Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 18 Mai 2021 - 14587
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 31 ianuarie.

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Bistrita.

Avand in vedere faptul ca s-a incheiat mandatul de presedinte de sedinta al Consiliului Local al municipiului Bistrita cu care a fost investita doamna consilier Calo Viorica, proiectul de hotarare a fost initiat in vederea alegerii unui nou presedinte de sedinta, tot pentru o durata de 3 luni.

Consilierii au hotarat ca doamna Tabara Camelia sa indeplineasca in urmatoarele trei luni mandatul de presedinte de sedinta, incredintat cu 15 voturi voturi "pentru".

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu un sistem de incalzire pe combustibil geotermal - pompe de caldura - Gradinita nr. 6, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud" si participarea la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire — beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult" (proiect in completarea ordinii de zi).

Constructia Gradinitei nr. 6 este o cladire cu regim de inaltime P+1E alcatuita din patru corpuri de cladire: trei corpuri principale cu destinatia de gradinita, respectiv cresa, si un corp (central) destinat serviciilor. Fiecare dintre cele trei corpuri principale are, la fiecare nivel, cate doua sali mari de grupa, cu anexele corespunzatoare destinatiei constructiei: grupuri sanitare, vestiare, sala de primire si holuri de acces. Corpul central, destinat serviciilor, are incaperi specifice, destinatiei acestuia: bucatarie, depozit de alimente, camara, vestiar pentru personal, camera frigorifica, lift.

Obiectivul general strategic propus prin proiectul de investitie de catre aplicant consta in imbunatatirea calitatii aerului si solului.

In urma analizelor efectuate s-a stabilit ca obiectivul specific care concura la realizarea obiectivului general strategic consta in completarea sistemului clasic de incalzire cu un sistem ce utilizeaza energia pe baza de pompe geotermale.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea aplicarii la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari: unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult";

- aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:"Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu un sistem de incalzire pe combustibil geotermal - pompe de caldura - Gradinita nr. 6, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

- aprobarea contractarii finantarii pentru proiectul"Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu un sistem de incalzire pe combustibil geotermal - pompe de caldura - Gradinita nr. 6, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud" prin cofinantare nerambursabila din Fondul de Mediu, in cuantum de 90% din valoarea eligibila a proiectului si o contributie proprie din bugetul local de 10%, la care se adauga cheltuielile neeligibile necesare realizarii investitiei;

- desemnarea Primarului municipiului Bistrita ca reprezentant al municipiului Bistrita in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu si imputernicit pentru incheierea contractului pentru finantare nerambursabila in termenul prevazut.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi " pentru" si 4 abtineri, in forma prezentata de initiator.

 

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Refunctionalizare zona industriala - CPL" in municipiul Bistrita, strada Tarpiului, UTR 14. Beneficiar: S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.

Proiectul de hotarare propune aprobarea P.U.Z. mentionat, respectiv a Regulamentului aferent, pe terenul in suprafata de 135.302 mp proprietate privata, beneficiar S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L., conform Proiectului nr. 24/2010 intocmit S.C. ARHI STRUCT S.R.L., prezentat in anexa care face parte integranta din documentatia anexata proiectului de hotarare. Documentatia studiaza posibilitatea refunctionalizarii partiale a zonei industriale prin construirea unui ansamblu rezidential, spatii comerciale, birouri, gradinita, cabinete medicale, amenajare de spatii verzi, circulatii auto si pietonale in municipiul Bistrita, strada Tarpiului, pe amplasamentul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului.

Obiectivele propuse sunt urmatoarele: hypermarket, centru medical, centru SPA, centru de afaceri si birouri, gradinita, strazi noi, intersectii, retele de alimentare cu apa, canale menajere si pluvial, retele electrice, posturi trafo, parc, locas de cult.

Regimul de inaltime al cladirilor va fi intre 2S+P+5E+ER si S+P+9E+ER. Inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi de 35 m. Constructiile vor avea urmatoarele destinatii: locuinte colective, spatii comerciale la parterul locuintelor colective, hipermarket, gradinita, centru medical, centru de afaceri, birouri, centru SPA.

Se vor respecta urmatorii indici tehnici:

a) UTR 2 - zona de locuinte colective cu spatii comerciale si de servicii, cu regim de inaltime maxim 2S+P+7E+ER: POT de max. 30% si CUT max. 3,2;

b) UTR 3 - zona de locuinte colective cu spatii comerciale si de servicii, cu regim de inaltime maxim 2S+P+6E+ER: POT de max. 32% si CUT de max. 2,6;

c) UTR 1 - zona de servicii, institutii si spatii comerciale cu regim de inaltime maxim S+P+4E+ER: POT de max. 45% si CUT max. 1,2.

