Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 20 Aprilie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 ianuarie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara,

in data de 28 ianuarie 2021, ora 16,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere:

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

in temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit "a", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b", art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

DISPUNE: 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 ianuarie 2021, ora 16,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pe e-mail, anterior sedintei comisiilor reunite de specialitate ale consiliului local.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 27 ianuarie 2021, ora 12,00. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii sedintei ordinare a consiliului local.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

 

Bistrita, la 21 IANUARIE 2021

Nr. 24

CDM/SA.ex.4.


 

ANEXA la Dispozitia nr.24/21 IANUARIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021

 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Peteleu Ioan

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta al masei lemnoase pe picior, precum si a preturilor de valorificare directa a materialelor lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistrita, pentru anul 2021

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea planului de lucrari de interes local aferent anului 2021 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2021 si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bistrita - cod serviciu social 8730 CR-V-I

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea costului serviciilor de asistenta si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala Bistrita, cod serviciu social 8810 ID-II in anul 2021 si contributia lunara datorata de acestea pentru serviciile acordate

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Refacere punte pietonala pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Consolidare DJ173, suprapunere cu Valea Jelnei, intre km 1+168 si km 1+320 in urma alunecarilor"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea ghidurilor solicitantilor de finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2021 pentru activitati nonprofit de interes local, in baza Legii nr.350/2005

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

10.  Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a strazii Podgoriei (tronson 2), imobil-teren situat in municipiul Bistrita, avand destinatia de strada

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare incheiat cu Scoala Gimnaziala nr.1 Bistrita pentru spatiile situate in incinta Centrului Comunitar pentru Tineret "CeTin" din str.Liviu Rebreanu nr.18 in vederea desfasurarii activitatilor de invatamant preuniversitar in contextul prevenirii imbolnavirilor cu SARS-CoV-2

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

12.  Proiect de hotarare pentru stabilirea unor masuri cu privire la spatiile situate in municipiul Bistrita, proprietate privata a Statului Roman, aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiilor comerciale si a celor de prestari servicii situate in municipiul Bistrita, proprietatea privata a Statului Roman, in conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

14.  Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.105/06.07.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea la nivelul municipiului Bistrita a unor facilitati si masuri fiscale ?n baza Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

15.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.139/2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatiilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud SRL si aprobarea contractului de mandat al acestora

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 25.136.816 lei necesara suplimentarii valorii aprobate prin Hotararea nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrita, pentru asigurarea contributiei la proiectele finantate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014-2020

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

17.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a conditiilor de participare la concurs si a caietului de obiective, in vederea ocuparii functiei de Manager la Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

18.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si serviciile publice de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinte colective cu spatii comerciale la parter si spatiu comercial de tip supermarket, amenajari exterioare" in municipiului Bistrita, str.Subcetate nr.19A

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

20.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire cu functiuni mixte, comert, birouri, apartamente" in municipiul Bistrita, str.Nasaudului nr.8

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere intravilan in vederea construirii unor locuinte individuale in regim de inaltime de max. P+2E" in municipiul Bistrita, str.Uranus

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu de locuinte colective in regim de inaltime D+P+4E+2ER si amenajari exterioare" in municipiul Bistrita, str.Granicerilor nr.19A

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

23.  Proiect de hotarare privind infiintarea in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Bistrita a unui cabinet medical social

- initiatori: consilierii locali PSD

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

24.  Proiect de hotarare privind dotarea Directiei de Asistenta Sociala Bistrita cu o autoutilitara de transport persoane - ambulanta sociala

- initiatori: consilierii locali PSD

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

25.  Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unor imobile proprietatea Municipiului Bistrita in imobile cu destinatia de parcari

- initiatori: consilierii locali PSD

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

26.  Diverse

 

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

 

 

CDM/SA.ex.4.

0 comentarii2681 vizualizări25 ianuarie 2021
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0