Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Marti 23 Iulie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 iunie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 iunie 2021, ora 14,00

 Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), lit."a", alin.(3) lit "a", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" si art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, D I S P U N E :

 ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 24 iunie 2021, ora 14,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Documente de sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

                (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 22 iunie 2021, ora 16,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

   

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

     

Bistrita, la 17 IUNIE 2021

Nr. 184

CDM/SA.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.184/17 IUNIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 24.06.2021  

 1. Intrebari si interpelari adresate executivului de catre consilierii locali

 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare convocata de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 01.04.2021

 3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare convocata de indata a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 13.04.2021

 4. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 15.04.2021

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud si avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Judetului Bistrita-Nasaud actualizat

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.132/25.07.2019 privind aprobarea utilizarii spatiului situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Independentei nr.24-26 ca si locuinte protejate, in vederea realizarii Proiectului "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!" privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile-teren situate in municipiul Bistrita si localitatile componente, avand destinatia de strada, alei, spatii verzi si accese

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a unor suprafete de teren, proprietate publica a Municipiului Bistrita, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare in cadrul proiectului "Watman - Sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa II", derulat prin Administratia Nationala "Apele Romane"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind modificarea suprafetelor si tarifelor pentru activitatile de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice si activitatile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, prevazute in Contractul nr.1/L/27.01.2016 incheiat de Municipiul Bistrita cu Societatea SUPERCOM S.A.

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.52/29.05.2014 privind stabilirea unor masuri de stimulare si motivare a cetatenilor din municipiul Bistrita pentru participarea la actiunile de infrumusetare, in cadrul Concursului "Bistrita verde"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului "Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa" si a cheltuielilor legate de proiect

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.13/28.01.2021 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 25.136.816 lei necesara suplimentarii valorii aprobate prin Hotararea nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrita, pentru asigurarea contributiei la proiectele finantate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 - 2020

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.157/26.11.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind instituirea taxei de reabilitare termica ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 15"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.97/30.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind instituirea taxei de reabilitare termica ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistrita, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020 "Imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte - Bistrita 8", cu modificarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.145/30.10.2020 pentru aprobarea Proiectului "Sprijin pentru scolile din municipiul Bistrita" si a cheltuielilor legate de proiect

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii - Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Adresa nr.704/27.05.2021 a Societatii Business Park Bistrita Sud SRL, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.46532/31.05.2021

 2. Diverse

 

PENTRU SECRETAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU-MATEI CINCEA

CDM/SA.ex.4.

 

0 comentarii2982 vizualizări17 iunie 2021
rss 2.0
rss 2.0