Suprafata spatiilor verzi va fi de min 20 %; se vor construi maxim 959 apartamente; pe terenul studiat se vor trasa noi drumuri de categoria III, dimensionate pentru traficul viitor din zona, care vor lega zonele existente, respectiv zona drumului Cetatii cu zona drumului Zefirului si zona Drumului Tarpiului; se vor realiza spatii verzi si plantatii de arbusti; se vor amenaja minim 2.256 locuri de parcare din care: 760 parcaje stradale, la nivel, la marginea fiecarei artere de circulatie, respectiv 1.496 garaje subterane pentru folosinta locatarilor; toate utilitatile - apa, canalizare, curent, gaze naturale - se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, odata cu constructiile, iar solutia de racordare se va impune dupa caz, de catre unitatile furnizoare ale utilitatilor respective.

In cursul dezbaterilor, cu privire la soarta caii ferate care traverseaza perimetrul fostului C.P.L. Bistrita, consilierii locali au ascultat si pozitia beneficiarului (S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.), dar si a reprezentantului uneia dintre firmele riverane perimetrului P.U.Z. (S.C. TERAPLAST S.A.). S-a propus amanarea proiectului de hotarare, insa propunerea nu a fost acceptata de o majoritate a consilierilor. Dezafectarea caii ferate va face obiectul unui Certificat de Urbanism si a unei Autorizatii de desfiintare care se va elibera in baza tuturor avizelor prevazute de lege.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 11 voturi pentru si 6 abtineri, in forma prezentata de initiator.

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire case de vacanta" in extravilanul municipiului Bistrita, zona Drumul Dumitrei Vechi. Beneficiar: Sangeorzan Cristian.

Proiectul de hotarare propune aprobarea P.U.Z. mentionat, respectiv a Regulamentului aferent, conform Proiectului intocmit de S.C. ARHISTUDIO S.R.L. Bistrita, inregistrat la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 45.947/2010 si prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Astfel, casele de vacanta vor fi destinate locuirii temporare, pentru odihna si refacere, si nu pot deveni locuinte permanente. Casele de vacanta vor avea un regim de inaltime de maxim doua nivele supraterane si eventual demisol sau subsol, respectiv D+P+M, cu inaltimea la cornisa de maximum 4,00 m masurata de la terenul amenajat si la coama de maxim 10.0 m. Construirea pe parcele se va face in limitele unui procent de ocupare a terenului de maxim 13 - 15% si ale unui coeficient de utilizare a terenului de maxim = 0,8. Amplasarea constructiilor fata de aliniamentul strazilor se va face la minim 9 m din axul drumurilor de acces. Fata de limita posterioara a parcelei, constructiile se vor amplasa la distanta de minim 6 m. Se vor asigura accese carosabile si pietonale pentru fiecare imobil, direct din domeniul public sau prin servituti de trecere. Drumul de acces din incinta, proprietate privata, se va moderniza si va avea latimea de 8.00 m cu o bucla de intoarcere. Fiecare parcela va contine garaj sau locuri de parcare pentru doua masini, un loc de parcare putand fi considerat spatiul din fata garajului daca acesta se amplaseaza la minim 6 m fata de limita proprietatii. Un procent de 40% din suprafata parcelei va fi destinat amplasarii de spatii verzi amenajate. Toate utilitatile - apa, canalizare, curent, gaze naturale - se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, odata cu constructiile, prin extinderea retelelor existente din strada Drumul Dumitrei Vechi.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru, in forma prezentata de initiator.

 

 

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 91/30.06.2003 a Consiliului Local al municipiului Bistrita modificata si completata, privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita.

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006, activitatea de amenajare a teritoriului are ca obiective principale dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si a colectivitatilor umane, gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului, respectiv utilizarea rationala a teritoriului. Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate. Potrivit legii mentionate, pe langa fiecare consiliu local se poate constitui o comisie tehnica ce are atributii specificate prin lege in domeniul urbanismului si dezvoltarii localitatilor. Comisia are un rol consultativ, cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta.

La nivelul municipiului Bistrita, prin Hotararea nr. 91/2003 a Consiliului Local al municipiului Bistrita a fost constituita Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism. Aceasta comisie a fost actualizata prin Hotararile nr. 110/2004, nr. 63/2005, nr. 141/2006 si nr. 138/25.06.2009 ale Consiliului Local al municipiului Bistrita.

Proiectul de hotarare a fost initiat avandu-se in vedere necesitatea actualizarii acestei comisii: ramas vacant, postul de sef Serviciu Urbanism a fost ocupat de arh. Tamas Stefan, iar Politia municipiului Bistrita a desemnat un alt reprezentant, in persoana d-lui Pop Ionel Eugen. Potrivit adresei nr. 1999/ 11.01.2011, Ordinul Arhitectilor din Romania, Filiala Transilvania, a comunicat faptul ca arh. Mariana Michiu si arh. Marcela Tamas au contract de reprezentare cu O.A.R. in Comisia tehnica din municipiul Bistrita, iar in aceasta structura mai sunt arhitecti care pot sa isi continue activitatea, respectiv arh. Ilisiu George, arh. Podaru Petru, arh. Vermesan Alexandra, arh. Bungardean Cristina.

