Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Acordarea unor facilitati fiscale pentru administratorul si rezidentii Parcului Industrial Bistrita Sud.

Invitatie la dezbatere publica,  In calitate de initiator al proiectului de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale pentru administratorul si rezidentii Parcului Industrial Bistrita Sud asa cum sunt definiti in Legea nr.186/2013 privind constituirea parcurilor industriale, va lansez invitatia de a participa la o dezbatere publica pe acest proiect in ziua  de luni, 9 mai 2016, ora 16:00, in sala mare de sedinte a Primariei municipiului Bistrita.

 Avand in vedere ca obiectivul general al Parcului Industrial Bistrita Sud este de a revigora si a dezvolta durabil economia locala si regionala si de a creste nivelul de trai prin atragerea investitiilor si crearea de noi locuri de munca in municipiul Bistrita, proiectul propune:

a)     scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art.257 lit.l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)     scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     scutirea de la plata taxei pentru certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru constructia/modernizarea si/sau extinderea spatiului de productie/servicii;

d)     scutirea de la plata taxei de concesiune si a taxei de administrare pana la receptia lucrarilor de constructie/modernizare/extindere dar nu mai mult de doi ani de la data eliberarii autorizatiei de construire;

e)     alte scutiri si facilitati prevazute de lege, potrivit acordului de principiu emis de Primarul Municipiului Bistrita, conform prevederilor Ordinului MDRAP nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, modificat prin Ordinul 1451/2014, ce urmeaza a fi propus spre aprobarea consiliului local.

 Persoanele interesate pot sa inainteze initiatorului, propuneri sau sugestii pe tema in discutie si de asemenea pot sa-si sustina punctele de vedere in interventii, in cadrul dezbaterii. Acestea vor fi consemnate in procesul verbal al dezbaterii si vor fi inaintate initiatorului si Secretarului municipiului pentru analiza de catre serviciile de specialitate. In cazul in care initiatorul isi insuseste propunerile, v-a inainta un referat pentru modificarea corespunzatoare a proiectului de hotarare. Proiectul in forma finala va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al municipiului Bistrita.

 Ioan PETELEU - Consilier local

 

.

 

EXPUNERE DE MOTIVE  la proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale pentru administratorul si rezidentii Parcului Industrial Bistrita Sud.  Unul din obiectivele operationale cuprinse in cadrul Domeniului de Interventie III - Dezvoltare Economica, Domeniul Sectorial III.1. - Dezvoltarea Afacerilor si a Investitiilor din Strategia de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030 este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru crearea unui mediu industrial competitiv care sa stimuleze cresterea economica si crearea de locuri de munca, in spiritul asigurarii coeziunii sociale si teritoriale.

 Parcul Industrial Bistrita Sud reprezinta o platforma de dezvoltare a productiei si serviciilor, generatoare de locuri de munca si bunastare fiind un cadru institutional modern, care ofera acces la infrastructura fizica, servicii si facilitati de productie investitorilor.

 Obiectivul general al Parcului Industrial Bistrita Sud este de a revigora si a dezvolta durabil economia locala si regionala si de a creste nivelul de trai prin atragerea investitiilor si crearea de noi locuri de munca in municipiul Bistrita.

 Avand in vedere aceste obiective, obligatia autoritatii publice locale de a crea un mediu favorabil dezvoltarii economice si de a sprijini mediul de afaceri prin crearea de facilitati pentru investitori cu scopul de a imbunatati calitatea vietii comunitatii locale, faptul ca infrastructura creata in Parcul Industrial Bistrita Sud poate fi pusa la dispozitia investitorilor, avand la dispozitie prevederile:

-         Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;

-         Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

-         Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

-         Ordinului MDRAP nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, modificat prin Ordinul nr.1451/2014;

-         Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.

 In conformitate cu prevederile: art.36, alin.2, li.a), alin.3 lit.c) si art 45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrita proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale pentru administratorul si rezidentii Parcului Industrial Bistrita Sud.

 

 CONSILIER LOCAL,
Ioan PETELEU.

 

.

 

                     ROMANIA

  JUDETUL BISTRITA NASAUD                                                PROIECT

       MUNICIPIUL BISTRITA

           CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

 

privind acordarea unor facilitati fiscale pentru administratorul si rezidentii
Parcului Industrial Bistrita Sud

 

          Consiliul local al municipiului Bistrita intrunit in sedinta extraordinara in data de __.05.2016,

 

          Avand in vedere:   

 

          Expunerea de motive nr.______/20.04.2016 a domnului consilier local Ioan Peteleu;

Raportul nr. ______ / ____________ al _____________________________;

Raportul nr. ______ / ____________ al _____________________________;

Raportul favorabil nr. _____/_______ al Comisiei economice;

Raportul favorabil nr. _____/_______ al Comisiei juridice si administratie publica locala;

 

          In conformitate cu prevederile:

-         Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;

-         Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

-         Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

-         Ordinului MDRAP nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, modificat prin Ordinul nr.1451/2014;

-         Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata.

 

In temeiul art. 36, alin.2, lit. "d", alin.6 lit "a" pct.1 si alin.9 si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,     

 

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba acordarea urmatoarelor facilitati pentru administratorul si rezidentii Parcului Industrial Bistrita Sud, asa cum sunt definiti in Legea nr.186/2013 privind constituirea parcurilor industriale:

a)     scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzator terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art.257 lit.l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)     scutire de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, in conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     scutirea de la plata taxei pentru certificat de urbanism si autorizatie de construire pentru constructia/modernizarea si/sau extinderea spatiului de productie/servicii;

d)     scutirea de la plata taxei de concesiune si a taxei de administrare pana la receptia lucrarilor de constructie/modernizare/extindere dar nu mai mult de doi ani de la data eliberarii autorizatiei de construire;

e)     alte scutiri si facilitati prevazute de lege, potrivit acordului de principiu emis de Primarul Municipiului Bistrita, conform prevederilor Ordinului MDRAP nr.2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, modificat prin Ordinul 1451/2014, ce urmeaza a fi propus spre aprobarea consiliului local.

ART.2. - Primarul Municipiului Bistrita prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

          ART.3. - Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliului local al municipiului Bistrita, cu respectarea art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de ___ voturi "pentru", ____ voturi "impotriva" si ____ "abtineri" din ___ consilieri prezenti.

 

ART.4. - Compartimentul pregatire documente, contencios, va comunica prezenta hotarare:

-         Primarului municipiului Bistrita

-         Directiei Administratie Publica, Juridic

-         Directiei Economice

-         Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud.

-         S.C. Business Park Bistrita Sud S.R.L.

 

 

 

          PROIECT DE HOTARARE                                     AVIZ DE LEGALITATE

  INITIAT DE                                 

               CONSILIER LOCAL,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  IOAN PETELEU                                             FLOARE GAFTONE

 

 

Bistrita, la _______________

Nr.__________

PI /ex.1

Hotararea se aproba cu votul majoritatii consilierilor in functie.

0 comentarii2716 vizualizări06 mai 2016
rss 2.0
rss 2.0