Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
ORDIN privind convocarea in data de 26.06.2016 a consilierilor locali la Singeorz-Bai si Negrilesti.

ORDIN privind convocarea in data de 26.06.2016 a consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale  din iunie 2016 la sedintele de constituire ale consiliilor locale din judetul Bistrita-Nasaud. Prefectul judetului Bistrita-Nasaud; Avand in vedere:

- procesul verbal al sedintei de constituire a Consiliului Local al orasului Singeorz-Bai, intocmit de secretarul orasului in data de 23.06.2016, inregistrat la Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud sub nr. II/D/13192 din 23.06.2016;

- convocatorul de sedinta si invitatiile la sedinta intocmite de secretarul orasului Singeorz-Bai, inregistrate la Primaria orasului  Singeorz-Bai sub nr. 7567 din 22.06.2016, din care rezulta ca au lipsit nemotivat un numar de 8 consilieri dintr-un total de 17 consilieri;

- procesul verbal al sedintei de constituire a Consiliului Local al comunei Negrilesti, intocmit de secretarul comunei in data de 23.06.2016, inregistrat la Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud sub nr. II/D/13224 din 24.06.2016;

- convocatorul de sedinta si invitatiile la sedinta intocmite de secretarul comunei Negrilesti;

- procesele verbale ale Circumscriptiei Electorale Nr. 4 Singeorz-Bai si Circumscriptiei Electorale Nr. 34 Negrilesti, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;

- prevederile art. 30 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 1 din Anexa nr. 1 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 aprobata cu modificari prin Legea nr.673/2002;

- prevederile art. 47 alin. (1) si (5) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) pct. 2 lit. "i" si alin. (2) lit. "b" din Hotararea Guvernului nr. 460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- prevederile Ordinului Prefectului judetului Bistrita-Nasaud nr. 184/21.06.2016 convocarea consilierilor judeteni si consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din iunie 2016 la sedintele de constituire ale Consiliului judetean Bistrita-Nasaud si ale consiliilor locale din judetul Bistrita-Nasaud;

- referatul nr. II/D/13196 din 23.06.2016 al Serviciului pentru verificarea legalitatii, a aplicarii actelor normative si contencios administrativ, privind convocarea in data de 26.06.2016 a consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale  din iunie 2016 la sedintele de constituire ale consiliilor locale din judetul Bistrita-Nasaud;

- nota de fundamentare nr. II/D/13217 din 23.06.2012 al Serviciului pentru verificarea legalitatii, a aplicarii actelor normative si contencios administrativ.

In temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) si art. 26 alin. (1) si (3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul:

 

O R D I N

 

          Art. 1. Se convoaca in data de 26.06.2016 consilierii locali declarati alesi la alegerile locale din iunie 2016 la sedintele de constituire ale consiliilor locale din judetul Bistrita-Nasaud, dupa cum urmeaza:

          1. Singeorz-Bai                ora 13:00

          2. Negrilesti                     ora 10:00

          Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin se incredinteaza Serviciul pentru verificarea legalitatii actelor, a aplicarii actelor normative si contenciosul administrativ.

Art. 3. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunostinta publica in mass-media locala si pe site-ul www.prefecturabn.ro prin grija Compartimentului organizarea proceselor electorale si apostila.

          Art. 4. Prezentul ordin se comunica, de catre Compartimentul organizarea proceselor electorale si apostila, cu:

-         Prefectul judetului Bistrita-Nasaud;

-         Subprefectul judetului Bistrita-Nasaud;

-         Consiliul local al orasului Singeorz-Bai;

-         Consiliul local al comunei Negrilesti;

-         Serviciul pentru verificarea legalitatii actelor, a aplicarii actelor normative si contenciosul administrativ din cadrul institutiei prefectului;

-         Judecatoria Beclean;

-         Judecatoria Nasaud;

-         partidele politice.

 

PREFECT

OVIDIU - VICTOR FRENT

       

AVIZAT DE LEGALITATE

                                                                                           SEF SERVICIU

                                                                                          CARMEN TODERASC

                     

Nr. 192

Din 24.06.2016

0 comentarii2779 vizualizări24 iunie 2016
rss 2.0
rss 2.0