Astfel, se propune aprobarea in componenta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a d-lui Tamas Stefan - sef Serviciu Urbanism - Primaria municipiului Bistrita; Pop Ionel Eugen - reprezentant al Politiei municipiului Bistrita; Michiu Mariana - reprezentant al Ordinului Arhitectilor din Romania. Proiectul mai propune:

- prezentarea documentatiilor de urbanism in cadrul sedintelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism de catre elaboratorii acestora;

- membrii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita care au calitatea de autori sau coautori ai documentatiilor de urbanism supuse avizarii, pot participa la analizarea documentatiilor, dar nu pot lua decizii privind avizarea acestora;

- articolul 2 din Hotararea nr. 141/21.08.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita si art. 26 din Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 91/30.06.2003 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului Bistrita se abroga.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi "pentru" si 3 abtineri, in forma prezentata de initiator.

 

6. Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa, de catre ofiterul de stare civila.

Prin art. II al Legii nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind accelerarea solutionarii proceselor, a fost modificata Legea nr. 4/1953 (Codul familiei), republicata cu modificarile si completarile ulterioare, instituindu-se desfacerea casatoriei prin divortul pe cale administrativa. Astfel, potrivit art. 38^1 din Legea nr. 4/1953, astfel cum a fost modificata, in conditiile in care sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, ofiterul de stare civila poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor. Pentru solutionarea cererilor de divort prin acordul sotilor este competent, teritorial, ofiterul de stare civila din unitatea administrativ-teritoriala unde sotii au incheiat casatoria sau din unitatea administrativ-teritoriala a ultimei locuinte comune a sotilor.

Pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, a elaborat o metodologie de lucru punand in sarcina Primarului si a ofiterilor de stare civila delegati, atributii si responsabilitati suplimentare, concrete si foarte importante. Procedura presupune intocmirea unor acte constatatoare, dispozitii, certificate, procese verbale si referate, intocmirea si pastrarea in conditii de securitate a unor evidente, stabilirea, acordarea si inregistrarea unor termene legale pentru eventuala impacare a sotilor, constatarea consimtamantului liber si neviciat al sotilor, comunicarea datelor spre inregistrare in Registrul national unic al certificatelor de divort si catre alte autoritati cu atributii in domeniul starii civile si evidentei persoanelor.

Pentru indeplinirea actelor procedurale sunt efectuate cheltuieli de resurse umane si materiale suplimentare, aspect care impune instituirea unei taxe speciale, dimensionata potrivit complexitatii procedurii, importantei actelor intocmite si consecintelor juridice ale acestora, fara restrangerea accesului persoanelor interesate si fara incurajarea luarii unor decizii grabite.

Proiectul de hotarare propune aprobarea Regulamentului privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa, dar si instituirea unei taxe speciale, in suma de 500 lei, pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

7. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in municipiul Bistrita, str. Granicerilor, nr. 1, parter, in suprafata de 56,77 mp, in favoarea Asociatiei Club Rotary Bistrita.

Spatiul mentionat a fost inchiriat, incepand din anul 2004, Asociatiei Club Rotary Bistrita, cu destinatia de "sediu". Anual, in urma cererilor depuse de catre chirias, durata contractului de inchiriere a fost prelungita. Spatiul este inscris in proprietatea publica a municipiului conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 527/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita - Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita - Nasaud, Cap. V - Terenuri si cladiri in care isi desfasoara activitatea Consiliul local si Primaria precum si institutiile publice de interes local, litera D - Alte bunuri imobile, pozitia 11.

Prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Bistrita, cu nr. 1268/10.01.2011, asociatia solicita prelungirea contractului de inchiriere avand in vedere ca pe toata perioada derularii contractului si-a indeplinit obligatiile contractuale. De asemenea, chiriasul a efectuat lucrari de reabilitare asigurand, astfel, folosirea corespunzatoare a acestuia.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere in favoarea Asociatiei Club Rotary Bistrita pentru spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflat in proprietatea publica a municipiului Bistrita, situat in strada Granicerilor, nr. 1, in suprafata de 56,77 mp, identificat in CF 92 Bistrita, nr. topo 8192/a/2, cu destinatia de "sediu";

- contractul de inchiriere se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 01.02.2011 pana la data de 31.01.2012 ;

- chiria lunara este de 137,62 lei, calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta, aprobata prin Legea nr. 241/2001 si a Hotararii nr. 310/2007 a Guvernului Romaniei pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp), practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;

- chiriasul este obligat sa puna la dispozitie spatiul care face obiectul contractului, pe toata perioada de valabilitate a acestuia, pentru amenajarea de catre Primaria municipiului Bistrita a unei sectii de votare in perioada desfasurarii alegerilor (locale, prezidentiale, parlamentare etc.) ce se vor organiza in municipiul Bistrita, precum si pentru intrunirile altor organizatii neguvernamentale (cluburi) care desfasoara activitati similare, la solicitarea acestora si cu acordul Primariei municipiului Bistrita. Aceasta obligatie este motivata prin faptul ca spatiul a fost amenajat de Primaria municipiului Bistrita ca sectie de votare si in perioada anterioara.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L. Bistrita pentru Baza de agrement MHC.

