Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Proiect hotarare caini fara stapan din Bistrita.

Va atasez un proiect de hotarare initiat de mine ce tinde la rezolvarea problemei cainilor fara stapan, proiect ce va fi discutat in sedinta de la sfarsitul lunii septembrie (fiind depus inca din august). Am rugamintea de a-l pune in discutie publica.

Consilier local Dan Molnar. 

(P R O I E C T)  H O T A R A R E  privind aprobarea contractului de asociere in participatie intre Primaria Mun. Bistrita si Asociatia "Animaterra" Bistrita avand ca obiect prestarea serviciului specializat  pentru gestionarea cainilor fara stapan.  Consiliul Local al Municipiului Bistrita, ales in conditiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta extraordinara, astazi _____________;

Luand in considerare proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de asociere in participatie intre Primaria Municipiului Bistrita si Asociatia "Animaterra" Bistrita avand ca obiect prestarea serviciului specializat  pentru gestionarea cainilor fara stapan, propus de catre consilier local Molnar Laurentiu-Danut.

Analizand:

- Raportul de specialitate prezentat de Directia de Servicii Publice, serviciu public de

interes local aflat in subordinea Consiliului Local ;

- Raportul Comisiei Juridice nr. _____________/__________,

Avand in vedere reglementarile cuprinse in:

- OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Legea  nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, modificata si completata prin OUG nr. 39/2011, legea 215/2001 a administratiei publice locale, art. 1491-1531 cod civil si art. 251-256 cod comercial, art. 28 si 86 din codul fiscal;

In temeiul art. 46 alin. (2^1), art. 95 alin. (2) lit. o) si art. 125 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile  si completarile ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

H O T A R A S T E:

Art. 1. (1) Se aproba contractul de asociere in participatie intre Primaria Mun. Bistrita si Asociatia "Animaterra" Bistrita avand ca obiect prestarea serviciului specializat  pentru gestionarea cainilor fara stapan, conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta Hotarare.       

Art. 2. - Se mandateaza Primarul Municipiului Bistrita, sa semneze in numele Consiliului Local al municipiului Bistrita contractul de asociere in participatie intre Primaria Mun. Bistrita si Asociatia "Animaterra" Bistrita avand ca obiect prestarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, in termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3. Se imputerniceste Directia de Servicii Publice, serviciu public de interes local cu personalitate juridica sa inregistreze in evidentele proprii contractul de asociere in participatie intre Primaria Mun. Bistrita si Asociatia "Animaterra" Bistrita avand ca obiect prestarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, sa urmareasca executarea contractului pe perioada de valabilitate, sa reprezinte Consiliul Local in executarea contractului sau in legatura cu acesta.

Art. 4.  Orice modificare a contractului va fi supusa spre aprobare Consiliului Local al municipiului Bistrita.

Art. 5.  Primarul Municipiului Bistrita si Directorul Directiei de Servicii Publice vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 6. - (1) Prezenta hotarare se publica in "Monitorul Oficial al Municipiului

Bistrita".

      (2) Anexa la prezenta hotarare se comunica institutiilor interesate si poate fi

consultata la sediul Primariei municipiului Bistrita.

Art. 7. Prezenta hotarare se comunica:

            - Primarului mun. Bistrita;

            - Directiei de Servicii Publice a Municipiului Bistrita;

            - Prefectului judetului Bistrita Nasaud;

            - Asociatiei Animaterra Bistrita;

 

            INITIATOR                                        AVIZ DE  LEGALITATE

            CONSILIER LOCAL,                                     SECRETARUL MUN. BISTRITA

            MOLNAR LAURENTIU DANUT                 GAFTONE FLOARE

 

 

 ANEXA NR. I

Nr. __________/__________2011

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE

pentru prestarea serviciului specializat  pentru gestionarea cainilor fara stapan

din municipiul Bistrita"

CAP. I   PARTILE CONTRACTANTE 

Art. 1. Prezentul Contract de Asociere in Participatie (denumit in continuare "Contractul") a fost incheiat la data de _________ de catre si intre:

(1) Consiliul Local al municipiului Bistrita, cu sediul in Bistrita, Piata Centrala nr. 6, reprezentat in baza H.C.L. nr. __________/_____________2011 de Primarul Mun. Bistrita, denumit in cele ce urmeaza "AUTORITATEA PUBLICA", pe de o parte

si     

(2) ASOCIATIA ANIMATERRA BISTRITA, cu sediul in BISTRITA, str. Gheorghe Sincai, nr._____, avand cod unic de inregistrare-18565431, reprezentata prin doamna Bachner Rozina, avand functia de presedinte, denumit "PARTENERUL PRIVAT", pe de alta parte. 

