Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Rezultatele dezbaterilor din sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita din 28.03.2013 - bugetul local.

1.Proiect de hotarare privind avizarea noilor denumiri ale unor institutii aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma adoptata de initiator.Prin Adresa nr. IIA/2479/06.03.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 19.304/07.03.2013, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a solicitat avizarea favorabila a propunerii de atribuire a denumirii "George Cosbuc" Bibliotecii Judetene Bistrita-Nasaud, dar si schimbarea denumirii a trei unitati de invatamant preuniversitar special, dupa cum urmeaza: "Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 1" in "Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 1", "Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2" in "Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2" si "Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Lacrima" in "Centrul Scolar de Educatie Incluziva Lacrima".

Aparitia Ordinului nr. 3.283/2012 al Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, publicat in Monitorul Oficial nr. 133/24.02.2012, a modificat si completat Procedura de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul Ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, nr. 6.564/2011.
Totodata, Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 stipuleaza la art. 2 lit. c) ca atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre consiliile judetene prin hotarare pentru institutiile publice si obiectivele de interes judetean, respectiv cu avizul consiliului local pe al carui teritoriu administrativ sunt amplasate acestea.
 
 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2013.
Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 21 de voturi "pentru", in forma prezentata de initiator.
Bugetul Regiei publice locale "Ocolul Silvic al municipiului Bistrita" R.A. pe anul 2013 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici si asigura cheltuielile de functionare ale regiei. Veniturile totale se prezinta in urmatoarea structura:
Veniturile totale estimate, in suma de 1.997.866 lei, sunt compuse din:
Venituri din activitatea de baza, in suma de: 1.722.748 lei
- venituri silvice: 1.722.748 lei;
Venituri din alte activitati in suma de: 269.118 lei
Venituri din servicii silvice reconstructie ecologica: 63.428 lei
Venituri din servicii cu lucrari silvice impaduriri 5,7 ha in compensare teren forestier din scoatere definitiva din Padurea Schullerwald a suprafetei de 0,7758 ha de padure: 81.500 lei
taxe de drum forestier: 16.880 lei
taxe de pasunat: 40.000 lei
imputatii cioate: 1.000 lei
din activitatea de vanatoare: 46.310 lei
redevente si chirii: 5.000 lei;
Venituri financiare in suma de: 6.000 lei.
venituri financiare (dobanzi bancare): 6.000 lei.
Cheltuielile de functionare programate asigura acoperirea cheltuielilor cu salariile si celelalte cheltuieli ale regiei.
Cheltuielile totale de exploatare pe anul 2013 sunt in suma totala de 1.695.603 lei.
Suma de 126.951 lei este constituita ca sursa proprie de finantare, suma rezultata in urma repartizarii profitului.
Principalele obiective de investitii pentru care s-au asigurat surse de finantare sunt:
- amenajament padure - proprietatea municipiului Bistrita in administrare la O.S.M. R.A.: 69.000 lei;
- amenajament in pastoral - proprietatea municipiului Bistrita in administrare la O.S.M. R.A.: 15.000 lei;
- executie bransament aoa pepiniera silvica: lucrare 7000 lei;
- dotari independente in suma de 35.000 lei.
 
 
 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu modificari, cu 15 voturi "pentru", 2 voturi impotriva, 3 abtineri, iar un consilier nu a votat.
La intocmirea proiectului Bugetului general al municipiului Bistrita s-au avut in vedere urmatoarele:
- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- Adresa D.G.F.P. nr. 6.187/05.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;
- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 2.626/12.03.2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 21.059/13.03.2013, privind repartizarea cotelor defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013;
- Decizia D.G.F.P. BN nr. 45/2013 inregistrata la Primaria municipiului Bistrita cu nr. 24.230/22.03.2013, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2013 si estimari 2014-2016;
- Procesul verbal de afisare a proiectului de buget pe anul 2013, nr. 18.887/06.03.2013;
- Procesul verbal nr. 26.454/26.03.2013 al dezbaterii publice pe tema proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2013, organizata de Primaria municipiului Bistrita.
Pentru anul 2013, bugetul general este in suma de 165.775 mii lei la venituri si de 167.563 mii lei la cheltuieli, diferenta de 1.788 mii lei reprezentand excedentul financiar al bugetului general pe anul 2012.
Bugetul general se compune din urmatoarele bugete:
1. Bugetul local cuprinde veniturile proprii (impozitele si taxele locale, cotele defalcate din venit), sume defalcate din TVA, sume din fonduri externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si respectiv cheltuielile structurate pe cele doua sectiuni, pe functionare si dezvoltare, pe capitole si subcapitole de cheltuieli. 
Bugetul local, pe cele doua sectiuni, cuprinde venituri in suma de 157.150 mii lei, cheltuieli in suma de 157.453 mii lei si un excedent al anului anterior, de 303 mii lei.
2. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local este, la venituri in suma de 15.624 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 17.109 mii lei, diferenta fiind excedentul anului anterior, de 1.485 mii lei.
Acest buget cuprinde:
a. Bugetul Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc", in suma de 3.247 mii lei;
b. Bugetul Politiei Locale, in suma de 3.837 mii lei;
c. Bugetul Directiei Patrimoniu, in suma de 3.944 mii lei;
d. Bugetul Directiei de Administrare a Pietelor, in suma de 1.721 mii lei;
e. Bugetul Directiei Municipale de Servicii Sociale, in suma de 326 mii lei;
f. Bugetul Directiei de Servicii Publice, in suma de 190 mii lei;
g. Bugetul unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat, in suma de 3.844 mii lei.
 