Prin adresa nr. 504/01.12.2010, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 111.539/02.12.2010, S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L. Bistrita, reprezentata de dl. administrator Somodean Ioan, se solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1.240/207/E/14.01.2010 incheiat intre Primaria municipiului Bistrita si S.C. "SHOPPING CITY" S.R.L. In urma verificarilor efectuate de Directia Patrimoniu la Baza de agrement MHC, s-a constatat ca suprafata de teren si constructii efectiv exploatate de catre S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L. este de 1.161 mp, respectiv terenul de plaja in suprafata de 914 mp, 3 terase cu suprafata totala de 175 mp, 2 magazii cu suprafata totala de 25,9 mp si un birou in suprafata de 46 mp - teren pentru care urmeaza sa se incheie contract de inchiriere cu S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L.

Contractul de inchiriere incheiat intre Primaria municipiului Bistrita si S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L. a fost prelungit in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 226/26.11.2009, pentru o perioada de 1 an si 2 luni, respectiv 01.11.2009 - 31.12.2010.

Domnul Somodean Ioan, administrator al S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L., solicita prelungirea duratei contractului, incepand cu data de 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011, avand in vedere ca pana in prezent nu a fost intocmit Planul Urbanistic Zonal pentru Baza de agrement MHC.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 1.240/207/E/14.01.2010, incheiat cu S.C. "SHOPPING CITY COM" S.R.L. Bistrita pentru suprafata de 1.161 mp teren si constructii - teren de plaja 914 mp, 3 terase cu suprafata totala de 175 mp, 2 magazii cu suprafata totala de 25,9 mp si 1 birou in suprafata de 46 mp, situate in incinta Bazei de agrement MHC. Durata inchirierii este de 1 an, incepand cu data de 01.01.2011;

- stabilirea chiriei la suma de 1.265 lei/luna;

- contractul de inchiriere se va incheia de catre Serviciul public municipal "Directia Patrimoniu" si este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;

- in vederea modernizarii si valorificarii Bazei de agrement MHC, prin grija Directiei Arhitectura si Dezvoltare Urbana se va elabora tema de proiect si caietul de sarcini in vederea aprobarii planului urbanistic zonal. Planul urbanistic zonal va fi intocmit si supus aprobarii consiliului local in sedinta ordinara, cel mai tarziu in luna iulie 2011;

- in situatia aprobarii planului urbanistic zonal si a valorificarii conform legii a Bazei de agrement inainte de expirarea contractului de inchiriere, acesta inceteaza de drept.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere a terenului apartinand domeniului public al municipiului Bistrita, pe care este amplasata o toneta stradala, in favoarea A.F. "HORVAT".

Prin adresa nr. 534/05.01.2011, inregistrata la Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bistrita, domnul Horvat Romica, reprezentant al A.F. "HORVAT" Bistrita, solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 119/427/E/02.04.2008 incheiat cu Primaria municipiului Bistrita, contract ce are ca obiect inchirierea suprafetei de 2 mp in vederea amplasarii unei tonete stradale pentru comercializare de flori.

In baza Hotararii nr. 12/28.01.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, la contractul de inchiriere nr. 119/427/E/02.04.2008 incheiat intre Primaria municipiului Bistrita si A.F. "HORVAT" Bistrita, s-a incheiat Actul aditional nr. 1/251/E/02.03.2010 si a fost prelungit pentru o perioada de 1 an, respectiv 01.01.2010 - 31.12.2010. Reprezentantul A.F. "HORVAT" Bistrita solicita prelungirea contractului incepand cu data de 01.01.2011 pana in data de 31.12.2011.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 119/427/E/02.04.2008, incheiat cu A.F. "HORVAT" Bistrita pentru terenul pe care este amplasata o toneta stradala in suprafata de 2 mp, situat in municipiul Bistrita, strada G-ral Grigore Balan, in fata Spitalului Judetean Bistrita-Nasaud - colt cu strada 1 Decembrie, pentru comercializare de flori; durata inchirierii este de 1 an, incepand cu data de 01.01.2011;

- chiria este de 35 lei/mp/luna, respectiv 70 lei/amplasament;

- actul aditional la contractul de inchiriere se va incheia prin grija Serviciului public municipal "Directia Patrimoniu".

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita.

Prin proiectul de hotarare s-a propus:

- aprobarea prelungirii sustinerii financiare a activitatii sportive desfasurate de "Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita" in anul 2011, in baza art. 3.2 din contractul de finantare nr. 17291 din 03.03.2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

- "Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita" va asigura dezvoltarea miscarii sportive de performanta pe raza municipiului Bistrita conform obiectivelor prevazute in Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotarare.

