Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
Sedinta ordinara, in data de 27 noiembrie 2014 a Consiliului local Bistrita.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 noiembrie 2014, ora 14,00 Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita; in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 27 noiembrie 2014, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1.       Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza municipiului Bistrita

 1. 2.     Proiect de hotarare privind aprobarea Viziunii energetice 2050 si a Road-map-ului energetic pentru municipiul Bistrita, elaborate in cadrul proiectului INTERREG IV C - IMAGINE

 2. 3.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu fosta S.C. ROMTELECOM S.A., actual TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., pentru terenul proprietate a publica a municipiului Bistrita, situat in str. Valea Budacului, pe care este amplasat un dulap telefonic stradal

  1. 4.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele proprietate publica a municipiului Bistrita, situate pe cosul de fum al fostei centrale termice din str.Zefirului nr.1, pe care sunt amplasate echipamente de telefonie mobila

  2. 5.     Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii Operationale privind Regulamentul aplicabil schimbului de locuinte aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

  3. 6.   Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Institutul Confucius de la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Primaria municipiului Bistrita, Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si Asociatia de Pietenie cu Republica Populara Chineza, Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud, pentru infiintarea Centrului de Predare a Limbii Chineze in municipiul Bistrita

  4. 7.     Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor incheiate pentru camerele in regim de internat situate in corpul B din incinta Colegiului Tehnic "Grigore Moisil", proprietate publica a municipiului Bistrita 

  5. 8.     Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri privind cuantumul chiriilor cuprinse in contractele de inchiriere incheiate pentru amenajarea terenurilor de sport cu gazon sintetic si iluminat nocturn din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita

  6. 9.       Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a municipiului Bistrita in proprietatea privata a municipiului Bistrita a unor bunuri, in vederea demolarii si realizarii proiectului "Edificare si construire campus scolar Colegiul National "Liviu Rebreanu"

  7. 10.   Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere incheiate cu unele asociatii si fundatii din municipiul Bistrita

  8. 11.    Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.75/11.05.2006 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, pentru amplasarea de statii de transport public, cu modificarile si completarile ulterioare

  9. 12.        Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.13/20.02.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 72,06 mp, situat in municipiul Bistrita, Piata Centrala nr.1, in favoarea Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Bistrita-Nasaud

  10. 13.        Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in Piata Mica nr.21, in favoarea Ligii Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania, Filiala Judeteana Bistrita-Nasaud - organizatie neguvernamentala

  11. 14.        Proiect de hotarare privind inchirierea locuintei proprietate publica a Municipiului Bistrita, situata in Bistrita str.Gheorghe Sincai nr.3, in favoarea domnului Iosif Ferencz, cu destinatia de locuinta de serviciu

  12. 15.        Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor proprietatea Statului Roman aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, care urmeaza a fi preluate in proprietatea publica a municipiului Bistrita si in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

  13. 16.        Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru mesele din Piata Independentei Nord si Piata Decebal, in vederea comercializarii de produs

  14. 17.        Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita

  15. 18.        Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat, pentru folosinta gratuita a imobilului situat in Calea Moldovei nr.9A catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita RA

  16. 19.        Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2015, datorat de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita si a contributiei lunare de intretinere a acestora

  17. 20.        Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii Proiectului "Extindere de retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistrita-Nasaud", finantat prin POS Mediu-Axa Prioritara 1

  18. 21.        Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrarile de interventie pentru obiectivul de investitii "Consolidarea strazii Slatinita intre km 1+300 si km 3+600 in municipiul Bistrita", obiect - tronson I de la km 3+355 - la km 3+430

  19. 22.        Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere spatii pentru birouri in podul existent la mansarda cladirii din str. Gheorghe Sincai, nr.2" municipiul Bistrita

  20. 23.        Proiect de hotarare privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale a municipiului Bistrita

  21. 24.        Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Avram George, viceprimar al municipiului Bistrita, in calitate de inlocuitor al primarul municipiului Bistrita, domnul Ovidiu Teodor Cretu, reprezentantul municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud

  22. 25.        Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe Trim III 2014

  23. 26.        Proiect de hotarare privind infiintarea unei piete volante in municipiul Bistrita - "Piata Mica"

  24. 27.        Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.90.227/05.11.2014, cu privire la dosarul nr.2897/112/2014, avand ca obiect anulare act emis de autoritati publice locale, cu cerere de interventie in favoarea paratului, din partea Partidului National Liberal Filiala Bistrita-Nasaud.

  25. 28.        Adresa Tribunalului Bistrita-Nasaud inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.90.671/06.11.2014, cu privire la dosarul nr.2964/112/2014, avand ca obiect actiune in anulare act emis de autoritati publice locale, din partea domnului Muthi Adrian-Gelu.

  26. 29.        Cererile domnului Huprich Mathias din Bistrita, str.Gheorghe Pop de Basesti, inregistrate la Primaria municipiului Bistrita cu nr.57427/02.07.2014 si nr.87924/28.10.2014, Informarea nr.39970/10.06.2014 intocmita de Directia Patrimoniu si Raportul nr.92070/11.11.2014 intocmit de Politia Locala a municipiului Bistrita.

  27. 30.        Cererea nr.92281/12.11.2014 a domnului Varva Marius din Bistrita, str.Tarpiului nr.72, in numele cetatenilor de pe str.Tarpiului si Informarea Directiei Tehnice si a Directiei de Servicii Publice.

  28. 31.        Cererea nr.258/01.10.2014 a domnului Lumperdean Ovidiu Valeriu, administrator al SC WINTER COM SRL cu sediul in Bistrita, localitatea componenta Sarata nr.131F, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr.80.344/01.10.2014 si Informarea nr.80.343/03.10.2014 a Arhitectului Sef si a Serviciului Urbanism.

  29. 32.        Adresa nr.68/13.10.2014 a Asociatiei Transcena Bucuresti, a Asociatiei Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului GRADO Bucuresti si a Asociatiei Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen FILIA.

  30. 33.          Cererea nr.82893/09.10.2014 a domnului Muresan Mihai din Bistrita, str.Zavoaie nr.36A, in numele cetatenilor de pe str.Zavoaie si Informarea nr.82.893/17.11.2014 a Directiei Tehnice.

  31. 34.          Diverse:

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

     

AVIZ DE LEGALITATE

                                                             SECRETAR,

GAFTONE FLOARE

   

Bistrita, 20 NOIEMBRIE 2014

Nr. 1.339

SA/ex.4.

0 comentarii3920 vizualizări21 noiembrie 2014
rss 2.0
rss 2.0