Autoritatea Publica si PARTENERUL PRIVAT vor fi denumite in continuare impreuna  "Partile" si/ sau individual" Partea".

IN CONSECINTA, tinand cont de obligatiile asumate, declaratiile si garantiile acordate, Partile sunt de acord cu incheierea prezentului Contract in urmatoarele conditii.

CAP. II  DEFINITII SI INTERPRETARE

Articolul 2. In cuprinsul prezentului Contract, termenii cu majuscule vor avea semnificatia prevazuta mai jos, cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres altfel.

2.1.  "An" - 365 de zile

2.2. "Anexa" inseamna fiecare si oricare din anexele atasate prezentului Contract; 

2.3. "Asociatie" sau "Asociatia" inseamna in sensul prezentului contract asociatia fara personalitate juridica constituita de autoritatea publica si partenerul privat in vederea prestarii serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan;

2.4. "Autoritatea Publica" sau "Autoritatea" inseamna, in sensul prezentului Contract Consiliul local al municipiului Bistrita ;

 2.5. "Autoritate Competenta" inseamna orice autoritate sau institutie publica, centrala sau locala, competenta in a emite o hotarare, aprobarea, aviz, autorizatie, licenta sau acord avand legatura cu Proiectul; 

2.6."Contract" inseamna prezentul Contract de Asociere in Participatie (inclusiv anexele sale), cu modificarile si completarile ulterioare, realizate prin acte aditionale in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

2.7."Contract de Operare" inseamna orice contract incheiat de PARTENERUL PRIVAT cu o terta persoana, in temeiul caruia tertul dobandeste dreptul de a presta o activitate  in ADAPOSTUL DE CAINI FARA STAPAN, dreptul de utilizare asupra unui spatiu din acesta sau orice alt asemenea contract;

2.8."Contract de Furnizare" inseamna orice contract incheiat de PARTENERUL PRIVAT cu o terta persoana (denumita"Furnizor"), in temeiul caruia acea terta parte furnizeaza servicii sau marfuri utilizate de PARTENERUL PRIVAT in mod curent pentru mentenanta/ intretinerea sau exploatarea ADAPOSTULUI PENTRU  CAINI FARA STAPAN; 

2.9. "Constructiile Existente" inseamna constructiile si amenajarile care vor exista pe Amplasament la data Semnarii, consemnate in Protocolul de predare-primire al terenului.

2.10. "PARTENERUL PRIVAT"  in sensul prezentului Contract inseamna Asociatia Animaterra Bistrita.

2.11. "Protocolul de Predare a Terenului" inseamna protocolul incheiat de PARTENERUL PRIVAT si Autoritatea Publica la data la care Terenul va fi predat catre PARTENERUL PRIVAT si care va mentiona starea Amplasamentului, starea Constructiilor Existente, orice alte constructii aflate pe Teren ;

2.12. "Terenul" sau "Amplasamentul" inseamna terenul in suprafata de ____________mp,  situat in Bistrita, str. Simpozionului, aflat in proprietatea publica a Municipiului Bistrita si in administrarea Autoritatii Publice, avand nr. cadastral ________, inscris in Cartea Funciara la nr.__________ Bistrita.  

2.13."Sarcina" inseamna orice privilegiu, garantie, gaj, optiune sau orice alta restrictie, drept sau pretentie a unui tert, inscrise in conditiile prevazute de lege, de orice fel si de orice natura;

2.14. "Zi" sau orice referire la "zile"  in sensul prezentului contract inseamna zi calendaristica, respectiv zile  calendaristice, daca nu se specifica in mod expres diferit;

2.15 In prezentul Contract, cu exceptia cazului in care din context reiese altfel, cuvintele la singular includ pluralul si vice versa, iar cuvintele care desemneaza persoane includ societati comerciale, parteneriate si alte persoane juridice iar referirile la o persoana includ si succesorii si cesionarii permisi.

2.16 In prezentul Contract referirea la un contract sau la un acord va fi interpretata si ca o referire la respectivul contract sau acord, dupa cum acesta a fost sau va fi modificat, schimbat, suplimentat la un moment dat.