- Consiliul Local al municipiului Bistrita va asigura finantarea "Asociatiei Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita" in limita sumei de 2.000.000 lei, care va fi prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2011, pentru activitatile sportive desfasurate in anul 2011 dupa cum urmeaza:

1. Consiliul Local al municipiului Bistrita va asigura finantarea "Asociatiei Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita" cu suma de 1.000.000 pentru activitatile sportive desfasurate in semestrul I 2011, in returul campionatului 2010-2011;

2. diferenta, in suma de 1.000.000 lei, prevazuta a fi acordata ca sprijin financiar pentru activitatile sportive desfasurate de "Asociatia Club Fotbal Gloria 1922 Bistrita" in semestrul II 2011, in turul campionatului 2011-2012, va fi acordata numai in conditiile indeplinirii obiectivelor din Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Proiectul de hotarare a fost respins, cu 10 voturi "pentru" si 6 abtineri.

 

11. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 123/25.06.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Hotararea nr. 123/25.06.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-a aprobat administrarea si amenajarea parcarilor situate pe domeniul public al municipiului Bistrita, precum si regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata si regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta din municipiul Bistrita. Incepand cu luna iulie 2009, prin Directia Patrimoniu s-au inventariat toate locurile de parcare din municipiul Bistrita propuse sa aiba destinatia de parcare de resedinta, iar in luna august a inceput amenajarea si trasarea acestora, actiunea continuand si in anul 2010.

Atribuirea locurilor de parcare se face in sedinta publica, pe zone, solicitantii depunand in prealabil documente privind domiciliul si dovada ca detin in proprietate un autoturism. Odata cu depunerea documentelor au fost intalnite, insa, situatii neprevazute in regulament si s-au inregistrat sesizari si propuneri cu privire la unele prevederi ale regulamentelor.

Cele mai importante propuneri privind parcarile de resedinta s-au facut din experienta, ca urmare a atribuirii unui numar de 3.000 de locuri de parcare, precum si in baza propunerilor facute de cei care au solicitat un loc de parcare, acestea referindu-se la modificarea taxei pentru al doilea autoturism proprietate, la autoturismele detinute de persoane juridice si la stabilirea concreta a ordinii prioritatilor pentru persoanele care sunt declarate de catre comisie admise la procedura de atribuire.

Astfel, se propune modificarea taxei pentru al doilea loc de parcare, de la 360 lei/an la 180 lei/an, iar pentru persoane juridice de la 600 lei /an la 300 lei/an, precum si modificarea ordinii prioritatilor, dupa cum urmeaza:

I.   A. - persoane fizice domiciliate/rezidente in municipiul Bistrita, proprietare ale unui autovehicul inmatriculat la adresa de domiciliu sau la o alta adresa din municipiul Bistrita. Se aplica si in cazul in care doua familii domiciliaza in acelasi apartament si care detin fiecare cate un autovehicul in proprietate, facand dovada cu certificat de casatorie, fiecare familie.

Nota: pentru un autovehicul se poate atribui doar un singur loc de parcare in municipiul Bistrita.

I.B. - persoane juridice/persoane fizice autorizate, proprietare ale unui autovehicul inmatriculat la sediul social al acestora, daca sediul coincide cu adresa de domiciliu a reprezentantului legal al societatii/persoanei fizice autorizate.

Nota: in cazul in care un loc de parcare este solicitat de catre o persoana/persoane prevazute la punctul I.A si o persoana/persoane prevazute la punctul I.B, atribuirea se va face prin licitatie publica, iar licitatia va incepe de la tariful de 300 lei/an pentru primul autoturism.

II. Persoane juridice/persoane fizice autorizate proprietare ale unui apartament in imobilul arondat parcarii de resedinta sau care au sediul firmei intr-un apartament arondat parcarii de resedinta, proprietare ale unui autovehicul inmatriculat in municipiul Bistrita sau la o alta adresa din Romania sau din strainatate;

III. persoane fizice domiciliate/rezidente, proprietare ale unui apartament situat in imobilul arondat parcarii de resedinta si care detin in proprietate un autovehicul inmatriculat la o alta adresa din Romania sau din strainatate;

IV. persoane fizice/fizice autorizate/juridice domiciliate/rezidente/sediul firmei, care solicita loc de parcare pentru al doilea autovehicul proprietate.

Nota: in cazul in care un loc de parcare este solicitat de catre cel putin o persoana fizica si una juridica prevazute la punctul IV, atribuirea se va face prin licitatie publica, iar licitatia va incepe de la tariful de 300 lei/an. In categoria persoanelor fizice autorizateintra si cabinetele de avocat, cabinetelor notarilor, cabinetele medicale si altele asemenea.

Modificarile si completarile aduse Hotararii nr. 123/25.06.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita vor intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2011.

