Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REGULAMENTE PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR.

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA  SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 141/26.10.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELOR PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR, CU PLATA SI DE RESEDINTA, AMENAJATE IN MUNICIPIUL BISTRITA.

 Consiliul Local al municipiului Bistrita intrunit in sedinta ordinara in data de ____/___/2018;

-prevederile Hotararii nr.141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.123/25.06.2009 a privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.210/29.10.2009 pentru modificarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.10/31.01.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.31/29.03.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.38/31.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau stationate neregulamentar precum si de ridicare transport depozitare si eliberare a acestor autovehicule in municipiul Bistrita

-prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.61/26.06.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din municipiul Bistrita

-prevederile art.24 din Regulamentul - Cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare

in conformitate cu:

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publica cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

-prevederile art. 20, art. 47 alin 4, art. 59 si art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

in temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d" alin.6 lit."a" pct.7 art.45 alin.3 art.120 art.123 alin.1 si alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

                                                H O T A R A S T E: 

Art.I. Dispozitiile art. 2 din  Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 1.Se aproba tarifele de baza pentru utilizarea parcarilor cu plata, prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarare, de catre detinatorii de autovehicule, dupa cum urmeaza:

a) pentru 30 minute: 1 leu

b) pentru 1 ora: 2 lei

c) prin transmitere SMS: 0,35 euro + TVA/ora, din care se vireaza Primariei municipiului Bistrita 1,35 lei/SMS;

d) pentru 1 zi: 15 lei

e) Abonament de parcare: lunar = 60 lei, trimestrial = 150 lei, semestrial = 220 lei, anual = 360 lei. Personele care detin in proprietate un autoturism electric beneficiaza de acordarea unui abonament de parcare gratuit.

f) Contract de rezervare, doar pentru institutiile bancare si alte institutii sau persoane juridice care, in vederea desfasurarii activitatii, conform legii speciale de functionare, au dreptul/ obligatia de a detine locuri de parcare, un loc pentru fiecare sediu al institutiei: 1.200 lei /an.

 

Art.II. Dispozitiile art. 4 alin 1 din  Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1.Se aproba tariful de baza pentru utilizarea parcarilor de resedinta, dupa cum urmeaza:

             a) in suma de 15 lei/loc de parcare/luna, respectiv 180 lei/loc de parcare/an pentru persoane fizice fizice si juridice

  b) in suma de 20 lei/loc de parcare/luna, respectiv 240 lei/loc de parcare/an pentru persoanele care solicita loc de parcare pentru al doilea sau mai multe autovehicule.

 c) in suma de 40 lei/loc de parcare/luna, respectiv 480 lei/loc de parcare/an pentru persoane fizice si persoane juridice si pentru locurile de parcare acoperite.

 

Art.III. Se modifica Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelorpentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita dupa cum urmeaza:

1. Art 7 alin 1 - Sistemul de utilizare a parcarilor cu plata din municipiul Bistrita se bazeaza pe urmatoarele principii:

a. plata tarifului pentru 30 minute de stationare: 1 leu;

b. plata tarifului orar de stationare: 2 lei/ora;

c. plata tarifului prin SMS: 0,35 euro + TVA/ora, din care se vireaza Primariei municipiului Bistrita 1,35 lei/SMS;

d. plata tarifului pentru o zi de stationare: 15 lei/zi;

e. Achitarea abonamentului de parcare: lunar = 60 lei, trimestrial = 150 lei, semestrial = 220 lei, anual = 360 lei. Persoanele care detin in proprietate un autoturism electric beneficiaza de acordarea unui abonament de parcare gratuit

f. rezervarea locurilor de parcare prin incheierea unui contract de rezervare, in cazul persoanelor juridice/persoane fizice autorizate: 1.200 lei/an pentru fiecare sediu.

2. Art. 9 alin. 4 " Tichetul de parcare este valabil pentru intreaga durata de timp platita in intervalul orar 08:00 - 15:30, de luni pana vineri, in toate parcarile cu plata amenajate in municipiul Bistrita."

 3. Art.17 " Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 200 lei, pentru faptele prevazute la art.16 lit. a), b), c), d), e) si cu amenda de 1.000 lei pentru faptele prevazute la art.16 lit.f) si g), precum si cu sanctiuni complementare de blocare si ridicare a autovehiculului conform Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, precum si de ridicare, transport, depozitare si eliberare a acestor autovehicule in municipiul Bistrita, aprobat prin Hotararea nr.38/31.03.2011 a Consiliului local al municipiului Bistrita."

Art.IV. Se modifica Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelorpentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita dupa cum urmeaza:

            1.Art. 11 pct. III " Nota: In cazul in care un loc de parcare este solicitat de catre cel putin o persoana fizica si una juridica prevazute la punctul III atribuirea se va face prin licitatie publica, iar licitatia va incepe de la tariful de 180 lei/loc de parcare/an."

