Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 24 Februarie 2024 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 octombrie 2021.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 octombrie 2021, ora 15,00. Primarul municipiului Bistrita, avand in vedere: prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), lit."a", alin.(3) lit "a", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" si art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE:

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 28 octombrie 2021, ora 15,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.    

               (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari, pana in data de 27.10.2021.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@primariabistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 25 octombrie 2021, ora 12,00. In mod exceptional, maxim 5 persoane pot participa la sedinta online a consiliului local prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, in baza unor solicitari scrise si depuse pana cel tarziu la data de 27 octombrie 2021, ora 12,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

Bistrita, la 22 OCTOMBRIE 2021

Nr. 344

GF/SA/CTT.ex.4.

 

ANEXA la Dispozitia nr.344/22 OCTOMBRIE 2021 a Primarului municipiului Bistrita

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.10.2021

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita convocata de indata din data de 23.09.2021

2.  Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistrita din data de 30.09.2021

3.  Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de inchiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate chioscuri si tonete in pietele municipiului Bistrita

 - initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

4.  Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea Programului "Scoala de inot", destinat elevilor din clasele 0-IV, inscrisi in invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

5.  Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr.1 la Hotararea nr.179/23.12.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Bistrita in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Bistrita si stabilirea unor masuri privind exercitarea atributiilor in scopul imbunatatirii activitatii unitatilor de invatamant

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

6.  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistrita pe Trim III 2021

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

7.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistrita in Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L. si aprobarea contractului de mandat al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

8.  Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcarilor, cu plata si de resedinta, amenajate in municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 

9.  Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Bistrita a unor imobile-teren situate in municipiul Bistrita, avand destinatii de uz si interes public local

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat in favoarea Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor - Filiala Bistrita-Nasaud, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Bistrita, str.Liviu Rebreanu nr.43, in suprafata de 30,57 mp, cu destinatia sediu

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

11.  Proiect de hotarare privind imputernicirea inspectorilor din cadrul Corpului de control A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in Regulamentul serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud si in legislatia specifica serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat incheiat intre Municipiul Bistrita, Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si Fundatia "The Institute"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

13.  Proiect de hotarare privind acordarea a doua Burse de Merit "Nosa" unor studenti cu domiciliul in municipiul Bistrita

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii cu veniturile proprii a unei/unor finantari rambursabile interne in valoare totala de maxim 100 milioane lei pentru realizarea de investitii publice de interes local, cu o maturitate de maxim 15 ani

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

15.   Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investitii a imprumutului contractat in baza Contractului de credit - pentru investitii - nr. 9517731/28.07.2020 incheiat cu Banca Transilvania potrivit Hotararii nr. 20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrita si a Hotararii nr. 13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrita, cu modificarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor necesare achizitiei imobilelor cu destinatia de baze sportive, proprietatea Societatilor IPROEB S.A. si NOVAROM CONSTRUCT S.R.L., situate in municipiul Bistrita, strada Poligonului

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

17.  Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului investitional dintre Municipiul Bistrita si Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita

- initiator: Grupurile consilierilor PSD si PMP

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

19.  Plangerea prealabila formulata de Societatea OXIGENUL S.A. Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.68200/09.08.2021, formulata impotriva Certificatului de urbanism nr.1216/05.07.2021 si a Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.136/14.11.2013 privind aprobarea documentatiei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrita si Regulament local de urbanism" Beneficiar: Consiliul local al municipiului Bistrita; Referatul nr.68200/23.09.2021 al Arhitectului Sef si al Directiei Administratie Publica, Juridic;

 

20.  Adresa nr.80/J06/36/2021 a Societatii Diana MDI International SRL Bistrita, inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr.86393/06.10.2021, prin care se solicita reducerea impozitului anual si Nota Informativa nr.86393/18.10.2021 intocmita de Directia Economica.

 

21.  Diverse

 

SECRETAR GENERAL,

 FLOARE GAFTONE

 

 

 

GF/SA/CTT/ex.4.

0 comentarii2898 vizualizări22 octombrie 2021
rss 2.0
rss 2.0