La art. 8 al regulamentului se mentioneaza ca, in cazul in care solicitantul caruia i s-a atribuit un loc de parcare nu prezinta documentul de plata a tarifului aferent in termen de 10 de zile de la data intrarii in vigoare a abonamentului, va pierde locul de parcare atribuit, care va fi reatribuit altor solicitanti, cu conditia ca placuta de rezervare cu numarul de inmatriculare a autovehiculului proprietate sa fie montata. Remontarea placutei de rezervare se va taxa cu suma de 50 de lei. Sumele incasate din tarifele de parcare nu se mai restituie.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare a spatiilor proprietate privata a municipiului Bistrita, situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, nr. 90A, scara A.

Blocul situat in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, este compus din 8 apartamente care au fost repartizate unor institutii din municipiul Bistrita. Pentru 6 dintre aceste apartamente, actualii detinatori au intocmit documentatii pe cheltuiala proprie in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara a imobilului precum si pentru apartamentarea acestuia, inclusiv a cotelor de teren aferente. La punerea in functiune a locuintelor, in anul 2001, incalzirea acestora si prepararea apei calde erau asigurate printr-o centrala termica de scara, dar in anul 2004, fiecare chirias si-a montat centrala de apartament pe cheltuiala proprie.

Prin cererile nr. 61.347/2010, 111.935/2010, 61.340/2010 61.352/2010, 61.346/2010, 61.341/2010, sase din cei opt detinatori au solicitat, avand acordul institutiei la care sunt angajati, cumpararea apartamentelor.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea vanzarii spatiilor situate in municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, nr. 90A, scara A, avand destinatia de locuinta proprietate privata a municipiului Bistrita, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Bistrita, catre actualii chiriasi, la cererea acestora. Datele de identificare ale imobilelor prevazute la aliniatul 1, precum si preturile de vanzare, sunt cele prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

- sumele obtinute din vanzarea spatiilor prevazute la art. 1 se constituie venit la bugetul local intr-un cont special si se utilizeaza pentru realizarea unor proiecte de interes public, respectiv construirea de locuinte noi cu destinatia de locuinte de serviciu;

- pretul de vanzare se va putea achita integral in termen de 30 de zile sau in rate lunare, cu un avans minim de 10% la semnarea contractului de vanzare-cumparare, conform Angajamentului de plata anexa la acesta;

- persoanele care achita pretul integral in termen de 30 de zile, beneficiaza de o reducere de 5% din pretul de vanzare;

- de reducere beneficiaza si persoanele care solicita acordarea unui credit ipotecar in vederea efectuarii platii integral, iar termenul de plata este de 60 de zile;

- modul de plata, in rate lunare, este stabilit in procesele - verbale de negociere, prevazute in anexele 2A-2F care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

13. Proiect de hotarare privind infiintarea institutiei publice de interes local Politia locala a municipiului Bistrita.

Potrivit art. 3 si 4 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale, la municipiul unde este infiintata Politia Comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.

Modul de organizare, structura functionala, statul de functii, numarul de posturi si categoriile de personal incadrat, normele de inzestrare si consum de materiale ale politiei locale, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Proiectul de hotarare propune:

- aprobarea infiintarii Politiei locale a municipiului Bistrita, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Politiei comunitare a municipiului Bistrita;

- sediul Politiei locale a municipiului Bistrita va fi in municipiul Bistrita, Piata Centrala, nr. 2, urmand a se incheia pentru acesta un contract de comodat pe o perioada de 5 ani;

- aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Politiei locale a municipiului Bistrita, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

- preluarea intregului patrimoniu al Politiei comunitare a municipiului Bistrita de catre Politia locala a municipiului Bistrita;

- bunurile care vor constitui patrimoniul Politiei locale a municipiului Bistrita, precum si cele care vor fi transmise acesteia in administrare pe baza de contract de administrare, se vor stabili si aproba de catre Consiliul Local al municipiului Bistrita prin hotarare si vor fi supuse inventarierii, potrivit legii;

- predarea-primirea bunurilor se va face in termen de maxim 30 de zile, pe baza de inventar de predare-primire;

- Politia locala a municipiului Bistrita va face demersurile legale in vederea autorizarii si inregistrarii fiscale, potrivit legii.

- functionarii publici si personalul contractual de la Politia comunitara a municipiului Bistrita se preiau la institutia publica nou creata, conform legii, cu exceptia personalului care va fi disponibilizat potrivit art. 65(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

14. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 81/30.04.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii deosebite, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

In evidentele Directiei Municipale de Servicii Sociale figureaza 1.980 de pensionari cu venituri de pana la 400 lei si 1.020 de persoane cu handicap accentuat. Cele doua categorii de persoane se caracterizeaza in general prin deteriorarea progresiva a starii de sanatate, reducerea mobilitatii, scaderea adaptabilitatii si a interesului social. Sumele care le sunt necesare pentru medicamente, hrana si intretinerea locuintei, depasesc veniturile acestor persoane. Diminuarea veniturilor si cresterea preturilor alimentelor de baza au avut in anul 2010 un efect negativ asupra populatiei, in special asupra categoriilor defavorizate, estimandu-se mentinerea acestei tendinte si in anul 2011.