            2. Art. 13  alin. 3 " Persoanele juridice vor achita tariful de 15 lei/loc de parcare/an, respectiv 180 lei/loc de parcare/an."

  3. Art.13 alin. 4 " Atribuirea locurilor de parcare acoperite se face conform prezentului regulament, tarifele aplicate fiind de 40 lei/loc de parcare/luna, respectiv 480 lei/loc de parcare/an, pentru persoanele fizice si  juridice."

  4. Art.31. " Achitarea tarifului de parcare asigura utilizarea locului de parcare zilnic de la ora 15:30 pana la ora 0800. Utilizatorul va putea folosi parcarea si intre orele 0800 si 15 : 30 fara sa achite o taxa suplimentara, dar in cazul in care parcarea ramane libera, aceasta poate fi folosita de o alta persoana, pana la ora 15 : 30."

  5. Art.47 alin. 1 lit. a  " Ocuparea unui loc de parcare in parcarea de resedinta fara achitarea tarifului de parcare pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului regulament, in perioada orara 15:30 - 0800;"

  6. Art.47 alin. 2 lit. a " Cele doua contraventii prevazute la art.47 lit.a si b se sanctioneaza cu amenda in suma de 300 lei. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din cuantumul amenzii."

             7. Art.51 alin.1. " Primaria municipiului Bistrita raspunde, prin Serviciul Public Politia Locala a municipiului Bistrita, de asigurarea locului de parcare, in cazul ocuparii abuzive a acestuia, de catre alte persoane decat utilizatorul locului de parcare, intre orele 15:30 si 0800.

Art.V.  Primarul municipiului Bistrita va aduce la indeplinire prezenta hotarare."

           Art.VI. Prezenta hotararea a fost adoptata de Consiliul Local al municipiului  Bistrita, in sedinta ordinara, cu un numar de______ voturi "pentru", voturi impotriva_______din _____ consilieri prezenti.

          Art.VII. - Secretarul municipiului, prin Compartimentul pregatire documente, contencios va comunica prezenta hotarare:

                -  Serviciului public municipal "Directia Patrimoniu";

                -  Directiei Administratie Publica Juridic;

                -  Politiei Locale a municipiului Bistrita;

                -  Directiei Servicii Publice;

                -  Primarului municipiului Bistrita;

                -  Institutiei Prefectului - judetul Bistrita - Nasaud.

                          -Consilierului local Hangan Sorin.

 

  INITIATOR,                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE

          Consilier local

        HANGAN SORIN                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 Bistrita, la._____/_____/2018                                      GAFTONE FLOARE

 

Nr._____/2018

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

  LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA  SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 141/26.10.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELOR PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR, CU PLATA SI DE RESEDINTA, AMENAJATE IN MUNICIPIUL BISTRITA

 Dispozitiile cuprinse in Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentelorpentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita stabilesc diferente de tratament juridic atat in ceea ce priveste  cuantumul  abonamentului cat si in ce priveste sanctiunile aplicate.

Astfel, dispozitiile art. 7 alin. 1  lit. e din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din municipiul Bistrita,  cuantumul abonamentului este de 480 lei atat pentru persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.

Nerespectarea dispozitiilor art. 16 din acelasi Regulament atrage sanctionarea persoanei fizice cu suma de 200 lei iar in cazul personei juridice cu suma 400 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 21 din acelasi Regulament, contravenientului ii este permis sa achite in termen de 48 ore de la data luarii la cunostinta a procesului verbal, jumatate din cuantumul amenzii

Dispozitiile art. 13 din Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare amanajate in parcarile de resedinta din municipiul Bistrita stabilesc tarife distincte in functie de calitatea de persoana fizica sau persoana juridica.

Astfel, tariful pentru persoana fizica este de 180 lei/an lei iar tariful pentru persoana juridica este de  420 lei/an 

 Nerespectarea dispozitiilor art. 47 alin 1 atrage sanctionarea contraventionala atat a persoanei fizice cat si a persoanei juridice cu suma de 500 lei.

Observam ca, Regulamentul nu mai reglementeaza  distinct cuantumul amenzii in functie de calitatea persoanei, asa cu se intampla in cazul Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din municipiul Bistrita.

Mai mult decat atat, distinct fata de Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din municipiul Bistrita, contravenientul nu are posibilitatea ca in 48 de ore sa achite jumatate din cunatumul amenzii

Potrivit dispozitiilor art 28 alin 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,  contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres.

Apreciez ca, prin hotararea a carei modificare si competare o solicit,  se stabileste in mod discriminatoriu tarife si sanctiuni distincte intre persoane fizice si persoane juridice.

