare.

 

Atentie! In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili solicitantii care au creat in mod artificial  conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor astfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL PROGRES TRANSILVAN, respectiv aria administrativ-teritoriala a 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.

 Data limita de depunere a proiectelor:16 decembrie 2019, ora 14:30

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele Proiectele se vor depune la biroul GAL Progres Transilvan - din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, telefon: 0745661282

 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii M2/2B - "Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL", sunt cuprinsein Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN www.progrestransilvan.rosi in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 2/2B - sesiunea 3/2018, disponibil pe www.progrestransilvan.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

Contact:

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

0 comentarii4060 vizualizări28 noiembrie 2019
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0