2.17 Capitolele, titlurile, subtitlurile, sectiunile, articolele, punctele  din prezentul Contract sunt inserate pentru a usura referinta si nu vor afecta interpretarea Contractului.

 Definitia termenilor specifici prezentului contract

  1. In sensul prezentei hotarari prin detinator se intelege orice persoana care detine cu orice titlu valabil un animal, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea caruia se afla animalul.
  2. In sensul prezentei hotarari prin animal se intelege caine.
  3. In sensul prezentei hotarari prin sterilizare se intelege interventia chirurgicala de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi.
  4. In sensul prezentei hotarari prin identificare caine fara detinator se intelege: aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscriptionat pe fata vizibila cu un numar de ordine si tatuarea celeilalte urechi.
  5. In sensul prezentei hotarari prin microcipare se intelege aplicarea de microcip subcutanat, in zona bazei cefei, intre omoplati.
  6. In sensul prezentei ordonante prin crescator de animale se intelege detinatorul de animale care detine si creste caini in scopul reproducerii si/sau comercializarii.
  7. In sensul prezentei hotarari prin cabinet/medic veterinar contractant, daca nu se mentioneaza explicit, se intelege cabinetul veterinar/medicul veterinar de libera practica care a incheiat cu Asociatia Animaterra Bistrita contract pentru efectuarea operatiilor de sterilizare si pentru alte operatii in cadrul asistentei medical-veterinare.

 

CAPITOLUL III          OBIECTUL SI  DURATA  CONTRACTULUI 

Articolul 3. Obiectul Contractului 

  In conformitate cu termenii si conditiile stipulate, Partile au agreat incheierea prezentului Contract avand ca obiect asocierea in participatie in vederea prestarii serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, conform reglementarilor legale in vigoare.

Articolul 4. Durata Contractului

4.1. Prezentul Contract este incheiat pentru o perioada de 5 (cinci) ani, calculul incepand cu Data Semnarii.

4.2. Contractul poate fi prelungit, in conditiile legii, cu acordul Partilor.

   4.3. Acordul Autoritatii Publice in ceea ce priveste prelungirea Contractului va fi dat prin Hotarare a Consiliului Local, dupa renegocierea termenilor si a conditiilor contractuale.

CAPITOLUL IV          DREPTURI  SI OBLIGATII ALE PARTILOR

Articolul 5 DREPTURI SI OBLIGATII ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

5.1 sa sprijine PARTENERUL PRIVAT in vederea realizarii obiectivelor propuse, prin indeplinirea cu buna credinta a obligatiilor asumate prin prezentul contract de asociere in participatie;

5.2 sa depuna toate diligentele necesare in vederea emiterii sau adoptarii in cel mai scurt timp posibil a deciziilor/hotararilor/actelor care sunt de competenta Autoritatii si care privesc executarea prezentului Contract;

5.3. sa aloce asocierii 80% din suma anuala anterior destinata gestionarii serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv minim 135.000 Ron/an fiscal, pentru continuarea si imbunatatirea activitatii acestuia;

5.4 sa puna la dispozitia Asociatiei toata baza materiala existenta necesara gestionarii serviciului public: Amplasamentul cu toata dotarea aferenta, inclusiv autoturismul destinat capturarii cainilor fara stapan;

Articolul 6 DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTENERULUI PRIVAT

6.1 va efectua in numele Asociatiei toate actele si toate faptele necesare optimei prestari a servicului public de gestionare a cainilor fara stapan pe teritoriul mun. Bistrita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

6.2 va contracta cu medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, activitatile de sterilizare, deparazitare, identificare, inregistrare si de vaccinare antirabica a cainilor fara detinator.

6.3 va asigura personalul necesar pentru adapostul de caini: ingrijire, supraveghere, efectuarea unor actiuni sanitare veterinare prevazute de legislatia sanitara veterinara.

6.4 Costurile deparazitarii, tratarii, vaccinarii antirabice, sterilizarii, identificarii prin crotaliere a animalelor fara detinator vor fi suportate de catre Asociatie.

6.5 Asociatia va amenaja adapostul pentru caini din Bistrita in conformitate cu cerintele legii. Adapostul va fi utilizat pentru:

- recuperarea cainilor fara detinator dupa tratare si sterilizare.

- cazarea pana la adoptie sau returnare in teritoriu a cainilor colectati de pe domeniul public care nu pot supravietui sau convietui in comunitate, precum si a celor care vor fi confiscati de la detinatori in baza legii 205/2004 modificata si completata prin legea 9/2008.