Atat art. 14 din Conventia europeana, Protocolul nr. 12 la Conventie, ratificat de Romania prin Legea nr. 103/2006, cat si dispozitiile art. 4 alin 2 si 16 alin 1 din Constitutia Romaniei  interzic discriminarea.

Astfel, apreciind asupra incalcarii art. 14 din Conventie si implicit a unei discriminari, Curtea Europeana a retinut ca "exista o diferentiere discriminatorie in sensul art. 14 daca "lipseste justificarea obiectiva si rezonabila", cu alte cuvinte, daca lipseste "un scop legitim" sau daca nu exista un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit".

Desigur, Curtea Europeana reaminteste ca nu orice diferenta de tratament presupune incalcarea automata a art. 14 al Conventiei. Trebuie sa se stabileasca ca persoane in situatii identice sau comparabile se bucura de un tratament preferential fata de altele si ca aceasta distinctie nu isi gaseste nicio justificare obiectiva sau rezonabila (Stubbings s.a. impotriva Marii Britanii). In aceasta cauza s-a decis ca:"Exista discriminare in sensul articolului 14 al Conventiei atunci cand persoane aflate in situatii identice sau comparabile se bucura de un tratament preferential unele fata de altele.

Principiul nediscriminarii presupune aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor  care sunt egali in drepturi in situatii identice.

Mai mult decat atat, potrivit dispozitiilor art 4 Nota: 1 din Regulamentelor pentru administrarea parcarilor cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita, in prezentul Regulament in categoria persoanelor juridice intra societatile comerciale, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, cabinetele de avocat, cabinetelor notarilor, cabinetele medicale si altele asemenea.

Persoanele juridice nu au fost foarte clar individualizate.

Reglementarea, alte asemenea,  este in contradictie totala cu normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative cuprinse in Legea 24/2000.

Dispozitiilor art. 36 alin. 1 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative prevad ca actele normative trebuie redactate intr-un limbaj si stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar si precis, care sa excluda orice echivoc, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie.

Atat cabinetele de avocat cat si cabinetele notarilor  pot fi organizate si in structuri asociative.

Asa este si in cazul executorilor judecatoresti, care nu au fost asimilati persoanelor jurdice.

Apreciez ca, prevederea criticata nu respecta exigentele constitutionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu intrunesc conditiile de claritate, precizie, previzibilitate si accesibilitate, fiind contrare dispozitiilor art.1 alin. 5 din Constitutie.

Dispozitiile art. 23 alin. 12 din Constitutie impun garantia reglementarii prin lege a incriminarii faptelor si stabilirea sanctiunii corespunzatoare si, in mod implicit, obligatia in sarcina legiuitorului de a adopta legi care sa respecte cerintele de calitate ale acestora, care se circumscriu principiului legalitatii prevazut la art. 1 alin. 5 din Constitutie.

Un act  normativ indeplineste conditiile calitative impuse atat de Constitutie, cat si de Conventie, numai daca norma este enuntata cu suficienta precizie pentru a permite cetateanului sa isi adapteze conduita in functie de aceasta, astfel incat, apeland la nevoie la consiliere de specialitate in materie, el sa fie capabil sa prevada, intr-o masura rezonabila, fata de circumstantele spetei, consecintele care ar putea rezulta dintr-o anumita fapta si sa isi corecteze conduita.

In ceea ce priveste propunerea de modificare a intervalului orar pentru parcarile de resedinta de la intervalul orar 17:00- 08:00 la intervalul orar 15:30 - 08:00 o apreciez atat oportuna cat si necesara.

Este absolut necesar ca titularul abonamentului sa poata beneficia in mod deplin de drepturile rezervate.

Ora 15:30 reprezinta momentul in care cei mai multi dintre abonati vor dori sa   foloseasca parcarea de resedinta.

De asemenea, apreciez ca, cuantumul abonamentului pentru parcarile cu plata din municipiul Bistrita este prea mare.

Nu exista nici o justificare sau fundamentarea a tarifului de 480 lei/an, cu atat mai mult cu cat in cadrul aceleiasi familii pot exista 2, 3 sau mai multe abonamente atat pentru parcarile cu plata din municipiul Bistrita cat si pentru parcarile de resedinta.

Incheierea programului zilnic de munca inainte de orele 16:00 nu poate lipsi titularul de abonament de dreptul acestuia de a folosi parcarea de resedinta.

Pentru toate aceste motive, in temeiul  prevederilor art. 20, art. 47 alin 4, art. 59 si art. 64 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative coroborat cu dispozitiile art.36 alin.2 lit."d" alin.6 lit."a" pct.7 art.45 alin.3 art.120 art.123 alin.1 si alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrita  proiectul de hotarare asa cum a fost initiat.

 

 INITIATOR,

Consilier local,

HANGAN SORIN

 

 

 

0 comentarii2989 vizualizări12 februarie 2018
rss 2.0
rss 2.0