Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 octombrie 2019.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 octombrie 2019, ora 14,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit."a", alin.3 lit "a", alin.5, art.155 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ; in temeiul art.196 alin.1 lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE: 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 31 octombrie 2019, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

   

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CRETU

   

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

FLOARE GAFTONE

       

Bistrita, la 24 OCTOMBRIE 2019

Nr. 461

CDM/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.461/24 OCTOMBRIE 2019 a Primarului municipiului Bistrita    

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2019 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  2. Proiect de hotarare privind acordarea a trei Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita

  3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe Trim III 2019

  4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2019

  5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrarea Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a imobilului, constructie si teren, Casa memoriala "Andrei Muresanu", situat in municipiul Bistrita, str.Andrei Muresanu nr.33

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publica a Municipiului Bistrita, situat in localitatea componenta Unirea, str.Aerodromului nr.33, aferent Complexului Sportiv Polivalent

  7. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Bistrita a unor imobile-teren, situate in intravilanul municipiului Bistrita, Intrarea Profesor Vasile Haja, strada Remus Cristian Bucur si localitatea componenta Ghinda

  8. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului-teren situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Gen. Grigore Balan nr.115, concesionat Parohiei Ortodoxe Romane "Sf. Dumitru", pe care sunt edificate doua constructii proprietatea parohiei

  9. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei punctului termic nr.28 situat in incinta Colegiului National "Andrei Muresanu" Bistrita, Bulevardul Republicii nr.26 si transmiterea acestuia in administrarea Consiliului de administratie a unitatii de invatamant

10.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu societatea AQUABIS S.A. Bistrita-Nasaud, avand ca obiect spatiul proprietate publica a municipiului Bistrita situat in strada Florilor (fost PT 8) in care sunt amplasate statii de hidrofor

11.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.131/21.10.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea spatiilor/terenurilor situate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

12.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Ingropare retele electrice si inlocuire stalpi de iluminat public pe strazile Abatorului, Ion Minulescu, Lupeni, Ion Luca Caragiale, Valeriu Braniste, Mosilor"

13.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Spatiu de joaca strada Sucevei bl.1-bl.2"

14.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.146/22.08.2019 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrita

15.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.157/18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale, Viisoara Etapa II"- Municipiul Bistrita

16.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Alimentare cu energie electrica a Liceului de Muzica Tudor Jarda, str.Al.Odobescu nr.8", municipiul Bistrita

17.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararea nr.101/16.10.2014 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PECO45 "Invata impreuna cu mine", finantat prin programul "Sinergii pentru viitor - Copii aflati in situatii de risc"

18.  Diverse

   

INTOCMIT

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

FLOARE GAFTONE

   

CDM/SA.ex.4.

0 comentarii2744 vizualizări24 octombrie 2019
rss 2.0
rss 2.0