Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Duminica 05 Iulie 2020 - 11792 vizitatori azi
ANUNTURI. Grupul de Actiune Locala Progres Transilvan.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala" . Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Progres Transilvan.

 

APEL DE SELECTIE

MASURA 4 - DOMENIUL DE INTERVENTIE  6 B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL

-varianta simplificata-

Data lansarii apelului de selectie: 06.02.2020

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M4 / 6B - 01/2020 - 06.02.2020

 

GAL Progres Transilvananunta public lansarea, in perioada 06 februarie 2020 - 09 martie 2020, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2020 pentru Masura 4/6B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

 

CATEGORIA DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile. Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta masura sunt:

Comunele

 

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

 

ATENTIE!

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.

 

 

Solicitantii/beneficiarii pot depune proiecte aferente masurii M4/6B derulate prin Gal Progres Transilvan, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 3 si art. 6 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2020: 142.967Euro

 

Suma maxima nerambursabila acordata pentru finantarea unui proiect:

 

Valoarea sprijinului:

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  143.000 euro pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si 63.817 euro pentru proiectele de utilitate publica, generatoare de venit .

 

Sumele aplicabile si rata sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 143.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 80% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 63.817 euro.

Sprijinul in cadrul acestei masuri poate fi acordat pentru componenta de investitii, astfel:

-Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv

-Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art. 63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai in cazul proiectelor de investitii

 

Data limita de depunere a proiectelor:09 martie 2020, ora 14:30

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Informatii privind accesarea si derularea Masura 4/6B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL"sunt cuprinsein Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL Progres Transilvanwww.progrestransilvan.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 04/6A - sesiunea 03/2019. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la biroulGAL GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

Contact:

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

.

 

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"

Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023

APEL DE SELECTIE 

 MASURII 5 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B - "Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL"

 -varianta simplificata-

 Data lansarii apelului de sectie: 06.02.2020

 Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M5 / 6B - 01/2020 - 06.02.2020

 GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public lansarea, in perioada 6 februarie 2020 - 9 martie 2020, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2020 pentru Masura 5/6B- Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL, finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 

Beneficiari eligibili: 

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL PROGRES TRANSILVAN prin aceasta masura sunt:

Beneficiari directi:

Comunele

ONG-uri

UnitateMedico-Sociala, alteinstitutiipubliceacreditate si furnizoriprivatiacreditati de servicii sociale

GAL -ul

 

ATENTIE!

Nu sunteligibilecererile de finantaredepuse de Consiliile Locale innumelecomunelor.

Reprezentantul legal al comuneiesteprimarulsauinlocuitorul de drept al acestuiainconformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratieipublice locale, republicata, cumodificarilesicompletarileulterioare.

 

NOTA:

Pentru a fi eligibil,  solicitantul, beneficiar al infrastructurii sociale create/dezvoltate prin proiect, trebuie sa fie acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform legii,  in momentul depunerii Cererii de finantare la GAL.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 01/2020: 38.656 euro

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 38.656euro

Contributianationala: 15% = 5.798,40 euro

Contributia FEADR: 85% = 32.875,60 euro

 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 38.656 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 80% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 38.656  euro.

 

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 38.656 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  38.656 euro.

 

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.

 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii 5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL, sunt cuprinsein Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN www.progrestransilvan.rosi in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 5/6B - sesiunea 1/2020, disponibil pe www.progrestransilvan.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, proiectele pot fi depuse de luni pana vineri intre orele 8,00-14,00.

 

Contact:

 

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

 

 

0 comentarii2779 vizualizări06 februarie 2020
rss 2.0
rss 2.0