- Asociatia va pune la dispozitia medicului veterinar spatiul necesar pentru sterilizarea si tratarea animalelor.

6.6 Normele de capturare, transport, adapostire, hranire, asistenta medicala veterinara, eutanasie vor fi in conformitate cu OUG 155/2001 aprobata si modificata prin legea 227/2002 si cu respectarea legii 205/2004 modificata si completata prin legea 9/2008.

6.7  Dupa tratare, vaccinare antirabica, deparazitare, sterilizare si identificare prin crotaliere, cainii vor fi returnati in locurile de unde au fost capturati dar numai dupa recuperarea medicala completa cu exceptia celor care din diferite motive nu pot convietui/supravietui in teritoriu.

6.8 Prioritatile de capturare pentru animalele fara detinator vor fi dupa cum urmeaza: animalele bolnave sau ranite, femelele gestante, femelele in perioada de reproducere, cainii agresivi, alte situatii.

6.9 Eutanasia animalelor se va face de catre medicul veterinar numai in prezenta unui reprezentant al Asociatiei. Vor putea fi eutanasiate animalele care sufera de boli incurabile dovedite si numai cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 a OUG 155/2001. In sensul prezentei hotarari prin boala incurabila se intelege boala netratabila, nevindecabila care provoaca dureri si suferinte cronice severe, precum si traumatismele inoperabile in urma carora nu mai exista sanse de supravietuire.

6.10 Actiunile de interventie de urgenta, tratament, sterilizare, vaccinare si identificare pot fi efectuate si cu ajutorul unei unitati mobile dotata cel putin cu o masa de operatie, lampa de operatie, sterilizator, frigider, sursa de apa, chiuveta, dulapuri, precum si cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfasurarii operatiilor mentionate in conditii igienico-sanitare in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare.

6.11 Unitatea mobila a Asociatiei poate deservi si alte comune invecinate, pe baza de contract cu primarile acestora, dar numai dupa ce cca 90% din animalele existente in municipiul Bistrita sunt sterilizate, astfel incat activitatea unitatii pe teritoriul altor localitati sa nu afecteze bunul mers al activitatii de gestionare a animalelor din Bistrita.

Articolul 7. Intr-un termen de zece (10) Zile Lucratoare de la aprobarea de catre Autoritatea Publica a Contractului, Partile vor proceda la semnarea Contractului.

CAPITOLUL V: CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Articolul 8. Asociatia fara personalitate juridica constituita conform prezentului contract va fi condusa si va fi reprezentata in raporturile cu tertii de catre partenerul privat, Asociatia Animaterra Bistrita.

Articolul 9. Controlul Asociatiei va fi exercitat de catre reprezentantii Autoritatii publice. Partenerul Privat are obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor Autoritatii, oricand la cererea acestora, toate actele intocmite in numele sau in interesul Asociatiei. Partenerul Privat are obligatia de prezenta semestrial Autoritatii publice un raport de activitate detaliat al Asocierii, cuprinzand toate actiunile intreprinse precum si modalitatea de cheltuire a sumelor de bani puse la dispozitia Asociatiei de catre Autoritatea publica.

Articolul 10. Originalul, sau, dupa caz, copia certificata, a tuturor actelor intocmite in executarea prezentului Contract vor fi pastrate la sediul fiecarui dintre cei 2 parteneri.

Articolul 11. Cheltuielile inregistrate de asociatie se atribuie integral Autoritatii publice pentru deducere fiscala.

CAPITOLUL VI:         INCETAREA CONTRACTULUI, CAZURI DE REZILIERE

Articolul 12. INCETAREA CONTRACTULUI va avea loc la expirarea Duratei Contractului prevazuta la art.2.

Articolul  13. REZILIEREA CONTRACTULUI 

13.1. Reziliere prin acordul Partilor

 Prezentul Contract poate inceta in orice moment prin acordul Partilor si numai in conformitate cu termenii si conditiilor pe care acestea le vor agrea la data unei astfel de rezilieri.

13.2. Reziliere din initiativa unei Parti

Oricare PARTE va avea dreptul, pe intreaga Durata a Contractului, sa declare Contractul reziliat, in cazul in care cealalta PARTE nu isi indeplineste intocmai si la termenele convenite, obligatiile esentiale asumate in temeiul prezentului Contract, dar numai cu observarea urmatoarei proceduri: La aparitia unui Caz de Neindeplinire, PARTEA va notifica in scris PARTEA in culpa despre Cazul de Neindeplinire si va acorda o perioda de cel mult 60 (saizeci) de zile calendaristice pentru remedierea Cazului de Neindeplinire. In cazul in care in Termenul de Remediere PARTEA in culpa nu remediaza Cazul de Neindeplinire, PARTEA va avea dreptul sa rezilieze prezentul Contract, printr-o notificare scrisa, fara interventia instantei de judecata.

