Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Anunturi-Publicitate Marti 16 Iulie 2024 - 14587
ANUNT ANGAJARE PERSONAL la GAL FDZR "Bargau - Calimani".

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud, Cod Unic de Inregistrare (C.I.F.) 28315424, beneficiar al proiectului finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020, LEADER, Submasura: 19.4. "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare",  contract: C 1940 1137 01 16 06 75512 din 13.12.2016, Decizie de Autorizare nr. 137/19.09.2016, organizeaza concurs pentru posturile:

 Denumirea postului: Expert evaluare, selectare proiecte

1 post : contract cu timp partial de lucru

 Nivelul postului: de executie

Pozitia operationala in cadrul Compartimentului : Expert tehnic (ET)

Scopul principal al postului: : implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani.

a)     Nivelul de pregatire si competente:

Pregatirea de specialitate:  Studii superioare cu diploma de licenta, de preferat tehnice sau economice

Perfectionari (specializari): cursuri de instruire in domeniul managementului de proiecte, evaluarea si selectarea proiectelor (in special cele finantate prin PNDR), competente in constructia si dezvoltarea de parteneriate public-private in cadrul programului LEADER din PNDR

Experienta profesionala pentru detinerea postului: experienta in evaluarea cererilor de finantare,  monitorizarea  implementarii proiectelor, urmarirea activitatilor proiectului, recomandabila este experienta evaluarii si selectarii proiectelor cu finantare prin PNDR.

Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/ produse Office (Word, Excel, Power Point) /  operare in retea, Internet si posta electronica, nivel mediu.

Limbi straine - grad de cunoastere: minim o limba straina de circulatie internationala (engleza/franceza/germana/italiana) - nivel mediu (intelegere, scris, citit)

     b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

            - abilitati de comunicare;

            - capacitati crescute de integrare in colectiv, de lucru in echipa, eficienta maxima in realizarea

                 atributiilor;

-  solutionarea situatiilor conflictuale;

-  initiativa, seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

- capacitati crescute de analiza si sinteza;

- capacitate de pastrare a confidentialitatii.

Constituie un avantaj experienta de munca intr-o alta organizatie care a implementat proiecte cu fonduri europene si de coeziune, implementarea proiectelor LEADER in finantarea anterioara sau actuala, experienta in elaborarea, implementarea, evaluarea sau monitorizarea de proiecte in cadrul PNDR, sau cu fonduri europene.

 


Denumirea postului: Expert evaluare cereri de plata

1 post : contract cu timp partial de lucru

 Nivelul postului: de executie

Pozitia operationala in cadrul Compartimentului : Expert tehnic (ET)

Scopul principal al postului: implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani.

I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a)     Nivelul de pregatire si competente:

Pregatirea de specialitate:  Studii superioare cu diploma de licenta, de preferat tehnice sau economice, se accespta si alte specializari

Perfectionari ( specializari): cursuri de instruire in domeniul managementului de proiecte, competente in constructia si dezvoltarea de parteneriate public-private,

Experienta profesionala pentru detinerea postului: experienta in evaluarea cererilor de plata, gestionarea de  bugete, monitorizarea  activitatiilor financiare a proiectelor, experiennta in activitati de animare a teritoriului/ relationarea cu grupuri de persoane, organizarea si desfasurarea de grupuri de lucru cu diferite grupuri de persoane, seminarii tematice etc.

Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/ produse Office (Word, Excel, Power Point) /  operare in retea, Internet si posta electronica, nivel mediu.

Limbi straine - grad de cunoastere: minim o limba straina de circulatie internationala (engleza/franceza/germana/italiana) - nivel mediu (intelegere, scris, citit)

     b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

            - abilitati crescute de comunicare, gestionarea grupurilor de lucru;

            - capacitati crescute de integrare in colectiv, de lucru in echipa, eficienta maxima in realizarea

                 atributiilor;

-  gestionarea si solutionarea situatiilor conflictuale;

            -  seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

-  initiativa, seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

- capacitati crescute de analiza si sinteza;

- capacitate de pastrare a confidentialitatii

Constituie un avantaj experienta de munca intr-o alta organizatie care a implementat proiecte cu fonduri europene si de coeziune, implementarea proiectelor LEADER in finantarea anterioara sau actuala, experienta in elaborarea, implementarea, evaluarea sau monitorizarea de proiecte in cadrul PNDR, sau cu fonduri europene. 

 

 

PROCEDURA DE RECRUTARE IN VEDEREA ANGAJARII

 Concursul consta in 2 probe succesive:

- selectia dosarelor de inscriere la concurs

- interviul.

 1. Selectia  dosarelor de candidatura

Dosarele se depun la secretariatul GAL FDZR "Bargau - Calimani", comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A, judetul Bistrita-Nasaud

Dosarele de concurs se depun in perioada 22.02.2017- 02.03.2017 (pana la ora 16.00)  

 - CV Europass - semnat si datat

- Scrisoare de intentie

- Scrisoare de recomandare

- Acte studii, in copii conforme cu originalele

- Certificate sau alte documente care sa ateste experienta profesionala, daca este cazul

- Act de identitate/CI, in copie

- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente  penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.

 

 2. Interviul

 Candidatii care au depus dosare conforme si complete si care intrunesc  conditiile obligatorii de participare vor fi contactati pentru proba interviului.

Interviul va fi realizat de Comisia de examen a GAL.

 Interviul va avea loc la biroul GAL FDZR "Bargau - Calimani", din comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A  (Centrul Multifunctional, vis-a-vis de sediul primariei) in data de 7.03.2017, incepand cu ora 09.00.

 

 

Tematica/bibliografie pentru proba interviului :

- PNDR 2014 - 2020, cu aprofundare deosebita a Masurii 19 - LEADER .

- Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii

- OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

- Afisarea /publicarea rezultatelor la interviu: 8 martie 2017;

- Depunerea contestatiilor privind rezultatele la interviu : 9 .03.2017, orele 9,00 - 16.00, la biroul GAL FDZR "Bargau - Calimani", din comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A ;

- Afisarea/publicarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la interviu: 10.03.2017;

- Afisarea /publicarea rezultatelor finale ale concursului : 13.03.2017. Afisarea se va face la biroul GAL FDZR "Bargau - Calimani", din comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A  (Centrul Multifunctional, vis-a-vis de sediul primariei) si publicarea se va face pe site-ul GAL www.birgau-calimani.ro

Informatii suplimentare se obtin la biroul GAL FDZR "Bargau - Calimani", din comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A  (Centrul Multifunctional, vis-a-vis de sediul primariei), la telefon : 0746 180 088 si email: gal@birgau-calimani.ro.

 

Afisat in 22.02.2017, ORA 09,00 la biroul GAL "Bargau - Calimani", din comuna Prundu Birgaului, nr. 408/A  (Centrul Multifunctional, vis-a-vis de sediul primariei).

Anuntul a fost postat in 22.02.2017 pe site-ul GAL www.birgau-calimani.ro.

 

0 comentarii14455 vizualizări24 februarie 2017
rss 2.0
rss 2.0