In vederea prevenirii efectelor malnutritiei se urmareste imbunatatirea accesului la hrana pentru persoanele varstnice si persoanele adulte cu handicap accentuat, contribuind astfel la crearea securitatii alimentare pentru persoanele in cauza.

Prin Hotararea nr. 81/30.04.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita s-au stabilit 12 situatii deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta persoanelor si familiilor aflate in necesitate, cu domiciliul pe raza municipiului Bistrita. Aceste situatii nu permit, insa, acordarea periodica a unor ajutoare in alimente pentru categorii defavorizate, cum sunt persoanele in varsta si cu venituri reduse, respectiv persoanele cu handicap.

Acesta este motivul pentru care proiectul de hotarare propune:

- pentru pensionarii cu venituri pana la 400 lei/luna, persoanele cu varsta peste 65 de ani, fara venituri, respectiv pentru persoanele cu handicap accentuat care beneficiaza numai de ajutorul special lunar, domiciliate in municipiul Bistrita, pachete cu alimentele de baza cu ocazia Sarbatorilor de Paste - 21 aprilie, Rusalii - 12 iunie, Adormirii Maicii Domnului - 15 august, Zilei Mondiale a Alimentatiei - 16 noiembrie si Craciun - 25 decembrie, din anul 2011;

- pachetele cu alimente de baza vor contine: un pui, un litru de ulei, 1 kg de zahar, 1 kg de orez, 1 kg faina de grau, in valoare maxima de 30 lei/pachet si se vor distribui la sediul Cantinei de Ajutor Social, situat in municipiul Bistrita, B-dul Independentei, nr. 24-26, pe baza actului de identitate al titularului si a cuponului de pensie al acestuia;

- listele beneficiarilor vor fi aprobate prin Dispozitie a Primarului municipiului Bistrita, in baza cererii care se depune o singura data pentru anul 2011, insotita de urmatoarele documente: copie dupa actul de identitate si dovada veniturilor din luna anterioara. Listele se actualizeaza in luna anterioara evenimentelor pentru care se acorda pachetele cu alimente;

- suma necesara acordarii pachetelor cu alimente va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Municipale de Servicii Sociale, pe anul 2011;

- stocul alimentelor neridicate, aferente lunii decembrie, vor fi redistribuiteCantinei de ajutor social din cadrul Directiei Municipale de Servicii Sociale pentru imbunatatirea hranei beneficiarilor in luna ianuarie 2012.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.

 

15. Proiect de hotarare privind reorganizarea Compartimentului buget, salarizare, contabilitate din cadrul Directiei de administrare a pietelor din municipiul Bistrita si transformarea unor posturi de natura contractuala din cadrul acestuia in functii publice.

Avandu-se in vedere faptul ca atributiile unor posturi de natura contractuala din cadrul Directiei de administrare a pietelor din municipiul Bistrita, aprobate in organigrama actuala, sunt investite cu prerogative de putere publica, prevazute ca atare in Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, proiectul de hotarare propune aprobarea reorganizarii Compartimentului buget, salarizare, contabilitate din cadrul Directiei de administrare a pietelor din municipiul Bistrita, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat potrivit art. 5 din Hotararea nr. 102/29.07.2010 a Consiliului Local al municipiului Bistrita. De asemenea, se propune transformarea unui numar de 9 posturi de natura contractuala din cadrul Compartimentului buget, salarizare, contabilitate - Directia de administrare a pietelor din municipiul Bistrita, in functii publice.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 14 voturi "pentru" si o abtinere, in forma prezentata de initiator.

 

16. Proiect de hotarare privind masuri de stimulare a imbunatatirii performantei energetice si a aspectului estetic al cladirilor de locuinte colective prin acordarea scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu in anul 2011.

Oportunitatea stabilirii unor masuri de a stimula reabilitarea cladirilor de locuinte prin scutirea de la plata impozitului datorat de persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu a fost adusa la cunostinta publica sub forma unui proiect de act normativ, pe pagina web a Primariei Bistrita, ca urmare a initiativei grupului de consilieri ai PD-L. In perioada alocata dezbaterii publice, in urma analizarii proiectului initial, serviciile de specialitate au propus unele modificari si completari raportate la legislatia in vigoare, precum si la necesitatea de a elabora un act normativ aplicabil, neinsusite insa de grupul de initiatori. Tinand cont de faptul ca, potrivit Legii nr. 2/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, autoritatea publica trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie, propunerile serviciilor s-au materializat intr-un nou proiect de hotarare, initiat de primar.

Proiectul de hotarare propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat pentru locuinta de domiciliu pe anul 2011, in proportie de 100%, pentru contribuabilii persoane fizice care realizeaza in cursul anului 2011 urmatoarele lucrari:

- izolarea termica a peretilor exteriori (nu se acorda beneficiarilor programului de reabilitare termica a imobilelor tip condominiu desfasurat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului);

- inlocuire acoperisuri tip terasa cu acoperisuri tip sarpanta sau refacerea acoperisurilor vechi tip sarpanta, cu tigla rosie sau maro;

- inlocuirea tuturor ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;

- refacerea completa a finisajelor anvelopei, inclusiv reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie;

- izolarea planseului peste subsol si a teraselor peste ultimul nivel.