CAP. XVI DISPOZITII FINALE

Art. 14  - Modificarea contractului se poate face prin acordul partilor consemnat intr-un act aditional care va face parte integranta din prezentul contract.

Art. 15 - Prezentul contract de asociere in participatie s-a incheiat in _ ( …) exemplare originale, din care ___ exemplare pentru Autoritatea Publica si ____ exemplare pentru PARTENERUL PRIVAT, astazi __________, la Bistrita, toate exemplarele avand aceeasi valoare juridica.

 

        CONSILIUL LOCAL ,                                          PARTENERUL PRIVAT  

prin PRIMARUL MUN. BISTRITA           ASOCIATIA ANIMATERRA BISTRITA

Ing. Ovidiu Teodor Cretu                                  Presedinte Rosina Bachner

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

            Problema gestionarii cainilor fara stapan este una deosebit de importanta in cadrul comunitatii locale.

            Reglementarea legala a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan este cuprinsa in OUG 155/2001, in care se prevede ca autoritatile publice locale au obligatia prestarii acestor servicii publice, fie direct, fie prin concesionare catre terti.

            In cadrul efectuarii direct de catre autoritatea publica a unui serviciu public, aceasta are dreptul, conform art. 36 al. 7 lit. a din legea 215/2001, de a se asocia cu persoane juridice romane in vederea finantarii si realizarii in comun  a unor servicii de interes public local:

            Art. 36 al. 7 lit. a din legea 215/2001: " In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

    a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;".

            Prin urmare, solicit Consiliului local analiza oportunitatii asocierii cu Asociatia Animaterra Bistrita in vederea prestarii in comun a serviciului de gestiune a cainilor fara stapan, pentru urmatoarele considerente:

            Pe tot parcursul exercitarii exclusive a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan de catre Primaria Mun. Bistrita si in special in ultima perioada, au aparut numeroase si tot mai documentate critici cu privire la lacunele in prestarea serviciului. Preluarea acestor critici in presa romaneasca si chiar internationala au crescut ingrijorarea cetatenilor si i-a sensibilizat asupra problemei cainilor fara stapan. Criticile aduse se refera mai ales la proasta gestionare a fondurilor alocate si la lipsa de interes manifestata de persoanele angajate si platite de Primarie sa presteze serviciul public. Realitatea acestor critici poate fi constatata personal de catre fiecare dintre cetatenii orasului, cat si de catre reprezentantii lor in Consiliul local, atat prin plimbarea pe strazile orasului, cat si printr-o vizita la Adapostul de caini fara stapan.

            Unul dintre cei mai ferventi critici ai modului de prestare de catre Primarie a acestui serviciu public a fost si este Asociatia Animaterra Bistrita, care s-a remarcat si prin ajutorul dat in mod voluntar la Adapostul de caini fara stapan, si ai carui reprezentanti au afirmat adeseori, in mod public, ca acest serviciu poate fi prestat la un nivel superior chiar si cu o implicare mai mica din punct de vedere financiar din partea Primariei mun. Bistrita.

            In urma discutiilor avute cu reprezentantii Animaterra, propun spre avizare si aprobare incheierea unui contract de asociere in participatie a Consiliului Local al Mun. Bistrita cu aceasta asociatie, in vederea prestarii in comun a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, in esenta obligatiile contractuale fiind: Consiliul Local va pune la dispozitie toata baza materiala si 80% din sumele anterior cheltuite anual pentru gestionarea serviciului, iar Animaterra va administra efectiv serviciul, angajand sau efectuand cu personal propriu absolut toate activitatile impuse de legiuitor in domeniu. In aceasta modalitate, pe de o parte se va realiza o economie a cheltuielilor publice, iar pe de alta parte serviciul public va fi prestat de persoane dovedit interesate in mod direct de cresterea calitatii serviciului, toate acestea in beneficiul final al cetateanului.

                                                                                                 Consilier local PNL,

                                                                                                Molnar Laurentiu Danut

3 commentarii2961 vizualizări12 septembrie 2011
rss 2.0
rss 2.0