Modificari propuse in sedinta comisiilor reunite si adoptate in plenul sedintei Consiliului Local al municipiului Bistrita:
 
I. Lista principalelor manifestari cultural - artistice pe anul 2013 ale Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita:
1. Se diminueaza cu suma de 10 mii lei pozitia "Zilele municipiului Bistrita" si se transfera la pozitia 13 - Festival concurs "Rock Transilvan";
2. Introducerea unei noi pozitii in lista, pozitia 48, "Festival de jazz", prin realocarea unor sume de la alte pozitii din lista.
3. Introducerea unei noi pozitii in lista, pozitia 49, "Uniunea Artistilor Plastici din Romania, filiala Bistrita", cu suma de 50 mii lei, prin diminuarea cu cate 25 mii lei a sumelor de la pozitiile 35 - "Expozitii si ateliere permanente la Casa cu Lei" si 36 - "Manifestari culturale onorarii colaboratori la alte manifestari".
 
II. Cheltuieli de capital 2013-Investitii Directia de Administrare a Pietelor din municipiul Bistrita:
1. Se diminueaza suma de 147 mii lei prevazuta la Dotari, pozitia "Panouri solare", cu suma de 80 mii lei si ramane la aceasta pozitie suma de 67 mii lei.
 
III. Cheltuieli de capital 2013-Investitii - Directia Patrimoniu:
1. la punctul 2, "Construirea a 8 locuinte de necesitate in localitatea componenta Viisoara - strada Dealul Viilor", "pozitia PT+CS+DE + executie", suma de 729 mii lei se diminueaza cu suma de 208 mii lei;
2. la punctul 6, "Achizitii imobile", pozitia "Achizitie teren locuinte sociale", suma de 568 mii lei se diminueaza cu suma de 168 mii lei;
 
IV. - La Anexa nr. 2, Buget local pe anul 2013, "VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE", suma de 157.150 mii lei se suplimenteaza cu suma de 456 mii lei din transferuri de la venituri proprii si subventii.
 
V. - La Anexa nr. 2, Buget local pe anul 2013, Cheltuielile sectiunii de functionare, capitolul 67.2 "Cultura, recreere, religie":
1. In lista cu propuneri de actiuni proprii pentru anul 2013 ale Directiei Comunicare, "Serviciul educatie, turism", se elimina pozitia 1 - "Serbarile Zapezii", iar suma de 6.000 lei de la aceasta pozitie se transfera la pozitia 2 - "Cross Gabriela Szabo, editia a 8-a";
2. Suma de 2000 mii lei prevazuta initial pentru "Gloria" la pozitia "Alte cheltuieli" se transfera la "Cheltuieli de capital".
 