Facilitatile fiscale se acorda pentru reabilitarea energetica a cladirilor de locuit multietajate, cu locuinte colective, cu conditia realizarii lucrarilor integral si unitar, pe scara sau bloc, in baza unui proiect si a autorizatiei de construire eliberata de Primaria municipiului Bistrita pentru lucrarile care necesita emiterea aceasta. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe tot anul fiscal, odata cu aprobarea cererii; scutirea se acorda persoanelor fizice numai pentru locuinta de domiciliu, dovedita prin documentul de identitate al solicitantului, proprietar al imobilului. Inspectorii din cadrul Compartimentului energetic - Directia Tehnica si din cadrul Serviciului Urbanism - Directia Arhitectura si Dezvoltare Urbana vor verifica, la fata locului, in termen de 15 zile de la depunerea dosarului, realizarea investitiei si functionalitatea acesteia, consemnate intr-un proces verbal de constatare, dupa care inspectorii din cadrul Compartimentului energetic vor intocmi un referat de specialitate, aprobat de Primarul municipiului Bistrita, care va cuprinde propunerea de acordare/neacordare a facilitatilor fiscale, insotit de documentele justificative depuse de solicitant. Documentatia completa si referatul cu propunerea de acordare a facilitatilor fiscale vor fi transmise, in termen de 15 zile de la data procesului verbal de constatare, Serviciului constatare si impunere - Directia Economica a Primariei municipiului Bistrita, prin grija Compartimentului energetic - Directia Tehnica. Scutirea de la plata impozitului pe cladire se acorda pentru anul 2011 de catre Serviciul constatare si impunere din cadrul Directiei Economice, in baza documentatiei complete de acordare a facilitatilor fiscale. Contribuabilii beneficiaza de aceasta facilitate doar daca la data depunerii dosarului nu figureaza in evidentele fiscale cu debite restante. Verificarea indeplinirii acestei conditii se va realiza de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Economice.

Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 12 voturi "pentru" si 3 abtineri, in forma prezentata de initiator.

 

17. Proiect de hotarare privind masuri de stimulare a reabilitarii cladirilor de locuinte prin acordarea scutirii la plata impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de domiciliu in anul 2011.

Asemanator proiectului de hotarare precedent, acesta propune scutirea, in proportie de 100% la plata impozitului datorat pentru locuinta de domiciliu, a contribuabililor persoane fizice care, in anul in care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala, realizeaza urmatoarele lucrari:

- inlocuirea tamplariei exterioare a cladirilor cu tamplarie cu geamuri termoizolante;

- inlocuire acoperisuri tip terasa cu acoperisuri tip sarpanta sau refacerea acoperisurilor vechi tip sarpanta;

- izolatii termice si hidroizolatii la fatadele si terasele imobilelor;

- refacerea fatadelor imobilelor (indepartarea tencuielilor si/sau placajelor care se desprind de pe fatade si inlocuirea cu alte placaje noi sau indepartarea completa a placajelor si astuparea rosturilor cu spuma, retencuire, zugravire, alte solutii tehnice, cat si refacerea fatadelor unde exista tencuiala si ornamente);

- montarea si punerea in functiune de panouri solare pentru incalzirea apei calde menajere si/sau incalzirii locuintelor;

- montarea si punerea in functiune de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.

In cursul dezbaterii acestui proiect de hotarare s-a apreciat ca initiativa legislativa in cauza nu incurajeaza, cu precadere, cetatenii care isi reabiliteaza cladirile in totalitate, intr-un mod unitar, neatingandu-se obiectivele privind estetica urbana si o eficienta energetica preconizata.

Proiectul de hotarare a fost respins cu 5 voturi "pentru", 2 voturi " impotriva" si 8 abtineri.

 

DIVERSE :

- adresa domnului Al. C. Milos, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 5.240/25.01.2011, privind derularea unui program de promovare a culturii din zona;

cu 16 voturi "pentru", consilierii s-au aratat, in principiu, de acord cu cererea domnului Milos, urmand sa fie gasita solutia care sa dea o rezolvare acestei solicitari.

- adresa doamnei Turcanu Cristina, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita sub nr. 99.347/02.11.2010, cu privire la decizia sa de a-si vinde cota-parte din cladirea "Casa Ion Zidaru".

Consilierii au luat la cunostinta intentia doamnei Turcanu Cristina fara sa se pronunte prin vot, avand in vedere ca solicitarea nu a privit exercitarea dreptului de preemtiune conform Legii nr. 422/2001 cu privire la protectia monumentelor istorice.

31.01.2011

0 comentarii4893 vizualizări01 februarie 2011
rss 2.0
rss 2.0