VI. Anexa 4 INVESTITII 2013 - BUGET LOCAL
1. La Capitolul 51.02.01. Autoritati executive si legislative, pozitia 5 "Participarea la capitalul social al societatilor comerciale", societate nou infiintata S.C. Business Park Bistrita Sud aferenta Parc Industrial Bistrita Sud, suma de 90 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei, in vederea asigurarii functionarii societatii pana la finalizarea lucrarilor de realizare a parcului industrial si a implementarii planului de actiune pentru atragerea investitorilor se propune majorarea capitalului social al societatii administrator cu suma rezultata din bugetul de venituri si cheltuieli prezentat de administratorul societatii.
2. La Capitolul 65.02.03. Invatamant prescolar si primar, defalcat se introduce o noua pozitie - «Sistem integrat pentru eficientizarea consumurilor energetice la Gradinita cu program prelungit nr. 6, str. Sieului, Bistrita», pentru care se aloca suma de 30 mii lei cu urmatoarea fundamentare:
«In vederea reducerii consumurilor energetice si implicit a cheltuielilor in ceea ce priveste alimentarea cu apa calda, caldura si energie electrica a imobilului, se propune elaborarea documentatiilor pe fazele de proiectare pentru implementarea unui proiect pilot care sa conduca la economii de pana la 60% prin aplicarea unor procedee moderne bazate in principal pe tehnologii neconventionale (recuperarea caldurii din apele uzate cu ajutorul pompelor de caldura, co-generare de inalta eficienta, panouri solare cu incalzire directa a apei, panouri fotovoltaice pentru generarea de energie electrica).
Propunerea are la baza obiectivul operational al Domeniului Sectorial II.6. din Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030 - promovarea folosirii energiei regenerabile (solare, biomasa, geotermala, eoliene si hidro) si a sistemelor de incalzire din surse neconventionale de energie precum si cresterea efectiva a ponderii acestora in total energie utilizata.»
3. Capitolul 67. Cultura, recreere si religie se suplimenteaza cu suma de 2.000.000 lei (din diminuarile anterioare);
4. La Capitolul 70.02.50. Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, suma de 100 mii lei de la pozitia 1 - «Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea», se diminueaza cu 90 mii lei care se transfera la pozitia 2 - Amenajare zona de agrement acvatica - AQUALAND Bistrita;
5. La Capitolul 84.02.03 Transport rutier:
5.1 - Pozitia 4 «Bretea legatura intre strada Tarpiului si strada Subcetate» se suplimenteaza cu suma de 396 mii lei;
5.2 - la pozitia 13 - «Studiu de specialitate» - «Linie tramvai Viisoara - Centru Istoric - Unirea» se inlocuieste cu «Linie verde de transport cu actionare electrica», cu mentinerea sumei alocate, de 30 mii lei, cu urmatoarea fundamentare:
«In vederea reducerii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera datorate transportului se propune elaborarea Studiului de oportunitate privind realizarea unei «linii verzi» de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric. Propunerea este in concordanta cu obiectivul Domeniului Sectorial 1.5: Transport Public Durabil din Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030 - dezvoltarea echilibrata a sistemului local de transport, care sa asigure o infrastructura si servicii de transport moderne si durabile, cresterea conditiilor de siguranta si a calitatii serviciilor, compatibilitatea cu mediul, respectandu-se totodata angajamentele luate de Romania, ce vizeaza domeniul serviciilor comunitare.»
Propuneri formulate de domnul consilier Gheorghe Tuta si adoptate in plenul sedintei:
- Cap. 67.02 Cultura, recreere, religie: amenajarea raului Bistrita ca zona de agrement si promenada intre Podul Jelnei si Podul Budacului - 65 mii lei;
- Cap. 70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica: SF extindere sistem de apa si canalizare in municipiul Bistrita - 30 mii lei; diminuarea cu 72 mii lei de la pozitia 3 - acelasi capitol;
- Cap.84. Transporturi: introducerea unei noi pozitii: amenajare strazi in zone noi de locuinte in municipiul Bistrita, etapa a IV-a - elaborare studii pana la faza SF: 51 mii lei.
Propunere formulata de domnul consilier Ioan Peteleu si adoptata in plenul sedintei:
- introducerea, la poz. 6 - Studii de specialitate, a unei pozitii noi, 6.2. - Reabilitarea si extinderea retelelor de iluminat public in municipiul Bistrita, cu 20 mii lei, suma care se diminueaza de la poz. 5.1 - Extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Bistrita, cu urmatoarea fundamentare: "In vederea reabilitarii si extinderii retelelor de iluminat public in municipiul Bistrita, se propune elaborarea studiului de fundamentare a delegarii de gestiune prin concesionarea serviciului de iluminat public, studiu care sa analizeze reglementarile tehnice, juridice si financiare specifice".
http://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/ziar/portal.nsf/AllByUNID/0F36B046C5BDF1B0C2257B3D003F752D?OpenDocument
29.03.2013
0 comentarii2870 vizualizări30 martie 2013
rss 2.0
rss 2.0